Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Kritik

 der Abhandlung Kirsten Lylloffs: "Kind oder Feind?" 
von
Ricardt Riis.

Kritik

 af Kirsten Lylloffs afhandling: "Barn eller fjende?"
af 
Ricardt Riis. 

 
 Inhalt:
 1. Kurze Orientierung des Inhaltes der Abhandlung. #4
 2. Die ausgebliebenen Korrektionen #11
 3. Giftigkeiten, eine lylloffsche Spezialität. #27
 4. Der ethnische Hass #34
 5. Umgekehrter Nationalismus #59
 6. Die Postsperrung #80
 7. Die Zahlung für die Flüchtlinge #88
 8. Zusammenfassung #96
 9. Erfüllung aller Versprechungen? #97
Indhold:
 1. Kort orientering om afhandlingens indhold
 2. Korrektionerne, der ikke kom
 3. Giftigheder, en lylloffsk specialitet. 
 4. Det etniske had
 5. Omvendt nationalisme
 6. Postspærringen
 7. Betalingen for flygtningene
 8. Sammenfatning
 9. Indfriedes løfterne?
 1       Die ph.d. Abhandlung Kirsten Lylloffs wurde am 6. April 2005 an der Universität zu Kopenhagen verteidigt. Erst spät habe ich die Abhandlung in die Hand bekommen (jetzt ist der 19. Mai) und erst jetzt kann ich deshalb meine Neugier befriedigen.          Kirsten Lylloffs ph. d. afhandling blev forsvaret ved Københavns Universitet den 6. april 2005. Det er først sent, jeg har kunne få afhandlingen i hænde (vi skriver nu den 19. maj) og det er derfor først nu, jeg kan få min nysgerrighed stillet. 
 2       Mein Haupteindruck der Abhandlung ist, sie sei eine Abhandlung, die in den Einzelheiten sorgfältig ausarbeitet ist, aber in den Konklusionen schwach ist. 
Lylloff hat sich durch eine reichhaltige Archivmaterial durchgearbeitet, sie hat interessante Einzelheiten herausgezogen, sowohl was die einzelnen Menschen angeht, als was die verschiedenen Lager anbelangt. Die Abhandlung ist für mich sehr interessant, weil sie Gesichte and den Zahlen zu setzen vermocht, die vielen Kinder werden zu Schicksalen verwandelt, man sieht vor sich nicht mehr eine graue Masse von Menschen oder Kindern, sondern eine Vielfalt von Personen, ein jeder mit seiner Geschichte, seinem Lebenslauf und seinem Temperament. 
        Mit hovedindtryk af afhandlingen er, at det er en afhandling, som i detaljerne er omhyggeligt udarbejdet, men i konklusionen er svag. Lylloff har arbejdet sig igennem et omfattende arkivmateriale, hun har fremdraget interessante enkeltheder, både hvad de enkelte mennesker og hvad de forskellige lejre angår. For mig er afhandlingen meget interessant, fordi den formår at sætte ansigt på tallene, de mange børn forvandles til skæbner, man ser for sig ikke mere en grå masse af mennesker eller børn, men en mangfoldighed af personer, hver med sin historie, sit levnedsløb, sit temperament. 
       Wenn es aber zur Konklusion kommt, zeigt sich die Schwäche Lylloffs. Sie hat, so scheint es, ihre Konklusion im voraus gemacht, sie versucht dieselbe Konklusion immer wieder in den Beschreibungen der Begebenheiten einzumischen, und wenn dazu eine unglückselige Neigung zu Giftigkeiten und Andeutungen hinzukommt, versteht man, dass die Lesung der Abhandlung eine mischte Vergnügen ist.           Men når man spørger efter konklusionen, viser Lylloffs svaghed sig. Det ser ud, som om hun har udarbejdet sin konklusion på forhånd, hun forsøger igen og igen at indflette denne konklusion i beskrivelsen af begivenhederne, og når dertil kommer en tilbøjelighed til giftigheder og antydninger, kan man godt forstå, at læsningen af afhandlingen er en blandet fornøjelse. 
       Es handelt sich in der Abhandlung um die unbegleiteten deutschen Flüchtlingskinder, das heisst, von den Kindern in der grossen Flüchtlingsstrom, die von ihren Eltern weggekommen waren, oder die schon im Deutschland von ihren Eltern geschieden worden waren. Es gab z. B. eine Reihe von Schulen, die aus den Städten gezogen waren, und die insgesamt, mit Schülern und Lehrern, nach Dänemark gekommen waren. Diese Kinder waren also nicht ganz und gar von den Erwachsenen verlassen. Diese Kinder werden in der Abhandlung mitgenommen. Und ihre "Vorgänger", die Kinder-Land-Verschickungs Schulen werden auch behandelt.         Det drejer sig i afhandlingen om de uledsagede tyske flygtningebørn, det vil sige, om de børn i den store flygtningestrøm, der kom bort fra deres forældre, eller som allerede i Tyskland var blevet skilt fra deres forældre. Der var f. eks. en række skoler, som var trukket ud af byerne, og som i deres helhed var kommet til Danmark, med elever og lærere. Disse børn var altså ikke helt og holdent forladt af voksne. Og disse børn medtages i afhandlingen. Og deres "forgængere", skolerne i "børn-sendes-på-landet-programmet" bliver også behandlet. 
      Eine zartere Gruppe von Kindern war die Gruppe der weggekommenen. Was war mit ihre Mutter geschehen? Wenn sie hinreichend alt waren, konnten sie selber ihre Name sagen, und vielleicht auch erzählen was mit den Verwandten geschehen war. Aber es gaben auch kleinere Kinder, die nicht in der Lage war, solche Auskunfte zu geben. Und was soll man mit solchen Kindern machen?        En mere sårbar gruppe af børn var de bortkomne. Hvad var sket med moderen? Hvis børnene var tilstrækkelig gamle, kunne de selv sige deres navne og måske også fortælle, hvad der var skete med deres pårørende. Men der var også mindre børn, som ikke var i stand til at afgive sådanne oplysninger. Og hvad skal man stille op med sådanne børn? 
      Am Anfang der Flüchtlingszeit in Dänemark wurde viele von diesen verlassenen Kinder "hinweggegeben" oder "hinweggestohlen". Manches kinderloses Ehepaar sah in den Flüchtlingskindern ihre Chance, und oft wurden die Kinder gern von den andern Flüchtlingen "abgeliefert". Denn konnten sie nicht in Dänemark ein besseres Leben bekommen als in Deutschland? Das schien den meisten Flüchtlingen einleuchtend.          I begyndelsen af flygtningetiden i Danmark blev mange af disse forladte børn "bortgivet" eller "bortstjålet". Der var mange barnløse ægtepar, der så deres chance i flygtningebørnene, og ofte blev børnene gerne afleveret af de andre flygtninge. For kunne de ikke så et bedre liv i Danmark end i Tyskland? Det syntes indlysende for de fleste flygtninge. 
     Es war aber schwierig für solche illegale Adoptiveltern die Adoption zu legalisieren. Nach einigen Monaten oder nach einem halben Jahre oder mehr wurden die Kinder von den dänischen Behörden zurückgerufen, und mussten dann ihr Leben in einem Flüchtlingslager zubringen.         Men det var vanskeligt for sådanne illegale adoptivforældre at få adoptionen gjort legal. Efter nogle måneders eller efter et halvt års forløb eller mere blev børnene krævet tilbageleveret til de danske myndigheder, og måtte så tilbringe livet i en flygtningelejr. 
      Es war im ganzen genommen sehr schwierig für den dänischen Behörden sich für eine Adoption zu entscheiden. Lylloff schildert eine Gruppe von Kindern, die nach England gesandt wurden. Man hat sich englischerseitens vorgestellt, dass es sich um verwaisten Kindern handelten, aber das was nicht immer der Fall. Lylloff hat in den englischen Archiven das weitere Schicksal dieser Kinder verfolgt und hat sich dadurch einige sehr interessante Gedanken und Beobachtungen über die Bedeutung der Geschwister gemacht.         Det var i det hele taget vanskeligt for de danske myndigheder at beslutte sig for adoption. Lylloff skildre en gruppe børn, som blev sendt til England. Fra engelsk side havde man forestillet sig, at det drejede sig om forældreløse børn, men det var ikke altid tilfældet. Lylloff har fulgt disse børn skæbne i de engelske arkiver og har i den anledning gjort sig nogle interessante tanker og iagttagelser om betydningen af søskende. 
       Die Hauptpunkt der Abhandlung Lylloffs aber ist eine Schilderung von den drei "Kinderlager" in Dänemark, Vingsted, Kastrupfortet und Berritzgaard. Auch hier hat sie eine Reihe von Einzelbeobachtungen gemacht, die geeignet sind, den Kinder als Einzelpersonen hervortreten zu lassen. Oder -- besser und richtiger gesagt -- die geeignet gewesen wären, so was zu beschreiben, wenn das der Absicht Lylloffs gewesen wäre. Das ist leider nicht die Absicht Lylloffs. Die Absicht ist die Dänen von ihrer Piedestal niederzuwerfen.         Men hovedsagen i Lylloffs afhandling er en skildring af de tre "børnelejre" i Danmark, Vingsted, Kastrupfortet og Berritzgaard. Også her har hun gjort en række detail-iagttagelser, der er egnet til at lade børnene fremtræde som enkeltpersoner. Eller, bedre og rigtigere, der ville have været egnet til at beskrive den slags, hvis det havde været Lylloffs hensigt. Men det er desværre ikke tilfældet. Hensigten er at støde danskerne ned fra piedestalen. 
10        Die Konklusion Lylloffs wird am Anfang veröffentlicht, und wird die ganze Abhindlung hindurch rücksichtslos verfolgt: Lylloff will uns Dänen zeigen, dass wir gar nicht, wie wir bisher geglaubt hatten, die Flüchtlinge anständich behandelt haben. In Gegenteil. Wir haben die Flüchtlinge nicht als Menschen, sondern als Deutsche behandelt, das heisst, wir haben sie aus unser ethnischen Hass gegen alles Deutsches behandelt. Und das ist es was die ganze Abhandlung verunziert.         Lylloff fremsætter sin konklusion i begyndelsen og hun forfølger den hensynsløst hele afhandlingen igennem. Lylloff vil vise os danskere, at vi slet ikke, som hidtil troet, har behandlet flygtningene anstændigt. Tværtimod. Vi har behandlet flygtningene, ikke som mennesker, men som tyskere, det vil sige, vi behandlet dem ud fra det etniske had, vi havde til alle tyskere. Og dette skæmmer hele afhandlingen. 
11  2. Die ausgebliebenen Korrektionen
        Erstens aber, ehe ich den eigentlichen Inhalt der Abhandlung kritisiere, will ich drei Bemerkungen machen über die Zusammenhang diese Abhandlung mit dem ersten Werk Lylloffs, die Abhandling im Historisk Tidsskrift: Kann man das Arztgelübde beugen? In dieser Abhandlung hatte sie die These verteidigt, dass es eine Kausalverbindung zwischen das "Nein" der dänischen Ätzte und die vielen Todesfälle der deutschen Flüchtlingskinder. So hat eine deutsche Zeitung die These Lylloffs beschrieben: " Zehntausende Todesfälle durch verweigerte medizinische und humanitäre Hilfe für deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945". In dem Worte "durch" verbergt sich die Kausalverbindung. Und deise Verbindung, behaupte ich, ist nicht-existierend, weil es der deutschen Wehrmacht gelungen ist viele Flüchtlingslazarette einzurichten. 
2. Korrektionerne, der ikke kom
       Men før jeg kritiserer det egentlige indhold i afhandlingen, vil jeg komme med tre bemærkninger om denne afhandlings sammenhæng med Lylloffs første værk, afhandlingen i Historisk Tidsskrift: Kan lægeløftet gradbøjes? I denne afhandling forsvarede hun den tese, at der bestod en årsagsforbindelse mellem de danske lægers "nej" og de mange dødsfald blandt de tyske flygtningebørn. På den måde har en tysk avis beskrevet Lylloffs tese: "Titusinde dødsfald på grund af unddragelse af medicinsk og humanitær hjælp i Danmark i 1945". I udtrykket "på grund af" skjuler sig en årsagssammenhæng. Og denne forbindelse, det er, hvad jeg hævder, er ikke-eksisterende, fordi det lykkedes den tyske værnemagt at oprette mange flygtningelazaretter. 
12        Und, so geht meine Gegenbehauptung weiter, Lylloff kennt die Existenz dieser Lazaretten überhaupt nicht. Sie hat keine Ahnung, dass es sich so verhalten könnte.         Og således fortsætter min modpåstand: Lylloff kender overhovedet intet til disse lazaretter. Hun har ingen anelse om, at det kunne forholde sig således. 
13        Nun zeigt es sich, bei der Lesung dieser Abhandlung (Kind oder Feind), dass Lylloff solche Flüchtlingskrankenhäuser sehr gut kennt. Sie erzählt jedenfalls darüber. Aber, sie erzählt darüber ohne ihre frühere Behauptungen abzulehnen. In Text s63, z. B. erwähnt sie ohne weitere, dass im März 1945 ein paar Häuser in Aabenraa eingezogen waren für ärztliche Behandlung der Flüchtlinge. Natürlich ist es denkbar, dass sie heimlich ihre Fehler mit den Zehntausende Todesfälle entdeckt hat, und es nur nicht in diesem Zusammenhang zugestehen will. Es ist aber nicht wahrscheinlich.         Nu viser det sig, når man læser afhandlingen "barn eller fjende", at Lylloff meget vel kender sådanne flygtningesygehuse. Hun fortæller i hvert fald om dem. Men hun fortæller om dem uden at tage afstand fra sine tidligere påstande. I tekst "s63" f. eks. nævner hun uden videre, at et par huse i Aabenraa i marts 1945 blev inddraget til lægelig behandling af flygtninge. Naturligvis er det tænkeligt, at hun i al hemmelighed har opdaget sin fejl med de titusinde dødsfald, og blot ikke vil indrømme det i denne sammenhæng. Men det er ikke sandsynligt. 
14  Sie erzählt noch einmal die Geschichte von dem "Nein" der dänischen Ärzte und setzt fort: "Der Erfolg [dieses "Nein"] war eine Katastrophe". (s35). Das heisst: Sie hat nicht ihre falsche These korrigiert, obgleich sie jetzt weisst, dass es Flüchtlingslazarette gegeben hat. Das war die erste ausgebliebene Korrektion.   Hun fortæller endnu engang historien om de danske lægers "nej" og fortsætter: "Resultatet [af dette "nej"] var en katastrofe". Det vil sige: Hun har ikke korrigeret sin falske tese, selv om hun nu véd, at har været flygtningelazaretter. Såvidt den første korrektion, der ikke fremkom. 
15        In einem anderen Fall ist von einer Korrektion die Rede, es wird aber von Lylloff nicht als eine Korrektion betrachtet, sondern nur als ein Supplement. In einer Artikel in Historisk Tidsskrift gibt Lylloff ein Antwort auf die Einwendung Thorkild Frederiksens, der behauptet hatte, dass es viele Beispiele gab darauf, dass dänische Ärtze die Flüchtlinge behandelt hatte. Sie gibt zu, dass Arne Gammelgaard einen Beispiel in seinem Buch "Mennesker i Malstrøm" erwähnt, dass es in Hammel passiert ist, ein dänischen Arzt habe einen deutschen Flüchtling behandelt, fügt aber hinzu, dass dies die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt.          I et andet tilfælde er der tale om en korrektion, blot bliver det af Lylloff ikke betragtet som en korrektion, men kun som et supplement. I en artikel i Historisk Tidsskrift svarer Lylloff på Thorkild Frederiksens indvending; han havde påstået, at der var mange eksempler på, at de danske læger havde behandlet flygtningene. Hun indrømmer, at Arne Gammelgaard i sin bog "Mennesker i Malstrøm" nævner, at det i Hammel er sket, at en dansk læge har behandlet en tysk flygtning, men føjer så til, at dette er undtagelsen, der bekræfter reglen. 
16       In dieser Abhandlung aber muss sie zugestehen, sie habe etwas übersehen. Sie erzählt von dem Krankenhaus in Grenå, dieses Krankenhaus habe als Krankenhaus für zwei Flüchtlingslager funktioniert, und habe die Flüchtlinge auf einer korrekten Weise behandelt. (s43) Doch erzählt sie davon nicht als ein Zugeständniss, sondern als eine Nebensache, und es wird auch nicht erwähnt, dass sie früher ein solches Geschehen abgelehnt hatte.           Men i denne afhandling må hun indrømme, at hun overså noget. Hun fortæller om sygehuset i Grenå, dette sygehus har fungeret som sygehus for to flygtningelejre, og har behandlet flygtningene på en korrekt måde. Dog fortæller hun om det, ikke som en indrømmelse, men som en biting, og det nævnes heller ikke, at hun tidligere havde vendt sig imod, at noget sådant var sket. 
