Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Aus der Debatte im dänischen Reichtag 13. Juni 1946

Übersetzung, schwarz: Hans J. Reinowski. Rot. Ricardt Riis. 

Hoff, Dansk Samling #1. Søren P. Larsen, socialminister #24. Hans Hedtoft, Socialdemokratiet #34. Øllgaard, Venstre, #42

Fra debatten i Folketinget den 13. juni 1946. 

Folketingstidende spalte 6087 til 6107. 

Ole Bjørn Kraft, de Konservative #46. Nørlund, kommunisterne #55. Aage Fogh, de radikale #64. Søren Olesen, Danmarks Retsforbund #69. Søren P. Larsen #77. Søren Olesen #84. Hoff #85. Johs. Kjærbøl #90


 
 1  Die letzte Sache der Tagesorden war: Einzige Behandling vor Vorschlag zum Beschluss des Reichtages von Hoff (über Verweigerung irgendenes Versuches den deuthschen Flüchtlinge in dänische Produktion einzusetzen).  Den sidste Sag paa Dagsordenen var: 
Eneste Behandling af Forslag til Beslutning af Folketinget af Hoff (om Afvisning af forsøg på at sætte tyske Flygtninge ind i dansk Produktion).
    (Forslaget til Beslutning af Folketinget findes i Tillæg A. Sp. 4669).
 2  Die Sache wurde verhandelt. Sagen sattes til Forhandling.
3  Der Antragsteller (Hoff): Der Wunsch meiner Gruppe, die Frage der etwaigen Unterbringung deutscher Flüchtlinge im dänischen Erwerbsleben vor dem hohen Hause behandelt zu sehen, ist auf Vorschläge in einem grossen Teile der dänischen Presse zurückzuführen, die Arbeitskraft der Flüchtlinge in der Landwirtschaft auszunutzen, da es diesem Wirtschaftszweig schwerfiele, anderweitig Arbeitskräfte zu schaffen ... Forslagsstilleren (Hoff): Naar min Gruppe har ønsket, at Spørgsmaalet om de tyske Flygtninges eventuelle Anbringelse i vort Lands Produktion skulde tages op til Drøftelse i det høje Ting, er dette direkte foranlediget af, af denne Sag for nogle Maaneder siden har været rejst i ret store (6088) Dele af den danske Presse, hvor man har slaaet stærkt til Lyd for, at man udnyttede Flygtningenes Arbejdskraft i Landbruget, idet det her var vanskeligt paa anden Maade at skaffe den Hjælp, man havde Brug for. 
 4  Ich kann als Exempel solche Äusserungen erstens auf einen Radiovortrag hinweisen, von Vorsteher Petersen-Dalum den 3. April 1946 abgehalten. Ich hbe den Vortrag nicht selber gehört, ich habe aber die Referate in Tagespresse gesehen, z. B. in "Politiken" des 4. April; es wird in dieser Referat erwähnt, dass der Vorsteher eine Anwendung deutscher Flüchtlinge in der Landwirtschaft um die Produktion aufrechtzuerhalten rekommandiert hat. Wenige Tage später brachte "Stockholms Tidningen" ein Interview mit dem hochgeehrten Statsminister; darin hat er dieselbe Frage berührt.        Jeg kan som Eksempler paa de Udtalelser, jeg her sigter til, nævne for det første et Radioforedrag af Forstander Petersen-Dalum, holdt den 3. April 1946. Jeg har ikke selv hørt Foredraget, men set det refereret i Dagspressen, bl. a. i "Politiken" for 4. April; det nævnes i dette Referat, at Forstanderen har slaaet til Lyd for Anvendelsen af tyske Flygtninge i Landbruget for at opretholde Produktionen. Faa Dage efter bragte "Stockholms Tidningen" et Interview med den højtærede Statsminister, hvori denne ogsaa berørte dette Spørgsmaal. 
5  Das Interview ist in "Demokraten" vom 8. April erwähnt, unter der Überschrift: "Knud Kristensen will deutsche Arbeitskraft verwenden", während z. B. eine Zeitung wie "Politiken" denselben Tage das Interview erwähnt unter der Überschrift: "Die deutsche Flüchtlinge sollen vielleicht arbeiten", welche Überschrift übrigens den Inhalt des Interviews besser deckt.  Interviewet er omtalt i "Demokraten" for 8. April under Overskriften: "Knud Kristensen vil bruge tysk Arbejdskraft", medens f. Eks. et Blad som "Politiken" samme Dag omtaler Interviewet under Overskriften: "De tyske Flygtninge skal maaske i Arbejde", hvilket for øvrigt dækker Interviewets Indhold bedre. 
6         Es ist nicht ganz leicht von diesen Referaten zu sehen, wie viel dem hochgeehrten Statsminister im Munde gelegt ist betreffend die Frage von der Verwendung deutscher Flüchtlinge in der Produktion; jedensfals muss es als sicher angenommen werden, dass etwas gesagt worden ist, das so interpretiert werden kann, man sei in der Frage nicht uninteressiert.        Det er ikke ganske let at se af disse Referater, hvor meget der kan lægges den højtærede Statsminister i Munden med Hensyn til Spørgsmaalet om Anvendelse af tyske Flygtninge i Produktionen, men det maa i alt Fald anses for givet, at der er sagt noget, som kan udlægges saadan, at man ikke er utilbøjelig til at interessere sig for Spørgsmaalet. 
 7      Dieses Interview, oder richtiger gesagt, die Referat davon in der dänischen Presse hat den Chef der Flüchtlingsadministration, den verehrten Abgeordneten, Herrn Kjærbøl veranlasst im "Social-Demokraten" des 9. April eine sehr starke Warnung gegen die Verwendung deutscher Flüchtlinge in der Produktion abzugeben; aber am selben Tag, den 9. April, wo man im hohen Landtag die Frage der Zuckerordnung debattierte, hat der verehrte Abgeordnete Herr Krarup während dieser Debatte eine direkte Anfrage gemacht, ob man Erlaubnis haben könne, eine Anzahl deutscher Flüchtlinge in den Rüben zu verwenden; er nennt überflächig eine Zahl zwischen 5000 und 8000; man kann es im Vordruck des Landtages lesen, Sp. 1065-57.        Dette Interview, eller rettere sagt Referatet af det i den danske Presse, foranledigede Chefen for Flygtningeadministrationen, det ærede Medlem Hr. Kjærbøl, til i "Social-Demokraten" for 9. April meget stærkt at advare imod, at man brugte tyske Flygtninge i Produktionen, men samme Dag, den 9. April, hvor man i det høje Landsting debatterede Spørgsmaalet om Sukkerordningen, har det ærede Medlem Hr. Krarup under Debatten direkte spurgt, om man ikke nok kunde faa Lov til at bruge et Antal tyske Flygtninge i Roerne, han nævner saadan ganske løseligt mellem 5000 og 8000; det kan læses i Landstinges Fortryk Sp. 1056-57. 
  8  Gleichzeitig hat eine Reihe von Provinz-Zeitungen sich recht eingehend mit der Sache beschäftigt, und man sieht in gewissen Kreisen ein grosser Wohlwillen gegen die Frage, ob man deutsche Flüchtlinge in die Produktion anbringen könne.  Samtidig har saa en Række Provinsblade beskæftiget sit ret indgaaende med Sagen, og der synes i visse Kredse at være en udpræget Velvilje over for Spørgsmålet om at faa de tyske Flygtninge anbragt i Produktionen. 
9 Es versteht sich von selbst, dass wenn man in den Zeitungen lesen kann, dass die Landwirtschaft von Arbeitskraftsmangel leidet, und dass gleichzeitig ungefähr 1/4 Million deutsche Flüchtlinge in Lagern eingesperrt sind, wo sie nur Geld verbrauchen, da sie ja teils was zu essen haben müssen und teils bewachtet wird von einer recht umfassenden Wachtmannschaft, dann ist es recht naheliegend den Schluss zu ziehen, dass diese Flüchtlinge natürlich für das Essen arbeiten müssen, dass sie eingesetzt werden müssen, wo  sie verwendet werden kann und wo sie die Intressen der dänischen Arbeiter nicht zu nahegehen, indem es sich handeln soll um Gebiete wo es nicht möglich war genügend Arbeitskraft zu bekommen.        Det siger sig selv, at naar man i Bladene kan læse, at Landbruget mangler Arbejdskraft, og at der samtidig gaar næsten 1/4 Million tyske Flygtninge indespærret i (6089) Lejre, hvor de kun koster Penge, idet de jo dels skal have Føden og dels kræver, at der anvendes et ret omfattende Bevogtningsmandskab, er det ganske nærliggende at drage den Slutning, at disse Flygtninge saa naturligvis skal arbejde for Føden, sættes ind paa Omraader, hvor de kan anvendes, og hvor de tilsyneladende ikke gaar danske Arbejderes Interesser for nær, idet det skulde dreje sig om Omraader, hvor det ikke var muligt at faa tilstrækkelig Arbejdskraft. 
10Obendrein ist als Argumente hervorgehoben worden, dass die Dasein der deutschen Flüchtlinge ja zum Teil die Arbeitskraftsmangel verursacht hat, indem mehrere Tausende von unseren jungen Männern in der Alter, wo sie besonders in der Landwirtschaft arbeiten, aus der Produktion herausgezogen sind und als Militärpersonen oder als Mannschaft der Civilen Bereitschaft oder andersartig mit der Bewachung der Flüchtlingslager beschäftigt sind.  Yderligere er det blevet fremhævet som Argument, at de tyske Flygtninges Tilstedeværelse jo for en Del netop er Skyld i Mangelen paa Arbejdskraft, idet ikke saa faa Tusinder af vore unge Mænd i den Alder, hvor de fortrinsvis arbejder i Landbruget, er trukket ud af Produktionen og sat til som militære eller som C.B.-Mandskab eller andet at vogte Flygtningene i Lejrene. 
