Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (7) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (7) 
Aktstykke 186.
Depeche af 22. februar 1948 fra udenrigsministeren til ambassadøren i London.

København, den 22. Februar 1948.
Tyske Flygtninge i Danmark.

Hr. Lensgreve,

     Som det vil være Hr. Lensgreven bekendt, har de britiske Myndigheder i Berlin i Overensstemmelse med de i Deres Depeche af 11. Oktober 1947 (dok 157 =  5#1) refererede Instruktioner fra det britiske Udenrigsministerium foranledigetSpørgsmaalet om Fremskyndelse af den generelle Løsning af det danske Flygtningeproblem optaget til fornyet Drøftelse i det allierede Kontrolraads Koordinationskomité, hvorfra Sagen er blevet henvist til Behandling i det allierede Flygtningedirektorat.
     Ifølge de fra den danske Militærmission i Berlin modtagne Indberetninger om Drøftelsernes Forløb har alle de fire Besættelsesmagters Repræsentanter givet Udtryk for deres Interesse for Sagen og Forstaaelse af Danmarks Vanskeligheder, men naar det gælder at modtage yderligere Flygtningekontingenter, henviser de fire Magters Repræsentanter til, at Flygtningene af den ene eller den anden Grund bør sendes til de andre Magters Zoner. 
Det maa dog erkendes, at de britiske Repræsentanter i Overensstemmelse med det ved Løftet om Afsendelsen af den danske Brigade givne Tilsagn har lagt en virksom og aktiv Interesse for Dagen til Fremme af de danske Ønsker, en Interesse, der bl. a. har givet sig Udtryk i Modtagelsen i den britiske Zone af Flygtninge af Kategorien »compassionate cases«, der har Bolig i Zonen. Dette Tilsagn, der, som det vil være Hr. Lensgreven bekendt, indeholdes i en Note af 10. Februar 1947 (dok 117 = 2#80) fra den britiske Ambassadør (dengang Gesandt) i København, har følgende Ordlyd:
»I am authorised to assure the Danish Government that His Majesty's Government will exert their utmos t efforts to secure their (i. e. the German refugees') early and total removal. It will, however, continue as in the past to be necessary to secure the co-operation of the other occupation powers for this purpose. Given this co-operation, it is the aim of His Majesty's Government to assist in securing the removal of the refugees within the next few months and His Majesty's Government will be prepared to take their full share under such agreement up to the limit of what the British Zone is capable.« (276)
     Der er nu gaaet næsten et Aar, siden dette Tilsagn blev givet, men der er stadig ca. 62.000 tyske Flygtninge tilbage i Danmark.
    Trods de Bestræbelser, de britiske Repræsentanter har udfoldet for at støtte Gennemførelsen af de danske Ønsker, er der hidtil ikke opnaaet noget endeligt Resultat, og i Forbindelse med Hjemsendelsen af «compassionate cases« er det stillet som Betingelse, at det før Flygtningenes Hjemsendelse i hvert enkelt Tilfælde skal være godtgjort ved lokal Undersøgelse i Tyskland, at de paagældende virkelig har et Sted at bo. Det kan derfor ikke undgaas, at disse Hjemsendelser vil komme til at foregaa langsomt.
     Saaledes som Udviklingen har formet sig, mener den kgl. Regering, at det burde forsøges, om ikke en Henvendelse af særlig Karakter til den britiske Regering kunde bidrage til Sagens Fremme. Den kgl. Regering paatænker at bede Udenrigsministeriets Direktør og en med Sagens Enkeltheder særlig fortrolig Embedsmand i Flygtningeadministrationen rejse til London for sammen med Hr. Lensgreven at optage Drøftelser med den britiske Regering.
     Saafremt De ikke maatte have særlige Bemærkninger at gøre til denne Plan, beder jeg Dem under fornyet Fremhævelse af Sagens overordentlige Betydning for Danmark og af den Vægt, den danske Regering lægger paa, at de resterende ca. 62.000 Flygtniuge, der har været internerede her i Landet i snart tre Aar, nu faar Lov til at vende tilbage til deres Hjemland, at tilvejebringe Sikkerhed for, at det maatte passe den britiske Regering at tage imod en saadan Delegation.
     Jeg vilde sætte megen Pris paa, om Delegationen kunde blive modtaget i nærmeste Fremtid.
 Modtag, Hr. Lensgreve, Forsikringen om min udmærkede Højagtelse.
GUSTAV RASMUSSEN
10  Aktstykke 187.
Depeche af 26. februar 1948 fra ambassadøren i London til udenrigsministeren.
London, den 26. Februar 1948.

Tyske Flygtninge i Danmark.

UM.s af 22.2.1948 (dok 186 = #1).