17      Das heisst also, man weiss heute nicht, ob man der Lylloff glauben wagt. Will sie vielleicht, trotz ihren jetzigen felsenfesten Behauptungen, später von den Tatsachen gezwungen werden, ihre Behauptungen zu mildern?         Det betyder altså, at man i dag ikke véd, om man vover at tro Lylloff. Vil hun måske, trods de klippefaste påstande, hun nu fremsætter, senere af kendsgerningerne tvinges til at mildne dem? 
18       Und jetzt das dritte Beispiel einer Korrektion, die ausgeblieben ist. Lylloff beschreibt die Historiographie der Geschichte von den deutschen Flüchtlinge und erwähnt dabei die Dissertation Henrik Havreheds 1987. Bei dieser Dissertation war der eine Opponent der dänische Historiker Aage Trommer. Der Lylloff gefällt die Dissertation Havreheds nicht. Sie meint, dass sie der gewöhnlichen "Grunderzählung" gefolgt hat, das heisst, sie ist nicht, wie Lylloff, kritisch gegen die gesamte dänische Leistung.          Og nu til det tredie eksempel på en korrektion, som ikke kom. Lylloff beskriver historiografien af de tyske flygtninges historie og nævner deriblandt Henrik Havreheds disputats fra 1987. VEd denne disputats var én af opponenterne den danske historiker Aage Trommer. Lylloff bryder sig ikke om Havreheds disputats. Hun mener, at den har rettet sig ind efter den sædvanlige "grundfortælling", det vil sige, den er ikke, som Lylloff, kritisk imod alt, hvad danskerne har præsteret. 
19  Deshalb ist die Opposition Trommers für sie Gefundenes Fressen. Trommer findet, dass Havrehed mehrere kritische Fragen gestellt hätte sollen. Zum Beispiel hätte er sich nicht zufriedenstellen lassen mit die Erklärung, die Übereinskunft zwischen die dänischen Ärzte und die Deutschen wäre "haltbar mit Rücksicht auf der Ethik der Ärzte". Er (Trommer) hätte es gern untersucht sehen von Seiten des Doktorandes, ob wirklich die Verabredung mit den Deutschen sich innerhalb des hippokratischen Eid haltete. (s14 Derfor er Trommers opposition "Gefundenes Fressen" for hende. Trommer synes, at Havrehed skulle have stillet flere kritiske spørgsmål. F. eks. skulle han ikke have været tilfreds med erklæringen om, at overenskomsten mellem de danske læger og tyskerne var "lægeetisk forsvarlig". TRommer havde gerne set, at det blev undersøgt af doktoranden, om virkelig aftalen med tyskerne holdt sig indenfor den hippokratiske ed. 
20  Und nicht wahr, hier wird von Trommer die Fragezeichen gesetzt, die Lylloff viel später wiederholt hat. Man versteht sie, wenn sie diese Bemerkung als ein Vorläufer ihrer eigenen Forschung ansieht, und bescheidenerweise hinzufügt, dass er, Trommer, der erste war, nicht ich, Lylloff, der die Haltbarkeit der Verabredung in Frage gestellt hat.  Og ikke sandt, her bliver der af Trommer virkelig anbragt det spørgsmålstegn, som Lylloff meget senere har gentaget. Man forstår hende, når hun anser denne bemærkning som en forløber for hendes egen forskning og beskedent tilføjer, at Trommer, ikke hun, var den første, der stillede spørgsmål til holdbarheden af aftalen. 
21        Also, unmittelbar gesehen, scheint Trommer ein Bundesgenosse Lylloffs zu sein. Nur hat er nicht selbst die Untersuchungen vorgenommen, von denen er spricht, Lylloff aber hat es wirklich untersucht, sie hat die ganze unzulängliche Ethik der dänischen Ärzte entdeckt. Und sie hat die bedauerliche Erfolg erreicht, dass wegen der Verweigerung der dänischen Ärzte, die deutschen Flüchtlinge zu behandeln, zehntausende von ihnen ums Leben gekommen waren. Als sie in dieser Abhandlung es formuliert: "Der Erfolg war katastrophal". (s35        Altså, for en umiddelbar betragtning synes Trommer at være Lylloffs forbundsfælle. Blot har han ikke selv foretaget de undersøgelser, han taler om, men Lylloff har virkelig undersøgt dem, hun har afsløret de danske lægers fuldstændig utilstrækkelige etik. Og hun er nået frem til det sørgelige resultat, at på grund af, at de danske læger vægrede sig ved at behandle de tyske flygtninge, var der titusinder af dem, der omkom. Som hun formulerer det i denne afhandling: "Resultatet var katastrofalt". 
22        Aber was sagt eigentlich Trommer? Ist er ein Bundesgenosse Lylloffs, oder ziehen seine Bemerkungen, wie ich es sehe, den Grund unter Lylloffs Abhandlung vom hippokratischen Eid ganz und gar weg? Sehen wir genauer zu!           Men hvad er det egentlig Trommer siger? Er han Lylloffs forbundsfælle, eller trækker hans bemærkninger -- og sådan ser jeg på det -- fuldstændig grunden væk under Lylloffs afhandling om lægeløftet? Lad os se nærmere på det! 
23       Die Frage ist: Was meint Trommer, wenn er sagt, dass "die Deutschen die Ethik der dänischen Ärzte retteten, weil sie keine Probe darüber anstellte;"? (s14) Lylloff hat sich augenscheinlich darüber keine Gedanken gemacht. Sie zitiert ruhig und ohne Angst den ganzen Abschnitt. Meiner Meinung nach aber ist diese Worte Trommers eine Bombe unter die ganze Abhandlung Lylloffs vom hippokratischen Eid.           Spørgsmålet er: Hvad mener Trommer, når han siger, at "tyskerne reddede de danske lægers etik ved ikke at stille den på prøve"? Det har Lylloff tilsyneladende ikke gjort sig nogen tanker om. Hun citerer roligt og uden at være bange hele afsnittet. Men efter min mening er disse ord af Trommer en bombe under hele Lylloffs afhandling om lægeløftet. 
24        Warum? Das kann man sehen einige Zeilen früher in der Opposition Trommers. Da kann man lesen, dass die Deutschen in diesen Monaten kein Wunsch dänischer ärtzliche Hilfe für den Flüchtlingen hatten. Wieso? Ja, dass liesst man bei Trommer nicht, aber wenn die Deutschen den dänischen ärztliche Hilfe nicht bedürfen, hang es natürliche damit zusammen, dass sie ihre eigene ärztliche Hilfe-System aufgebaut hatten. Also, wie schon oft erwähnt, es gelang den Deutschen ihre eigene Flüchtlingskrankenhäuser einzurichten. Und das scheint Trommer gewusst zu haben. Deshalb sagt er, wie zitiert.          Hvorfor? Det kan man se nogle linier tidligere i Trommers oppositionsindlæg. Der kan man læse om det "manglende tyske ønske om at få dansk lægemedvirken til flygtningene". Hvordan det? Ja, det kan man ikke læse hos Trommer, men når tyskerne ikke har brug for den danske lægehjælp, hang det naturligvis sammen med, at de havde opbygget deres eget lægehjælpssystem. Altså, som jeg ofte har nævnt det, det lykkedes tyskerne at oprette deres egne flygtningesygehuse. Og det synes Trommer at have vidst. Derfor siger han, som ovenfor citeret. 
25  Also, wenn die Deutschen eine Probe über die dänischen Ärzte und ihr Wille das hippokratischen Eid zu halten hätte anstellen sollen, hätten sie aus tiefer Not geschrien sollen: Hilfe, wir haben so und so viele Kleinkinder, die ärztliche Hilfe benötigen, wir haben so und so viele Erwachsenen, die verwundet sind, ihr Dänen müssen uns um Gottes oder Hippokrates' willen helfen. Und wenn die dänischen Ärzte einen solchen Ruf unerhört liessen, dann hätten sie ihre hippokratischen Eid gebrochen. Jetzt aber nicht. Jetzt haben die dänischen Ärzte wohl den Willen einer Bruch des Eides gehabt, den Tat aber nicht gezeigt.  Altså, hvis tyskerne ville have stillet de danske læger og deres vilje til at holde lægeløftet på prøve, så skulle de have råbt i dyb nød: Hjælp, vi har så og så mange spædbørn, som behøver lægehjælp, vi har så og så mange voksne, som er sårede, I danskere må dog for Guds eller Hippokrates' skyld hjælpe os. Og hvis de danske læger havde siddet et sådant råb overhørig, så ville de have brudt deres lægeløfte. Men som det gik, har de ikke gjort det. Som det gik, har de nok udvist en vilje til at bryde løftet, men ikke gjort det i gerning. 
26         In diesen drei Fälle hätte Lylloff eine Korrektion gemacht sollen. Sie hat es aber nicht getan. Wahrscheinlich weil sie nicht bewusst ist, dass es sich hier um Korrektionen handelt.         I disse tre tilfælde skulle Lylloff have foretaget en korrektion. Det har hun imidlertid ikke gjort. Sandsynligvis, fordi hun ikke er sig bevidst, at det her drejer sig om noget, hun har korrigeret. . 
27  3. Giftigkeiten, eine lylloffsche Spezialität.
        Giftigkeiten, maliziöse Bemerkungen, Audeutungen mit böser Inhalt, und so weiter, so was wird wohl in den meisten Auseinandersetzungen zwischen Menschen vorkommen. Ich glaube auch, dass ich in dieser Abhandlung viele Giftigkeiten gegen Lylloff abfeuere. Das ist so zu sagen eine normalmenschliche Reaktion mit Giftigkeiten zu antworten, wenn man davon überzeugt ist, dass man Recht hat und dass die oder der andere ein Idiot sei, oder eine minderwertige moralische Haltung besitzt. 
3. Giftigheder, en lylloffsk specialitet.
        Giftigheder, maliciøse bemærkninger, antydninger med et ondt indhold og så videre, den sags forekommer vel i de fleste uoverensstemmelser mellem mennesker. Jeg tror også, at jeg i denne afhandling affyrer mange giftigheder imod Lylloff. Det er så at sige en normalmenneskelig reaktion at svare med giftigheder, når man er overbevist om, at man har ret, og om at den anden er en idiot, eller har en mindre god moralsk holdning. 
28        Wenn ich trotzdem Giftigkeiten eine lylloffsche Spezialität nenne, hängt es damit zusammen, dass ich ihre Abhandlung nicht habe lesen können ohne ungefähr auf jeder Seite (fühle ich) auf ihre Giftigkeiten zu stossen. Nun können Giftigkeiten mit mehr oder weniger Eleganz vorgetragen werden, und das heisst normalerweise mit mehr oder wenige Humor. Wenn ich mir eine Giftigkeit erlauben soll, will ich sagen, dass die Giftigkeiten Lylloffs meistens zu der ernsthaften, humorverlassenen Art hingerechnet werden sollen.          Når jeg alligevel kalder giftigheder en lylloffs specialitet, hænger det sammen med, at jeg ikke har kunnet læse hendes afhandling uden næsten på hver side (sådan føler jeg det) at støde på hendes giftigheder. Nu kan giftigheder fremføres med større eller mindre elegance, og det vil normalt sige, med større eller mindre humor. Hvis jeg skal tillade mig en giftighed, vil jeg sige, at Lylloffs giftigheder for det meste skal henregnes til den alvorlige, humorforladte slags. 
29        Eine solche Fülle von Giftigkeiten macht natürlich die Lesung der Abhandlung schwerer und langweiliger als notwendig, speziell für den, der, wie ich, mit ihr nicht ganz einig bin. Hierzu kommt aber noch eines. Oft benutzt sich Lylloff von Andeutungen und einverstandenen Äusserungen in einer Grade, so dass man nicht recht weiss was sie meint. Und das ist, Giftigkeiten oder nicht, eine unglückliche Tatsache für eine Historikerin.           En sådan rigdom på giftigheder gør naturligvis læsningen af afhandlingen både vanskeligere og kedeligere end nødvendigt, især for én, der som jeg ikke er ganske enig med hende. Men hertil kommer endnu en ting: Ofte benytter Lylloff sig af antydninger og indforståede ytringer i en grad, så man ikke ret kan forstå, hvad hun mener. Og det er da, hvad enten det nu er giftigheder eller ej, en uheldig ting for en historiker.
30       Ich will nur ein einziges Beispiel auf diese Redensart geben. (s222) Es handelt sich um einen Junge, der in die Hände eines Däne gefallen war unter der Flucht. Er hatte seine Mutter verloren, der Vater war bei der Front, ob gefallen oder nicht wusste er nicht. Der Däne nahm ihn mit sich nach Kopenhagen und er wohnte bei ihm und seiner Familie bis 1948. Dann suchte der Vater des Kindes, der also nicht gefallen war, ihn zu sich zu bekommen in Deutschland. Der Junge aber wurde erschrocken wenn er erfuhr dass er vielleicht nach Deutschland kommen sollte, und wollte bei seiner Pflegefamilie in Dänemark bleiben.          Jeg vil kun fremføre et enkelt eksempel på denne talemåde. Det drejer sig om en dreng, der under flugten kom i hænderne på en dansker. Han havde mistet sin mor, faderen var ved fronten, man vidste ikke , om han var faldet eller ej. Danskeren tog ham med sig til København og han boede hos ham og hans familie indtil 1948. Så søgte faderen, der altså ikke var faldet, om at få sit barn tilbage hos sig i Tyskland. Men drengen blev forskrækket, da han erfarede, at han måske skulle til Tyskland og ville forblive hos sin plejefamilie i Danmark. 
31  Mit Hilfe Kjærbøls wurde dann Aufenhaltserlaubnis für den deutschen Vater und seine neue Frau geschaffen, so dass sie und das Kind einander ansehen könnten, und das scheint der Lylloff eine humanitäre Lösung des Problems zu sein, obgleich sie nicht weisst, ob der Junge hier in Dänemark blieb oder er nach Deutschland mit seinem Vater abgefahren ist. Sie schreibt über Kjærbøl in dieser Angelegenheit: "In dieser Sache har Kjærbøl nur einmal grosse Verständnis für den Jungen erzeigt". "Nur einmal", das ist eine Wiedergabe von dem dänischen "for en gangs skyld".  Med Kjærbøls hjælp blev der så skaffet opholdstilladelse til den tyske far og hans nye kone, så de og barnet kunne se hinanden an, og det forekom Lylloff en humanitær løsning på problemet, selv om hun ikke véd, om drengen blev her i Danmark eller rejste med sin far til Tyskland. I den anledning skriver hun om Kjærbøl: "I denne sag viste Kjærbøl for en gangs skyld stor forståelse for drengen". "For en gangs skyld", hedder det. 
32  Und in dem dänischen Ausdruck wird vorausgesetzt, dass er alle andere Mal nicht so humanitär gehandelt hat. Und eben solche nicht offene Voraussetzung ist es, was ich Giftigkeit nenne. Es hat nicht mit der Sache zu tun, es ist ganz überflüssig zu erwähnen, es wird nur gesagt als eine der vielen Verdächtigungen von Kjærbøl. Und es ist in Ordnung, dass man Kjærbøl kritisiert, nur muss man es aber in einem offenen Streit tun, wo man die Fehler Kjærbøls erwähnt, so dass andere wissen, wofür er angeklagt wird und die Anklagepunkte genauer untersuchen können.  Med dette udtryk forudsættes det, at han alle andre gange ikke har handlet så humant. Og det er netop en sådan, ikke åben forudsætning, jeg kalder en giftighed. Det har ikke noget med sagen at gøre, det er helt overflødigt at nævne, der siges kun som én af de mange mistænkeliggørelser af Kjærbøl. Og det er da i orden, at man kritiserer Kjærbøl, men man skal altså gøre det i åben strid, hvor man nævner Kjærbøls fejl, så andre kan vide, hvad han anklages for, og selv nøjere kan undersøge anklagepunkterne. 