 11  Alle solche Argumente sprechen deutlich und klar den Lesern an: wäre es nicht angemessen die Flüchtlinge arbeiten zu lassen, mit den Rüben, mit den Torfen oder mit einer anderen notwendigen Arbeit, die zur Sicherung der Versorgungen Dänemarks dienen können, und ich bin ganz überzeugt, dass weitere Kreise der Bevölkerung dieses Landes bei ersten Überlegung einen solchen Standpunkt anzulegen geneigt wären. Alt dette taler ganske tydeligt og klart til Avislæseren om, hvor rimeligt det vilde være, at man til Gengæld satte Flygtningene til at luge Roer, røjle Tørv eller andet nødvendigt Arbejde, som kunde tjene til at sikre Danmarks Forsyninger, og jeg er ganske overbevist om, at der er vide Kredse af Landets Befolkning, som i første Omgang vil være tilbøjelig til at anlægge et saadant Synspunkt. 
 12     Da nun aber eine gründliche Prüfung dieser Frage zu dem Ergebnis führt, dass ein derartiger Einsatz von Flüchtlingen durchaus ungünstig wirken müsste, so ist es nicht mehr als recht und billig, diese Ansicht zu Worte kommen zu lassen, so dass sie als eine Warnung gegen einen Schritt dienen kann, ein Schritt, welcher bei ersten  Augenschein einleutend richtig aussieht, aber bei einer näheren Untersuchung sich als eine äusserst bedenkliche Sache zu sein zeigt, von welcher man jedenfals unser Meinung nach sich weit fernhalten darf.        Naar nu imidlertid en mere grundig Overvejelse af Problemet fører en til den Anskuelse, at det vilde være særdeles uheldigt, hvis vi satte tyske Flygtninge ind i vor Produktion ogsaa paa denne Maade, saa er det rimeligt, at denne Anskuelse kommer til Orde, saa at den kan tjene som en Advarsel imod at tage et Skridt, som ved første Øjekast synes indlysende rigtigt, men, hvad en nærmere Undersøgelse viser, er en yderst betænkelig Sag, som man i hvert Fald efter vor Mening ubetinget bør afholde sig fra. 
 13Es ist ja von allen Seiten zugestanden, dass das Dasein der deutschen Flüchtlinge hier im Lande ein sehr ernstes Problem für uns ist; teil ein ökonomisches Problem, indem wir alle mit dem Unterhalten der Flüchtlinge verbundene Kosten tragen müssen, teils ein Personellproblem, indem ihres Dasein eine grosse Menge Arbeitskraft im Beschlag nimmt, und endlich ein Problem einer geistige Infektion, die eventuell von den Flüchtlinge sich ins Land verbreitet.       Det er jo indrømmet fra alle Sider, at Tilstedeværelsen af de tyske Flygtninge her i Landet er et meget alvorligt Problem for os; dels et økonomisk Problem, idet vi maa afholde alle Udgifter, som er forbundet med Flygtningenes Ophold, dels et Personaleproblem, idet deres Tilstedeværelse baandlægger megen Arbejdskraft, og endelig et Problem om den aandelige Infektion, som eventuelt kunde spredes fra Flygtningene ud over Landet. 
 14      Die dänische Regierung hat klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Flüchtlinge hier nur als Personen weilen, die vorübergehend von ihrem Wohnort entfernt sind, und denen wir einen dauernden Wohnsitz weder geben können noch wollen. Wir müssen verlangen, den Aufenthalt dieser Flüchtlinge so kurz wie nur möglich zu gestalten. Weder das dänische Volk noch seine verantwortliche Leitung wünscht im entferntesten, die Flüchtlinge des zusammengebrochenen Deutschland hier zu behalten, sie von der dänischen Bevölkerung aufsaugen zu lassen oder ihnen Heimatrecht zu geben in einem Land, das sie invadiert haben, und das sie, wenn sie ankamen, nur mit Hohn und Veracht ansahen.       Grundet paa disse Vanskeligheder har man fra den danske Regerings Side hidtil klart og tydeligt tilkendegivet, at Flygtningene kun var her i deres Egenskab af (6090) Flygtninge, det vil sige Personer, som midlertidig er fjernet fra deres Hjemstavn, men som vi hverken kan eller vil yde varigt Hjemsted her i Landet, og det er hævdet, at vi maa forlange, at den Tid, disse Flygtninge opholder sig her, maa blive gjort saa kort som overhovedet muligt. Der er heller ikke i det danske Folk eller hos dets ansvarlige Ledelse det allerringeste Ønske om, at vi skal beholde det sammenbrudte Tysklands Flygtninge her, eller at de skal blive opsuget af den danske Befolkning med Hjemstavnsret i det Land, de kun har invaderet og kun havde Haan og Foragt for, da de kom her. 
 15      Wir haben die zeitweilige Versorgerpflicht übernommen, um dadurch zur Linderung der Not in Europa beizutragen. Aber vi müssen stets den vorübergehenden Charakter des ganzen Flüchtlingswesens unterstreichen, und es kann keine Zweifel darüber herrschen, dass es für uns streng notwendig ist diesen vorübergehenden Charakter unserer Verpflichtung zu unterstreichen, denn die Verhältnisse haben sich so entwickelt, dass eine Zurückführung der Flüchtlinge eine sehr schwierige Sache sein wird, und deshalb ist es ganz sicher, dass wenn  wir auch nur einen Hauch von Geneigtheit oder Lust, die Flüchtlinge zu behalten zeigten, [so würde man begeistert dies als einen Ausweg ergriffen die Schwierigkeiten zu überwinden] so dürfte es schwer sein, die Schwierigkeiten zu überwinden, die ihrer Rückführung im Wege stehen.  Vi paatog os den midlertidige Forsørgerpligt overfor disse Flygtninge for derved at yde vore Bidrag til at lindre Nøden i Europa, men vi maa til Stadighed understrege hele Flygtningevæsenets midlertidige Karakter, og der er næppe heller Tvivl om, at det er aldeles nødvendigt for os at understrege vor Forpligtelses Midlertidighed, for Forholdene har udviklet sig saadan, at en Tilbageføring af Flygtningene vil være en særdeles vanskelig Sag, og vi kan derfor sikkert regne med, at hvis vi fra dansk Side viser blot den mindste Antydning af Interesse i eller Lyst til at beholde Flygtningene, vil man med Begejstring gribe det som en Udvej til at undgaa de Vanskeligheder, en Tilbageføring af dem vil medføre. 
 16 Dies sind also die Flüchtlinge, welche jedenfals gewisse Kreisen der Bevölkerung intendieren als Arbeitskraft in der Landwirtschaft einzusetzen. Die erste und auffälligste Gefahr hierbei ist ohne Zweifel, dass dieses interpretiert werden will als eine Geständniss, die Flüchtlinge können hier im Lande bleiben. Wenn man die Flüchtlinge einzelweise auf den Höfe anzubringen sich vorgestellt hat, muss man sich auch vorstellen können sie hier zu behalten, denn es ist ein sehr einleutender Unterschied zwischen das Asylrecht, das man den Flüchtlingen gewährt, eingesperrt unter militärischer Bewachung, und eine Erbietung der Arbeit im freien Erwerbsleben, gelichgesetz oder teilweise gleichgesetz den Kindern des Landes.      Det er saa disse Flygtninge, som i hvert Fald visse Befolkningskredse nu tænker paa at faa anbragt som Arbejdskraft i Landbruget. Den første og mest iøjnefaldende Fare herved er uden Tvivl, at dette bliver udlagt som en Indrømmelse af, at Flygtningene kan blive her i Landet. Hvis man tænker sig at anbringe Flygtningne enkeltvis ude paa Gaardene, maa man ogsaa kunne tænke sig at beholde dem her, for der er en særdeles indlysende Forskel paa den Asylret, man yder Flygtningene, indespærret under militær Bevogtning, og det, at man tilbyder den Arbejde ude i det frie Erhvervsliv paa lige eller delvis lige Fod med Landets egne Børn.
 17     Dazu muss man sich klarmachen, es gibt sich kaum eine Möglichkeit den Flüchtlingen los zu werden auf der Weise dass sie selber wünschen wegzukommen. Das muss, glaube ich, als unmöglich angesehen werden; im Gegenteil besteht eben die Möglichkeit, dass sie hier zu bleiben wünschen, so dass wenn wir ihnen einiges Intresse zeigen, wenn wir ihnen den kleinen Finger reichen, werden sie alles mögliche tun um die ganze Hand zu nehmen.         Desuden maa vi gøre os klart, at der næppe er Mulighed for, at vi skal kunne blive af med Flygtningene paa den Maade, at de selv ønsker at komme herfra. Det maa vist anses for at være ret udelukket; tværtimod er der netop Mulighed for, at de ønsker at blive her, saaledes at hvis vi viser dem Interesse, rækker dem en Lillefinger, vil de gøre alt, hvad de kan for også at tage hele Haanden. 