11  Hr. Udenrigsminister,
    Jeg havde i Dag en Samtale med Chefen for »German Department« i Foreign Office, Mr. Patrick Dean, og overgav ham den i Gennemslag hos følgende Aide Mémoire, samt meddelte, at min Regering vilde sætte Pris paa, om den i Hr. (277) Udenrigsministerens ovenciterede Instruktion nævnte Delegation kunde blive modtaget her saa snart som muligt. Mr. Patrick Dean svarede, at han straks vilde sætte sig i Forbindelse med »Northern Department«*) og lade mig faa et hurtigt Svar, der vilde gaa ud paa, at man gerne vilde tage imod Delegationen.
12        Han kom derefter ind paa Sagens Realitet og gjorde Rede for, hvorledes den britiske Regering stadig havde gjort sit yderste for at hjælpe Danmark af med Flygtningene. Det var rigtigt, at Tempoet ved Hjemsendelsen af »compassionate cases« var noget langsomt, men dette kunde selv med den bedste Vilje ikke undgaas, saaledes som denne Kategori af Tilfælde nu engang var blevet afgrænset. Han raadede endvidere meget til, at man fra dansk Side pressede Sagen overfor Franskmændene. Disse var saa gunstigt stillede med Hensyn til Flygtninge-Procenten i deres Zone, at de burde kunne vise større Imødekommenhed.
13        Jeg svarede hertil, at jeg forstod Raisonnementet med Hensyn til Tempoet for »the compassionate cases«' Vedkommende, og at jeg ligeledes var klar over, at man fra britisk Side virkelig havde vist Sagen Interesse. Jeg kunde nu se tilbage paa et stort Antal - mundtlige eller skriftlige - Henvendelser fra mig til Foreign Office angaaende Flygtningene. Jeg havde under Forhandlingerne, efterhaanden som de skred frem, altid modtaget principiel Forstaaelse. Resultatet var imidlertid, at vi saa sent som ved Udgangen af 1946, mere end 1½ Aar efter Befrielsen, endnu havde 175.000 Flygtninge, og at vi i Dag - op imod 3 Aar efter Befrielsen - havde 63.000 tilbage. 
14  Undertiden var det nyttigt, naar man længe havde forhandlet om en Sag, at frigøre sig for Indtrykket af Forløbet af de enkelte Henvendelser og snarere prøve at se helt frit og uhildet paa Problemet, baade saaledes som det i Realiteten foreligger og principielt. Jeg kunde ikke tro andet, end at Foreign Office maatte give den danske Regering Ret i, at det var absurd, at Danmark i de forløbne næsten 3 Aar havde maattet bære de enorme Byrder, som Tilstedeværelsen af dette store Antal Flygtninge paaførte os, og at vi endnu den Dag i Dag maatte finde os i at føde og klæde Titusinder af Tyskere. 
15  Før Krigen var det en anerkendt Ret for ethvert Land ganske simpelt at returnere til deres Hjemland saadanne fremmede Statsborgere, som faldt det Offentlige til Byrde. En saadan fuldstændig naturlig Ret var det blevet nægtet Danmark at benytte sig af, alene fordi Tyskland er okkuperet af 4 Stormagter, der forlanger, at Udsendelsen skal afvente snart sagt uendelige Forhandlinger om Fordeling iblandt og Modtagelse i de af de paagældende Magter selv etablerede Zoner. 
16  Danmark var det eneste Land, der havde maattet finde sig i en saadan Behandling, der bl. a. var resulteret i, at der var paaført Statskassen enorme Udgifter, samtidig med at vort Arbejdsmarked var blevet paavirket i ugunstig Retning, og meget store Kvantiteter f. Eks. af værdifulde Fødemidler, som vi ellers havde kunnet ekspor- (278) tere og faa udvekslet imod Varer af Betydning for Landets Rekonstruktion, havde maattet forbeholdes Flygtningene. Jeg kunde derfor ikke se rettere, end at den danske Regering havde vist stor Taalmodighed, og at der var god Grund for den til nu at forlange en Løsning af denne Sag, hvis langsomme Forløb det efterhaanden var blevet ganske umuligt at forklare vedkommende indenrigspolitiske Instanser.
17   Man havde derfor i København besluttet sig til som et første Skridt i en saadan Aktion at sende den omtalte Delegation hertil, og jeg gik ud fra, at man ogsaa fra Foreign Office's Side vilde forstaa det naturlige heri og yde Delegationen saa effektiv en Støtte som overhovedet muligt. Mr. Patrick Dean erklærede, at han godt forstod de danske Følelser, og at man uden Tvivl her gerne vilde foretage en Gennemgang af Sagen med Delegationen og iøvrigt hjælpe denne i det Omfang, det lod sig gøre.
18  Denne Sag behandles nu i Foreign Office baade af German og Northern Department. Da førstnævnte Departement er særlig travlt optaget netop for Tiden med det her paagaaende 3 Magts~Møde, skulde jeg tro, at man her helst ser, at Delegationens Besøg ikke finder Sted i hvert Fald før henimod Slutningen af næste Uge. Jeg skal tillade mig at indberette telegrafisk eller skriftlig, saasnart jeg maatte høre nærmere fra Foreign Office angaaende Tidspunktet.
    Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

E. REVENTLOW

19  Bilag til dok. nr 187. Memorandum af 25. februar 1948 overrakt chefen for det britiske udenrigsministeriums afdeling for Tyskland af ambassadøren i London under en samtale den 26.5. m.
20  P. M.

