Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (8) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (8) 

 
Aktstykke 196.
Udtalelse fremsat af udenrigsministeriets direktør som leder af den danske flygtningedelegation den 9. april 1948 over for den britiske radiofoni (»British Broadcasting Corporation«).
    Et af de store Spørgsmaal, Myndighederne i Danmark har beskæftiget sig med siden Befrielsen den 5. Maj 1945, har været at søge at faa de over 200.000 tyske Flygtninge, vi havde ved Slutningen af Krigen, sendt til Tyskland. De var kommet til Danmark de sidste Maaneder før Kapitulationen imod Danmarks Protester og imod international Ret. De udgjorde ikke mindre end 5% af Danmarks Befolkning og har indtil Dato kostet den danske Stat ca. 500 Mill. Kr. En Del er det lykkedes at faa sendt tilbage til Tyskland, men endnu i Dag efter 3 Aars Forløb har vi 60.000 Flygtninge tilbage. 
Det er ikke Krigsforbrydere, end ikke Folk der har deltaget i Krigen, men mest gamle Folk, Kvinder og Børn. Deres højeste Ønske er at vende tilbage til Tyskland, og ud fra humane Synspunkter er det nødvendigt, at dette sker nu. Danmark ønsker ikke at absorbere disse Flygtninge, og det har derfor været nødvendigt at holde dem i Lejre og under de efter Omstændighederne bedst mulige Forhold, men 3 Åars Ophold i Lejr har medført en Situation som vi længe har frygtet. Flygtningene er ved at blive fuldkommen apatiske, og deres Evne til at tilpasse sig Forholdene i et almindeligt Samfund bliver mindre Dag for Dag.
     Ikke mindst disse Forhold laa bag den Beslutning, den danske Regering traf om at sende en Delegation til London for nu at opnaa en hurtig Løsning af vort Flygtningespørgsmaal. Delegationen har i disse Dage haft Forhandlinger i Foreign Office med de vedkommende britiske Embedsmænd, og under disse Forhandlinger er der truffet endelig Aftale om, at den britiske Zone i Tyskland omgaaende vil modtage smaa 5.000 Flygtnince der har nære Slægtninge i Zonen.
Yderligere har vi under Forhandlingerne forstaaet, at man i den amerikanske (296) Zone vil modtage 2.300 Flygtninge, der har nære Paarørende i denne Zone, og endelig har man fra engelsk Side erklæret sig villig til at tage endnu et Antal paa 18.000 Personer, der har særlig Forbindelse med den britiske Zone. Da der imidlertid er et fælles Styre i den engelsk-amerikanske Zone vil dette sidste Antal Flygtninge først kunne transporteres fra Danmark, naar ogsaa amerikansk Samtykke foreligger. Man har fra engelsk Side under Forhandlingerne lovet at gøre sit yderste for at søge udvirket, at dette Samtykke snarest kommer til at foreligge. Vi haaber og venter derfor, at det i nær Fremtid skal lykkes at blive befriet for en ikke uvæsentlig Del af de tilbageværende 60.000 Flygtninge.
De engelske Forhandlere, der viste fuld Forstaaelse for den Byrde, Flygtningeproblemet har været og stadig er for Danmark, vilde undersøge Mulighederne for senere at tage endnu et Antal Flygtninge. Imedens fortsættes Forhandlingerne med de andre Besættelsesmyndigheder, og ogsaa der haaber vi at kunne opnaa Resultater, saaledes at der skulde være nogen Udsigt til, at vi i Løbet af Foraaret og Sommeren kommer af med samtlige Flygtninge.
Aktstykke 197.
Referat af 12. april 1948 af en samtale den 8. s. m. mellem udenrigsministeriets direktør og den britiske udenrigsminister.
    Under Frokosten den 8. April hos den britiske Udenrigsminister havde jeg Lejlighed til ogsaa med denne at drøfte Flygtningespørgsmaalet. Mr. Bevin kendte Spørgsmaalet nøje og udtalte, at han var ganske enig i, at det nu i nærmeste Fremtid maatte søges bragt til endelig Løsning. Foruden, at han som nævnt i Mødet den 6. ds. i Foreign Office havde sendt den amerikanske Ambassadør i London en Note i Sagen, havde han haft en personlig Samtale med denne hvorunder han havde fremhævet Betydningen af en snarlig Løsning og bedt ham sætte sig i Forbindelse med sin Regering herom. 
Mr. Bevin, der agtede at tage en ny Samtale med den amerikanske Ambassadør, udtalte, at han gerne saa, at man fik fastsat en Frist - f. Eks. Juli Maaned i Aar - inden hvilken Danmark helt kunde blive fri for Flygtningene. Han vilde ogsaa drøfte Sagen med den franske Udenrigsminister, naar han den 16. ds. traf ham ved Marshall-Forhandlingerne i Paris, og han bad en af sine Medarbejdere lave en Notits herom, for at det ikke skulde gaa i Glemmebogen. Mr. Bevin nævnte endvidere, at han samme Aften skulde træffe Mrs. Roosevelt, der var kommet til London i Anledning af Afsløringen af et Monument for Præsident Roosevelt.
10  Han vilde da bede (297) hende gennem de Forbindelser, hun stadig havde i indflydelsesrige Kredse i Washington, at virke for Flygtningenes snarlige Fjernelse fra Danmark.
 Jeg takkede Mr. Bevin for hans Forstaaelse for, at det foreliggende Problem nu maatte endelig løses, og for, at han for sit Vedkommende vilde gøre, hvad der var muligt for at faa det løst.