 18      Noch dazu kommt die Frage über die Ansteckung, die in dieser Weise über das ganze Land sich ausbreiten können wird. Im Lied von Knud Lavard steht: "O Dänemark du hast dich nie auf Ränken verstanden", og leider müssen wir zugeben, es sei zum Teil wahr. Wir sind nicht tüchtig om Ränkespiel zu verstehen, und die Deutschen haben eine chamäleonartige Weise ihre Anschauungen unter den augenblicklige Verhältnissen einzuordnen, oder richtiger gesagt, die zu Worte kommenden Anschauungen nach den Umgebungen einzuordnen, und es wird sehr leicht sein für sie den schlichten Däne glauben zu machen, dass eben die Deutsche, mit denen er redet, nie eine Mitverantwortung der Teufelszeug gehabt haben, und        Dertil kommer Spørgsmaalet om den Smitte, som paa denne Maade vil kunne spredes over hele Landet. I Visen om Knud Lavard staar der: "Oh, Danmark, paa Rænker Du aldrig Dig forstod ... ", og vi maa desværre indrømme, at der er noget om det. Vi er ikke flinke til at forstaa Rænkespil, og Tyskerne har en kamæleonagtig Evne til at indordne deres Synspunkter under de øjeblikkelige Forhold, eller rettere sagt at indordne de Synspunkter, de lader komme til Orde, efter Omgivelserne, og det vil være særdeles let for dem at faa den jævne Dansker til at tro, at netop de Tyskere, han kommer til at tale med, aldrig har hørt til dem, der havde et Medansvar for alt Djævelskabet, og man vil snart paa den Maade faa ondt af de stakkels uskyldige Tyskere. Man vil blive et Offer for den Propaganda, som vil skabe en Medlidenhedsindstilling over for Tyskland, som vil hjælpe det til at vokse op igen. 
19 c      Desuden maa vi gøre os klart, at hvis man accepterer Tanken om en enkeltvis Anbringelse af Flygtningene i Produktionslivet, saa bliver disse Flygtninges hele retslige Stilling i det danske Samfund en fuldstændig anden end den er nu, og før man  tager det første Skridt i den Retning, maa man gøre sig klart, hvilken retslig Stilling der kan blive Tale om at give disse Mennesker, som kom herind som vore Fjender, og som er et folkefremmed Element i det danske Folk. 
 20 c Man maa gøre aig klart, hvorledes Forholdet vil kunne blive mellem disse Mennesker og hele den arbejdende Befolkning, og hvis man overhovedet tænker paa at gøre noget i den Retning, maa man skabe en holdbar Ordning, en Ordning, som altsaa er grundigt gennemtænkt, før man fører den ud i Livet. 
 21 c       Alt dette synes at vise, at hvor fristende det end kan være at sætte Flygtninge til at afhjælpe Mangelen paa Arbejdskraft f. Eks. i Landbruget, saa er der ikke nogen Mulighed for at faa det gjort paa en Maade, som ikke vil føre Konsekvenser med sig, der er meget værre end den Vanskelighed, som skal afhjælpes. 
 22 c     Daher sind wir entschlossen, jeden Versuch, die Flüchtlinge so in den dänischen Arbeitsmarkt einzugliedern, dass dadurch ihr Asylrecht hier im Lande geändert würde, unbedingt zurückzuweisen.        Der er derfor efter vor Mening ingen Tvivl om, at man bør afvise ethvert Forsøg paa at bruge Flygtningene paa en saadan Maade i danske Produktionsliv, at de faar en anden Asylret her i Landet, end de har, (6092) at deres Stilling bliver en anden, end den er nu, hvor de er indespærret under militær Bevogtning i Flygtningelejre. Men da nu Sagen paa en saa klar og tydelig Maade er rejst ude i Landet, og da der oven i Købet, som jeg nævnte, i det andet høje Ting har været Spørgsmaal fremme om at faa anbragt Flygtningene, synes jeg, det vil være rimeligt, om der fra dette høje Ting kommer en Udtalelse til det danske Folk, som viser, at man her ser saaledes paa det, at det vil være helt forkert at sætte Flygtningene ud i Produktionslivet, at vi ikke kan gaa den Vej, men at vi stadig maa holde fast ved, at de tyske Flygtninge er Flygtninge, som skal holdes isoleret fra Befolkningen, indespærret og afsondret. 
 23 c     Med disse Bemærkninger skal jeg anbefale, at det foreliggende Forslag til Beslutning tages op til velvillig Behandling. 
 24 c     Arbejds- og Socialministeren (Søren P. Larsen): Det foreliggende Forslag til Beslutning gaar jo ud paa, at Folketinget beslutter at opfordre Regeringen til at afvise ethvert Forsøg, der er eller maatte blive gjort paa at sætte de tyske Flygtninge, der midlertidigt befinder sig her i Landet, ind i dansk Produktion. 
 25     Ich habe das Problem untersucht wenn ich Sozialminister geworden war. Soweit ich sehen kann, wurde die Sammlungsregierung letztes Jahr vor dem Problem gestellt, ob die deutschen Flüchtlinge in die dänische Produktion eingesetzt werden sollte. Von verschiedenen Seiten hatte man die Regierung angefragt, ob man Erlaubnis bekommen könnte die deutsche Flüchtlinge anzuwenden zu dürfen, wo die zu anweisende dänische Arbeitskraft nicht hinreichend war. Nach einer im Ministerium vorliegenden Notiz hat auf der am 13. Juli 1945 im Sozialministerium abgehaltenen Konferenz mit Vertretern des Innenministeriums, des Justizministeriums, der Flüchtlingsverwaltung, des Gesundheitswesens, des Reichpolizeiches usw sowie Vertretern der dänischen Arbeitgebervereinigung und des dänischen Arbeiterverbandes volle Einmütigkeit darüber geherrscht, unter keinen Umständen die Erlaubnis zur Beschäftigung der deutschen Flüchtlinge ausserhalb der Lager zu erteilen, während man sich einigten darüber, dass unter gewisse Bedingungen die allierte Flüchtlinge Beschäftigung innerhalb das dänische Wirtschaftsleben bekommen könnten.        Jeg har undersøgt Problemet straks efter min Tiltræden som Socialminister. Saa vidt jeg kan se, blev Samlingsregeringen i Fjor straks efter Besættelsens Ophør stillet over for det Problem, om de tyske Flygtninge burde sættes ind i den danske Produktion, i det der fra forskellige Sider, hvor der herskede en vis Knaphed paa Arbejdskraft, blev rettet Henvendelse til Regeringen om at tillade Anvendelse af tyske Flygtninge i Tilfælde, hvor det ikke havde været muligt at faa anvist den tilstrækkelige indenlandske Arbejdskraft, og af det Notat, som foreligger i Ministeriet, kan jeg se, at paa et i Arbejds- og Socialministeriet den 13. Juli 1945 afholdt Møde med Repræsentanter for de interesserede Myndigheder, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Flygtningeadministrationen, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitichefen m. v. samt Repræsentanter for Danske Arbejdsgiverforening og Danske Arbejdsmandsforbund var der fuld Enighed om, at der under ingen Omstændigheder burde meddeles Tilladelse til, at de tyske Flygtninge fik Arbejde (6093) uden for Lejrene, medens man var enig om under visse Betingelser at meddele Tilladelse til, at allierede Flygtninge fik Beskæftigelse inden for det danske Erhvervsliv. 
 26      Die Begründungen den deutschen Flüchtlingen die Arbeitserlaubnis ausserhalb der Lager zu verweigern war ausser dem gemeinen Rücksicht unbillig Konkurrenz zu vermeiden, teils emotionelle, teils gesundheitsmässige, aber besonders der Wunsch ein jeder Form der Asorption in die dänische Gesellschaft der zwangseingeführten deutschen Statsbürgern zu verhindern.        Grundene til, at man ikke vilde tillade de tyske Flygtninge at faa Arbejde uden for Lejrenes Omraade, var, foruden det almindelige Hensyn at undgaa ubillig Konkurrence over for den danske Arbejdskraft, dels følelsesmæssige, dels sundhedsmæssige og navnlig Ønsket om at hindre enhver Form for Asorption i det danske Samfund af de her i Landet tvangsindførte tyske Statsborgere. 
 27 c       Kort efter at jeg var tiltraadt som Minister og havde faaet Ansvaret paa dette Omraade var den Linie, som Salingsregeringen fastlagde, til Drøftelse i den nuværende Regering, og vi var enige om at fastholde nøjagtigt den samme Linie over for de tyske Flygtninge, som blev fastlagt under Samlingsregeringen i Fjor. 
 28       Dit tatsächlichen Verhältnisse liegen ja im übrigen so, dass sich unter den rund 200 000 Flüchtlinge ungefähr 83% Frauen und Kinder befinden. Die Männer sind grosstenteils alt und schwächlich. Der Krieg hat ja alles genommen, was er an Männern gebrauchen konnte. ... Det faktiske Forhold er i øvrigt det, at af de omkring 200 000 tyske Flygtninge er saadan noget som 83 pCt. Kvinder og Børn, og Mændene er for en stor Del gamle og svagelige. Krigen har jo taget, hvad den kunde bruge af Mandfolk, og de resterende Mandspersoners Arbejdskraft er grumme lidt værd.
 29      Ich will die Gelegenheit benutzen, der Flüchtlingsverwaltung meine Anerkennung auszusprechen. Sie hat die ihr gestellte Aufgabe mustergültig gelöst.        Jeg vil benytte Lejligheden til at udtale min Anerkendelse over for Administrationen, som paa mønstergyldig Vis har løst den stillede Opgave. Praktisk talt alle de Skoler og Bygninger, der har været beslaglagt, er blevet befriet, og Flygtningene befinder sig nu næsten udelukkende inden for de saakaldte Flygtningelejre.
 30 c
 