 In a note of the 7th October last (Bilag til dok 157 = 5#10) the Foreign Office were good enough to intimate that His Britannic Majesty's Government had sent further instructions to the competent authorities in (279) Berlin for the purpose of pressing the urgency of the repatriation of German refugees from Denmark on the Allied Control Commission.

P. M

 I en note af 7. oktober f. å. havde udenrigsministeriet den godhed at tilkendegive, at Hans britiske Majestæts regering havde sendt yderligere instruktioner til vedkommende myndig- (279) heder i Berlin med det formål indtrængende at fremhæve den hastende karakter af spørgsmålet vedrørende hjemsendelsen af de tyske flygtninge fra Danmark over for den allierede kontrolkommission.

21    By the Commission's Coordinating Cornmittee the matter was referred to the Prisoners of War, Displaced Persons' Directorate, and according to reports received from the Danish Military Mission at Berlin, the representatives of the four occupation powers expressed their interest in this matter and their appreciation of Denmark's difficulties; but when it comes to receiving further batches of German refugees, each representative seems inclined to stress the special difficulties of receiving the refugees in the Zone of his country.       Sagen blev af kommissionens koordinationsudvalg henvist til direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer, og i henhold til indberetninger, der er modtaget fra den danske militærmission i Berlin, gav repræsentanterne for de fire besættelsesmagter udtryk for deres interesse i denne sag og for deres anerkendelse af Danmarks vanskeligheder; men når det kommer til spørgsmålet om at modtage yderligere hold af tyske flygtninge, synes enhver af repræsentanterne tilbøjelig til at fremhæve de særlige vanskeligheder ved at modtage flygtningene i hans lands zone.
22  However, the Danish Government appreciate that the British representatives, in conformity with the assurances made in connection with the Danish undertaking of sending a Brigade to Germany, have shown a vivid and active interest in the furtherance of the Danish desire - an interest which i. a. was manifested by the receiving in the British Zone of refugees, who were domiciled in that Zone, and for whom a case could be made out on compassionate grounds. Den danske regering anerkender imidlertid, at de britiske repræsentanter i overensstemmelse med de forsikringer, der blev givet i forbindelse med det danske løfte om at sende en brigade til Tyskland, har udvist en levende og virksom interesse i at fremme det danske ønske - en interesse, som bl. a. har givet sig udtryk i modtagelsen i den britiske zone af flygtninge, der var hjemmehørende i denne zone, og for hvis hjemsendelse der kunne fremføres særlige, vægtige grunde af humanitær karakter.
23  It will be recalled that the said assurances were contained in a note of February the 10th, 1947 (dok 117 = 2#80), from the (280) then British Minister in Copenhagen, and was worded as follows:       Det vil erindres, at de nævnte forsikringer indeholdtes i en note af 10. februar 1947 fra den daværende bri- (280) tiske gesandt i København og havde følgende ordlyd:
24  »I am authorised to  assure the Danish Government that His Majesty's Government will exert their utmost efforts to secure their (i. e. the German refugees') early and total removal. It will, however, continue as in the past to be necessary to secure the co-operation of the other occupation powers for this purpose.  »Jeg er bemyndiget til at forsikre den danske regering om, at Hans Majestæts regering vil gøre sit yderste for at sikre deres (d. v. s. de tyske flygtninges) snarlige og fuldstændige fjernelse. Det vil imidlertid som hidtil være nødvendigt at sikre sig de andre besættelsesmagters medvirken til dette formål. 
25  Given this co-operation, it is the aim of His Majesty's Government to assist in securing the removal of the refugees within the next few months and His Majesty's Government will be prepared to take their full share under such agreement up to the limit of what the British Zone is capable.« Under forudsætning af en sådan medvirken er det Hans Majestæts regerings mål at bistå til at sikre en fjernelse af flygtningene indenfor de nærmeste måneder, og Hans Majestæts regering er rede til som led i en sådan samvirken at tage sin fulde andel inden for, hvad den britiske zone er i stand til at modtage.«
26       One year has now lapsed since the above assurances were given, but there are still 62.000 German refugees left in Denmark, and in spite of the endeavours of the British representatives in support, of the Danish desire, no final result has up to now been reached.        Et år er nu forløbet, siden de ovennævnte forsikringer blev givet, men der er stadig 62.000 tyske flygtninge tilbage i Danmark, og til trods for de britiske repræsentanters bestræbelser til støtte for det danske ønske, er der hidtil ikke nået noget endeligt resultat.
27       Furthermore, it has been made a prerequisite of the repatriation on compassionate grounds that, before such repatriation can take place, a local investigation in Germany in each individual case must have proved that the required accommodation is at hand for the refugees in question. It is, therefore, unavoidable that such repatriations only make very slow progress.         Yderligere er det blevet gjort til en betingelse for hjemsendelse i tilfælde, hvor særlige, vægtige hensyn af humanitær karakter gør sig gældende, at det, inden sådan hjemsendelse kan finde sted, ved en stedlig undersøgelse i Tyskland i hvert enkelt tilfælde er godtgjort, at fornødent husrum for de pågældende flygtninge forefindes. Det er derfor uundgåeligt, at sådanne hjemsendelser kun skrider meget langsomt fremad. (281) 
28    In the circumstances, the Royal Danish Government intend to instruct a Delegation consisting of the Permanent Under-Secretary of State for Foreign Affairs and an Expert from the Refugee Administration shortly to go to London for negotiating together with the Count Reventlow the matter with His Britannic Majesty's Government.