Den 12 April 1948.
F. HVASS

11  Aktstykke 198.
Uddrag af referat af 12. april 1948 vedrørende en samtale den 10.s. m. mellem ambassadøren i Paris og understatssekretæren for tyske og østrigske anliggender i det franske udenrigsministerium.
12       Henvisende til Udenrigsminister Gustav Rasmussens Samtale med Udenrigsminister Bidault den 15. f. M. (dok 192 = 7#48), hvorunder Udenrigsminister Bidault stillede i Udsigt at optage til den franske Regerings velvillige Overvejelse Spørgsmaalet om at modtage i den franske Zone et yderligere Kontingent (ca. 15.000) af de endnu i Danmark resterende tyske Flygtninge, spurgte jeg Understatssekretæren om, hvorledes denne Sag havde udviklet sig, idet jeg samtidig paany fremhævede de Grunde, der i saa høj Grad gjorde det magtpaaliggende, ogsaa af Hensyn til Flygtningene selv, at faa en snarlig Løsning paa dette Spørgsmaal.
13       Han meddelte mig, at der ikke forelaa nogen endelig Afgørelse, men forsikrede mig om, at man vedblivende vilde interessere sig for Sagen. For at fremskynde den vilde han paany tale med Generaldirektør i det franske udenrigsministerium Bousquet, der beskæftiger sig med den tekniske Side af Sagen, og anbefalede mig ogsaa at søge en Forhandling med Generaldirektøren, med hvem jeg tidligere har talt om Flygtningespørgsmaalet.
14       I Forbindelse med Flygtninge-Problemet omtalte Understatssekretæren, at dette Spørgsmaal vilde blive et af de mange, hvorom der maatte forhandles med Englænderne (og Amerikanerne), naar Spørgsmaalet om en Sammenslutning mellem Bizonen og den franske Zone blev aktuelt, og at han havde tænkt sig, at man da kunde kæde det danske Flygtningeproblem ind i disse Forhandlinger. Da han imidlertid samtidig havde omtalt, at Englænderne kunde forventes at stille Krav om, at den franske Zone modtog et større Kontingent fra den i saa Hen- (298) seende stærkt belastede engelske Zone, lod jeg ham forstaa, at jeg syntes, dette vilde være en meget uheldig Kombination. 
15  Anbringelsen i Tyskland af de tyske Flygtninge i Danmark kunde principielt ikke gøres afhængig af en Fordeling inden for Zonerne af de i Forvejen dér sig opholdende Flygtninge. Hvortil kom, at hvis der fra engelsk Side blev lagt Pres paa Frankrig for at overtage en større Part af Flygtningene i den franske Zone kunde Danmark blive udsat for at komme i anden Række og nye Vanskeligheder opstaa for en Aflastning for vort Vedkommende af de tyske Flygtninge.
16        Understatssekretæren syntes at forstaa denne Betragtning, og jeg tilføjede, at det under disse Forhold var i høj Grad ønskeligt, om man fra fransk Side vilde fremskynde Behandlingen af Spørgsmaalet om Modtagelsen af tyske Flygtninge i Danmark saa meget som muligt.
--------
17         Understatssekretæren gav mig en Fremstilling af de mange Problemer, der vilde opstaa ved en Sammenslutning af Zonerne, hvortil saaledes ogsaa hørte Flygtningenes Fordeling mellem Zonerne -
                                                          