 
 
 
 
 

Der Aufenhalt der Flüchtlinge kostet uns täglich 3/4 Millionen Kronen ...

Denne Administration har ogsaa udfoldet store Bestræbelser for at samle Flygtningene paa de færrest mulige Omraader. Medens vi tidligere havde dem fordelt over hen imod 1000 forskellige større og mindre Lejre, er det nu skrumpet ind til omkring 200 Lejre. Man kan sige sig selv, at det betyder Besparelser baade i Administration og Bevogtning, men selv om man sparer aldrig saa meget -- jeg røber ingen Hemmelighed, naar jeg siger det --, er noget af det, der tynger haardest paa vort Samfund i Øjeblikket, Opholdet for disse 200 000 Flygtninge, der beløber sig til hen imod 3/4 Mill. Kr. i Døgnet.
 31 c       Jeg vil også tilføje her fra denne Talerstol, at Danmark vilde ikke have været i Stand til at løse denne Opgave, hvis det ikke var lykkedes os at opnaa storslaaet Hjælp, ikke mindst fra svensk Side. Naar vi ser den Flygtningeby, der er groet op paa Amager, og de Barakkern, der findes ud over Landet, fyldes vi af Taknemmelighed over (6094) for de svenske Myndigheder, som har forstaaet de enorme Vanskeligheder, det danske Folk stod over for, da vi skulde give Plads til over 200 000 Flygtninge. Derfor tror jeg, det er rigtigt, at der herfra lyder en Tak ogsaa til den svenske Regering for Forstaaelse, for Hjælp under de trykkende Vilkaar, som de mange Tusinde har bragt os i. 
 32 c       Jeg finder ingen Anledning til at gaa ind paa Detailler angaaende alle de Problemer, der knytter sig til Flygtningespørgsmaalet, saa meget mindre som det stillede Forslag til Beslutning gaar ud paa, at Folketinget beslutter at opfordre Regeringen til at afvise ethvert Forsøg, der er eller maatte blive gjort paa at sætte de tyske Flygtninge i Beskæftigelse her i Landet.
 33 c
Wir halten uns genau an die von der Sammlungsregierung aufgezeigte Linie, weil wir so schnell wie möglich von den uns aufgezwungenen Flüchtlingen befreit werden möchten. Und die einzige Art, dieses Ziel zu erreichtn, ist, sie gesammelt zu halten, damit wir sie augenblicklich abtransportieren können, sobald die Möglichkeit dazu vorliegt.
Jeg mener, jeg har besvaret Spørgsmaalet saa klart og tydeligt, som det er muligt. Vi fastholder nøjagtig den samme Linie, som blev optrukket under Samlingsregeringen, fordi vi ønsker at komme af med de os paatvungne Flygtninge, og den eneste Maade at komme af med dem paa er, at vi holder dem samlet, saa vi kan aflevere dem i det Øjeblik, der bliver Mulighed derfor. 
 34 c       Hans Hedtoft: Jeg vil gerne gøre et Par ganske korte Bemærkninger. Jeg vil til den højtærede Arbejds- og Socialminister sige Tak for det klare Svar, han gav, og jeg vil benytte Anledningen til at udtale min Tilfredshed med, at den høje Regering gennem den højtærede Arbejds- og Socialminister klart og utvetydigt fastslaar, at uanset de Udtalelser, der er fremkommet fra den ene eller den anden Side, er den nuværende Regerings Holdning over for Problemet de tyske Flygtninge og deres Anvendelse som dansk Arbejdskraft paa alle Omraader, forstaar jeg, indtil 100 pCt. identisk med den Holdning, der blev indtaget af den tidligere Regering. Med dette er jeg fuldt tilfreds, og jeg vil gerne takke Regeringen for, at dette Standpunkt bliver fastholdt.
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"... Ich will bei dieser Gelegenheit die Hoffnung aussprechen, dass die Grossmächte, vor allem die Sowjet-Union, die den Teil Deutschlands besetzt hat, wo die meisten Flüchtlinge hingehören, die Hinweise des hochverehrten Aussenministers verstehen und begreifen werden, dass das ganze dänische Volk hinter dem Wunsch der Regierung steht, die Flüchtlinge ausser Lande zu bringen, damit Dänemark nicht auch fernerhin diese Bürde allein zu tragen braucht.

      Jeg vil gøre en enkelt Bemærkning derudover. Jeg forstaar, at hele dette Problem om de tyske Flygtninges eventuelle Anvendelse her i landet kunde blive aktuelt, hvis der siden Regeringsskiftet var sket det, at man her i Landet var begyndt at forsone sig med Tanken om, at vi overhovedet ikke kom af med de tyske Flygtninge. Det er klart, at hvis Forudsætningerne for den Afgørelse, vi i Samlingsregeringen i sin Tid traf, ændredes, maatte man ærligt indrømme, at Problemet maatte tages op ud fra andre Udgangspunkter end dem, vi havde forrige Sommer, men det er der heldigvis intet, (6095) der tyder paa. Jeg vil benytte Anledningen til fra denne Talerstol at udtale det Haab, at Stormagterne, først og fremmest Sovjetunionen, som har besat den Del af Tyskland, i hvilken Flertallet af de herværende tyske Flygtninge hører hjemme, vil forstaa og vil høre paa de Anmodninger, der gennem den højtærede Udenrigsminister bliver rettet til dem og til den allierede Militærmission i Berlin, at de vil forstaa, at det er hele det danske Folk, der staar bag den høje danske Regering i Ønsket over for de Allierede om at komme af med disse tyske Flygtninge, i Ønsket om at Danmark ikke fortsat alene skal bære den Byrde, som det baade paa det ene og det andet Omraade er for vort Land at skulle huse dem. 
 36 Ich möchte fast sagen, es gibt nichts, was Dänemark nicht zu tun bereit wäre -- auch vor materiellen Opfern würden wir uns nicht scheuen -- um die Flüchtlinge heimzusenden. Wenn es sich um Schwierigkeiten in dieser Hinsicht handelt, bin ich überzeugt, dass die hohe Regierung achtsam sein wird irgendeiner Anfrage der betroffenen Länder, welche die Heimkerung der deutschen Flüchtlinge bestimmen. Dies möchte ich gesagt haben in diesen Sprechsaal um unterzustreichen, dass es die gesamte dänische Volksrepräsentation, dass es allen in diesem Land  sind, die hinter die Regierung in ihre Bestrebungen die Flüchtlinge loszuwerden stehen. Besonders wünschen wir den hochverehrten Aussenminister Glück mit der weiteren Arbeit auf diesem Gebiete.  Jeg havde nær sagt, der er intet, Danmark ikke vil gøre, ogsaa i Retning af at bringe materielle Ofre, for at faa disse tyske Flygtninge sendt hjem. Hvis det er Vanskeligheder i den Henseende, det gælder, er jeg overbevist om, at den høje Regering vil være lydhør over for en hvilken som helst Anmodning fra de paagældende Lande, der er afgørende for de tyske Flygtninges Hjemførsel. Jeg vil gerne have dette sagt fra denne Talerstol for at understrege, at det er den samlede danske Folkerepræsentation, det er alle i dette Land, der staar bag Regeringen i dens Bestræbelser for, at vi kan komme af med de tyske Flygtninge. Vi ønske i Særdeleshed den højtærede Udenrigsminister Held og Lykke med det fortsatte Arbejde paa dette Omraade. 
 37
 

Ich teile den Wunsch des Herrn Antragstellers, Klarheit in diese Dinge zu bringen. ... Jedoch dem generellen Urteil des verehrten Mitglieds über die deutschen Flüchtlinge, kann ich mich nicht anschliessen ...

     Jeg kan ikke bruge den Vending, at jeg er helt enig med den ærede Forslagsstiller i de Præmisser, han opstillede her fra Talerstolen. Jeg deler helt det ærede Medlems Ønske om at faa Klarhed, og den mener jeg er tilvejebragt gennem Ministerns Besvarelse, men det ærede Medlems generelle Dom om Tyskere og tyske flygtninge, Præmisserne overhovedet, kan jeg ikke slutte mig til. Jeg havde nær sagt det på den Maade --, men jeg skal ikke provokere nogen Diskussion herom --, at maaske den største nazistiske Fare herhjemme og forskellige andre Steder efter min Mening efterhaanden ligger i den antinazistiske Nazisme, den ligger i hele den Indstilling, der suger sin Næring af Had og Gengældelsestrang, opstillet i generel Form over for bestemte Folkeslag og Befolkningsgrupper. 
 38 c    Es ist nicht richtig zu sagen, die deutschen Flüchtlinge wollten nicht heim ...       Det er slet ikke rigtigt, som det ærede Medlem f. Eks. sagde, da han omtalte de forskellige Farer, der truer os fremtidig fra de tyske Flygtninge, at de herværende tyske Flygtninge ikke vil hjem. Det var (6096) maaske en Idé, at den højtærede Arbejds- og Socialminister anmodede Flygtningechefen om at give de Rigsdagsmedlemmer, der havde Lyst til det, Lejlighed til at faa et virkeligt Indblik i de tyske Flygtningelejre. Det var nyttigt i sin Tid, efter min Mening, da det skete for Pressens Vedkommende, og jeg tror ogsaa, at den danske Rigsdags Medlemmer eller i hvert Fald de, der er særligt interesserede, når de fik Lejlighed til at faa et Indtryk af, hvad der virkelig foregaar i de tyske Flygtningelejre og hvordan Stemningen er, paa adskillige Omraader vilde faa deres Opfattelse revideret. 
 39 c
 

Ich glaube, ich kann die Behauptung aufstellen, dass 90% der hier weilenden deutschen Flüchtlinge nur einen Wunsch haben, nämlich: nach Hause zu kommen ... 

Jeg har selv ikke i den seneste Tid haft Lejlighed til at være der, men jeg har været der tidligere, og jeg har gennem Flygtningecheren, som staar mig nær personlig, et Indtryk af, hvordan Indstillingen er. Jeg tror næsten, at jeg kan driste mig til den Paastand, at 90 pCt. af de herværende tyske Flygtninge kun har eet ønske, og det er: at komme hjem. Det er helt forkert, hvis man vil opstille det paa den Maade, at der paa dette Omraade skulde true nogen Fare. 
 40 c      Der var blandt de øvrige Punkter, som den ærede Forslagsstiller begrundede sit Forslag med, Ting, som kunde tages op, men det vil jeg slet ikke gøre, for det kunde foranledige en større Diskussion; men paa det bestemte Punkt, som jeg har nævnt her, vil jeg gerne gøre Indsigelse. 
 41 c       Til Slut vil jeg gentage, at jeg ønsker Regeringen Held og Lykke i de fortsatte Bestræbelser for at faa dette Problem løst. Jeg deltager i den højtærede Ministers Tak til de svenske Myndigheder, først og fremmest til den højtærede Arbejds- og Socialminiters svenske Kollega, for den personlige Imødekommenhed og Interesse, der er udvist, for at vi kunde faa dette Flygtningeproblem ordnet og reguleret i alt Fald i det Omfang, hvori det er sket indtil nu, og jeg takker igen den højtærede Minister for det klare Svar, der er givet paa et Problem, der interesserer os alle sammen i saa høj Grad, som dette Problem gør det. 
 42 c Øllgaard: Da der ikke paa noget Punkt hverkan af Samlingsregeringen eller af den nuværende Regering har været gjort noget praktisk Forsøg paa at sætte de tyske Flygtninge ind i dansk Produktion, kunde man vel i Grunden sige, at dette Forslag til Beslutning er ret overflødigt. Men det kan maaske alligevel have sin Betydning, at der over for Offentligheden kommer en Klaring, i hvert Fald over for den Del af Offentligheden, som ikke i Forvejen er klar over Regeringens Stilling; det tror jeg nu (6097) for øvrigt, at største Parten af Offentligheden er. 
 43 c      Jeg kan ganske henholde mig til den udførlige Redegørelse, som den højtærede Arbejds- og Socialminister gav, og sige, at mit Parti kan tiltræde den Hovedbetragtning, som deri blev gjort gældende. Det var ved Forholdenes ulykkelige Udvikling, at det i det hele taget blev muligt for Tyskerne at føre disse Flygtninge herop til Danmark. Vi maa selvfølgelig stadig væk se hele Spørgsmaalet under den Synsvinkel, at det er noget ganske foreløbigt, og at disse Flygtninge snarest muligt bør føres tilbage til de Omraader, hvortil de har naturlig Tilknytning. 
 44 c
 
 
 
 
 

"... Ich glaube, alle werden dem Aussenminister Erfolg wünschen bei seinem Bestreben, die Flüchtlinge so bald wie möglich abzutransportieren. 