London, 25th February, 1948.

     Under disse omstændigheder har den kgl. danske regering til hensigt at anmode en delegation bestaaende af direktøren for udenrigsministeriet og en sagkyndig fra flygtningeadministrationen om i løbet af kort tid at tage til London for sammen med grev Reventlow at drøfte sagen med Hans britiske Majestæts regering.
 

London, den 25. februar 1948.

29  Aktstykke 188.
Referat af 12. marts 1948 vedrørende en samtale den 10. s. m. mellem et medlem af den danske militærmission i Berlin og den stedfortrædende chef for direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer under det allierede kontrolråds britiske afdeling.
30       Efter Modtagelsen af Udenrigsministeriets den 17. Februar 1948 daterede Skrivelse (dok 185 = 6#78) og dermed fulgte Bilag og Kartotekskort afleverede Referenten den 27. Februar 1948 det ene Sæt Kartotekskort til den britiske Prisoners of War & Displaced Persons Division med en Følgeskrivelse efter samme Linier som Udenrigsministeriets nævnte Skrivelse og med Anmodning om, at Sagen maatte blive optaget til hurtig Behandling.
31  Under en Samtale den 10. Marts 1948 med den Næstkommanderende for Divisionen, Oberst Logan Gray, og dennes Sekretær, Mr. Adams, takkede Obersten for det omhandlede Materiale og udtalte, at Briterne  som bekendt - oprindelig var indgaaet paa at modtage ialt 12.000 tyske Flygtninge fra Danmark i den britiske Zone, og at dette Tal efterhaanden blev overskredet med omtrent 6.000, saaledes at Briterne modtog ialt næsten 18.000 tyske Flygtninge.  Paa dette Tidspunkt meddelte Briterne de danske Myndigheder, at de ikke kunde modtage flere, men efter Omstændighederne vilde tage nogle »compassionate cases«, dog ikke over 2.000 (dok 122 = 3#6). (282) 
32       Senere, i Efteraaret 1947, havde de britiske Myndigheder fikseret et Antal af 9.000 »compassionate cases«; hvorfra dette Tal stammede, var Oberst L. G. ikke klar over, men han gik ud fra, at Militærmissionen ogsaa havde hørt Tale om dette Tal (jfr. herved det med Militærmissionens Indberetning af 29. Januar 1948 indsendte Referat af 28.s. M., S. I, Stk. 3). Den britiske Zone har nu foruden de førnævnte ca. 18.000 Flygtninge modtaget 4.328 »compassionate cases« og vil ud af ca. 14.000, der er opført paa Kartotekskortene, modtage yderligere ca. 5.000 »compassionate cases«.
33  Obersten bemærkede, at den britiske Zone ikke er i Stand til at tage flere, idet Amerikanerne efter den økonomiske Sammmensmeltning af den britiske og den amerikanske Zone har modsat sig Modtagelsen af flere Flygtninge med den Motivering, at det er Amerikanerne, der skal betale Levnedsmidlerne. 
34  Briterne havde imidlertid gjort gældende, at de allerede havde lovet Danskerne at modtage 9.000 Flygtninge, hvilket Amerikanerne saa har slaaet sig til Taals med. Men af de anførte Grunde kan Briterne altsaa ikke for Tiden paa Grundlag af direkte Aftale med de danske Myndigheder modtage flere. Spørgsmaalet om Tilbageførelse af de øvrige paa Kartotekskortene opførte Personer maa klares under Forhandlingerne med de øvrige Besættelsesmagter i det Allierede Flygtningedirektorat.
35       Med Hensyn til Udtagelsen af de 5.000 Flygtninge, der skal vende tilbage, bemærkede Referenten, at Myndighederne i Danmark er villige til selv at udtage dem. Dette kunde de to Herrer imidlertid ikke gaa med til, men vilde foretrække, at hele Sættet af Kartotekskort sendes til de britiske Myndigheder i Zonen, som paa Grundlag af Kortene udtager de 5.000 Personer.
36   Jeg henstillede indtrængende, at man afstaar fra nogen yderligere Kontrol af de paagældende »Zuzugsgenehmigungen«, da dette jo erfaringsmæssigt vil betyde en væsentlig Forsinkelse i Transporternes Igangsættelse. De Herrer forstod udmærket dette Synspunkt, og fra Divisionens Side næres heller intet Ønske om en saadan Kontrol. Fremgangsmaaden afgøres imidlertid nu af the Deputy Chief of Staff i Zonen, men Divisionen vil i Skrivelse dertil udtrykkelig fremhæve at forudgaaende Kontrol ikke ønskes.
37       Sluttelig ønskede Oberst L. G. at vide, om alle de 14.000 Personer paa Kartotekskortene vil blive medtaget i den forestaaende Opgørelse over Flygtningene til det Allierede Flygtningedirektorat, hvortil jeg bemærkede, at det maatte jeg gaa ud fra, eftersom man i København endnu ikke er kendt med Briternes Tilsagn om nu at ville modtage ca. 5.000 af de paa Kortene opførte Flygtmnge.
38  Spørgsrnaalet om, hvorvidt de i Udenrigsministeriets Skrivelse af 17. Februar 1948 omhandlede ca. 15.000 Flygtninge, der opgiver at have Tilknytning til den britiske (283) Zone, vil blive opført under denne Zone i Redegørelsen til Flygtningedirektoratet, erklærede jeg mig ude af Stand til at besvare, idet der endnu intet foreligger om, hvorvidt disse Folks paastaaede Tilknytning til Zonen har noget paa sig og kan dokumenteres.
Berlin, den 12. Marts 1948.