Paris, den 12. April 1948.
J. C. W. KRUSE
18  Aktstykke 199.
Telefonisk indberetning af 13. april 1948 fra ambassadøren i Paris til udenrigsministeriet.
19       Under Samtale Dags Formiddag meddelte Generaldirektøren (jvfr dok 198 = #11) mig følgende: I Henhold til en Nyordning angaaende en Immigration paatænkes Spørgsmaalet Modtagelse tyske Flygtninge Danmark i fransk Zone ordnet saaledes, at disse, væsentligt Kvinder, remplacerer tidligere fra Danmark eller andetsteds fra i fransk Zone anbragte tyske Kvinder, som overflyttes til Frankrig for Landarbejde. Det sker paa Frivilligheds Basis, men da de fleste ønsker Omflytning til Frankrig, frembydes i saa Henseende ingen Vanskeligheder. 
20  Der bliver idag telefoneret til General Koenig (den franske øverstkommanderende i Tyskland) om at iværksætte Undersøgelse muligt Omfang. Generaldirek- (299) tøren venter i Morgen Formiddag at kunne give mig Svar angaaende den principielle Side af Sagen, hvorimod Antallet næppe vil kunne opgives nu. Franske Ambassadør, København, vil faa Instruktion med Henblik paa en Noteveksling med danske Regering efter disse Retningslinier. Generaldirektøren har stillet en saadan Noteveksling i snarlig Udsigt, saaledes en Ordning i Principet truffet, inden Spørgsmaalet Fusion Zonerne og Omflytning Flygtningene opstaar. Selve Udførelsen vil nok tage nogen Tid, idet de tyske Kvinder, der skal overflyttes til Frankrig, af Hensyn Boligplads først maa evakueres.
21  Aktstykke 200.
Telegrafisk indberetning af 14. april 1948 fra ambassaden i Paris til udenrigsministeriet.

 Generaldirektøren meddelér, at den omhandlede Ordning (dok 199 = #18) i Princippet akcepteret, dog med Forbehold forventet Tilslutning General Koenig, fra hvem endnu intet Svar foreligger.