Paa dette Punkt kan jeg ganske tilslutte mig Udtalelserne fra den højtærede Arbejds- og Socialminister og det ærede Medlem Hr. Hans Hedtoft, som stærkt fremhævede dette, og understregede, at der i den Henseende af den højtærede Udenrigsminister og af Ministeriet i det hele taget bliver gjort, hvad gøres kan. Jeg tror, at alle kan føle sig ovebevist herom, og at alle, netop under Hensyn til den Belastning, som der her er Tale om for Danmarks Vedkommende, vil ønske Udenrigsministeren Lykke og Held med Bestræbelserne for, at disse Flygtninge bliver fjernet snarest muligt.
 45 c     Aber solange sie hier sind, müssen wir sie menschlich und ordentlich behandeln ..      Men saa længe de er her, maa vi for det første behandle dem menneskeligt og i det hele tager ordentligt. Det er naturligt, at der i første Omgang var noget Roderi og nogen Usikkerhed vedrørende hele dette Forhold, men jeg tror, at disse Ting nu er blevet bragt i en saadan Orden, at vi kan være den Behandling bekendt, vi giver Flygtningene, og det er godt, at det er saadan. For det andet maa vi holde dem indespærret i særlige Lejre, og vi maa holde den bevogtet og adskilt fra den danske Befolkning. I dette bør der ikke ske nogen Ændring. 
46 Ole Bjørn Kraft: Nicht viele Frage interessieren die dänische Bevölkerung so starkt als die Frage der deutschen Flüchtlinge her im Lande. Ich bin überzeugt, dass diese Frage am meisten diskutiert wird vom Mann zu Mann, und die ständige Frage ist natürlich  die: Wann wird es möglich sein diese Flüchtlinge vom Gebiete Dänemarks zu beseitigen? Es ist kein Wunder, dass eine grosse Intresse sich an dieser Sache knüpft, denn die Aufenhalt der Flüchtlinge hier im Lande ist eine schwere ökonomischer Last auf unserer Gesellschaft, nicht nur durch die Zahlung der Aufenhalt, sondern auch durch die Bewachung, die notwendig ist, und auf Grund die Nachteile -- gelinde gesagt -- die mitfolgen, wenn diese Flüchtlinge Baracken und Gebäude in solch grosser Ausstreckung einnehmen. Die dänische Politik gegenüber das Flüchtlingsproblem muss sein, wie es auch immer gewesen ist, den Aufenhalt ein Ende zu machen, und solche Verabredungen zu eingehen, dass es für uns möglich wird diese Flüchtlinge zu dem Lande, wovon sie gekommen sind, zurückzuführen.  Ole Bjørn Kraft: Der er ikke mange Spørgsmaal, der interesserer den danske Befolkning saa stærkt som Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge her i Landet. Jeg er overbevist om, at det er et af de Spørgsmål, som diskuteres mest Mand og Mand imellem, og det stadige Spørgsmaal er naturligvis: Hvornaar bliver det muligt at faa disse Flygtninge fjernet fra Danmarks Omraade? Det er ikke noget Under, at der er en stor Interesse knyttet til Sagen, da Flygtningenes Ophold her i Landet er en tyngende økonomisk Byrde paa vort Samfund, ikke alene gennem den direkte Penge- (6098) udgift, som Opholdet medfører, men ogsaa paa Grund af den Bevogtning, som er paakrævet, og de Ulemper, for at sige det mildt, som følger med, at disse Flygtninge optager Barakker og Bygninger i saa stor en Udstrækning, som Tilfældet er. Det maa derfor være og har ogsaa hele Tiden været den danske Politik overfor Flygtningeproblemet at faa Opholdet her afsluttet og at faa truffet saadanne Aftaler, at det bliver muligt for os at føre disse Flygtninge bort til det Land, hvorfra de er kommet. 
 47 Ich habe mit grosser Zufriedenheit die Äusserungen gehört, die der hochverehrte Arbeits- und Sozialminister gemacht hat, und die mit den Beschlüsse, die von der Samlungsregierung getroffen wurde, als sie erstmalig das Problem entgegentrat, übereinsstimmt. Aber nicht nur innerhalb unseres eigenes Gebiets, in die Beschlüsse innerpolitischen Charakters, die gemacht worden sind, haben wir uns auf die hierbesprochene Linie gestellt, wir haben auch, wenn es sich eine Anleitung anbot, die Sache einem internationalen Forum hervorgehoben.       Det med stor Tilfredshed, jeg har hørt de Udtalelser, den højtærede Arbejds- og Socialminister har fremsat, og som ligger paa Linie med de Beslutninger, der blev truffet af Samlingsregeringen, da den første Gang var stillet over for Problemet. Men ikke blot inden for vort eget Omraade, i de Beslutninger af indrepolitisk Karakter, der er truffet, har vi stillet os paa den Linie, der her er Tale om, men vi har ogsaa, da der var Anledning dertil, fremdraget Sagen for et internationalt Forum. 
 48 Dies geschah durch die Rede, den der Aussenminister bei die UNO-Konferenz in London in Januar gehalten hat. Der Standpunkt wurde von dem Aussenminister im Auftrag der Regierung und mit Beifall der dänischen Delegation, die den ausschussberechtigten Parteien hier auf dem Reichtag repräsentierte, in der Weise formuliert, dass er erklärte, dass Dänemark diese Flüchtlinge in unser Volkskörper weder einschmelzen konnte noch wollte. Der Aussenminister hat dies ganz ausserordentlich stark unterstrichen, und er machte er klar, dass hier kein Kompromis möglich war, und dass Dänemark deshalb die eindringlichsten Aufforderungen an die Grossmächte, die diese Frage entscheiden, machen musste, die Frage gelöst und eine solche Entscheidung getroffen zu bekommen, dass die Flüchtlinge Dänemark verlassen können.  Det skete gennem den Tale, som Udenrigsministeren holdt ved UNO-Konferencen i London i Januar. Standpunktet formuleredes af Udenrigsministeren paa Regeringens Vegne og med Tilslutning fra den danske Delegation, som repræstenterede de udvalgsberettigede Partier her paa Rigsdagen, paa den Maade, at han erklærede, at Danmark hverken kunde eller ville opsuge disse Flygtninge i vort Folkelegeme. Udenrigsministeren understregede dette ganske overordentlig stærkt, gjorde det klart, at her var intet Kompromis muligt, og at Danmark derfor maate rette de mest indtrængende Henstillinger til de Stormagter, som har Afgørelsen af dette Spørgsmaal, om at faa Sagen ordnet og faa en saadan Afgørelse truffet, at Flygtningene kunde forlade Danmark. 
 49 Dadurch haben wir uns auch nach aussen verpflichtet, und es ist ganz klar, dass wenn wir irgendeine Haltung, die dahin gedeutet werden kann, dass eine Änderung unseres Standpunktes eingetroffen ist, des Standpunktes, dass wir diese Flüchtlinge in unser Volkskörper nicht einschmelzen kann und nicht einschmelzen will, einnähmen, dann kann es den Bestrebungen, die von Monat zu Monat gemacht werden, eine Ordnung der Sachen herbeizuführen, eine sehr grosse Schade zuführen.       Derigennem har vi ogsaa forpligtet os udadtil i denne sag, og det er ganske klart, at hvis vi paa nogen Maade indtager en Holdning, der kan give det Udseende af, at der er sket en Ændring i dette vort Standpunkt, at vi ikke kan og ikke vil opsuge disse Flygtninge i vort Folkelegeme, kan det blive til overordentlig Skade for de Bestræbelser, som stadig udfoldes fra Maaned til Maaned for at faa en Ordning af Sagen. 
 50 Auf irgendeinen Schritt, der die Möglichkeit hierfür mindern kann, müssen wir daher verzichten, gleichgültig wieviel augenblicklichen ökonomischen oder anderartigen Vorteil man von irgendeinem Gesichtspunkte sehen kann. Der Sinn der dänischen Politik muss sein, am Charakter der Flüchtlinge als vorübergehend beherbergte Fremdlinge festzuhalten. Dies kann nur geschehen, indem wir die Flüchtlinge weiterhin in Lagern kasernieren und von der übrigen Bevölkerung fernhalten ...  Ethvert Skridt, der kan formindske Muligheden herfor, maa vi derfor give Afkald paa, hvor meget man end fra det ene eller det andet Synspunkt kunde se en øjeblikkelig økonomisk eller anden Fordel derved. Det maa være den danske Politik at fastholde Karakteren af Flygtninge, og det maa (6099) ikke forflygtiges paa nogen Maade. Dette kan kun ske ved, at vi fortsætter med at holde disse Flygtninge kaserneret i Lejre, adskilt fra den øvrige Befolkning, saaledes som det hidtil er sket. 
 51 c Jeg vil ogsaa gerne benytte Lejligheden ikke blot til, som jeg allerede har gjort det, at takke den højtærede Arbejds- og Socialminisster for de klare og ganske utvetydige Udtalelser, han har fremsat om denne Sag, men ogsaa til at sige, at jeg tror, det er med almindelig Tilfredshed, man har set, at det er lykkedes at koncentrere disse Flygtninge i store Lejre, og at det derved er blevet muligt at frigøre Bygninger og Barakker, der før var optaget, og i det hele taget faa Flygtningeadministrationen bragt i den Orden og Koncentration, som i Øjeblikket hersker.
 52 c      Vi kan overhovedet alle fuldt stille os bag den højtærede Arbejds- og Socialministers Synspunkter, og jeg tror ikke, at der her i Rigsdagen vil vise sig nogen som helst Uenighed i denne Sag. Derfor er det maaske lidt urimeligt, at man skal skride til Vedtagelse af en Beslutning, der kunde give det Udseende af, at der havde været nogen Usikkerhed eller Uklarhed til Stede.
 53 c          Det være nu som det være vil, men jeg vil gerne henstille til Overvejelse, om man ikke burde sende dette Forslag i et Udvalg, ikke for at Spørgsmaalet om Beslutningen kan drøftes dèr, eller fordi der kunde tænkes nogen anden Holdning indtaget -- det vil sikkert fremgaa af de Udtalelser, der bliver fremsat her, at det ikke vil være Tilfældet --, men for at Rigsdagen gennem et saadant Udvalg kunde faa Lejlighed til at høre en nærmere Redegørelse for Forholdene i Flygtningelejrene i Øjeblikket og et Udsnit af Rigsdagen kunde faa Lejlighed til at se een eller flere Flygtningelejre, for at derigennem et Ønske, der allerede er udtalt fra forskellig Side, kunde opfyldes. Det er ikke noget Forslag, jeg paa nuværende Tidspunkt stiller, det er kun noget, jeg henstiller til Overvejelse for Ministeren og Forslagsstilleren. 
 54 c        Med disse Ord skal jeg kun sige, at vi altsaa er tilfreds med den klare, utvetydige Udtalelse, den højtærede Minister har fremsat, at vi maa fastholde, at en Ændring i vor Holdning er umulig, og vi vil tilsige Regeringen vor Støtte til enhver Bestræbelse for at faa den Ordning tilvejebragt, som maa være den Ordning, Danmark ønsker, at vi ikke kan se nogen anden Mulighed end at faa disse Flygtninge ført tilbage til det Land, hvorfra de i sin Tid blev tvangsindlagt i Danmark. (6100)