33  Mit einem solchen Ausdruck wird nur angedeutet, dass Kjærbøl so zu sagen nimmer eine humanitäre Beschluss getroffen hat. Man wird aufgefordert Lylloff zu glauben; sie hat, behauptet sie, alle andre Fälle untersucht, und sie wird dafür einstehen, dass in keinem anderen Fall Kjærbøl Verständnis für das Kind gezeigt hat. Wenn man den Ausdruck ernst nehmen soll -- das heisst: wenn der Ausdruck nicht nur verstanden werden soll als ein unartikulierter Hmff des Gegenwillens Lylloffs gegen Kjærbøl -- muss man sagen, erstens, dass es ein "argumentum e silentio" est, was normalerweise in der Geschichtesforschung unerlaubt ist, und zweitens, dass Lylloff in sein eigener Abhandlung viele Beispiele eines Beschlusses Kjærbøls erwähnt, wo er Verständnis zeigt. Sie "vergiesst" aber nur solche Beschlüsse als eine humanitären Beschlüsse zu beschreiben.  Med et sådant udtryk antydes det kun, at Kjærbøl så at sige aldrig har truffet en human beslutning. Man opfordres til at tro Lylloff; hun har, påstår hun, undersøgt alle andre tilfælde, og hun indestår for, at Kjærbøl i ingen andre tilfælde har vist forståelse for barnet. Hvis man skal tage udtrykke alvorligt -- det vil sige, hvis udtrykket ikke blot skal forstås som et uartikuleret Hm, fremstået ud af Lylloffs modvilje mod Kjærbøl -- så må man sige, for det første, at det er et "argumentum e silentio", hvilket normalt er forbudt i historieforsningen, og for det andet, at Lylloff i sin egen afhandling nævner mange beslutninger af Kjærbøl, som viser hans forståelse. Blot "glemmer" hun at beskrive sådanne beslutninger som humane beslutninger. 
34  4. Der ethnische Hass
      6. April wurde eine Verteidigungshandlung von Lylloffs Abhandlung in der Universität Kopenhagens vorgenommen. Als Opponent war Anette Warring damit unzufrieden, dass Lylloff ihre These von dem ethnischen Hass gar nicht dokumentiert hatte, einer Referat im Information zufolge. 
4. Det etniske had
          Den 6. april blev Lylloffs ph. d. afhandling forsvaret ved Københavns Universitet. Én af opponenterne, Anette Warring, var utilfreds med, at Lylloff ikke har dokumenteret sin tese om det etniske had, ifølge et referat fra Information. 
35  Erstens wird hier gesagt, dass Lylloff ihre Abhandlung aus einer These von einem ethnischen Hass der Dänen gegen den Deutschen geschrieben hat. Das glaube ich richtig zu sein. Lylloff hat sich bemüht die verschiedenen Merkwürdigkeiten der Dänen in diesen Jahren zu erklären. Und die Erklärung, die sie hervorzieht, ist, dass es sich bei den Dänen um einen ethnischen Hass handelt. Die Dänen waren durch die Besetzung und die vielen Übergriffe der Deutschen von einem vielleicht verständlichen, vielleicht zu grossen Hass bestimmt worden. Dieser Hass habe die Arzte ergriffen, so dass sie den Eid Hippokrates gebrochen hatten. Und dieser Hass sei es auch gewesen, von welchem die Politiker sich bestimmen liessen, so dass sie die Bevölkerung gegen die deutschen Flüchtlinge gereizt haben.  For det første siges der hermed, at Lylloffs har skrevet sin afhandling ud fra en tese om et etnisk had fra danskernes side imod tyskerne. Det tror jeg er rigtigt. Lylloff har stræbt efter at forklare de forskellige mærkværdigheder, der optrådte hos danskerne i disse år. Og den forklaring, hun foretrækker, går på, at det drejer sig et etnisk had hos danskerne. Danskerne var ved at have været besat af tyskerne og ved at have været udsat for mange overgreb fra tyskernes side blevet bestemt af et, måske forståeligt, måske for stort etnish had. Dette had var det, der greb lægerne, så da brød deres lægeløfte. Og det var også dette had, politikerne lod sig bestemme af, så de ophidsede befolkningen imod de tyske flygtninge. 
36  Die Bevölkerung in sich selber sei nur in den Monaten nach der Kapitulation von solchem Hass ergriffen worden. Später sei es ausgeklingen. Aber bei den Politikern und bei den Beamten habe der Hass wiedergelebt und den inhumanen Beschlüsse, die sie getroffen haben, bestimmt. So ungefähr kann man, und ich glaube: ohne Giftigkeiten oder Missinterpretaion, die These Lylloffs verstehen.  Befolkningen selv var kun grebet af dette had i månederne efter kapitulationen. Senere klingede det ud. Men hos politikerne og hos embedsmændene levede det videre og bestemte de inhumane beslutninger, de traf. Omtrent sådan kan man forstå Lylloffs tese, og det er vistnok uden giftigheder eller misforståelser. 
37        Zweitens wird in die Erklärung Anette Warrings behauptet, dass Lylloff diese These nicht dokumentiert hat. Das ist auch richtig meiner Meinung nach. 
       Man muss aber doch hinzufügen, dass wenn die These der Abhandlung nicht dokumentiert ist, dann ist die ganze Abhandlung gescheitert. Sie hat ihren Ziel nicht erreicht. Ja, man muss sagen -- und jetzt gehe ich viel weiter als Anette Warring -- dass eben diese fehlende Dokumentation die Schwache Lylloffs zeigt. Und diese Schwache ist nicht ein unbedeutendes Ding. Man kann zum Beispiel nicht sagen, dass die fehlende Dokumentation der These ein Bagatell ist; sie kann ja später hinzugefügt werden. Es handelt sich nämlich nicht nur um fehlende Dokumentation, es handelt sich um die ganze wissenschaftliche Metode, mit der man eine solche These untersuchen soll. 
      For det andet hævdes i Anette Warrings tese, at Lylloff ikke har dokumenteret denne tese. Det er også rigtigt, så vidt jeg kan se. 
       Men her må man dog tilføje, at hvis afhandlingens tese ikke et dokumenteret, så er det hele afhandlingen, der er mislykkedes. Så har den ikke nået sit mål. Ja, man må sige -- og her går jeg langt videre end Anette Warring -- at netop denne manglende dokumentation viser Lylloffs svaghed. Og denne svaghed er ikke noget ubetydeligt. Man kan f. eks. ikke sige, at den manglende dokumentation er en bagatel; den kan jo komme til bagefter. Det drejer sig nemlig ikke om manglende dokumentation, det drejer sig om hele den videnskabelige metode, som man skal bruge, når man skal undersøge en sådan tese. 
38.         Ein jeder Hass, also auch ein ethnischer Hass, ist etwas Böse, und das Böse wird sich immer als etwas Gutes verkleiden. Das Böse wird sich rechtfertigen. Deshalb kann man das Böse nicht in und für sich nachweisen. Man ist gezwungen, die verschiedende Versuche der Rechtfertigung nachzugehen, man muss beweisen, dass die und die Rechtfertigung nicht gültig sei, es genügt nicht zu sagen, dass man hier einen Verdacht eines ethnischen Hasses haben kann, es muss nachgewiesen werden, wie dieser Hass sich rechtfertiget, und warum eben diese Rechtfertigung eine leere Rechtfertigung sei.          Ethvert had, altså også et etnisk had, er noget ondt, og det onde vil altid forklæde sig som noget godt. Det onde vil retfærdiggøre sig. Derfor kan man ikke påvise det onde i og for sig. Man tvinges til at gå de forskellige retfærdiggørelsesforsøg efter, man må bevise, at den og den retfærdiggørelse ikke er gyldig, det er ikke nok at sige, at man her kan have mistanke om etnisk had, det må påvises, hvordan dette had retfærdiggør sig, og hvorfor netop denne retfærdiggørelse er en tom retfærdiggørelse. 
39         Eine solche Aufgabe hat Lylloff sich nicht aufgenommen. Es genügt ihr zu sagen, dass sie aus den Taten Kjærbøls konkludiert hat, er habe die und die Ziele für seiner Arbeit gehabt. (s229) Und sie stellt dann drei Punkte auf, die Kjærbøl ihrer Meinung nach in seiner Administration nachgelebt hat.            Den opgave har Lylloff ikke påtaget sig. For hende er det nok at sige, at hun ud fra Kjærbøls gerninger har konkluderet, at han har haft de og de  mål for sit arbejde. Og så opstiller hun tre punkter, som Kjærbøl efter hendes mening har efterstræbt i sin administration. 
40        Eine solche selbstgemachte Aufstellung ist aber erstens ganz unwissenschaftlich, und ist zweitens ein Zeugnis von einer menschliche Unreife des Verfassers. Man bemerke, dass es in diese Äusserung nicht um Giftigkeiten handelt, es sind offenen Anklagen, die ich in den folgenden Zeilen beweisen will.          Men for det første er nu en sådan hjemmelavet opstilling ganske uvidenskabelig. Og for det andet vidner den om forfatterens menneskelige umodenhed. (Man bedes bemærke, at denne ytring ikke er en giftighed, det er en åben anklage, som jeg vil bevise just nedenfor). 
41        Die ganze Sache ist doch viel komplizierter als Lylloff es hier schildert. Und sie ist kompliziert, eben weil es sich um einen ethnischen Hass handelt. Ein solcher Hass ist, weil er etwas Böses ist, nur zu erkennen durch die unzureichende Rechtfertigung. Es genügt deshalb nicht in einer wissenschaftligen Abhandlung zu behaupten: ich habe die Akten untersucht, und, glaubt mir, sie zeigen deutlich, dass es sich um einen ethischen Hass dreht. Nein, man muss doch die Rechtfertigungen, die diesen Hass als etwas Gutes verkleidet, zu enthüllen versuchen; man muss seinen Lesern die Gründe für den Verdacht des Hasses, die man hat, nachweisen, so dass die Leser sich ihre selbständige Meinung machen können.          Hele sagen er dog vel meget mere indviklet end Lylloff her skildrer den. Og den er indviklet, netop fordi det drejer sig om etnisk had. Et sådant had kan kun erkendes gennem den utilstrækkelige retfærdiggørelse, netop fordi det er noget ondt. Det er derfor langtfra nok i en videnskabelig afhandling at påstå: Jeg har undersøgt akterne, og, tro mig, de viser tydeligt, at det drejer sig om et etnisk had. Nej, man må dog prøve at afsløre de retfærdiggørelser, som dette had forklæder sig i som i noget godt; man må påvise for læserne begrundelserne for den mistanke om had, man har, så læserne kan danne sig deres selvstændige mening. 
42        Das tut aber Lylloff nicht. Und das ist teils unwissenschaftlich, und teils unreif. Die Unreife ist, das gebe ich zu, nur ein Verdacht, den ich habe. Aber wenn man glaubt, dass man aus den vielen Beschlüsse Kjærbøls seine inneren Beweggründe nachweisen kann, zeugt es von einer Menschenauffassung, die oberflächlich ist.            Men noget sådant går Lylloff ikke. Og det er dels uvidenskabeligt, dels umodent. Umodenheden, det indrømmer jeg, er kun en mistanke jeg har. Men når man mener, at man ud fra Kjærbøls mange beslutninger kan påvise hans indre bevæggrunde, så tyder det på en menneskeopfattelse, der er overfladisk. 
43       Man kann vielleicht sagen -- wenn man Lylloff entschuldigen soll, und das tue ich gern --  dass diese Bemerkungen sich am Ende des Werkes befinde, und dass Lylloff die verschiedenen Beschlüsse in der Hauptpart ihres Werkes nachgegangen sei; die Thesen, die sie aufstellen in s229, sind also Erfolg, nicht Voraussetzungen. So kann man "vielleicht" sagen. Aber wenn man dieses "vielleicht" näher untersucht, zeigt es sich, dass Lylloff in dem Hauptteile der Abhandlung auch nicht die Rechtfertigungen nachgeht, sie bleibt bei den "Giftigkeiten", die ich früher erwähnt habe.         Man kan måske sige -- hvis man nu skal undskylde Lylloff, og det vil jeg da gerne gøre -- at denne bemærkning befinder sig ved slutningen af afhandlingen, og at Lylloff har påvist de forskellige beslutninger i sit værks hoveddel; de tser, hun opstiller i s229, er altså resultater, ikke forudsætninger. Sådan kan man "måske" sige. Men når man nærmere undersøger dette "måske", viser det sig, at Lylloff i værkets hoveddel heller ikke går retfærdiggørelserne efter, hun når ikke længere end til de giftigheder, som jeg nævnte tidligere. 
44          Aber lassen wir die Reife oder Unreife Lylloffs sein was sie sein will! Jetzt handelt es sich um ihre unwissenschaftlichen Untersuchungen. Sie scheint die Internierung hinter Stacheldraht als eine Tat der Rache zu verstehen; sie ist aus dem ethnischen Hass der Dänen gewachsen, und dieser Hass hatte das dänische Volk in den Monaten nach der Kapitulation ergriffen, so dass viele Übergriffe auf die Flüchtlinge statt fanden, und er hat den Behörden besessen durch die folgenden Jahren, so dass sie die Isolierung der Flüchtlinge mit den strengsten Mitteln aufrechterhalten. So scheint, in aller Kürze, die Auffassung Lylloffs zu sein.          Men lad os bare lade Lylloffs modenhed eller mangel på samme ligge! Nu drejer det sig om hendes uvidenskabelige undersøgelser. Hun synes at forstå interneringen bag pigtråd som en hævngerning; den er vokset frem af danskernes etniske had, og dette had havde grebet det danske folk i månederne efter kapitulationen, så der fandt mange overgreb sted på flygningene, og det har besat myndighederne igennem de følgende år, så de opretholdt isoleringen af flygtningene med de strengeste midler. Dette synes i korthed at være Lylloffs opfattelse. 
45         Diese Auffassung ist aber fatal in wissenschaftlicher Hinsicht. Mindestens muss man sagen, wie Anette Warring, dass die These Lylloffs nicht dokumentiert worden ist. Das ist aber all zu wenig. Man muss von Lylloff eine Dokumentation erwarten. Und es ist ein grausamer wissenschaftlicher Fehler wenn eine solche ausbleibt.            Men denne opfattelse er fatal i videnskabelig henseende. Det mindste, man må sige, er, som Anette Warring, at Lylloffs tese ikke er blevet dokumenteret. Men det er altfor lidt. Men må forvente en dokumentation af Lylloff. Og det er en voldsom videnskabelig fejl, hvis man ikke får den. 
46        Und sie bleibt aus. Ich habe anderswo versucht die Frage zu beantworten: Warum Stacheldraht? (pigtraad) Und ich will Lylloff nicht anklagen, weil sie einen anderen Erfolg erreicht hat als ich, ich will sie anklagen, weil sie gar nicht die vielen Texte untersucht hat, die die Rechtfertigung der Dänen bezeugen.            Og man får den altså ikke. Jeg har andetsteds forsøgt at besvare spørgsmålet: Hvorfor pigtråd? Og jeg vil ikke anklage Lylloff, fordi hun når frem til et andet resultat end jeg, jeg vil anklage hende, fordi hun slet ikke har undersøgt de mange tekster, som bevidner danskernes retfærdiggørelse. 
47  Lylloff sagt in s229, dass sie ein übergeordnetes Ziel Kjærbøls nicht schriftlich überliefert gesehen hat. Ich habe, wie von der kleinen Abhandlung "Warum Stacheldraht?" hervorgeht, eine Reihe von Texten hervorgezogen, die etwas von der Rechtfertigung der Dänen zeigen. (siehe pigtråd). Ich gebe zu, dass ich mit einer geheime Begründung der Internierung hinter Stacheldraht operiere, und dass man natürlich einer solchen Begründen gegenüber sagen könnte, es sei eine Erfindung von mir mit die Heimlichhaltung. Aber, wie gesagt, ich greife Lylloff nicht an, weil sie nicht meiner Meinung ist, ich greife sie an, weil sie diese Begründungen überhaupt nicht diskutiert.  Lylloff siger i s229, at hun ikke har set Kjærbøls overordnede mål på skrift. Jeg har, som det fremgår af den lille afhandling: "Hvorfor pigtråd?", fremdraget en række tekster, som viser noget om, hvordan danskerne retfærdiggjorde sig. Jeg indrømmer, at jeg opererer med en hemmelig begrundelse for interneringen bag pigtråd, og at man naturligvis stillet overfro en sådan begrundelse vil kunne sige, at det er min opfindelse med denne hemmeligholdelse. Men som sagt, jeg angriber ikke Lylloff, fordi hun ikke deler min opfattelse, jeg angriber hende, fordi hun overhovedet ikke diskuterer disse begrundelser. 
48         Also, es gibt eine Begründung für die Internierung und für die Isolierung der Flüchtlinge. Mag sein, dass es ausser dieser rationelle Begründung ein ethnischer Hass mit im Spiel gewesen sei. Aber die Begründung ganz und gar zu negligieren, das ist und bleibt unwissenschaftlich.          Altså, der findes faktisk en begrundelse for at internere flygtningene og for at isolere dem. Kan gerne være, at der udover disse begrundelser har været et etnisk had med i spillet. Men helt og holdent at negligere begrundelserne, det er og bliver uvidenskabeligt. 