ERIK HANSEN

39   Aktstykke 189. 
Telefonisk instruktion af 13. marts 1948 fra udenrigsministeriet til den danske militærmission i Berlin.
40       Den i det allierede Flygtningedirektorats med Militærmissionens Indberetning af 20. Januar 1948 (dok 178 = 6#37) hertil indsendte Skrivelse af 15. s. M. begærede Oversigt over samtlige tyske Flygtninge i Danmark, fordelt efter deres Tilhørsforhold til de 4 Besættelseszoner, foreligger nu og er gennemgaaet af Udenrigsministeriet, Flygtningeadministrationen og Statens civile Luftværn.
41        Det er besluttet at lade Kontorchef Aarøe, Statens civile Luftværn, rejse til Berlin med Materialet, for at Kontorchefen med Militærmissionen kan drøfte Fremgangsmaaden ved Materialets Forelæggelse for Flygtningedirektoratet og de 4 Besættelsesmagters Flygtningeafdelinger.
    Kontorchef Aarøe vil ankomme med Bil til Berlin i Løbet af Tirsdagen den 16. Marts 1948. Militærmissionen bedes drage Omsorg for Kontorchefens Indkvartering og Forplejning.
42  Aktstykke 190.
Brev af 15. marts 1948 fra chefen for det britiske afdeling for Tyskland til ambassadøren i London.
43  FOREIGN OFFICE

15th March, 1948.

My dear Ambassador,
Thank you for your letter of 13th March about the proposal that a (284) small Delegation led by Mr. Hvass should visit London to discuss the question of the German refugees in Denmark. I was about to write to you in any case in reply to your letter to Mr. Hankey of 27th February, since the subject of these German refugees is one which has just been transferred to my department from his.

UDENRIGSMINISTERIET

15. marts 1948.

Kære Ambassadør,
  Tak for Deres brev af 13. marts vedrørende forslaget om, at en lille (284) delegation under ledelse af hr. Hvass skulle komme til London for at drøfte spørgsmålet om de tyske flygtninge i Danmark. Jeg var ved at skrive til Dem som svar på Deres brev af 27. februar til hr. Hankey, da sagen vedrørende disse tyske flygtninge netop er blevet overført fra hans afdeling til min.

44    We shall be very glad to receive the Delegation on the dates you suggest and to consider sympathetically any proposals Mr. Hvass may have to make. As you are aware, the problem of these refugees is one of great difficulty which does not concern His Majesty's Government alone, so that the conversations must necessarily take place on rather an exploratory basis.       Det vil være os en fornøjelse at modtage delegationen på de tidspunkter, De foreslår, og med forståelse at overveje sådanne forslag, som hr. Hvass måtte have at fremsætte. Som det er Dem bekendt, er spørgsmålet vedrørende disse flygtninge overordentligt vanskeligt og
angår ikke alene Hans Majestæts regering, således at samtalerne nødvendigvis må blive af en noget forberedende karakter. 
45  In this connexion it would be very useful if you could let us know in advance of any specific points which Mr. Hvass wishes to raise or on which he would like to have information. You will understand that we have to obtain much of our information on the matter from our people in Berlin.
Yours sincerely,

PATRICK DEAN

His Excellency
Count Eduard Reventlow,
Danish Embassy.