 55 Nørlund:  Nørlund: Vi mener, at det er godt, at dette Spørgsmaal er blevet draget frem i det høje Ting, idet vi maa sige, at det desværre har været paakrævet i Anledning af de Udtalelser, især af den højtærede Statsminister, som der er hentydet til af Forslagsstilleren. Det rigtigt, som det ærede Medlem Hr. Ole Bjørn Kraft sagde, at den højtærede Udenrigsminister klart har taget Stilling til Spørgsmaalet om, hvorvidt man kunde tænke sig paa nogen Maade at assimilere de tyske Flygtninge her i Landet, men det er jo ikke første Gang, der har været en vis Nuanceforskel i Udtalelser fra de to højtærede Ministre.
 56      "Das weitere Verbleiben der Flüchtlinge erfüllt uns mit grossem Ernst, nicht nur aus finanziellen Gründen ... sondern auch aus nationalen. Es wäre ein Unglück für uns, einen so grossen nationalen, volklichen und politischen Fremdkörper aufzusaugen, der 5% unserer eigenen Bevölkerung ausmacht. Wir sind genötig, dies zu verhindern.         Vi ser paa Spørgsmaalet om de tyske Flygtninges fortsatte Forbliven her i Landet med stor Alvor, ikke blot af de finansielle Grunde, som allerede er blevet fremdraget her, og som den højtærede Finansminister har haft Lejlighed til at redegøre for Rækkevidden af, men ogsaa af nationale Grunde. Det vilde være en Ulykke for os, hvis vi skulde opsuge et saa stort baade nationalt, folkeligt og politisk Fremmedelement, som jo beløber sig til henved 5 pCt. af Befolkningen, og det bliver vi nødt til at forhindre. 
 57 Selbst wenn es hierzulande nur unter gewissen Umständen zum guten Ton gehört, Menschen einzusperren, so sind wir genötigt, dieses Mittel gegenüber den Flüchtlingen anzuwenden. Die Internierung verhindert eine hohe Grade der Assimilierung der deutschen Flüchtlinge, aber ein jeder ist wohl darüber klar, dass je später es wird, je schwieriger wird es auch sein die Trennung aufrechtzuhalten, die in der Einsperrung liegt. Selv om det kun ved visse Lejligheder hører til god Tone at indespærre Folk her i landet, saa bliver vi nødt til at gribe til dette Middel over for de tyske Flygtninge. Interneringen forhindrer en høj Grad af Assimmilering af de tyske Flygtninge, men enhver er vel ogsaa klar over, at jo længere Tiden gaar, des vanskeligere bliver det ogsaa at opretholde den Adskillelse, som ligger i selve Indespærringen. 
 58     Es entspricht auch nicht dänischer Auffassung, etwas gegen die Heirat von Angehörigen verschiedener Nationen einzuwenden. Hier jedoch stehen wir vor einem Problem von so grossem Umfang, dass wir, selbst wenn wir den Betroffenen tiefe Herzenswunden zufügen, jede Lockerung der strengen Absonderung verhüten müssen ...         Det ligger ikke i dansk Opfattelse af have noget imod Ægteskab mellem Folk af forskellige Nationaliteter, men i denne Forbindelse staar vi over for et Problem af et saadant Omfang, at man, selv om det kan tilføje enkelte Menneskeskæbner dybe Hjertesaar, bliver nødt til at forhindre enhver Opløsning af den strenge Afsondring. 
 59 c Det er ogsaa det samme Grundproblem, som melder sig i Spørgsmaalet om Anvendelse af denne Arbejdskraft i Produktionen. For at sige det saaledes: vi har simpelt hen ikke Raad til at betale Arbejdskraften saa dyrt, og det er i denne Forbindelse ikke alene et Spørgsmaal om de Penge, man skal betale Arbejdskraften med, der er jo ogsaa andre Værdier, som vi her maa staa Vagt om. Jeg vil ikke vove at insinuere, at nogen har ment, at man gennem at anvende de tyske Flygtninge som Arbejdskraft kunde trykke Prisen paa Arbejdskraft herhjemme. Det er ganske indlysende, at det vilde fra (6101) alle Synspunkter set være en meget utiltalende Form for Løntrykkeri. 
 60 c       Ogsaa jeg finder Anledning til at understrege Betydningen af, at vi faar en Løsning paa Danmarks Flygtningeproblem. I den senere Tid synes jeg, det er, som om man har viet sin Opmærksomhed næsten udelukkende til det sydslesvigske Flygtningeproblem, men jeg synes det skal siges herfra, at det danske Flygtningeproblem under alle Omstændigheder er endnu mere paatrængende end de Problemer, der kan opstaa i Forbindelse med det sydslesvigske. 
 61 c Dertil kommer, at der, saa vidt jeg kan bedømme, ogsaa skulde være større Muligheder for en Løsning af det danske Flygtningeproblem, især hvis man koncentrerer Kræfterne om dette Forhold. De Flygtninge, vi har her i Landet, stammer væsentligst fra Egne, som ligger uden for det nuværende Tyskland, og det synes jeg, man maa holde sig ganske klart for Øje, for det vil sige, at deres Hjemegn nu faktisk er hele Tyskland, de har ikke nogen bestemt Hjemegn, idet de vel maa være faldet ind under de store Folkeflytninger, som er foregaaet i det østlige Europa. Og netop fordi det er Folk, der stammer fra Egne uden for det nuværende Tyskland, er Spørgsmaalet et Problem, vi i høj Grad staar os ved -- vilde jeg tro -- at behandle som et Spørgsmaal mellem Danmark og de alllierede Magter samlet. 
 62 c       I den Forbindelse vil jeg ogsaa med nogle enkelte Bemærkninger berøre Spørgsmaalet om de saakaldte allierede Flygtninge her i Landet. Ogsaa for deres Vedkommende tror jeg, det vilde være fornuftigt ud fra alle Synspunkter at sætte alt ind paa at faa dem til at drage hjem. Det er mig bekendt, at man i visse Flygtningeforlægninger driver en meget ondsindet Agitation, som direkte forhindrer disse Folk -- det var Polakker, det drejede sig om -- i at drage hjem til deres Hjemland. Jeg har fulgt Udviklingen af saadanne Flygtninges Indstilling og set, hvordan man efter maaske i nogen Tid at have ligger under for en saadan Agitation alligevel til syvende og sidst har valgt at tage hjem, og jeg har haft Lejlighed til at faa Beviser for, at man var glad ved at have truffet en saadan Beslutning. Jeg tror, der ogsaa her er et Problem, man ikke bør lade hvile, nemlig hvorvidt man kan faa flyttet disse allierede Flygtninge hjem til deres Hjemegn. 
 63 c        Ogsaa fra vor Side anerkender vi, at den højtærede Arbejds- og Socialministers Svar paa det Spørgsmaal, der er rejst af Forslagsstilleren, var klart og utvetydigt, (6102) og fra vor Side vil vi ogsaa se med Sympati paa enhver Indsats, der vil kunne gøres saavel fra Regeringens som fra Rigsdagens Side for at klargøre, at dette meget alvorlige Problem ikke hviler, men er noget, som stadig har det danske Folks og de danske Myndigheders brændende Interesse; det er et Spørgsmaal, vi maa arbejde med, lige til det løses paa den eneste mulige Maade. 
  64     "Unsere Einstellung in der Flüchtlingsfrage geht von der festen Überzeugung aus, dass die Flüchtlinge wieder heimkehren sollen. Ihr Platz ist nicht in Dänemark. Und weil wir bis jetzt ganz überzeugt sind, es wird uns gelingen die Flüchtlinge nach ihrem Haus zu bringen, ist es damit gegeben, dass wir sie auch ausserhalb der Arbeit halten müssen.  Aage Fogh: Vor Stilling til det rejste Problem er bestemt af den sikre Overbevisning, at Flygningene skal hjem igen. Deres Sted er ikke her i Danmark, og da vi altsaa stadig er fast overbevist om, at det vil lykkes at faa Flygningene til deres Hjem, er det dermed givet, at vi ogsaa maa holde dem uden for Arbejdet. 
  65       Hieran möchte ich einige Bemerkungen knüpfen: Obgleich von allen Seiten betont wird -- was sicher richtig ist -- dass die Flüchtlinge es so gut haben, wie es im Lager überhaupt möglich ist, so darf man doch nicht vergessen, dass es sich trotz allem um Menschenschicksale handelt. Da uns nun vom hochverehrten Sozialminister eröffnet wurde, dass fast 85% der 200 000 Menschen Frauen und Kinder sind, und so weit ich von einem Flüchtlingslager gesehen habt, den ich durch längere Zeit als Nachbar hatte, ist ein sehr wesentlicher Teil Kinder,  kann niemand im Zweifel darüber sein, welche grossen Menschenwerte zerstört werden, wenn man Kinder unter Bewachung hinter Stacheldrahtzäunen erziehen muss ...      Hertil ønsker jeg at føje et Par Bemærkninger. Selv om det fra alle Sider er sagt, hvad der sikkert er rigtigt, at Flygtningene har det saa godt, som det er muligt i Lejrene, saa bør man dog ikke glemme, at det trods alt er Menneskeskæbner, det drejer sig om. Da det nu er blevet oplyst af den højtærede Socialminister, at af de 200 000 er de 85 pCt. Kvinder og Børn -- og saa vidt jeg har set fra en Flygtningelejr, jeg en Tid lang havde som Nabo, er en meget væsentlig Part Børn --, er der ingen, der kan være i Tvivl om, at der ødelægges store Menneskeværdier, naar Børnene skal opdrages bag Pigtraadsspærring under Vagt. 
 66 Deshalb ist es ausserordentlich wichtig, ob es unserem hochgeehrtem Aussenminister gelingen kann die Verhältnisse so zurechtmachen zu können, dass diese Flüchtlinge von den unglückselichen Verhältnissen, unter denen sie trotz allem hier leben müssen, wegkommen können. Ich hoffe, dass dieses geschehen wird, og deshalb werden auch wir beifallen, dass sie ausserhalb der Arbeit gehalten werden. Wenn etwas anderes auftaucht, wird das Problem ein ander.  Det er derfor overordentlig vigtigt, om det kan lykkes for den højtærede Udenrigsminister og den højtærede Regering at faa lagt Forholdene saadan til Rette, at disse Flygtninge kan komme bort fra de ulykkelige Forhold, de trods alt maa leve under her. Jeg haaber paa, at dette maa kunne ske, og derfor vil vi ogsaa være Tilhængere af, at de holdes uden for Arbejde. Skulde noget andet vise sig, bliver Problemet et andet. 
 67 c        Det er ikke for paa nogen Maade at udtale Mistro til Administrationen -- jeg tror, Arbejdet gøres udmærket --, men det er mit Indtryk, at det vilde være betydningsfuldt, om Rigsdagen fik nærmere Tilknytning til det Arbejde, der foregaar. Det blev nævnt af det ærede Medlem Hr. Hans Hedtoft, og jeg vil gerne understrege den Tanke, der her kom frem. Jeg tror, man kan bruge den Metode, som blev foreslaaet af det ærede Medlem Hr. Ole Bjørn Kraft, at man nedsætter et 15 Mands Udvalg, og at dette Udvalg faar Lejlighed til dels at indhente Oplysninger, dels at se paa Forholdene. Det vil være meget vigtigt, fordi vi derigennem kan bringe Oplysninger videre til vore Kolleger i de forskellige Partier, (6103) og fordi vi saa derfra kan give den store Befolkning Oplysning om, hvordan Forholdene virkelig er. 
 68 c
 