49       Ich will die Begründungen der Dänen in dieser Zusammenhang nicht ausführlich nachweisen. Ich hoffe, dass ich später etwas mehr darüber schreiben kann. Aber ich will doch fragen: Wenn der dänische Aussenminister in seiner Rede im dritten Ausschuss der Plenarversammlung der Vereinigten Nationen sagte, dass es ganz undenkbar sei, dass Dänemark die deutschen Flüchtlinge in das dänische Volk aufnehmen kann, und dass die Dänen keinen Wunsch hatten diese Flüchtlinge zu Dänen zu machen, ist das dann einen Ausschlag ethnischen Hasses? (akter#23) Ist dieser Wunsch einer Nicht-Integration von einem ethnischen Hass aus zu verstehen?             Jeg skal ikke her i denne sammenhæng påvise disse begrundelser udførligt. Jeg håber, at jeg senere kan skrive noget mere derom. Men jeg vil dog godt spørge: Når den danske udenrigsminister i sin tale i det tredie udvalg af FN's plenarforsamling sagde,  at det var helt utænkeligt, at Danmark kunne optage de tyske flygtninge i det danske folk, og at danskerne ikke havde noget ønske om at gøre disse flygtninge til danskere, er det så et udslag af etnish had? Er dette ønske om ikke-integration at forstå ud fra et etnisk had? 
50  Ich meine nein. Aber eine solche Frage muss doch überlegt werden. Man kann doch nicht, wie Lylloff tut, seine eigene aus der freien Luft gesponnenen Überlegungen hervorbringen, und sich damit zufriedenstellen. Das ist, wie gesagt, unwissenschaftlich.  Det mener jeg ikke. Men man må dog overveje spørgsmålet. Man kan dog ikke, som Lylloff gør det, fremsætte sine egne overvejelser, udtvundet af den rene luft, og være tilfreds med det. Det er som sagt uvidenskabeligt. 
51       Sehen wir zum Beispiel die Tjekken genauer an! Sie haben den Sudetendeutschen ausgeworfen aus ihren jahrhundertlange Heimat, Sudetenland, und das ist gar nicht, wie der Potsdamer Vertrag bestimmt, in einer "ordentliche Weise" geschehen. Man kann ruhig sagen, dass diese Begebenheiten von einem ethnischen Hass getrieben worden waren. Aber dass es ein ethnischer Hass solche Ereignisse zugrunde liegen, verhindert nicht, dass auch eine sehr wohlverständliche Rationale da hinter liegt. Die Tjekken haben gesagt: Die deutsche Minderheit war der Begründung Hitlers, weil er das Sudetenland haben wollte, in der Zukunft wollen wir überhaupt keine deutsche Minderheit innerhalb unsere Grenzen haben. Und dann: h'raus mit den Deutschen!          Vi kan tage tjekkerne som eksempel! De smed sudetertyskerne ud af deres århundredgamle hjemstavn, Sudeterland, og det skete bestemt ikke, som Potsdam-aftalerne bestemte det, på en "ordensmæssig måde". Man kan rolig sige, at disse begivenheder var drevet af et etnisk had. Men at der ligger etnisk had bag sådanne begivenheder, forhindrer ikke, at der også ligger en begrundelse bag, der er let at forstå. Tjekkerne sagde: Det tyske mindretal var Hitlers begrundelse for at ville have Sudeterland, i fremtiden vil vi overhovedet ikke have noget tysk mindretal indenfor vore grænser. Og så : Ud med tyskerne! 
52       In Dänemark war nichts der Art geschehen. Dank der Abstimmung in 1920 gab es Minderheiten auf beiden Seiten der deutsch/dänische Grenze, aber die deutsche Minderheit in Dänemark war zu klein um als Rechtfertigung für Hitler zu dienen. Vielleicht brauchte er auf dieser Zeitpunkt auch keine Rechtfertigung mehr für seine Angriffspläne. Jetzt sind aber die Flüchtlinge da, und wenn sie nach Deutschland nicht ganz schnell zurückgeschickt werden, oder wenn sie sich mit der dänischen Bevölkerung einmischt, kann man, so meinen die dänischen Politiker, die Schaffung einer neuen und nicht ganz unbedeutende deutsche Minderheit in Dänemark riskieren.           I Danmark skete der ikke noget af den slags. Takket være afstemningen i 1920 var dre mindretal på begge sider af den dansk/tyske grænse, men det tyske mindretal i Danmark var for lille til at tjene som retfærdiggørelse for Hitler. Måske behøvede han på dette tidspunkt heller ikke nogen retfærdiggørelse mere, hvis han ville angribe. Men nu er flygtningene her, og hvis de ikke ganske hurtigt sendes tilbage til Tyskland, eller hvis de blander sig med den danske befolkning, så mener de danske politikere, at man kan risikere, at der dannes et nyt og ikke helt ubetydeligt tysk mindretal i Danmark. 
53        Die Frage, die man als Wissenschaftler sich stellen muss, ist natürlich nicht, ob es sich gezeigt hat, diese Furcht sei gerechtfertigt oder nicht, sondern die Frage muss beantwortet werden: Ist diese Rechtfertigung eine leere Rechtfertigung, die nur als Deckmantel eines ethnischen Hasses dient, oder ist es verständlich, dass man zu dieser Zeit so denkt und so handelt? Wie man sieht, handelt es sich nicht um die Frage, wieweit es einen ethnischen Hass gab oder nicht, sondern um die Frage, ob es möglich ist nachzuweisen, dass die dänischen Politiker auch in anderen Fällen um das sichere Weiterleben des Volkes kümmern.           Det spørgsmål, man som videnskabsmand må stille sig, er naturligvis ikke, om det har vist sig, at denne frygt var retfærdiggjort eller ej, men det spørgsmål må besvares: Er denne retfærdiggørelse en tom retfærdiggørelse, der kun tjener til skalkeskjul for det etniske had, eller er det forståeligt, at man på dette tidspunkt tænker og handler sådan? Som man ser, drejer det sig ikke om spørgsmålet om, hvorvidt der fandtes et etnisk had eller ej, men om spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at påvise, at de danske politikere også i andre tilfælde bekymrer sig om at sikre det danske folks fremtid. 
54        Und es gibt wirklich einen solchen anderen Fall: Der Fall Südschleswig. Südschleswig war von einer viel grösseren Flüchtlingsschar überschwemmt worden als Dänemark. Deshalb gab es in Südschleswig eine überraschende grosse Zustimmung zu der dänischen Arbeit in Südschleswig. Viele Leute in Dänemark sah in dieser Zustimmung eine Sinnesänderung der Südschleswiger und wollte die günstige Lage ausnützen, um die Grenzeziehung von 1920 zu revidieren.             Og der findes virkelig et sådant andet tilfælde: Tilfældet Sydslesvig. Sydslesvig var blevet oversvømmet af en helt anderledes stor flygtningeskare end Danmark. Derfor var der i Sydslesvig en overraskende stor tilslutning til det danske arbejde i Sydslesvig. Mange mennesker i Danmark så i denne tilslutning en ændring af sindet hos sydslesvigerne, og ville udnytte den gunstige situation til at revidere grænsedragningen fra 1920. 
55  Die meisten Politiker aber wollten keine Grenzrevision. Sie sagten mit einem Schlagwort: Die Grenze liegt fest. Und nicht wahr: Das haben sie doch nicht aus irgendeinem ethnischen Hass gesagt. So sagen sie doch aus echter Besorgnis vor der Zukunft des dänischen Volkes und des dänischen Staates. Sie wollen keine grosse deutsche Minderheit in Dänemark haben. Sie sieht die Gefahr für die Existenz Dänemarks, wenn wir jetzt die günstige Lage ausnützen, wenn in zehn oder zwanzig Jahren ein neuer Diktator oder eine neue Volksstimmung ein "Anschluss" die grosse deutsche Minderheit in Dänemark verlangen wird.  Men de fleste politikere ønskede ingen grænserevision. De formulerede det med slagordet: grænsen ligger fast. Og ikke sandt, sådan har de dog ikke sagt ud af et eller andet etnisk had. Den slags siger de ud af ægte bekymring for det danske folks og den danske stats fremtid. De ønsker ikke et stort tysk mindretal i Danmark. De ser en fare for Danmarks eksistens, hvis vi nu udnytter den gunstige situation, hvis så om ti eller tyve år en ny diktator eller en ny folkestemning vil kræve en "indlemmelse" af det store tyske mindretal i Danmark. 
56  Und also: Meiner Meinung nach ist diese Besorgnis nicht eine leere Rechtfertigung. Im Fall Südschleswig jedenfalls nicht, aber im Fall der Flüchtlingen auch nicht. Es ist ja genau dieselben Überlegungen, die man sich macht.  Også altså: Så vidt jeg kan se er denne bekymring ikke nogen tom retfærdiggørelse. I hvert fald ikke i tilfældet Sydslesvig, men heller ikke i tilfældet: Flygtningene. Det er jo nøjagtig de samme overvejelser, som man gør sig. 
57        Summa summarum: Man kann diese Meinung zustimmen, man kann sie ablehnen, aber man kann doch nicht die ganze Sache als irrelevant bezeichnen. Wenn dies nicht desto weniger geschieht, als im Falle Lylloffs, kann man es mit vielen Wörter bezeichnen: Lylloff kann nicht sehen, Lylloff kennt ihre Normalgeschichte nicht, oder, wie ich gesagt hat. Lylloff ist von einer gewissen Unreife geprägt.         Summa summarum: Man kan være enig i denne opfattelse, man kan være uenig, men man kan dog ikke betegne hele sagen som irrelevant. Når dette ikke desto mindre sker, som i Lylloffs tilfælde, kan man betegne det med mange ord: Lylloff kan ikke se, Lylloff kender ikke sin normalhistorie, eller, som jeg har udtrykt mig: Lylloff er præget af en vis umodenhed. 
58           Und wie gesagt: Diese Mangel, dieser Fehler ist gar nicht unbedeutend. Im Gegenteil. Sie wirft über die ganze Abhandlung ein Schatten: Man muss sagen, dass Lylloff die ganze Abhandlung hindurch eine schiefe Perspektiv hat, sie stellt die falschen Fragen und bekommet daher auch die verkehrten Antworten.           Og som sagt, denne mangel eller denne fejl er på ingen måde ubetydende. Tværtimod. Den kaster en sort skygge ind over hele afhandlingen: Man må sige,a t Lylloff hele afhandlingen igennem har et skævt perspektiv, hun stiller de forkerte spørgsmål og får derfor også de forkerte svar. 
59  5. Umgekehrter Nationalismus
       Ein kleines Kapital über Lylloffs umgekehrten Nationalismus muss ich auch mitnehmen. 
        Normaler Nationalismus ist mehr oder weniger stolz von eigenem Volk. Dieser Nationalismus kann in eine sehr gefährliche Richtung einschlagen, wenn dieser Stolz zu gross wird, wenn er zum Beispiel zu Herrenmentalität sich verwandelt, oder wenn er sich um seine "Ehre" zu viel kümmert. Dann wird es eine schwierige Aufgabe für die kleinen Nachbarvölker sich auf der richtigen Weise zu verhalten. Und weil wir im Zweiten Weltkrieg alle dieser negativen Wirkungen des normalen Nationalismus zu viel bekamen, haben die meisten Völker sich mit einer kleineren und friedlicheren Ausgabe der normalen Nationalismus genügen lassen, der nur ein bisschen stolz von seinem eigenen Volk ist, und nur bei Fussballspiele sich äussert. 
5 Omvendt nationalisme
       Jeg må også medtage et lille kapitel om Lylloffs omvendte nationalisme. 
         Normal nationalisme er mere eller mindre stolt over sig eget folk. Denne nationalisme kan slå ind på en meget farlig retning, når denne stolthed bliver for stor, når den f. eks. forvandler til til herrefolksmentalitet, eller når den bekymrer sig for meget om sin "ære". Så bliver det en vanskelig opgave for de små nabofolk at opføre sig på den rette måde. Og eftersom vi i Anden Verdenskrig fik altfor meget af alle disse negative virkninger af den normale nationalisme, har de fleste folk lader sig nøje med en mindre og fredeligere udgave af den normale nationalisme, der kun er en lille smule stolt af sit eget folk og kun ytrer sig ved foldboldkampe. 
60        Oft hat die Elite eines Volkes den Nationalismus ganz abgetan, will nichts von ihm wissen, und versucht zum Beispiel Europäer oder Weltbürger zu sein, statt Deutscher, Holländer oder Däne.         Ofte har et folks elite helt fjernet nationalismen, vil ikke vide noget af den, og forsøger at være f. eks. europæer eller verdensborger, i stedet for at være tysker, hollænder eller dansker. 
61        Diese Antinationalismus ist indessen neuerdings von einem umgekehrten Nationalismus ersatzt worden. 
         Der umgekehrte Nationalismus will von keinem Nationalismus wissen, plädiert auch für die Untergang aller Nationalstaaten, ist aber trotzdem national im Gedankengang. Er ist national in dem Sinne, dass er immer noch von einem nationalen "wir" sprechen. Dieses "wir" wird als Sammelbezeichnung zum Beispiel aller Dänen gebraucht, aber es wird so zu sagen unbewusst gebraucht. Niemand bemerkt und niemand soll auch bemerken, dass es sich um einen nationalen "wir" handelt. 
         Denne antinationalisme er imidlertid for nylig blevet afløst af en omvendt nationalisme. 
        Den omvendte nationalisme vil heller ikke vide noget af nationalismen, går også ind for alle nationalstaters opløsning, men er alligevel national i sin tankegang. Den er national på den måde, at den altid stadigvæk taler om et nationalt "vi". Dette "vi" bruges som samlebetegnelse for f. eks. alle danskere, men det bruges så at sige ubevidst. Ingen lægger mærke til det, og ingen skal lægge mærke til, at det drejer som om et nationalt "vi". 
62        Wenn ich sage, dass Lylloff von einem umgekehrten Nationalismus gegriffen sei, meine ich, dass sie uns Dänen zusammenknüpfen will, nicht um ein gemeines Gefühl von Stolz, sondern um ein gemeines Gefühl von Scham. Als Dänen sind wir ein Volk -- das ist der Nationalismus Lylloffs -- aber wir haben nichts, woüber wir stolz sein können; dagegen haben wir vieles, woüber wir uns schämen können. Und sie fühlt sich gerufen uns Dänen zu ein solches Schamgefühl aufzufordern.          Når jeg siger, at Lylloff er grebet af en omvendt nationalisme, mener jeg, at hun vil knytte os danskere sammen, ikke om en fælles følelse at stolthed, men om en fælles følelse af skam. Som danskere er vi et folk -- det er Lylloffs nationalisme -- men vi har intet, som vi kan være stolte over; derimod har vi meget, som vi kan skamme os over. Og hun føler sig kaldet til at opfordre os danskere til en sådan skamfølelse. 
63       Das ist der rote Faden, der sich durch das ganze Werk zieht. Wir (Dänen) haben es nicht ordentlich und anständich gemacht mit den deutschen Flüchtlinge. Die "normale" Grundgeschichte, wonach wir (Dänen), dieser gewaltigen Aufgabe gegenübergestellt, uns trotz manches Knurren und Widerwillen doch es geschaft haben, und eine humanitäre Einsatz geleistet haben, ist falsch. Die "Gegengeschichte", die aus einem umgekehrte Nationalismus hervortritt, ist die Wahrheit, die sie uns immer wieder für Augen hält, ob durch schlichte Erzählungen oder durch Audeutungen oder durch Giftigkeiten: Wir waren von einem ganz ungeheuren ethnischen Hass ergriffen, wir haben daraus gehandelt, wir haben den Hass losgelassen, und es sind inhumane Dinge, die sich wegen dieser Loslassung zeigt.            Det er den røde tråd, der går igennem hele værket. Vi (altså: vi danskere) har ikke gjort det ordentligt og anstændigt med de tyske flygtninge. Den "normale" grundfortælling, hvorefter vi (altså: vi danskere), stillet overfor denne gevaldige opgave, dog trods megen murren og modvilje haf haft helt til at yde en humanitær indsats, er forkert. "Modfortællingen", som udgår fra en omvendt nationalisme, er sandheden, som hun stadig holder os for øje, enten gennem ligefrem fortællen, gennem antydninger eller gennem sine giftigheder. Vi var grebet af et ganske uhyre etnisk had, vi har handlet ud fra det, vi har sluppet hadet løs, og det er inhumane foreteelser, der viser sig, når hadet sådan slippes løs. 
64         Dass es sich bei Lylloff um ein Nationalismus handelt, soll kürzlich angedeutet werden.         At det hos Lylloff drejer sig om en nationalisme, skal kort antydes. 