22  Aktstykke 201.
Notits af 15. april 1948 om en samtale den 13.s. m. mellem udenrigsministeriets direktør og den franske ambassadør i København.
23  Under en Samtale, jeg i Forgaars havde med den franske Ambassadør, benyttede jeg Lejligheden til at minde ham om den Vægt, man fra dansk Side maatte lægge paa nu endelig at blive fri for de herværende tyske Flygtninge, og at man baade haabede og regnede med, at ogsaa Frankrig vilde tage en væsentlig Del af de tilbageværende Flygtninge. Jeg nævnte i denne Forbindelse, at den franske Ambassaderaad Grev de Lagarde et Par Dage førend, at Ambassadøren var kommet tilbage fra Ferie, havde nævnt for mig, at der var Mulighed for, at den franske Zone vilde tage yderligere ialt 10-15.000 tyske Flygtninge, særligt Kvinder der maatte være egnede til Anvendelse i Landbruget, men at Planen endnu manglede General Koenigs Godkendelse, der dog formentlig kun var en Formalitet. 
24  Ambassadøren meddelte mig, at der maatte foreligge lidt af en Mis- (300) forstaaelse. Det, der var Tale om, var, at man fra fransk Side agtede paa frivillig Basis at føre de Kvinder og deres Børn, der i sin Tid var ført herfra til den franske Zone, videre til Frankrig, og at man derpaa vilde tage et tilsvarende nyt Antal Flygtninge herfra til den franske Zone. Ambassadøren vidste ikke, hvor mange det kunde dreje sig om, men nævnte senere under Samtalen, da jeg havde oplyst ham om, at den væsentlige Del af de 30.000 Flygtninge, den franske Zone havde taget herfra, var Kvinder og Børn, at det formentlig vilde være adskillige Tusinde.
25   Ambassadøren meddelte, at han, der lige kom fra Udenrigsminister Gustav Rasmussen, ogsaa med denne havde drøftet Flygtningespørgsmaalet og tilraadet Udenrigsministeren ikke alene at tale med M. Bidault om Spørgsmaalet, men ogsaa med Generaldirektøren i det franske Udenrigsministerium. Ambassadøren vilde iøvrigt selv skrive til det franske Udenrigsministerium og rette en indtrængende Henvendelse til dette om at yde sin Medvirkning til en snarlig og fuldstændig Løsning af Flygtningespørgsmaalet.

15. April 1948.

F. HVASS

26  Aktstykke 202.
Referat af 16. april 1948 af en samtale den 15. s. m. mellem udenrigsministeriets direktør og den amerikanske chargé d'affaires a. i. i København.
27       Jeg havde i Gaar en meget lang Drøftelse med den herværende amerikanske Chargé d'Aifaires angaaende Problemet de tyske Flygtninge i Danmark. Vi gennemgik ganske nøje Problemet, som jeg belyste fra alle Sider, ligesom jeg gav ham en Række talmæssige Oplysninger om, hvilke Flygtninge der hidtil var ført herfra til de forskellige Zoner, og de der endnu var tilbage i Danmark. Endvidere gav jeg Chargé d'Affaires'en et Referat af de Forhandlinger, der var ført i London (dok 195 = 7#83), og af Hovedindholdet af den Samtale jeg havde haft med den engelske Udenrigsminister (dok 197 = #7).
28  Chargé d'Affaires'en, der viste fuld Forstaaelse af, at Flygtningeproblemet nu maatte søges løst endeligt, vilde i en Indberetning til State Department i (301) Washington indtrængende henstille, at man snarest fra amerikansk Side gav Tilladelse til, at de 18.000 Flygtninge, som var drøftet paa Mødet fornylig i London, fik Tilladelse til at rejse til den britiske Zone. Han vilde iøvrigt i sin Beretning henstille, at man fra amerikansk Side ogsaa gjorde, hvad man kunde, for at skaffe os endeligt af med Flygtningebyrden, herunder Meddelelse om, hvornaar den amerikanske Zone kunde modtage de under Londonforhandlingerne nævnte 2.300 Personer (Compassionate cases), om hvilke vi var uden Meddelelse fra amerikansk Side.

16. April 1948.
F. HVASS

29  Aktstykke 203. 
Brev af 17. april 1948 fra udenrigsministeriets direktør til den amerikanske 
chargé d'affaires a. i. i København.
30  Copenhagen, April 17th, 1948.

Dear Mr. Sparks,

 As I mentioned to you during our conversation on Thursday (dok 202 = #26) the repatriation of German refugees from Denmark has for some time been practically at a standstill with the result that now, nearly three years after the German capitulation, there still remain in this country approximately 60.000 German refugees, corresponding to 1½% per cent. of the total population of Denmark.

København, den 17. april 1948.
 