 

Wir hegen die bestimmte Zuversicht, dass die Flüchtlinge in absehbarer Zeit dorthin zurückkehren, woher sie gekommen sind ... "

    Altsaa, jeg kan udtale min absolutte Tilfredshed med det Svar, som den højtærede Socialminister gav, ud fra den Forudsætning, jeg begyndte med at nævne, at vi har den sikre Fortrøstning, at Flygtningene inden længe maa komme tilbage dèr, hvor de hører hjemme, og ikke blive absorberet i den danske Befolkning. 
 69 c Søren Olesen: Vi kan sikkert fra alle Sider her i Danmark være enige om, at Flygtningene er kommet hertil mod vor Vilje, og at vi maa gøre alt, hvad vi kan, for at komme af med dem igen. Vi mener ogsaa at have Lov til at tro, at saavel den højtærede Udenrigsminister som Regeringen netop er indstillet paa at gøre deres yderste for, at Flygtningene kan komme bort og faa Lov til at komme hjem til deres eget Land igen. 
 70 c Men desværre er der ikke megen Udsigt til det. Vi har nu haft dem over 1 Aar, og saa vidt jeg har forstaaet, regner man ikke med at have Muligheder for i den nærmeste Fremtid at komme af med dem, saa det kan være meget tænkeligt, saaledes som Flygtningechefen, det ærede Medlem Hr. Kjærbøl, har udtalt, at der vil gaa i hvert Fald 1 Aar endnu, inden det Forhold kan bringes til en heldig Løsning. 
 71 c     Bei der Beurteilung dieser Frage müssen wir einräumen, dass die Flüchtlinge zwar kein Recht haben, hier zu wohnen, aber doch ein Menschenrecht, auf dieser Erde zu sein, ein Recht, das wir nicht zerstören können. Gehen wir davon aus, dass allen Menschen ein Platz auf dieser Erde zusteht, so ist ihnen dieses Recht von einer höheren Macht gegeben, ganz gleichgültig, wo sie geboren wurden ...        Naar vi ser paa dette Spørgsmaal, maa vi ganske vist sige, at selv om disse Flygtninge ikke har nogen Ret til at være her, har de dog en Menneskeret til at være paa Jorden, som vi ikke kan gøre til intet. Den er givet dem af en højere Magt, saafremt vi gaar ud fra, at alle Mennesker har en Ret til at være paa denne Jord, hvor de nu er blevet født. 
 72         Man hat gesagt, dass die Flüchtlinge erzogen werden sollen, während sie hier in Dänemark waren, und dass wir ihnen Demokratie og viel anders Gutes lernen sollen. Aber wir können wohl darüber einig werden, dass die schlimmste Stelle Menschen zu erziehen in Gefangenschaft oder hinter Stacheldraht ist. Ich glaube nicht, dass es möglich ist.       Det er blevet udtalt, at Flygtningene skulde opdrages, medens de var her i Danmark, og at vi skulde lære dem Demokrati og meget andet godt. Men vi kan vist være enige om, at det daarligste Sted at opdrage Mennesker er i Fangenskab eller bag Pigtraad. Jeg tror ikke, det lader sig gøre. 
 73 c
Es kann nichts nützen, davon zu reden, dass sie einem Volk angehören, das sich gegen uns vergangen hat. Wir müssen den Willen zeigen, sie so rechtfertig und gut zu behandeln, wie es uns möglich ist. 
Derfor maa vi i hvert Fald have vor Opmærksomhed henvendt paa, at disse Flygtninge faar den bedste Behandling, som vi kan forsvare, og som vi kan give dem. Det kan ikke nytte at tale om, at det er kommet fra et Folk, som har forbrudt sig mod os. Vi maa vise Vilje til at behandle dem saa retfærdigt og godt, som vi kan, og det mener vi ogsaa sker. Jeg synes, saa vidt man kan følge det, naar vi ikke netop ser det paa nærmere Hold, at der er gjort et stort (6104) Arbejde fra dansk Side for at skaffe dem Boliger at bo i -- det har været meget vanskeligt -- og for at skaffe dem den nødvendige Forplejning og nødvendige Udrustning, hvad der jo er Mangel paa ogsaa indenfor vort eget Folk.
  74      Müssiggang ist eines der übelsten Dinge. Selbst wenn wir meinen, es wäre unverantwortlich, die Flüchtlinge im Erwerbsleben zu verwenden, so ist doch die Frage aufzuwerfen, ob man ihnen nicht teilweise Beschäftigung innerhalb der Lager verschaffen könnte.        Noget af det værste for Mennesker er Lediggang, og selv om vi ikke mener, det vil være forsvarligt at bruge Flygtningene ude i Produktionen, er det dog et Spørgsmaal, om der ikke kunde tænkes paa at skaffe dem Beskæftigelse delvis inden for Lejrene til Hjælp til deres egen Forsyning.
 75 c Efterhaanden som de bliver her længere og længere, ma vi være klar over, at de kommer til at mangle adskilligt, og kunde de da selv medvirke til at skaffe sig Forsyninger paa forskellig Maade, var det dog ikke alene en økonomisk Fordel for Landet, men det vilde være til stor Gavn for Flygtningene selv, at det kunde faa noget at beskæftige sig med. Derfor synes jeg, at Flygtningeledelsen og Regeringen bør have deres Opmærksomhed henvendt paa, om der ikke var Mulighed for paa en eller anden Maade at give dem noget at beskæftige sig med, ikke mindst de unge, som vokser op inden for Lejrene. 
 76 c     Efter de Udtalelser og den Redegørelse, der er kommet fra den højtærede Socialminister, synes jeg, at det er overflødigt, at Folketinget vedtager nogen Beslutning i den Retning, som er foreslaaet. Jeg synes, det vilde være mere rimeligt, om Tinget udtalte Tillid til, at Regeringen vil gøre, hvad den kan, for at Flygtningespørgsmaalet bliver løst saadan, at Flygtningene kan komme hjem saa hurtigt som muligt, samtidig med at Regeringen i Mellemtiden vil gøre sit for at løse Spørgsmaalet paa den bedste Maade, saa længe vi skal have Flygtningene her. 
 77 c      Arbejds- og Socialministeren (Søren P. Larsen): Der er ingen Grund til at forlænge Debatten yderligere. Jeg vil kun give den Oplysning, som jeg har faaet af det ærede Medlem Hr. Kjærbøl, der jo tillige er Flygtningedirektør, at Antallet af Forlægninger -- jeg har, da jeg lagde Stoffet til Rette, brugt Tallene pr. 1. April -- nu yderligere er gaaet ned fra ca. 200 til ca. 150, og det er jo et Skridt i den rigtige Retning. 
 78 c Jeg har kun Anledning til herfra at udtale min Anerkendelse af det Arbejde, der har været udført for at gøre Forlægningerne saa faatallige som muligt. Vi ved alle, hvad det betyder med Hensyn til Lettelse af Administrationen og med Hensyn til Nedgang i Bekostningen. (6105)
 79 c       Hvis jeg ikke omtalte det allerede i mit første Indlæg, kan det dernæst være rimeligt at nævne vor Taknemmelighed for den Hjælp med Hensyn til Interneringerne, som de allierede Militærmyndigheder udviste i Fjor, da de kom hertil. Uden den Hjælp havde vi ikke kunnet klare de store Spørgsmaal, som forelaa straks ved Befrielsen den 4. og 5. Maj 1945.
 80 c     Hvis der er Ønske om, at der skal nedsættes et Udvalg, har jeg selvfølgelig ikke noget imod det. Vi har intet at skjule, hvad Flygtningeadministrationen eller Behandlingen af de tyske Flygtninge angaar -- det hele taaler Dagslys. Jeg kan meddele, at Folketingets Finansudvalg har aflagt Besøg i Flygtningelejren herude ved Kløvermarken, og jeg er tilbøjelig til at tro, at naar man har set den, har man en lille Forsmag paa, hvordan det hele foregaar.