65       Lylloff bringt in ihrer Abhandlung ein sehr interessantes Kapitel über einige Kinder, die nach England geschickt wurden. Am Anfang dieses Kapitel erzählt sie von Anfragen einiger ausländischen Organisationen nach Waisen für Adoption. Merkwürdigerweise referiert sie eine Antwort der Administration ohne scheinbar es selbst zu verstehen; diese Antwort erzählt ganz ausführlich von dem Dilemma der dänischen Behörden, das nämlich darin bestand, dass man nicht wusste, ob ein bestimmtes Kind elternlos war oder nicht. Normalerweise hätte man wissen können, ob die Mutter lebte, aber von Vater konnte man nichts wissen, ehe alle Kriegsgefangenen losgelassen worden waren, registriert worden waren und ihre Angehörige gefunden hatten. (s177         Lylloff har i sin afhandling et meget interessant kapitel om nogle børn, som blev sendt til England. I begyndelsen af dette kapitel fortæller hun om nogle udenlandske organisationers henvendelse efter forældreløse børn til adoption. Mærkværdigvis refererer hun et svar fra administrationen uden tilsyneladende selv at forstå det; dette svar fortæller ganske udførligt om de danske myndigheders dilemma, som jo bestod deri, at man ikke vidste, om et bestemt barn var forældreløs eller ej. Normalt ville man have kunnet vide, om moderen levede, men man kunne intet vide om faderen, før alle krigsfanger var blevet løsladt, blevet registreret og havde fundet deres pårørende. 
66  Dieses Dilemma aber interessiert gar nicht Lylloff. Sie ist nur darin interessiert über die Kartei der Flüchtlingsadministration Schmutz zu werfen. Ich weiss nicht warum sie diese Kartei und ihre ausgezeichnete Arbeit tadeln will, sie tut es immer wieder. Nun, sie hat nachgewiesen, dass die Kartei in sechs oder sieben Fällen ausser Stand war Auskünfte zu geben, die eine Kartei normalerweise geben hätte können, aber die ganze Kartei als untüchtich zu schelten, das ist doch eine merkwürdige Reaktion. Ich meine, diese Kartei war es ja, die die verschiedenen Verlangen der Alliierten Besatzungsmächte zu erfüllen vermochte: Wer waren in der amerikanischen Zone zuhause vor dem Krieg u. s. w.? Wenn die Kartei nicht funktioniert hätte, wären die Flüchtlingen noch heute in Dänemark gewesen.  Men dette dilemma interesserer overhovedet ikke Lylloff. Hun er kun interesseret i at kaste smud på flygtningeadministrarionens kartotek. Jeg véd ikke, hvorfor hun vil nedgøre dette kartotek og dets udmærkede arbejde, hun går det igen og igen. Nuvel, hun har påvist, at kartoteket i seks eller i syv tilfælde ikke var i stand til at give oplysninger, som et kartotek normalt skulle kunne have givet, men at skælde hele kartoteket ud for uduelighed, det er dog en mærkværdig reaktion. Jeg mener, det var jo dette kartotek, som formåede at opfylde de allierede besættelsesmagters forskelligartede krav: Hvem boede i den amerikanske zone før krigen osv? Hvis kartoteket ikke havde fungeret, ville flygtningen endnu i dag have været i Danmark. 
67       In diesem Text sieht man, wie Lylloff die Kartei hohnt, weil sie eine ganz zufällige Zahl aufgibt. Es scheint ihre Stellung zu sein, dass es doch ganz unerhört war, dass so viele Kinder im Flüchtlingslager verbleiben sollen, nur weil ein elendige Kartei nicht feststellen könnte, ob ihre Eltern noch lebten oder nicht. Es gibt so viele Organisationen, die alle darauf bemüht seien, die Kinder ein gutes neues Heim zu geben. Und dann müssen diese guten Menschen mit ihren guten Absichten wegen einer wüsten Kartei mit leeren Händen weggehen. Man merkt ihre Empörung hier sowohl als anderswo. 
       Dagegen merkt man kein Verständnis für das Dilemma der dänischen Behörden. 
          I denne tekst ser man, hvordan Lylloff håner kartoteket, fordi det opgiver et helt tilfældigt tal. Det synes at være hendes indstilling, at det dog var ganske uhørt, at så mange børn skulle for blive i flygtningelejren, blot fordi et elendigt kartotek ikke kunne fastslå, om deres forældre levede eller ej. Der er så mange organisationer, som alle er indstillet på, at give børnene et nyt, godt hjem. Og så må disse gode mennesker med deres gode hensigter gå tomhændet bort på grund af et rodet kartotek. Man mærker hendes forargelse både her og andetsteds. 
        Derimod mærker man ikke nogen forståelse hos hende for de danske myndigheders dilemma. 
68        Als ein Beispiel von Lylloffs Giftigkeiten will ich anführen, dass sie nachdem sie von einer Anfrage eines schwedischen Pastors erzählt hat, eine Anfrage, die auch negativ endete, weil man sich nicht sicher fühlte, ob die Kinder Waisen waren oder nicht, sagt sie zum Schluss: "So "starb" auch diese Anfrage". (s. 178) Das heistt: Man muss selber erraten, was die Beurteilung Lylloffs ist. Wahrscheinlich ist sie, wie ich wiedergegeben habe, aber sicher kann man nicht sein.             Som eksempel på en giftighed fra Lylloff vil jeg anføre, at hun, efter at hun har fortalt om en svensk præsts henvendelse, en henvendelse, der også endte negativt, fordi man ikke følte sig sikker på, om børnene var forældreløse eller ej, til sidst skriver: "Således "døde" også denne henvendelse". (s 178) Man må selv gætte sig til, hvad Lylloffs bedømmelse går ud på. Sandsynligvis går den ud på det, jeg har gengivet, men man kan ikke være sikker. 
69        Wenn man weiter den Text s179 ansieht, geht aus diesem hervor, dass das Dilemma der dänischen Behörden von Lylloff nicht verstanden wird. Zwar erwähnt sie das Argument, dass man nicht wusste, ob die Kinder Verwandte in Deutschland hatten, aber ihre Beschreibung deutet darauf hin, dass es ihrer Meinung nach nur ein Schandmantel für die wirkliche Schwierigkeit sei: Dass man keine ordentliche Kartei hatte. Dieses Nichtwissen wird also der Kartei zugeschrieben, nicht dem Chaos in Deutschland.            Når man dernæst ser på tekst s179, fremgår det af den, at de danske myndigheders dilemma ikke er blevet forstået af Lylloff. Ganske vist nævner hun det argument, at man ikke vidste, om børnene havde slægtninge i Tyskland, men hendes beskrivelse tyder på, at det efter hendes opfattelse kun er et skalkeskjul for det virkelige argument: at man ikke havde orden i sit kartotek. Uvidenheden om slægtningene tilskrives altså kartoteket, ikke Tysklands kaotiske tilstand. 
70         Ganz merkwürdig, eigentlich. Wenn man noch 1949 entdeckt, dass ein bisher scheinbar elternloses Kind ein Vater in Deutschland hat, als Lylloff es selbst Seite 222 beschreibt (s222), will man wohl unwilkürlich ein bisschen zurückhaltend sein mit bejaenden Antworten auf Adoptionsanfragen. Lylloff aber nicht. Sie gebraucht eine Menge von Giftigkeiten um anzudeuten wie schlecht wir (Dänen) die Flüchtlingskinder behandelten. In dieser Weise ist sie von einem umgekehrten Nationalismus ergriffen.           Hvilket dog egentlig er ganske mærkværdigt. Når man endnu i 1949 opdager, at et hidtil tilsyneladende forældreløst barn har en far i Tyskland, som Lylloff selv beskriver det s. 222, så vil man vel uvilkårlig være en smule tilbageholdende med at svare ja til adoptionshenvendelser. Men ikke Lylloff. Hun bruger en mængde giftigheder på at antyde, hvor dårligt vi (altså vi danskere) har behandlet flygtningebørnene. På den måde er hun grebet af en omvendt nationalisme. 
71       Nun, eine Anfrage muss die Flüchtlingsadministration bejaend antworten. Eine englische Organisation will eine kleine Anzahl deutscher Kinder ins England holen, um sie in der englischen Sprache und der englischen demokratischen Tradition zu unterweisen, damit sie später nach Deutschland als gute Demokraten heimkehren können. Die Aufenhalt soll mehrere Jahren dauern.          Nuvel, én henvendelse må flygtningeadministrationen besvare positivt. En engelsk ordanisation vil hente et lille antal tyske børn ind i England, for at undervise dem i det engelske sprog og den engelske demokratiske tradition, for at de senere kan vende hjem til Tyskland som gode demokrater. Opholdet skal vare flere år. 
72  Man kann wohl heute fragen, ob eine solche Veranstaltung wegen der Kinder aufgestellt ist, oder wegen der demokratische Gedanke. Aber falls die Kinder unbegleitet waren, könnten sie wohl in England auf ihre Zukunft warten so gut wie als in einem Flüchtlingslager in Dänemark. Jedenfals, die Flüchtlingsadministration hat eine Anzahl Kinder gefunden, und eine Ausreise hat stattgefunden.  Man kan vel i dag spørge, om en sådan foranstaltning er foretaget for børnenes skyld, eller for den demokratiske tankes skyld. Men hvis børnene var uledsagede, kunne de vel lige så godt vente på deres fremtid i England som i en flygtningelejr i Danmark. I hvert fald, flygtningeadministrationen fandt et antal børn, og udrejsen fandt sted. 
73          Damit ja natürlich auch eine Einreise in England. Das rief hervor die Vergleichung Lylloffs zwischen England und Dänemark, s182. Und hier fühlt man ja deutlich die Grandtante mit ihre erhobenen vermanenden Finger: Ihr seid nicht so gut, wie ihr meint. Ihr seit vom ethnischen Hass ergriffen. Siehe die Engländer an, wie nett sie sich verhalten! Aber abgesesehen von diesen scheinbar unentbehrlichen moralischen Vermanungen, ist es ja eine horrible Vergleichung. Sie ist nur dazu verwendbar, den umgekehrten Nationalismus Lylloffs zu zeigen. In aller anderen Hinsichten ist sie untauglich.          Dermed jo naturligvis også indrejsen i England. Dette fremkalder en sammenligning fra Lylloffs side mellem England og Danmark, s. 182. Og her mærker man tydeligt den gamle tante med hendes løftede pegefinger: I er ikke så gode, som I tror. I er grebet af etnisk had. Se på englænderne, hvor pænt de opfører sig! Men bortset fra disse tilsyneladende uundgåelige moralske formaninger, er det jo en horribel sammenligning. Den kan kun bruges til at vise Lyllofss omvendte nationalisme. På alle andre måder er den ubrugelig. 
74         In einer Rede der dänischen Aussenminister vom 19. Januar 1947 an die ausländische Presse macht er eine Vergleichung. Die Zahl der deutschen Flüchtlinge in Dänemark ist fünf Prozent der gesamten Bevölkerung. Das entspricht zwei Millionen i Frankreich, und 2½ Millionen i Grossbritanien. (akter2#68) Da haben wir eine korrekte Vergleichung. Die Vergleichung Lylloffs aber ist vollig ausser Proportionen. Wir (Dänen) haben zum Beispiel in den dreissiger Jahren eine geringe Anzahl deutsche politische Flüchtlinge empfangen ohne Bedenken. Man kann als eine Hauptregel sagen: Wenn die Zahl gering ist, lässt sich alles durchführen.           I en tale, som den danske udenrigsminister den 19. januar 1947 holdt for den udenlandske presse, foretager han en sammenligning. Antallet af de tyske flygtninge i Danmark udgør fem procent af den samlede befolkning. Det svarer til 2 mill i Frankrig, og 2½ mill i Storbritanien. Her har vi en korrekt sammenligning. Men Lylloffs sammenligning er fuldstændig ude af proportioner. Vi (altså vi danskere) har f. eks. i trediverne modtaget et ringe antal tyske politiske flygtninge uden betænkeligheder. Man kan som hovedregel sige: Når antallet er ringe, kan alt lade sig gøre. 
75       Dazu kommt, dass die Begründung, die Lylloff den dänischen Politikern in die Schuhe schiebt, eine selbsterfundene Behauptung aus ihren grossen Speicher der Übertreibungen ist. (s182) Ich habe eine solche Angst für eine 5. Kolonne nie getroffen. Und ich glaube deshalb, bis ich der Beleg Lylloffs sehe, dass die Begründung aus der Luft ergriffen ist. Aber kürzlich: Hier sagt Lylloff, dass die Engländer viel besser in der Beherrschung des ethnischen Hasses sind als wir Dänen. Im nächsten Beispiel zeigt sie es uns.            Dertil kommer, at den begrundelse, som Lylloff skyder de danske politikere i skoene, er en selvopfunden påstand fra hendes store lager af overdrivelser. Jeg er aldrig stødt på en sådan angst for en femte kolonne. Og derfor tror jeg, indtil jeg ser Lylloffs belæg for udtalelsen, at begrundelsen er grebet ud af den blå luft. Men kort sagt: Her siger Lylloff, at englænderne meget bedre er i stand til at beherske det etniske had end danskerne. I det næste eksempel viser hun det for os. 
76        Das heisst: Eben das tut sie nicht. Sie behauptet es auch nicht. Sie geht davon aus. Ja, sie hat es als ihre Voraussetzung in dem Grade, dass es ihr gar nicht bewusst ist. Wenn ein Fehler aufgetauscht ist, geht sie davon aus, dass es ein Fehler der Dänen ist; nicht, weil es ihr undenkbar ist, dass die Engländer Fehler machen können, sondern weil sie sich die Aufgabe gestellt hat, die Fehler der Dänen uns zu zeigen.            Det vil sige: det er netop det, hun ikke gør. Hun påstår det heller ikke. Hun går ud fra det. Ja, hun har det i den grad som sin forudsætning, at hun slet ikke er sig det bevidst. Når der dukker en fejl op, går hun ud fra, at det er en fejl hos danskerne, ikke, fordi det er utænkeligt for hende, at englænderne kunne have lavet en fejl, men fordi hun givet sig selv den opgave, at vise os danskere vore fejl. 
77       Es handelt sich um die Reise nach England. Es waren drei erwachsenen Dänen als Begleiter mitgefahren. Bei der Ankunft in Harwich hat es sich gezeigt, dass eine der Mädchen von einer Hautkrankheit leidete, und dass sie deshalb nicht in England einreisen konnte. Sie wurde zurückgeschickt, unbegleitet. Man spürt die Empörung Lylloffs, obgleich sie ja ebenso wenig wie wir die näheren Umständen kennt.         Det drejer sig om rejsen til England. Der var tre voksne danskere med på rejsen. Da man ankom til Harwich, viste det sig, at én af pigerne led af en hudsygdom og derfor ikke kunne rejse ind i England. Hun blev sendt tilbage uden ledsager. Man fornemmer Lylloffs forargelse, selv om hun jo lige så lidt som vi kender de nærmere omstændigheder. 
78   Eines tut Lylloff aber nicht. Sie gibt den Engländer keine Schuld in diese Episode. Es fällt ihr nicht ein, dass dies ein Fehler der Engländer sein könnte. Und so ist es, weil sie von einem umgekehrten Nationalismus getrieben ist. Ihr Aufgabe ist nicht, die Fehler irgend eines Menschens zu beschreiben, ihr Aufgabe richtet sich nur gegen uns Dänen, wir, die dänische Nation, das dänische Volk soll wissen, dass wir gar nicht gute Leute sind, wir sind nämlich von einem ethnischen Hass getrieben. Das galt damals, und -- wir extrapolieren -- das gilt auch heute. (Bemerken Sie freundlichst: Ich kann auch Giftigkeiten ausspeien).  Men én ting gør Lylloff ikke. Hun tildeler ikke englænderne nogen skyld for denne episode. Det falder hende ikke ind, at dette kunne bero på en fejl hos englænderne. Og når det ikke falder hende ind, skyldes det, at hun er drevet af en omvendt nationalisme. Hendes opgave er ikke at beskrive de fejl, et tilfældigt menneske laver, hendes opgave retter sig udelukkende mod os danskere, vi, den danske nation, det danske folk, skal vide, at vi slet ikke er gode mennesker, vi er nemlig drevet af et etnisk had. Det gjaldt dengang, og -- hvis vi nu ekstrapolerer -- det gælder også i dag. (Bemærk venligst: Jeg kan også udspy giftigheder). 