I denne forbindelse ville det være meget nyttigt, hvis De på forhånd kunne underrette os om eventuelle særlige punkter, som hr. Hvass ønsker at bringe på bane, eller hvorom han gerne vil have oplysninger. De forstår at vi må skaffe mange af vore oplysninger om sagen fra vore folk i Berlin.
 Deres hengivne

PATRICK DEAN

Hans Excellence,
Greve Eduard Reventlow,
Den danske Ambassade.
(285) 

46   Aktstykke 191. 
Telegram af 16 marts 1948 fra udenrigministeren til udenrigsministeriets direktør.
47         I telegrammet meddelte udenrigsministeren, at han samme dag i Paris havde haft en samtale med den britiske udenrigsminister, hvorunder blandt andet spørgsmålet om de tyske flygtninge i Danmark var blevet drøftet. Under henvisning til sin samtale dagen før med den franske udenrigsminister (dok 192 = #48) havde udenrigsministeren foreslået, at den britiske besættelseszone i Tyskland skulle modtage yderligere 15.000 tyske flygtninoe fra Danmark. Den britiske udenrigsminister havde lovet straks at tage spørgsmålet op til undersøgelse.
48   Aktstykke 192. 
Uddrag af referat af 17. marts 1948 af en samtale den 15.s. m. mellem udenrigsministeren og den franske udenrigsminister.
49       Under en Samtale med Udenrigsminister Bidault i det franske Udenrigsministerium den 15. ds. Formiddag inden Aabningen af C. E. E. C. (n49)-Konferencen bragte Udenrigsministeren, der var ledsaget af Ambassadøren, det tyske Flygtningeproblem i Danmark paa Bane. Udenrigsministeren redegjorde for Sagens Udvikling og Stillingen i Dag i Overensstemmelse med Memorandum af 11. Marts d. A., som blev overgivet Hr. Bidault.
50        Udenrigsministeren fremhævede det urimelige i, at Danmark, som nu snart i tre Aar havde maattet huse det store Antal tyske Flygtninge ikke kunde blive frigjort for denne alvorlige Byrde, som indtil nu alene i Penge havde kostet Danmark ca. 500 Mill. Kr., fordi de fire okkuperende Stormagter ikke kunde blive enige om Fordelingen og Modtagelsen i de respektive Besættelseszoner. Ogsaa Hensynet til Flygtningene selv, hvis Antal nu beløber sig til ca 60.000, og som nu i tre Aar har været berøvet deres Frihed og været forhindret i at vende tilbage til det Land, hvor de hører hjemme, gør deres Tilbagesendelse til Tyskland i høj Grad paakrævet. (286) 
51         Efter at have redegjort for Forholdene rettede Udenrigsministeren en indtrængende Henstilling til Udenrigsminister Bidault om, at den franske Regering tog et yderligere Kontingent af de endnu i Danmark resterende tyske Flygtninge, idet han i denne Forbindelse bl. a. henviste til, at den franske Zone var den, der var svagest befolket.
52         Udenrigsminister Bidault erkendte dette, men anførte paa den anden Side, at der i den franske Zone ikke fandtes store Byer, hvor man lettere kunde anbringe tyske displaced persons*) end i Landsbyer og paa Landet som Tilfældet maatte blive i den franske Zone. De i Danmark værende tyske Flygtninge kunde desuden paa Grund af deres Alder vanskeligt beskæftiges med det Arbejde, der dér vilde blive Tale om, saasom Landarbejde etc. -
53        Udenrigsministeren bemærkede hertil at disse Hensyn dog ikke kunde være afgørende, og at man ikke kunde lade Danmark undgælde herfor. Dette var Udenrigsminister Bidault ogsaa indforstaaet med, og han lovede, at Spørgsmaalet om et nyt Kontingent af tyske Flygtninge i Danmark til den franske Zone af ham skulde blive taget op til velvillig Behandling, og at han straks vilde paalægge de paagældende Myndigheder at undersøge Mulighederne herfor.
54        Da han spurgte, hvor stort et Antal Flygtninge Udenrigsministeren havde tænkt sig, standsede man ved Tallet 15.000. Udenrigsminister Bidault spurgte ligeledes, om disse Flygtninge senere kunde overflyttes til Frankrig, hvortil Udenrigsministeren bemærkede, at om de senere frivilligt vilde gaa til Frankng, var det jo Danmark uvedkommende. Da Udenrigsminister Bidault omtalte de daarlige Ernæringsforhold i den franske Zone, replicerede Udenrigsministeren ved at henvise til, at Flygtningene i Danmark jo havde levet under gode Ernæringsforhold, saaledes at deres Sundhedstilstand var god, og stillede Hr. Bidault i Udsigt, at der en Tid fremover kunde sendes Fødevarer til de Flygtninge, der kom til den franske Zone.
------
55        Senere havde Udenrigsministeren Lejlighed til at tale med Understatssekretær i det franske Udenrigsministerium, Hr. Schneiter, der særligt er beskæftiget med Sager vedrørende den franske Zone. Gjort bekendt med Samtalen med Udenrigsminister Bidault lovede han at søge Behandlingen af Sagen fremskyndet, naar han fik Paalæg om at tage Spørgsmaalet op.

Paris, den 17. Marts 1948.

J. C. W. KRUSE

56  Bilag til dok nr 192. Memorandum af 11. marts 1948 overrakt af udenrigsministeren under en samtale med den franske udenrigsminister den 15.marts 1948
57  MEMORANDUM

 Lors de la capitulation de l'Allemagne le 5 mai 1945, il se trouvait au Danemark plus de 200.000 réfugiés allemands qui, dans les derniers mois de la guerre, y avaient été amenés par des mesures  allemandes  de  coërcition, contrairement aux régles du droit international et malgré les protestations des autorités danoises.