 81 c Jeg kan ikke have noget som helst imod, at man inviterer et snævert Udvalg -- hele Rigsdagen bliver vel for meget -- derud. Der er intet at dække over, intet at skjule, det hele taaler fuldt Dagslys til enhver Tid. Det er min bestemte Opfattelse. 
 82 c        Der er herfra udtalt, at nuværende Flygtningedirektør, det ærede Medlem Hr. Kjærbøl, skulde have sagt, at han troede, vi kom til at beholde Flygtningene et Aar endnu. Det tror jeg ikke er rigtigt. Flygtningedirektøren er alt for forstandig til at kunne fremsætte noget saadant. Vi har alle her i Landet et Ønske om at komme af med de Flygtninge, som blev paatvunget os i en Periode, hvor vi oven i Købet var udsat for tysk Terror og Vold. 
 83 c      Formanden: Det ærede Medlem Hr. Søren Olesen har Ordet for en kort Bemærkning.
 84 c      Søren Olesen: Naar jeg udtalte, at Flygtningedirektøren, det ærede Medlem Hr. Kjærbøl, skulde have udtalt, at der sandsynligvis vilde gaa endnu et Aar, inden vi kom af med de tyske Flygtninge, har jeg naturligvis ikke faaet det direkte fra det ærede Medlem; men efter hvad der har staaet i Bladene, skulde Flygtningedirektøren have udtalt, at vi i hvert Fald ikke kunde se Muligheden for det i Øjeblikket, og at der maaske vilde gaa et Aar. Jeg var desuden til et Møde i Lægeforeningen engang tidligt i Foraaret, og dèr udtalte -- saa vidt jeg husker, jeg noterede det ikke op --, Flygtningedirektøren noget i samme Retning: at der muligvis kunde gaa endnu et (6106) Aar, inden vi kunde have Udsigt til at faa det Spørgsmaal løst. 
 85 c      Forslagsstilleren (Hoff): Man har fra alle de ærede Ordføreres Side rettet en Tak til den højtærede Arbejds- og Socialminister for den Redegørelse, han har givet i denne Sag. Jeg vil slutte mig til denne Tak. 
 86 c      Jeg vil endda sige, at der er ingen af samtlige Ordførere, der har mere Grund end netop jeg til at takke for, at vi her har faaet en saa klar og utvetydig Tilkendegivelse af, at Regeringen staar paa netop den Linie, som jeg havde haabet, den stod paa, men bl. a. den højtærede Statsministers Interview i "Stockholms-Tidningen" gav os en begrundet Frygt for, at man ikke var helt paa denne Linie fra Regeringens Side. Nu har vi faaet en Udtalelse, som ikke er til at misforstaa, og det er jeg altsaa glad for. Jeg er ogsaa glad for, at den højtærede Arbejds- og Socialminister har erklæret, at han gaar i den forrige højtærede Arbejds- og Socialministers Fodspor -- han kan vanskeligt finde bedre Fodspor at gaa i. 
 87 c      Jeg tror ikke, der er Grund til at komme ind paa Enkeltheder med Hensyn til de forskellige Indlæg, der er fremkommet fra de ærede Ordføreres Side, men vil blot sige, at den Tanke, der blev fremført af det ærede Medlem Hr. Ole Bjørn Kraft om at henvise Sagen til et Udvalg, hvor vi kan faa Lejlighed til at høre lidt nærmere om, hvordan Flygtningene lever, og se, hvordan deres Forhold er, synes jeg er ganske fortræffelig.
 88 c Naturligvis er der ingen i det høje Ting, der tvivler paa, at man ikke har noget som helst at skjule. Vi er fuldstændig klar over, at alt, hvad der sker Flygtningene vedrørende, kan taale Dagens Lys; men vi vil da ogsaa gerne have en Lejlighed til at se det, og derfor tillader jeg mig at foreslaa, at Sagens Behandling paa dette Tidspunkt standses, og at man henviser Forslaget til en kortvarig Behandling i et Udvalg paa 17 Medlemmer, idet den højtærede Minister har lovet, at et saadant Udvalg skulde faa Lejlighed til at se nærmere paa Sagerne. 
 89 c       Formanden: Der er nu stillet Forslag om, at Sagens Behandling standses, men da der under Forhandlingen er fremsat Udtalelser, der vilde gøre det ønskeligt, at det ærede Medlem Hr. Kjærbøl fik Lejlighed til at svare, vil jeg, inden Spørgsmaalet om Standsning af Sagens Behandling tages op til Afgørelse, give det ærede Medlem Hr. Kjærbøl Ordet for en kort Bemærkning. (6107)
 90 Kjærbøl: Auf Veranlassung des Abgeordneten Søren Olesen will ich bemerken, dass ich nicht zugeben kann, gesagt zu haben, die deutschen Flüchtlinge würden noch ein Jahr hierbleiben. Ich habe im Gegenteil den Pressevertretern immer erklärt, es sei meine Hoffnung und meiner Meinung nach ist es mehr als eine Hoffnung, dass wir in nicht zu ferner Zukunft von den Flüchtlingen befreit werden würden. Natürlich kann ich keine Zeitpunkt angeben,für das ich gar keine Beleg haben würde.        Kjærbøl: Paa Foranledning af det ærede Medlem Hr. Søren Olesen vil jeg gerne bemærke, at jeg ikke kan vedkende mig en Udtalelse om, at jeg regner med, at de tyske Flygtninge skulde være her i Danmark endnu et Aar. Jeg har tværtimod til enhver Tid over for Pressens Repræsentanter og til alle Sider erklære, at det er mit Haab -- og jeg regner det næsten for mere end et Haab --, at vi skulde kunne blive af mig disse Flygtninge inden for en ikke alt for fjern Fremtid. Selvfølgelig kan jeg ikke samtidig hermed give Udtryk for en Tidsfrist; det har jeg ikke nogen som helst Baggrund for. 
  91  Noch eins möchte ich sagen. Bitte, grbrauchen Sie nicht den feinen Titel Direktor der Flüchtlingefürsorge -- ich wünsche ihn nicht zu haben. Mir ist nur eine extraordinäre Aufgabe anvertraut worden in diesem Gebiet, die versuche ich auf bester Weise zu bewältigen; es ist kein Grund in dieser Anleitung feine Titlen zu geben.     Og maa jeg saa sige en Ting til. Jeg beder om, at man vil lade være med at bruge den fine Titel Direktør for Flygtningeforsorgen -- den ønsker jeg ikke at besidde. Jeg har kun faaet overdraget en ekstraordinær Opgave paa dette Omraade; den gør jeg Forsøg paa at røgte bedst muligt, og der er ingen grund til at give fine Titler i den Anledning. 
 92     Zur Beschäftigungsfrage möchte ich sagen, dass wir bei der Lösung dieser Aufgabe sind. In den Lagern wird viel gearbeitet, teils für die Selbstversorgung, teils auch in anderer Weise. Stellenweise fehlt es sogar an Arbeitskraft.      Hvad angaar Beskæftigelsesspørgsmaalet, vil jeg blot sige, at det arbejder vi med, og Forholdet er det, at der er megen Beskæftigelse i Lejrene, baade i Henseende til Selvforsyning og paa anden Maade; det er endog adskillige Steder saaledes, at der er Mangel paa Arbejdskraft. 
93       Formanden: Der er altsaa stillet Forslag om, at Sagens Behandling standses, og at Forslaget til Beslutning henvises til et Udvalg paa 17 Medlemmer. Saafremt ingen udtaler sig herimod, vil jeg betragte dette Forslag som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.
      Der er ikke mere paa Dagsordenen.
      Folketingets næste Møde afholdes i Morgen, Fredag den 14. Juni, kl. 13 med følgende Dagsorden: ...