Kære Hr. Sparks,
 Som jeg nævnte for Dem under vor samtale i torsdags, har hjemsendelserne af tyske flygtninge fra Danmark i nogen tid praktisk talt været standset med det resultat, at der nu næsten tre år efter den tyske kapitulation stadig er ca. 60.000 tyske flygtninge tilbage her i landet, svarende til 1½% af den samlede befolkning i Danmark.

31  The question of an acceleration of the repatriation of the remaining refugees was in November last taken up (302) for reconsideration by the Co-ordination Committee of the Allied Control Commission for Germany, who referred the matter to the Prisoners of War and Displaced Persons Directorate. At this moment the matter is thus put up to a quadripartite decision. However, as conditions have developed it does not seem very likely that a final solution of the Danish refugee problem through quadripartite decision can be expected within a reasonable time. Spørgsmålet om en fremskyndelse af hjemsendelsen af de tilbageværende flygtninge blev i november f. å. taget (302) op til fornyet overvejelse af koordinationsudvalget under den allierede kontrolkommission for Tyskland, som henviste sagen til direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer. På nærværende tidspunkt er sagen således bragt frem til afgørelse ved firemagtsbeslutning. Således som forholdene har udviklet sig, synes det imidlertid ikke meget sandsynligt, at der indenfor en rimelig tid kan forventes en endelig løsning af det danske flygtningeproblem gennem firemagtsbeslutning.
32      Under these circumstances the Danish Government as I informed you of recently sent a delegation to London to discuss with the British Foreign Office the possibilities of finding a new way to approach the problem with a view to securing an early and final solution.       Under disse omstændigheder sendte den danske regering, som jeg fornylig meddelte Dem, en delegation til London for med det britiske udenrigsministerium at drøfte mulighederne for at finde en ny måde at gribe sagen an på med henblik på at sikre en snarlig og endelig løsning.
33  During the discussions with the Foreign Office, which took place on the 6th and 8th instant, the delegation was given to understand that the American authorities in Germany have decided to accept into the American Zone of Occupation approximately 2.300 German refugees from Denmark who have close relatives (husbands, wives, parents, children) in the American Zone and for whose return a good case can therefore be made out on compassionate grounds.  Under drøftelserne med det britiske udenrigsministerium, som fandt sted den 6. og 8. ds., lod man den danske delegation forstå, at de amerikanske myndigheder i Tyskland har besluttet i den amerikanske besættelseszone at modtage ca. 2.300 tyske flygtninge fra Danmark, som har nære pårørende (ægtemænd, hustruer, forældre, børn) i den amerikanske zone, og for hvis tilbagevenden der derfor kan fremføres gode grunde af humanitær karakter.
34  Although we have not as yet received an official confirmation of this decision, I should like already now on behalf of my Minister to express the sincere appreciation of the Government of the (303) attitude shown by the American authorities. The Danish authorities are prepared to commence the repatriation of the refugees in question as soon as official word is received from the American authorities. Skønt vi endnu ikke har modtaget officiel bekræftelse af denne beslutning, vil jeg gerne allerede nu på ministerens vegne udtrykke regeringens oprigtige påskønnelse af den holdning, der er udvist af de amerikanske myndigheder. (303) De danske myndigheder er rede til at påbegynde hjemsendelsen af de pågældende flygtninge, så snart der modtages en officiel meddelelse i sagen fra de amerikanske myndigheder.
35        From the discussions with the Foreign Office it further appeared that the British authorities are prepared to receive into the British Zone of Occupation a number of approximately 18.000 German refugees, who come under the category of compassionate cases. The acceptance of German refugees being a bi-zonal matter the British authorities, however, will have to secure the acquiescence of the American authorities in Germany.        Af drøftelserne med det britiske udenrigsministerium fremgik det yderligere, at de britiske myndigheder er rede til i den britiske besættelseszone at modtage et antal af ca. 18.000 tyske flygtninge som falder ind under kategorien »compassionate cases«. Da modtagelsen af tyske flygtninge er et spørgsmål, der vedrører dobbeltzonen må de britiske myndigheder imidlertid sikre sig tilslutning fra de amerikanske myndigheder i Tyskland. 
36  The Danish delegation was informed that the British Foreign Minister had in a recent Note to the American Ambassador in London asked for the assistance of the Government of the United States in the solution of the Danish refugee problem as a whole, and that the Foreign Office would, at the earliest possible moment, take up negotiations with the American authorities concerning the acceptance into the British Zone of the approximately 18.000 compassionate cases referred to above. Det blev meddelt den danske delegation, at den britiske udenrigsminister i en note til den amerikanske ambassadør i London fornylig havde anmodet om bistand fra De Forenede Staters regering til løsning af det danske flygtningeproblem som helhed, og at det britiske udenrigsministerium snarest muligt ville indlede forhandlinger med de amerikanske myndigheder angående modtagelsen i den britiske zone af de nævnte ca. 18.000 »compassionate cases«.
37  It is the sincere hope of the Danish Government that these Anglo-American negotiations may lead to a satisfactory result at an early date, thus making possible a further substantial relief of the refugee burden on the Danish people and at the same time the re-union with their relatives of people, (304) who have for three years been forced to live in internment in a foreign country, and who, consequently, now find themselves in a state which may not unduly be characterized as one of mental and moral dissipation.
Sincerely yours,