MEMORANDUM

 Ved Tysklands kapitulation den 5. maj 1945 fandtes der i Danmark godt 200.000 tyske flygtninge, som i krigens sidste måneder var ført hertil ved tysk tvangsforanstaltning i strid med folkerettens regler og på trods af de danske myndigheders protest.

58  2. Sur ce nombre de réfugiés, environ 100.000 ont été rapatriés depuis lors, conformément á des  arrangements conclus entre les autorités danoises et les autorités compétentes des Puissances d'occupation enAllemagne. Ces 100.000 réfugiés ont été répartis de la maniére suivante:
Dans la zone francaise 
- - britannique - - américaine - soviétique 
 30.556 -- 21.960 -- 11.732 -- 36.001.
A Berlin 1.785
 Chiffre total...  102.034
2. Af disse flygtninge er der i den forløbne tid i henhold til aftaler, truffet af de danske myndigheder med vedkommende besættelsesmyndigheder i Tyskland, hjemsendt ca. 100.000, der fordeler sig som følger:
Den franske zone -- britiske zone -- amerikanske zone -- sovjetiske zone: 30.556 -- 21.960 -- 11.732 -- 36.001.
Berlin   1.785

Ialt...  102.034

59  Il s'y ajoute environ 39.000 ressortissants allemands qui ont été internés dans des camps de réfugiés, mais qui, d'aprés les informations recues, ont appartenu aux forces militaires allemandes on y ont été rattache's d'une manière ou d'une autre. En vertu de l'acte de capitulation, ces personnes ont été transférés en Allemagne par les soins des autorités militaires britanniques et (288) danoises, en vue de démobilisation à leurs domiciles respectifs dans une des quatre zones d'occupation, sans qu'il soit  possible d'indiquer le nombre exact pour chaque zone. Hertil kommer henved 39.000 tyske statsborgere, der har haft ophold i flygtningelejre, men som har vist sig at have været medlemmer af eller haft anden tilknytning til den tidligere tyske værnemagt, og som i medfør af kapitulationsakten ved de britiske og danske militærmyndigheders foranstaltning er blevet overført til Tyskland til demobilisering på deres respektive hjem- (288) steder i de fire besættelseszoner, uden at det er muligt nøjagtigt at angive tallene for de enkelte zoner.
60  Ainsi, il a éte' repatrié jusqu'ici un chiffre total d'environ  140.000 des ressortissants allemands ayant été internés au Danemark. Der er således hidtil hjemsendt ialt
ca. 140.000 af de i Danmark internerede
tyske statsborgere.
61  3. Au mois de novembre 1947 et sur l'initiative du Gouvernement danois, la question du rapatriement des réfugiés restants -- dont le nombre s'éléve à environ 60.000, a eté soumise par les autorités britanniques á Berlin á une délibération générale dans le Comité de Coordination du Conseit de Contrôle allié, qui a porté l'affaire devant le Directoire allié des Prisonniers de guerre et des Personnes déplacées, en vue d'un examen plus approfondi. 3. Spørgsmålet om hjemsendelsen af de resterende ca. 60.000 tyske flygtninge er på den danske regerings foranledning i november måned 1947 af de britiske myndigheder i Berlin bragt frem til en generel drøftelse i det allierede kontrolråds koordinationsudvalg, hvorfra sagen er blevet henvist til det allierede krigsfange- og flygtningedirektorat til yderligere undersøgelse.
62  Le dit Directoire a demandé aux autorités danoises de lui fournir Un compterendu détaillé du curriculum vitæ de chacun des réfugiés se trouvant encore au Danemark et de leurs attaches avec les quatre zones d'occupation de l'Allemagne, y compris des renseignements sur les parents qu'ils auraient dans ces zones (dok 178 = 6#37). Une partie de ces renseignernents ont déja' été fournis an Directoire ces Réfugiés, et les autres lui seront comrnuniqués dans l'avenir le plus prochain. Flygtningedirektoratet har anmodet de danske myndigheder om en udførlig redegørelse for hver enkelt af de tilbageværende flygtninges personlige data og tilknytning til de fire besættelseszoner i Tyskland, derunder hvilke slægtninge de måtte have i disse zoner. En del af disse oplysninger er allerede meddelt flygtningedirektoratet, og resten vil blive det i løbet af den allernærmeste fremtid.
63  4. Les frais d'entretien et de surveillance des réfugiés allemands au Danemark se sont élevés jusqu'ici á environ 500 millions de couronnes, correspondant á environ 22 milliards (289) de francs, et ils s'élévent actuellement à 5-6 millions de couronnes par mois. 4. Udgifterne ved forsorgen for og bevogtningen af de tyske flygtninge har indtil nu andraget omtrent 500 millioner kroner, svarende til ca. 22 milliarder francs, og beløber sig for (289) tiden til 5-6 millioner kroner pr. måned.
64  En dehors de cette charge financiére démesurément lourde par rapport an budget de l'Etat danois, la présence des réfugiés signifie qu'une partie de la main d'æuvre danoise, y compris le personnel nécessaire pour la surveillance des réfugiés, des moyens de transport, des produits alimentaires et du combustible, sont, dans une étendue assez considérable, soustraits à la vie économique du pays. Foruden denne i forhold til det danske statsbudget urimeligt tunge finansielle byrde betyder flygtningenes tilstedeværelse, at arbejdskraft, herunder det til bevogtningen nødvendige personel, transportmidler, fødevarer og brændsel, i et ikke ubetydeligt omfang unddrages landets erhvervsliv.
65  Cette charge qui pése lourdement sur l'économie sociale du Danemark, apporte un retard à la reconstruction du pays aprés la guerre et contribue au fait que l'exportation du Danemark de produits alimentaires n'est pas aussi importante qu'on pourrait le désirer. Hele denne belastning af den danske samfundsøkonomi  medfører forsinkelse af landets genopbygning efter krigen og er medvirkende til, at Danmark ikke har en så stor eksport af levnedsmidler som ønskeligt.
66  5. Le Gouvernement danois a fait preuve d'une extrême patience dans cette affaire, dont líévolution lente semble de plus en plus incompréhensible aux milieux politiques du pays et au public danois. Avant la guerre, c'etait, pour tout pays, un droit reconnu de renvoyer dans leur patrie les ressortissants étrangers à la charge des autorités publiques.  5. Den danske regering har vist stor tålmodighed i denne sag, overfor hvis langsomme forløb de indenrigspolitiske instanser og den danske offentlighed efterhånden står mere og mere uforstående. Før krigen var det en anerkendt ret for ethvert land at sende fremmede statsborgere, som faldt det offentlige til byrde, tilbage til deres hjemland.
67  Un droit de ce genre, parfaitement naturel et légitime, n'a pas été accordé au Danemark qui, depuis presque trois ans, a dû endurer cette énorme charge que constitue les réfugiés et qui, aujourd'hui encore, se voit obligé de pourvoir au ravitaillement, au logement et à l'habillement de dizaines de milliers de réfugiés allemands. (290) En sådan fuldstændig naturlig ret er ikke blevet tilstået Danmark, der nu i snart 3 år har måttet bære denne vældige flygtningebyrde og den dag i dag må finde sig i at føde og huse og klæde titusinder af tyske flygtninge. (290) 
68  6. Si le Gouvernement danois attache une si grande importance à ce qu'il soit établi la possibilité de rapatrier, dans le plus bref délai possible, les presque 60.000 réfugiés allemands se trouvant encore au Danemark, c'est par égard non seulement pour la communauté danoise, mais aussi pour les réfugiés eux-mêmes. Il n'est pas possible pour le  Danemark  d'absorber l'élément étranger que constitue les réfugiés, et pour empêcher une infiltration dans la population danoise, il est indispensable de les interner dans des camps surveillés. 6. Når den danske regering lægger så stor vægt på, at der tilvejebringes mulighed for snarest at hjemsende de tilbageværende ca. 60.000 tyske flygtninge, skyldes det ikke alene hensynet til det danske samfund, men også hensynet til flygtningene selv. Danmark kan ikke absorbere det fremmedelement, flygtningene udgør, og for at undgå infiltration i den danske befolkning er det nødvendigt at holde flygtningene interneret i bevogtede lejre.
69  Mais, à l'avis du Gouvernement danois, il n'est pas conforme aux idées humanitaires générales que des personnes qui ne se sont rendues coupables d'aucun acte punissable, se voient ainsi astreintes à passer plusieurs années internées dans un pays étranger.