79         Übrigens, in diese Episode gibt es einen kleinen Zwischenspiel. Juni 1948 waren 25 Kinder reisebereit um nach England zu fahren. Es kam dann eine Meldung von DFDS, die Gesellschaft die für den Schiffstrafik nach England sorgte, dass sie keine Platz für die Kinder finden konnten; sie konnten erst im September Platz finden. Man versuchte dann eine Lufttransport zu arrangieren, aber wenn Kjærbøl über die Ablehnung der Gesellschaft hörte, hat er eingegriffen und kraft seinem Eingriff kamen die Kinder Anfang Juli nach England. Lylloff hat den Verdacht, dass die Transporte abgewiesen wurde, weil es sich um deutsche Flüchtlinge handelte. Darin hat sie vermutlich Recht. Aber warum schreibt sie dann von Kjærbøl (Seite 230), dass sie nur ein Beispiel kenne, wo Kjærbøl geholfen hat aus humanitäre Gründe (nämlich das früher erwähnten Beispiel #30)? Hat sie dieses Beispiel vollkommen vergessen?            Forøvrigt er der et lille mellemspil i denne episode. I juni 1948 var 25 børn parat til at rejse til England. Så kom der en melding fra DFDS, det selskab, der stod for skibstrafikken til England, at det ikke kunne plads til børnene; de kunne først finde plads i september. Så forsøgte man at arrangere transport af luftvejen, men da Kjærbøl hørte om selskabets afvisning, greb han ind og takket være hans indgriben kom børnene til England i begyndelsen af juli. Lylloff har mistanke om, at transporten blev afvist, fordi det drejede sig om tyske flygtninge. Det har hun nok ret i. Men hvorfor skriver hun så om Kjærbøl (side 130), at hun kun kender ét eksempel på, at Kjærbøl har hjulpet af humanitære grunde (nemlig det tidligere nævnte eksempel)?  Har hun fuldstændig glemt dette eksempel? 
80  6. Die Postsperrung
         Nicht weniger als sieben Schulen mit zusammen 595 Schüler kamen am Kriegsende nach Dänemark als Flüchtlinge. Sie sind in verschiedenen Plätze "angebracht" worden; einige von ihnen haben von Zeit zu Zeit einen neuen Aufenthaltort bekommen, andere ist immer, wo sie erst angebracht worden war, geblieben. Die meisten von ihnen haben ganz elenden Verhältnissen erlebt, nicht nur was die Unterbringung anbetrifft, sondern auch mit Rücksicht auf der Unterricht. Und alle haben sie -- natürlich -- unter dem psychischen Druck der Einsperrung gelitten. 
6. Postspærringen
       Ikke færre end syv skoler med tilsammen 595 elever kom ved krigsafslutningen til Danmark som flygtninge. De blev "anbragt" forskellige steder; nogle af dem fik fra tid til anden et nyt opholdssted, andre forblev hvor de i første omgang blev anbragt. De fleste af dem oplevede ganske forfærdelige forhold, ikke blot hvad indkvarteringen angik, men også hvad undervisningen angik. Og alle har de -- naturligvis -- lidt under det psykiske tryk ved indespærringen. 
81  Nun gab es bis zum 1. April 1946 eine Postsperrung zwischen Deutschland und dem Auslande. Warum diese Postsperrung eingeführt war, ob es wegen technischen Gründen, wegen militärische oder wegen chikanärischen Gründen aufrechterhalten wurde, weiss ich nicht. In den verschiedenen Quellen über die deutschen Flüchtlinge in Dänemark ist sie nur da, ohne Erklärung, als ein objektives und unerschütterliches Faktum. So auch bei Lylloff. Nur eines kan gesagt werden, wenn man sich zu den normalen Quellen hält: Die Dänen hatten darin keine Schuld. Es war durch einen Beschluss der Alliierten durchführt.  Nu var der indtil 1. april 1946 etableret postspærring mellem Tyskland og udlandet. Hvorfor denne postspærring var indført, om det havde tekniske grunde, militære grunde, eller det blot bliver opretholdt som chikane, det véd jeg ikke. I de forskellige kilder til de tyske flygtninges historie i Danmark er den der blot, uden forklaring, som et objektivt og uafrysteligt faktum. Sådan også hos Lylloff. Der er kun én ting, man kan sige, hvis man holder sig til de normale kilder: Danskerne var uden skyld i postspærringen. Den blev gennemført efter de allieredes beslutning. 
82          K. Robert Hansen war ein dänischer Pfarrer in Sønder Bjert ein bisschen südlich von Kolding. In seinem Gebiet hatte eine andere Berlinerschule ihre Flucht geendet. Er besuchte sie, arrangierte einige Gottesdienste für sie, und wenn der Rektor dieser Schule in November 1945 starb, fanden sie es alle natürlich, dass er auf den Kirchhof in Sønder Bjert begraben wurde. K. Robert Hansen hat später seine Erinnerungen über diese Zeit ausgegeben, und er erzählt von der Frau des Rektors, wie sie in eine tiefe Depression geriet, wie sie ganz zufälligerweise einen englischen Offizier traf, der eine Reise nach Berlin vorbereitete, wie sie ihn einen Brief mitgab, wie sie ein bisschen später die freudige Antwort bekam, dass ihr Sohn am Leben war und dass ihm obendrein eine Tochter geboren war.          K. Robert Hansen var dansk præst i Sønder Bjert lidt syd for Kolding. I hans område havde en anden Berlinerskole endt sin flugt. Han besøgte den, arrangerede enkelte gudstjenester for dem, og da denne skoles rektor døde i november 1945, fandt alle det naturligt, at han blev begravet på Sønder Bjerts kirkegård. K. Robert Hansen har senere udgivet sine erindringer om denne tid, og han fortæller om rektors kone, hvordan hun kom ind i en dyb depression, hvordan hun tilfældigvis traf en engelsk officer, der skulle rejse til Berlin, hvordan hun gav ham et brev med, hvordan hun lidt senere fik det glædelige svar, at hendes søn var i live og at han oven i købet havde fået en datter. 
83         Man versteht wie die Depression verschwand, wie sie durch diesen ultrakurzen, weil illegalen, Brief zurück zum Leben gerufen wurde. Aber man versteht auch welcher enorme psychische Druck auf den anderen 199.999 Flüchtlinge ruhte, man versteht, dass dieses Nichtwissen über das Schicksal der Verwandten den anderen schweren Lasten der Flüchtlinge hinzugefügt wurde. (Siehe zum Beispiel 46-04#30).            Man forstår, hvordan depressionen forsvandt, hvordan hun gennem dette ultrakorte, illegale brev blev kaldt tilbage til livet. Men man forstår også, hvilket enormt psykisk tryk der hvilede på de andre 199.999 flygtninge, man forstår, at der til de andre tunge byrder, som flygtningene måtte bære, blev føjet denne uvidenhed om de nærmestes skæbne. (se f. eks. 46-04#30) 
84       Nun war es nicht nur der Frau des Rektors gelungen einen kurzen Bescheid aus der Heimat zu bekommen, es war auch einer Tochter eines anderen Rektors gelungen eine Verbindung zwischen Dänemark und Berlin zu etablieren. So erzählt uns Lylloff, s72. Und darüber soll man sich natürlich freuen. War es legal, war es illegal, das Nichtwissen war durch Wissen, positiv oder negativ, ersetzt. Gut. Dabei hätte es bleiben sollen, glaubt man, wenn man also nicht in die schwere und komplizierte Frage eingehen will, warum es überhaupt eine Postsperrung gab.           Nu var det ikke kun for denne rektors kone, det var lykkedes at få en kort besked fra hjemegnen, det var også for en datter af en anden rektor lykkedes at etablere en forbindelse mellem Danmark og Berlin. Det fortæller Lylloff os. Og det skal man naturligvis glæde sig over. Om det var sket legalt eller illegalt, uvidenheden var afløst af viden, positiv eller negativ. Godt. Derved skulle det være forblevet, hvis man altså ikke vil gå ind på det store og komplicerede spørgsmål om, hvorfor der overhovedet fandtes en postspærring. 
85       Aber bei Lylloff nicht so. Sie ist von diesem umgekehrten Nationalismus ergriffen, und sie setzt fort: "Karakteristisch und korrekt ist es, dass keine dänische Behörde darin teilnahm eine Verbindung zwischen Kinder in Dänemark und Verwandte in Deutschland aufzurichten". (s72) Man schüttelt den Kopf. Eine ihrer gewöhnlichen Giftigkeiten? Vielleicht. Aber trotzdem sollte es wohl irgendeine Meinung haben. Was aber ist die Meinung hier? Hätte man erwarten können, dass die dänischen Behörden sich speziel um die Berlinerschulen kümmerten, oder wäre es natürlicher, dass sie für allen deutschen Flüchtlingskinder sorgten? Und wenn die Alliierten Behörden eine Postsperrung aufrechterhielten, sollten dann die dänischen Behörden für ihre Flüchtlinge eind spezielle Ausnahme fordern? Ja, ich weiss wirklich nicht was Lylloff sich vorgestellt hat.          Men det sker ikke hos Lylloff. Hun er grebet af denne omvendte nationalisme, og kun fortsætter: "Karakteristisk og korrekt er, at ingen danske myndigheder var indblandet i oprettelse af forbindelsen mellem børn i Danmark og pårørende i Tyskland". Man ryster på hovedet. Er det én af hendes sædvanlige giftigheder? Måske. Men derfor skulle den vel alligevel have én eller anden mening. Dog, hvad er meningen her? Kunne man have forventet, at de danske myndigheder skulle tage sig specielt af berlinerskolerne, eller ville det være mere naturligt, at de sørgede for alle tyske flygtningebørn? Og hvis de allierede myndigheder opretholdt en postspærring, skulle så de danske myndigheder fordre en særlig undtagelse for deres flygtninge? Ja, jeg véd virkelig ikke, hvad Lylloff har forestillet sig. 
86         Ganz dasselbe geschieht auf einem anderen Gebiet. Die Dänen hatten von den Engländern den Bescheid empfangen, dass die Flüchtlinge vorläufig hier in Dänemark bleiben sollten. Wenn daher im August 1945 ein ander Schulleiter an die dänischen Behörden schrieb und den Vorschlag machte, er und seine Schüler können nach Deutschland kommen, er hatte nämlich im Rundfunk gehört, dass General Montgomery die deutschen Schulen wieder eröffnen will, was war dann von den Dänen anders zu schreiben als: Schöner Vorschlag! Es geht aber nicht! (s73          Ganske det samme sker på et andet område. Danskerne havde af englænderne fået den besked, at flygtningene foreløbig skulle forblive her i Danmark. Da derfor i august 1945 en anden skoleleder skrev til de danske myndigheder og foreslog, at han og hans elever kunne komme tilbage til Tyskland, for han havde i radioen hørt, at general Montgomery igen ville åbne de tyske skoler, hvad var der da andet at gøre for danskerne end at skrive: Smukt forslag! Det går bare ikke!
87  In der Erzählung Lylloffs aber merkt man die Empörung. Und diese Indignation wendet sich gegen die Dänen, in diesem Falle gegen den Bürovorsteher Aarøe. Einige Seiten später findet sich wieder eine solche Indignation gegen die kurze und negativen Antworten der dänischen Behörden. 
       Ich gebe zu, man muss sich an die Giftigkeiten Lylloffs gewohnt haben, um deutlich zu sehen, dass es sich hier um eine Anklage gegen den Dänen handelt. Vielleicht kann es nur bewiesen werden, wenn man sich klar macht, dass Lylloff jedenfals den dänischen Behörden nicht verteidigen. Nichts war ja leichter als die wahre Erklärung dieser negativen Antworten zu geben: Die Alliierten, nicht die Dänen haben es so bestimmt. Das tut aber Lylloff nicht. 
Men når Lylloff skal fortælle om det, mærker man forargelsen. Og denne indignation vender sig imod danskerne, i dette tilfælde mod kontorchef Aarøe. Nogle sider senere finder man igen denne indignation over de korte og negative svar fra de danske myndigheder. 
        Jeg indrømmer, man skal have vænnet sig lidt til Lylloffs giftigheder for tydeligt at se, at det her drejer sig om en anklage mod danskerne. Måske det kun kan bevises, når man gør sig klart, at Lylloff i hvert fald ikke forsvarer de danske myndigheder. Intet havde jo været lettere end at afgive den sande forklaring på disse negative svar: Det var de allierede, ikke danskerne, der havde bestemt det sådan. Men det gør Lylloff ikke. 
88  7. Die Zahlung für die Flüchtlinge
          Wie früher gesagt, finde ich die Einzelheiten in der Abhandlung Lylloffs sehr interessant, die Beurteilungen aber nicht. Es gibt doch eine Ausnahme von dieser Regel. Lylloff schreibt Seite 45, dass das Argument der Dänen den Alliierten gegenüber, dass die Aufenhalt der Flüchtlinge eine schwere ökonomische Belastung für Dänemark sei, ein sehr schlechtes Argument war. Darüber habe auch ich mich wundert. In den vielen Depechen, Berichte, Reden und Referate von dem dänischen Aussenministerium befindet sich kein einziges moralisches Argument. Erst den 29. Juni 1946 wird ein Argument verwendet, das über das Schicksal der Flüchtlinge handelt. (akter#90
7. Betalingen for flygtningene
          Som tidligere sagt, finder jeg enkelthederne i Lylloffs afhandling interessante, men bedømmelsen ved siden af. Der er dog en undtagelse fra denne regel. Lylloff skriver på side 45, at danskernes argument overfor de allierede, at flygtningenes ophold er en tung økonomisk byrde for Danmark, var et meget dårligt argument. Det har jeg også undret mig over. I de mange depecher, beretninger, taler og referater fra det danske udenrigsministerium er der ikke et eneste moralsk argument. Først den 29. juni 1946 bliver der anvendt et argument, der drejer sig om flygtningenes skæbne. 
89  Ich weiss nicht, warum es so ist. Die Dänen hatte ja einen heissen Wunsch von den Flüchtlingen los zu werden, und sie wurden wahrscheinlich die effektivsten Argumente verwenden. Wenn wirklich dies ökonomische Argument und nicht irgendein moralisches Argument das effektivste war, kann es natürlich von der Dummheit und Naivität der Dänen etwas erzählen, es kann aber auch von der nachkrieglischen, moralischen Stupidität der Alliierten ein Zeugnis sein. Victor Gollancz hat etwas darüber in seinem Buch "Our threatened values" geschrieben. Ich will später versuchen diese Fragen zu beantworten.  Jeg véd ikke, hvorfor det forholder sig sådan. Danskerne havde jo et varmt ønske om at blive fri for flygtningene, og de ville sandsynligvis bruge det mest effektive argument. Hvis virkelig dette økonomiske argument, og ikke et eller andet moralsk argument var det mest effektive, kan det naturligvis fortælle noget om danskernes dumhed og naivitet, men det kan også være et vidnesbyrd om efterkrigstidens moralske stupiditet hos de allierede. Victor Gollancz har skrevet noget om det i sin bog "Out threatened values". Senere vil jeg forsøge at svare på disse spørgsmål. 
90      Hier will ich eine ganz andere Frage aufnehmen. Lylloff hat sich eine Gedanken über die Kosten der Flüchtlinge gemacht, s233. Und wieder zeigt sie, dass sie die Begründungen der Politiker nicht verstanden haben. Sie glaubt, es handelt sich nur um die Isolierung der Flüchtlinge. Sie versteht nicht, dass diese Isolierung den weiteren Zweck hat, darauf aufmerksam zu machen, dass es hier in Dänemark ein Flüchtlingsproblem gab. Dem sei wie es will.  Her til jeg tage et helt andet spørgsmål frem. Lylloff har gjort sig nogle tanker om flygtningenes omkostninger. Og igen viser hun, at hun ikke har forstået politikernes argumenter. Hun tror, det kun drejer om flygtningenes isolering. Hun forstår ikke, at denne isolering har det yderligere formål, at gøre opmærksom på, at der her i Danmark findes et flygtningeproblem. Men lad det være med det, som det vil. 
91        Sie macht aber ein Argument, die richtig ist (die nur einmal richtig ist, wenn ich eine Giftigkeit hervorbringen soll). Es ist ja einleuchtend, dass wenn die Flüchtlinge mit ihrer Arbeit für ihr Essen zahlen können, dann braucht der dänische Staat nicht zu zahlen. Man kann obendrein sagen, dass es der Würde eines Menschens entspricht, dass er sich selber versorgt. Auf passive Fürsorge zu sein ist letzten Endes in einer unmenschlichen Lage zu sein.           Men hun kommer med et argument, der er rigtigt (for en gangs skyld et rigtigt argument, hvis jeg skal sige det med en giftighed). Det er jo indlysende, at hvis flygtningene med deres arbejde kan betale for deres mad, så behøver den danske stat ikke at betale. Man kan oven i købet sige, at det svarer til et menneskes værdighed, at det kan forsørge sig selv. At være på passiv forsørgelse er til syvende og sidst at være i en umenneskelig situation. 