F. HVASS

E.J. Sparks, Esq.,
Chargé d'Affaires a. i of the
United States of America,
Copenhagen.

Det er den danske regerings oprigtige håb, at disse engelsk-amerikanske forhandlinger snarest må føre til et tilfredsstillende resultat og således muliggøre en yderligere væsentlig lettelse af det danske samfunds flygtningebyrde og samtidig en genforening med deres pårørende af mennesker, som i tre år (304) har været tvunget til at leve interneret i et fremmed land og følgelig nu befinder sig i en sådan tilstand, at de ikke uden føje kan karakteriseres som nedbrudte i åndelig og moralsk henseende.

Deres hengivne

F. HVASS

Hr. F. J. Sparks,
Amerikas Forenede Staters
Chargé d'affaires a. i.,
København.

38   Aktstykke 204. 
Telegram af 17. april 1948 fra udenrigsmimsteriet til ambassaden i Washington.
39   I telegrammet gjorde udenrigsministeriet ambassaden i Washington bekendt med resultatet af den ekstraordinære delegations drøftelse af flygtningesagen med det britiske udenrigsministerium den 6. og 8. april 1948 (dok 195 = 7#83). Ambassaden anmodedes samtidig om at søge udvirket, at de amerikanske myndigheder snarest muligt godkendte modtagelsen i den britiske besættelseszone i Tyskland af det af drøftelserne omfattede kontingent på 18.000 flygtninge med nære pårørende i denne zone. Ambassaden anmodedes om i denne forbindelse at fremhæve dels kontingentets betydning for en lettelse af flygtningebyrden, dels de vægtige humanitære grunde, der talte for en hjemsendelse af flygtningene. (305) 
40   Aktstykke 205. 
Telegrafisk indberetning af 17. april 1948 fra ambassaden i Paris til udenrigsministeriet.
41        Ambtel 44 (dok 200 = #19). Gaars Dato havde Udenrigsministeren med General Koenig nærværende paa franske Zones Vegne ved Undertegnelsen af OEEC-Konventionen Lejlighed Samtaler om ovenciterede Sag. Generalen var særdeles velvillig indstillet og vilde søge en Løsning af Sagen fremmet.
42   Aktstykke 206. 
Telegrafisk indberetning af 21. april 1948 fra ambassaden i Washington til udenrigsministeriet.
      Umtel Tootte****). Sagen optaget med Chefen europæiske Afdeling*****),
som lovet sympatisk og energisk Støtte.
43    Aktstykke 207. 
Uddrag af indberetning af 4. maj 1948 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.

Berlin, den 4. Maj 1948.

Tyske Flygtninge fra Danmark til den franske Zone.
MM.s TelÉ Telg. af 29.4.48******).