92        Man kann ja aber mit ganz derselben Argumentation sagen, dass die drei westlichen Alliierten in ihren Zonen in Deutschland die Deutschen auf passive Fürsorge gehalten haben, und dass sie statt dieser Fürsorge den Deutschen erlauben sollten zu arbeiten. Oder, wenn man diese Terminogie gebrauchen soll, dass die Deutschen für das Essen mit ihrer Arbeit zahlen sollen. Nur muss man hinzufügen, dass England, Amerika und Frankreich dann auch die deutschen Güter empfangen sollen. Und dazu waren sie nicht bereit zu dieser Zeit. Noch befanden sie sich in einer Diskussionsphase, wo die Frage war: Soll Deutschland wieder eine Industrienation werden?          Men man kan jo med ganske den samme argumentation sige, at de vestlige allierede i deres zoner i Tyskland har holdt tyskerne på passiv forsørgelse, og at de i stedet for denne forsørgelse skulle tillade tyskerne at arbejde. Eller, hvis man vil bruge denne terminoligi, at tyskerne skulle betale for deres mad med deres arbejde. Blot må man føje til, at England, Amerika og Frankrig så også skulle modtage de tyske varer. Og det var de ikke parat til på det tidspunkt. De befandt sig endnu i en diskussionsfase, hvor spørgsmålet var: Skal Tyskland igen blive en industrination? 
93  Und solange diese Diskussion im Gang war, hatte man so zu sagen das wirtschaftliche Leben Deutschlands auf "stand-by" gesetzt. Und deshalb musste es Hunger in Deutschland vorkommen, deshalb musste die Speisung der deutschen Bevölkerung ein grosser Unkosten sein für die Besatzungsmächte. Und weiter: deshalb waren die Besatzungsmächte darin interessiert, dass die Flüchtlinge so lange wie möglich in Dänemark blieben.  Og sålænge denne diskussion var i gang, havde man så at sige sat det økonomiske liv i Tyskland på stand-by. Og derfor måtte der forekomme sult i Tyskland, derfor måtte bespisningen af den tyske befolkning være en stor omkostning for besættelsesmagterne. Og videre: derfor var besættelsesmagterne interesseret i, at flygtningene blev så længe som muligt i Danmark. 
94  Und also: Wenn man dieses Argument gegen den Dänen hätte anwenden wollen, dass sie die Kosten vermindern könnten, wenn sie die Flüchtlinge hätten arbeiten lassen, wie Lylloff es mit Recht tut in diesem Text (s233), dann hätten die Dänen mit demselben Recht sagen können: Oh, das wollen wir sehr gern, wir wollen sie nur in Deutschland arbeiten lassen, wir wollen ihnen erlauben ihr Essen bei uns zu kaufen, statt es kostenlos zu erhalten, uns fehlt z. B. Kohlen, und wenn wir das in Deutschland kaufen könnte, würden wir froh sein.  Og derfor: Hvis man ville have anvendt det argument imod danskerne, at de kunne formindske omkostningerne, hvis de lod flygtningene arbejde, sådan som Lylloff med rette anvender det i denne tekst (s233), så ville danskerne med samme ret kunne have sagt: Åh, det vil vi meget gerne, vi vil blot lade dem arbejde i Tyskland, vi vil tillade dem at købe deres mad hos os i stedet for at få det gratis, vi mangler f. eks. kul, og hvis vi kunne købe det i Tyskland, ville vi være glade. 
95  So sagte man aber nicht, weder haben die Alliierten so gesagt, noch die Dänen. Teils weil man noch die Zukunft Deutschlands diskutierte, teils weil man von den merkantilistischen wirtschaftlichen Teorieen der dreissiger Jahren noch beeinflusst war. Aber am Ende war man doch gezwungen so zu sagen; die westlichen Zonen konnten ihre Bevölkerung nicht ernähren und waren daher von einem Einfuhr von Lebensmitteln abhängig, das heisst, von einem Ausfuhr anderer Güter abhängig.  Men sådan sagde man ikke, hverken de allierede eller danskerne. Dels fordi man endnu diskuterede Tysklands fremtid, dels fordi man endnu var under indflydelse af de merkantilistiske økonomiske teorier fra trediverne. Men i sidste ende blev man dog tvunget til at sige sådan; de vestlige zoner kunne ikke ernære deres befolkninger og var derfor afhængige af indførsel af levnedsmidler, det vil sige, afhængige af udførsel af andre varer. 
96  8. Zusammenfassung
       Die ganze Perspektive der Abhandlung Lylloffs wird verdreht dadurch, dass Lylloff stets bemüht ist, einen ethnischen Hass nachzuweisen, und dadurch, dass sie immer wieder, aus einem umgekehrten Nationalismus getrieben, uns Dänen die Schuld für alles Übel geben will. Bisweilen ist der Erfolg dieser Bemühungen lächerlich, bisweilen nur falsch. 
8. Sammenfatning
        Hele perspektivet i Lylloffs afhandling fordrejes derved, at Lylloff hele tiden bestræber sig på at eftervise et etnisk had, og derved, at hun igen og igen, drevet af en omvendt nationalisme, vil give os danskere skyld for alt ondt. Af og til er resultatet af disse bestræbelser latterligt, af og til er det blot forkert. 
97  9. Erfüllung aller Versprechungen?
       In einer früheren Abhandlung habe ich gefragt, ob Lylloff die Versprechungen, die sie in der Presse abgegeben hat, erfüllt habe. Das konnte ich damals nicht feststellen, weil ich ihre Abhandlung nicht besass. Jetzt aber besitze ich sie, und jetzt kann es deshalb abgetan werden. 
9. Indfries alle løfterne?
        I en tidligere afhandling spurgte jeg, om Lylloff har indfriet alle de løfter, som hun afgav i pressen. Det kunne jeg dengang ikke fastslå, fordi jeg ikke ejede hendes afhandling. Men nu har jeg fået fat på den, og nu kan det derfor afgøres. 
98    Erste Versprechung (antilyll#44): Lylloff hat Politiken zufolge gesagt: ""Viele waren Waisen, aber es kamen in der Tat sieben ganze Schulen nach Dänemark. Ein grosser Teil der Kinder hatten deshalb Eltern in Deutschland, die meine Ahnung hatten, wo sie waren. Und die dänischen Behörden haben nichts getan um ihnen zu helfen".        Første løfte: Lylloff sagde ifølge Politiken: "Mange var forældreløse, men faktisk kom der syv hele skoler til Danmark. En hel del af børnene havde derfor forældre i Tyskland, som ikke anede, hvor de var. Og de danske myndigheder gjorde intet for at hjælpe dem".
99       Es handelt sich um den Text s72. Lylloff hat von den dänischen Behörden verlangt, dass sie illegale Briefe nach Deutschland senden solle, und dass sie illegale Briefe aus Deutschland empfangen solle. Das ist natürlich für die Behörden eines Staates unmöglich. Das heisst: Die Anklage Lylloffs gegen den Dänen ist grundlos.         Det drejer om teksten s.72. Lylloff forlangte af de danske myndigehder, at de skulle sende illegale breve til Tyskland, og at de skulle modtage illegale breve fra Tyskland. Det er naturligvis ikke muligt for en myndighed i en stat. Det vil sige: Lylloffs anklage mod danskerne er grundløs. 
100        Zweite Versprechung (anti-lyll#48): Ich hatte geschriben: "Wenn ich die Abhandlung Lylloffs lesen wird, will ich nachforschen, ob sie wirklich die Indignation, die sie in dem Interview ausdrückt, festhalten kann. Findet sie es wirklich in Ordnung, dass ein dänisches Ehepaar ein Flüchtlingskind aufnimmt und dabei -- vielleicht, man weisst es ja nicht -- einem deutschen Familie ihr Kind abnimmt?"          Andet løfte: Jeg havde skrevet: "Når jeg kommer til at læse Lylloffs afhandling, vil jeg undersøge, om hun virkelig kan fastholde den forargelse, som hun giver udtryk for i interview'et. Finder hun det virkelig i orden, at et dansk ægtepar kan tage sig af et flygtningebarn og derved -- måske, man véd et jo ikke -- berøve en tysk familie et barn?" 
101      Leider muss ich feststellen, dass sie von dieser Indignation festgehalten ist. Sie versteht das Dilemma der dänischen Behörden nicht, oder, schlimmer, sie sieht gar nicht das Dilemma als ein Dilemma an. Ich weiss nicht, ob sie es als ein nicht legitimes Dilemma ansieht, oder ob sie einfach nicht verstanden hat, dass man es als ein Dilemma fühlen kann ein Kind hinweg zu adoptieren, das vielleicht noch einen Vater oder Mutter in Deutschland hat. Von den Texten heraus sieht die letzere Möglichkeit als die wahrscheinlichste aus, aber man weigert sich zu glauben, dass ein normaler Mensch so blind sein kann.         Her må jeg desværre konstatere, at hun holder fast ved denne indignation. Hun forstår ikke de danske myndigheders dilemma, eller værre, hun anser slet ikke dilemmaet for et dilemma. Jeg véd ikke, om hun anser det for et illegitimt dilemma, eller hun måske slet ikke har forstået, at man kan føle det som et dilemma at bortadoptere et  barn, som måske stadig har en far eller mor i Tyskland. Ud fra teksterne ser det ud til, at den sidste mulighed er den mest sandsynlige, men man vægrer sig ved at tro, at et normalt menneske kan være så blind. 
102       Dritte Versprechung: Lylloff hatte behauptet: "In den Flüchtlingslagern galt es der Kampf aller gegen allen. Es gab nicht genug Essen für die Kinder, und es kam darauf an sich ein bisschen extra zu schaffen dadurch dass man andere in dem Lager kannte. Die Waisen kannten nicht viele Erwachsenen, und deshalb waren sie in der schwersten Lage". (anti-lyll#49        Tredie løfte: Lylloff havde påstået: "I flygtningelejrene var det alles kamp mod alle. Der var ikke mad nok til børnene, og det gjaldt i høj grad om at skaffe sig lidt ekstra ved at kende andre i lejren. De forældreløse børn kendte ikke mange voksne, og derfor var det dem, der havde det sværest".
103      Der Ausdruck "der Kampf aller gegen alle" kommt an zwei Stellen in Lylloffs Abhandlung vor. Die eine Stelle handelt es sich um Kastrupfortet, das heist ein Lager für Kinder, und das stimmt mit der besagten Zitat nicht. Die andere Stelle handelt es sich um die Lagern rund Kopenhagen im Sommer 1945. Und ich glaube, dass der Ausdruck "Kampf aller gegen allen" nur eine Art Verstärkerung ist, das heisst, er hat nicht in sich die schweren Anklagen gegen die Deutschen, als ich vermutet habe, das ganze ist nur ein gedankenloser Ausdruck. Ich habe mich also geirrt. Entschuldigen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ich habe den Fehler gemacht, ich habe geglaubt, dass Lylloff denken kann (Nicht wahr, ich habe mich eine gewisse Fertigkeit ausgearbeitet, Giftigkeiten zu fabrizieren).          Udtrykket "alles kamp mod alle" forekommer to steder i Lylloffs Afhandling. Det ene sted drejer det sig om Kastrupfortet, det vil sige en lejr for børn, og det stemmer ikke med ovenstående citat. Det andet sted drejer det sig om lejrene rundt om København i sommeren 1945. Og jeg tror, at udtrykket "alles kamp mod alle" kun er en slags forstærkelse, det vil sige, det har ikke i sig de tunge anklager mod tyskerne, som jeg havde formodet, det hele er kun et tankeløst udtryk. Jeg tog altså fejl. Undskyld, kære læser, jeg gjorde den fejl, at jeg troede, at Lylloff kunne tænke (Ikke sandt, jeg har dog oparbejdet en vis færdighed i at fabrikere giftigheder). 
104        Vierte Versprechung: Ich habe gefragt: "Will Lylloff erzählen, dass Kjærbøl eine Beleidigungsprozess gegen eben Poul Henningsen gewonnen hatte?" Die Antwort ist: Nein, das hat sie nicht erzählt.         Fjerde løfte: Jeg skrev: "Vil Lylloff fortælle, at Kjærbøl vandt en injuriesag mod samme Poul Henningsen?" Svaret er: Nej, det har hun ikke fortalt. 
105          Fünfte Versprechung: Lylloff sagte in ihrem Interview: "Um als Lehrer zu arbeiten in Deutschland unter dem Kriege musste man Mitglied der nazistischen Lehrerverein sein. Als die Lehrer nach Dänemark kamen und die Kindern unterrichten wollten, haben die dänischen Behörden es verboten. Ein Nazist darf nicht unterrichten, war die Erklärung. Und deshalb wurde die Schulunterricht jungen Mädchen anvertraut. Keine von ihnen waren als Lehrer ausgebildet, und in den Lagern war kein Material für Unterricht". (anti-lyll#53f)          Femte løfte: Lylloff sagde i et interview: "For at arbejde som lærer i Tyskland under krigen var det nødvendigt at være medlem af det nazistiske lærerforbund. Da skolelærerne kom til Danmark og ville undervise børnene, forbød de danske myndigheder dem det. En nazist måtte ikke undervise, lød forklaringen. Og derfor blev skolegangen varetaget af unge piger. Ingen af dem var uddannet lærere, og i lejrene var der intet undervisningsmateriale". 
106   Ich bedauere, ich habe mich so viele Spekulationen gemacht, was wohl Lylloff mit diesen Sätze hätte verstehen können. Es ist alles nur von der reichhaltigen Speicher ihrer Übertreibungen genommen. In ihrer Abhandlung erzählt sie von vielen Lehrern, die in Dänemark ihre Schüler unterrichten, nur heisst es von einem Lehrer, im Vorübergehen, dass er als Nazist von den dänischen Behörden abgeholt worden war. So also, Lylloff beschäftigt sich mit mit der Entnazifizierung nicht.          Jeg beklager, at jeg har gjort mig så mange spekulationer over, hvad vel Lylloff kunne mene med disse sætninger. Det er altsammen bare noget, der er taget fra hendes righoldige lager af overdrivelser. I sin afhandling fortæller hun om mange lærere, der underviser deres elever i Danmark, kun om én lærer hedder det, sådan i forbifarten, at han som nazist blev afhentet af de danske myndigheder. Så altså, Lylloff beskæftiger sig ikke med afnazificeringen. 
107         Was die andere Frage angeht, die ich gestellt habe: Nimmt Lylloff auch in der Abhandlung die Erklärung der Berliner Magistrat, die Lagern für Kinder in Dänemark wären die schlimmsten in Europa, für die klarste Wahrheit, muss ich sagen: Ja, das tut sie. Und vielleicht mit einem gewissen Recht. Das Lager in Vingsted war ein schlechtes Lager. Und die Magistrat in Berlin hatte von den Lehrern Berichte über die Verhältnisse empfangen. Doch scheint es von der Abhandlung hervorzugehen, dass die Beschreibung der Lager in Dänemark als die schlimmsten nicht von der Magistrat Berlins abgegeben war, sondern von der Kommendantura der Alliierten. Was es natürlich nicht besser macht.          Hvad det andet spørgsmål angår, som jeg stillede: Regner Lylloff også i afhandlingen berlinermagistratens erklæring om, at børnelejrene i Danmark var de værste i Europa, for den rene og klare sandhed? må jeg svare: Ja, det gør hun. Og hun gør det måske med en vis ret. Lejren i Vingted var en dårlig lejr. Og magistraten i Berlin havde modtaget beretninger fra lærerne om forholdene. Dog synes det at fremgå af afhandlingen, at beskrivelsen af lejren i Danmark som den værste ikke var afgivet af Berlins magistrat, men af de allieredes kommendantura. Hvilket naturligvis ikke gør det bedre. 
108  Es macht es aber auch nicht zur klaren Wahrheit. Man muss bei der Beurteilung solcher Äusserungen dazu Rücksicht nehmen, dass es im Interesse der Magistrat war die Verhältnisse so schlecht wie möglich abzumahlen. Als Gegenbeispiel kann man auf den Besuch Probst Grübers in Dänemark Januar 1947 hinweisen. Probst Grüber hat der Lylloff zufolge auch Vingsted besucht. Er schreibt nach seiner Heimkehr in der Berliner Zeitung "Telegraf" einen Artikel über die Verhältnissen in den Flüchtlingslagern in Dänemark. Und darin beschreibt er das Leben der Flüchtlinge in Dänemark als nicht so schlimm. Das schlimmste, sagt er, war die Winterkälte und der Stacheldraht. Deutsche Nachrichten haben von dem Artikel referiert: 47-18#28 Men det gør det heller ikke til den rene og skære sandhed. Man må, når man bedømmer den slags udtalelser, tage hensyn til, at det var i magistratens interesse at skildre forholdene så dårligt som muligt. Som modeksempel kan man henvise til provst Grübers besøg i Danmark i januar 1947. Provst Grüber har ifølge Lylloff også besøgt Vingsted. Han skriver efter sin hjemkomst en artikel i berliner avisen "Telegraf" om forholdene i flygtningelejrene i Danmark. Og deri beskriver han flygtningenes liv i Danmark som ikke så slemt. Det værste, siger han, var vinterkulden og pigtråden. Deutsche Nachrichten har refereret fra artiklen. 47-18#28. 
109  So ist, versteht man, die Wahrheit der Dinge nicht nur von den Augen, die sehen, sondern auch von dem Intresse dieser Augen, abhängig.  På den måde, kan man forstå, er tingenes sandhed ikke blot afhængig af de øjne, der ser, men også af disse øjnes interesse. 
Texte aus Lylloff Buch: Kind oder Feind?  Tekster fra Lylloffs bog: Barn eller fjende? 
s. 14:  ... trotz dem, dass Trommer sich notiert hatte, dass die Deutschen um ärztliche Hilfe bat, die dänischen Ärzte es aber ablehnten. Trommer und nicht ich [Lylloff, rr] ist tatsächlich der erste, der dabei Fragezeichen stellt, om die Ärzte die hippokratischen Eid gehalten haben. "Es wäre zu wünschen, dass der Doktorand die Bericht Fengers vom 2. Sept. 45 einbezogen hatte (Fenger war Vorsitzender der Verein der Ärtze). Der Doktorand hätte eine Argumentation dafür abgeben sollen, dass die Ordnung, die man mit den Deutschen verabredete, haltbar war, wie er schreibt S. 139, "mit Rücksicht auf der Ethik der Ärzte". Das kann vielleicht von der faktischen Ordnung gesagt werden, womit man -- auf der Spitze gesetzt -- sagen kann, dass die Deutschen die Ethik der dänischen Ärzte retteten, weil sie keine Probe darüber anstellte; die dänische Haltung aber in der Ausgangsposition und in der weiteren Entwicklung könnte diskutiert werden. Ich hätte gern wissen wollen, wo Hippokrates in seinem Eid Reservationen bei Leistungen ärztlicher Hilfe angebracht hat".  ...trods det at Trommer havde noteret sig, at tyskerne bad om lægehjælp, men at danske læger afslog. Trommer og ikke jeg [Lylloff, rr] er faktisk den første, der stiller spørgsmålstegn ved, om lægerne overholdt lægeløftet. "Jeg kunne have ønsket, at præses havde inddraget Fengers [lægeforeningens formand] redegørelse af 2.sept.45; at han havde givet en argumentation for, at den ordning, man fandt frem til, var, som skrevet står s.139, "lægeetisk holdbar". Lad gå med den faktiske ordning, hvormed man - sat på spidsen - kan sige, at tyskerne reddede de danske lægers etik ved ikke at stille den på prøve, men den danske holdning i dens udgangsposition og i den videre udvikling kunne nok være en diskussion værd. Jeg ville da godt vide, hvor Hippokrates i sin ed har anbragt reservationer ved ydelse af lægehjælp."
s. 35  Der Erfolg [der feindlichen Einstellung der Dänen und speziell die der Ärzte] war eine humanitäre Katastrophe, deren Umfang in moderner Zeit nicht früher und nicht später gesehen ist.  Resultatet [af danskernes og speciel lægernes fjendtlige indstilling] blev en humanitær katastrofe, som ikke er set af tilsvarende omfang i moderne tid i Danmark, hverken før eller siden.
s. 43  Einzelne Krankenhäuser haben doch die offiziellen Richtungslinien nicht gefolgt. Z. B. wurden sowohl bevor als nach 5. Mai 1945 deutsche Flüchtlinge in bedeutenden Zahlen Grenå Krankenhaus überwiesen und suffizient behandelt. Man findet auf dem Krankenhaus, dass die Patienten in keinem Falle abgewiesen sind. Enkelte sygehuse fulgte dog ikke de officielle retningslinjer. Således blev tyske flygtninge både før og efter 5. maj 1945 i betydeligt tal indlagt og sufficient behandlet på Grenå sygehus. Der synes ikke på sygehuset at have været tilfælde, hvor en patient fra en af de omliggende flygtningelejre er blevet afvist. 
s. 63  Villa Laimun und Villa Lensnach in Aabenraa wurde von dem Beauftragtem Bests in Süd-Jütland, dr. Haensch, für bez. Entbindungsanstalt und Lazaret für Flüchtlinge eingezogen. Villa Laimun og Villa Lensnach i Aabenraa blev af Bests Beauftragte i Sønderjylland, dr. Haensch, inddraget til henholdsvis fødeklinik og lazaret for flygtningene, 
s. 72  Bis zu dieser Zeit waren die Eltern in Berlin nur darüber unterrichtet worden, dass die Kinder "verschwunden" waren. Die erwachsene Tochter Rektors hatte der Schule nach Fredericia gefolgt. Von da aus wurde sie nach einem Lazaret in Aalborg als Schwester gesandt; sie wusste aber, dass die Schule nach Olsbøl gesandt worden war. Ein amerinanischer Offizier auf Durchfahrt in Dänemark nach Berlin hat von den Kindern gehört, und 2. Januar 1946 konnte "jeder... ihm eine Zeile an die Angehörigen mitgeben." April 1946 öffenete die Postverbingung nach Berlin. Karakteristisch und korrekt ist es, dass keine dänische Behörde darin teilnahm eine Verbindung zwischen Kinder in Dänemark und Verwandte in Deutschland aufzurichten.  Indtil da havde forældrene i Berlin kun fået at vide, at børnene var "forsvundet". Rektors voksne datter havde fulgt med skolen til Fredericia. Derfra blev hun sendt til et lazaret i Aalborg som sygehjælper, men hun vidste, at skolen var sendt til Oksbøl. Hun vendte tilbage til Berlin i oktober 1945. En amerikansk officer på gennemrejse fra Danmark til Berlin hørte om børnene og 2. januar 1946 kunne "jeder... ihm eine Zeile an die Angehörigen mitgeben." Fra april 1946 åbnede postforbindelsen til Berlin. Karakteristisk og korrekt er, at ingen danske myndigheder var indblandet i oprettelse af forbindelsen mellem børn i Danmark og pårørende i Tyskland. 
s73  Der Leiter der Freiherr von Stein- Schule sandte August 1945 einen Brief an den Luftwehrchef in Kolding, worin er dafür plädierte, die Schule kehre zurück nach Spandau in Berlin. Eer wusste, dass es einen englisch-kontrollierter Korridor durch die sovjetische Zone gab, und er hatte im Rundfunk gehört, dass "General Montgomery im englisch besetzen Gebiet die deutschen Schulen wieder eröffnen will". Wenn dies nicht möglich wäre, wünschte er die Schule nach einem Lager in Deutschland überführt, ..... Der Luftwehrchef sandte den Brief nach der Zivilen Luftwehr weiter, wo die Antwort des Bürovorsteher Aarøes die gewöhnliche Kürze hatte, "dass nach Auskünfte der British Military Mission bis weiter für Durchgang der dänisch/deutschen Grenze kein Erlaubnis mitgeteilt werden konnte".  Skolens leder Dr. Harsing sendte i august 1945 et brev til luftværnschefen i Kolding, hvor han plæderede for, at skolen vendte tilbage til Spandau i Berlin. Han vidste af, at der var en engelsk-kontrolleret korridor til Berlin gennem den sovjetiske zone, og han havde hørt i radioen, at "General Montgomery im englisch besetzen Gebiet die deutschen Schulen wieder eröffnen will". Hvis det ikke var muligt, ville han gerne have skolen overført til en lejr i Tyskland, ... Luftværnschefen sendte brevet videre til ScL, hvor kontorchef Aarøes svar var lige så kort som det plejede at være, "at der efter oplysninger fra British Military Mission indtil videre ikke ville kunne gives tilladelse til at passere den dansk-tyske grænse".
s177  Lylloffs Referat von einer Antwort der Flüchtlingsadministration auf eine Frage, ob es sich Waisen unter den Flïuchtlingen befanden: Zwar waren viele unbegleiteten deutsche Kinder in Dänemark, einige hatten Verbindung mit Verwandten in Deutschland, man wusste aber nicht wieviele. Zwar hatte man planiert eine spezielle Suchung in Deutschland nach Verwandte zu etablieren, man meinte aber nicht, dass eine negative Sucherfolg sicher wäre wegen der Verhältnissen in Deutschland, und wegen des Faktums, dass die meisten Kinder von Gebieten stammten, die jetzt russisch oder polnisch waren, und worin deshalb keine Suche möglich war. Die Flüchtlingsadministration konkludierte doch, dass "die Zahl der deutschen Waisen vielleicht als ungefähr 500 angegeben werden kann".  Man muss sagen, dass dies eine komplet zufällige Zahl war, denn überhaupt niemand hatte bisher versucht das Verhältnis zwischen begleiteten und unbegleiteten Kinder festzustellen.  Referat af Flygtningeadministrationens svar angående, om der var forældreløse børn blandt flygtningene: Der var godt nok mange uledsagede tyske børn i Danmark, nogle havde forbindelse med pårørende i Tyskland, men hvor mange det drejede sig om, vidste man ikke. Ganske vist overvejede man at etablere en særlig eftersøgning i Tyskland efter pårørende, men man mente ikke, at selv en negativ eftersøgning var sikker på grund af forholdene i Tyskland, og pga. at de fleste børn stammede fra områder, som nu var russiske og polske, og hvor derfor en eftersøgning ikke kunne foretages. Flygtningeadministrationen konkluderede dog, at "meget skønsmæssigt kan tallet [af forældreløse tyske flygtningebørn] måske opgives til 500." Det må siges at være et fuldstændigt tilfældigt tal, for absolut ingen havde forsøgt at opgøre forholdet mellem ledsagede og uledsagede børn indtil da, 
s179  Alles im allen darf man sagen, dass die obenerwähnten Anfragen [über Waisen in den Flüchtlingslagern] keine ernstliche Behandlung hervorrief. Von den Akten kann man nicht sehen, dass es zu irgendeiner Zeit überlegt worden ist, ob eine Verschickung nach anderen Ländern als Deutschland den Bedarf der Kinder dienlich war, abgesehen davon dass man oft das Argument anwendete, dass man nicht wusste, ob die Kinder Verwandte in Deutschland hatten. Dagegen wurde oft erwähnt, dass Dänemark schnellst möglich die Kinder loswerden wollte. Aber der eigentliche Grund weil die Anfragen unbeantwortet blieben muss darin gesucht werden, dass die ineffektiv arbeidende Kartei nicht im stande war, eine nur oberflächliche Angabe der  Zahl der Waisen in Dänemark abgeben zu können, oder in welchen Lagern sie sich befanden.  Generelt kan man sige, at de ovennævnte henvendelser [om forældreløse børn] ikke gav anledning til en egentlig sagsbehandling. Af sagsakterne fremgår det ikke, at man på noget tidspunkt overvejede om en udsendelse til andre lande end Tyskland tjente børnenes tarv, bortset fra at man tit anvendte argumentet, at man ikke vidste om børnene havde pårørende i Tyskland. Derimod blev det ofte nævnt, at Danmark var interesseret i at slippe af med disse børn så hurtigt som muligt. Men den egentlige grund til at henvendelserne forblev ubesvarede må søges i, at det ineffektivt arbejdende Kartotek over de tyske flygtninge i Danmark ikke var i stand til bare løseligt at kunne sige, hvor mange forældreløse børn, der befandt sig i Danmark, endsige angive nærmere i hvilke lejre, de befandt sig.
s182  Es ist interessant zu sehen, dasss Kinder, die in Dänemark in Lagern eingesperrt waren, weil man fürchtete, dass sie eine nähere  Anknüpfung an Dänemark bekommen sollten, und damit eine zukünftige, latente 5. Kolonne ausmachen, in England, das einer der militärischen Hauptfeinden Deutschlands gewesen war unter zwei Weltkriegen, ohne Bedenkungen solcher Art hineingelassen wurden. In England sollten deutsche Kinder geholfen werden wie notleidende Kinder aus anderen europäisschen Ländern.  Det er interessant at se, at børn som i Danmark blev holdt indespærret i lejre, fordi man var bange for, at de skulle få en nærmere tilknytning til Danmark, og dermed udgøre en fremtidig latent 5. kolonne, blev lukket ind i England, som havde været en af Tysklands militære hovedfjender i Europa under de to Verdenskrige, uden betænkninger af sådan art. I England skulle tyske børn hjælpes på samme måde som nødlidende børn fra andre europæiske lande.
s184  Bei der Ankunft in Harwich in England fanden die englischen Immigrationsbehörden eine Hautkrankheit bei einer von den Kindern, einer 13-jähriger Mädchen, die 2 kleinere Geschwister, Alter 11 und 12 Jahre, begleitete, so dass sie in England nicht einreisen dürfte. Die 13-jährige wurde mit dem Schiff nach Esbjerg zurückgesendt, ohne dass irgendein von den dänischen erwachsenen Begleitern mitfolgte, und sie ist vermutlich in ein Flüchtlingslager in Aalborg zjurückgekommen. Davon kamen die Geschwister ursprünglich.  Ved ankomsten til Harwich i England, fandt de engelske immigrationsmyndigheder, at et af børnene, en 13-årig pige (HR), som ledsagede 2 mindre søskende på 11 og 12 år , havde en hudlidelse, så hun ikke kunne indrejse i England. Den 13-årige blev sendt tilbage med skibet til Esbjerg, uden at nogen af de danske voksne ledsagere fulgte med, og hun er formentlig endt i flygtningelejren i Aal- (185) borg, hvor søskendeflokken oprindelig kom fra.
s. 222  In dieser Sache har Kjærbøl nur einmal grosse Verständnis für den Jungen erzeigt, und versuchte das Problem zu lösen auf einer für den Jungen guten Weise. Letzten Endes war eben der Chef der Flüchtlingsadministration Mithelfer für das illegale Aufenhalt Flüchtlingskinder in Dänemark.  I denne sag viste Kjærbøl for en gangs skyld stor forståelse for drengen og forsøgte også at løse problemet på en måde, der tilgodeså drengens tarv. Til sidst var selv Flygtningeadministrationens chef medvirkende til flygtningebørns ulovlige ophold i Danmark.
s. 229  Das übergeordnete Ziel Kjærbøls für die Arbeit der Flüchtlingsadministration, was ausser einer einfache Versorgung der Flüchtlinge geht, ist nicht schriftlich überliefert. Er hat aber vom Anbeginn zum Schluss den selben Richtungslinien gefolgt, deshalb muss er sich über die Ziele sehr bewusst gewesen sein: 
1. Die Flüchtlinge sollten von der dänischen Bevölkerung geschieden gehalten werden. 
2. Sie sollten von der öffentliche Debatt ausgeschaltet werden.
3. Ihre Lebensbedingungen sollten sehr schlechter als was einem Dänen der niedersten sozialen Rangstufe zukommt sein. 
Kjærbøls overordnede mål for Flygtningeadministrationens arbejde foruden en simpel forsørgelse af flygtningene er ikke overleveret på skrift. Men han fulgte den samme linje fra start til slut, så han må selv have været sig meget bevidst om målene:
1. Flygtningene skulle holdes helt adskilt fra den danske befolkning
2. De skulle ud af den offentlige debat
3. Deres livsbetingelser skulle være meget ringere end den der tilkom en dansker nederst på den sociale rangstige.
s 233  Aber dass der Summe so gross wurde, hat natürlich darin seine Ursache, dass es sehr teuer ist 200.000 Menschen auf ganz passiver Fürsorge zu halten, wozu kommt, dass die Lohnausgaben für eine Bewachung auf 10.000 Mann ein grosser Post war. Zu der Zeit gab es Mangel an Arbeitskraft, u. a. in der Landwirtschaft, die mehrere Male nach der Arbeitskraft der Flüchtlinge fragte, aber wenn man den Flüchtlingen erlaubt hätte, Arbeit zu nehmen, würde die  Konsequenz sein, dass die Isolierung hätte aufgeben sollen. Die Politiker und die Flüchtlingsadministration waren bereit die Unkosten miteinzunehmen, die die Isolierung der Flüchtlinge verursacht; sie gaben dieser eine höhere Prioritierung als den Unkosten.  Men at beløbet blev så stort skyldtes selvfølgelig, at det er meget dyrt at holde 200.000 mennesker på helt passiv forsørgelse, foruden at en stor post var aflønningen af bevogtningsstyrken på 10.000 mand. På det tidspunkt var der mangel på arbejdskraft, bl.a. i landbruget, som flere gange efterspurgte flygtningenes arbejdskraft, men at tillade flygtninge at tage arbejde, ville have haft til følge, at isoleringen af flygtningene måtte opgives. Politikerne og Flygtningeadministration var beredt til at betale den omkostning, som isoleringen af flygtningene medførte, idet de prioriterede denne højere end de økonomiske udgifter.