Copenhague, le 11 mars 1948.

Men det stemmer efter den danske regerings opfattelse ikke med almindelige humane begreber, at mennesker, der ikke har gjort sig skyldige i noget strafbart forhold, således igennem flere år henvises til at leve i internering i et fremmed land.
 

København, den 11. marts 1948.

70  Aktstykke 193.
Telegram af 19. marts 1948 fra udenrigsministeriet
til ambassaden i London (jfr dok 190 = 7#42).
71  Bedes meddele britiske Udenrigsministerium, danske Delegation ønsker drøfte dels Mulighederne for Tilvejebringelse endelig Løsning, hvorved samtlige tyske Flygtninge senest i Løbet Foraaret Sommeren 1948 fjernes fra Danmark, og dels Fremgangsmaaden Hjemsendelse saakaldte compassionate cases britiske Zone. (291)
72  Aktstykke 194.
Skrivelse af 20. marts 1948 fra chefen for den danske militærmission i Berlin til den stedfortrædende sovjetiske øverstkommanderende i Tyskland.

  Oversættelse fra russisk.

73  Berlin, den 20 marts 1948
 

 Som det fremgår af min skrivelse af 2. december 1947 (jvf bil. 171 = 6#13), havde man på dette tidspunkt opgjort Sovjetzonens andel i de tyske flygtninge i Danmark til 85.000, hvoraf zonen allerede havde modtaget 36.000, således at der endnu til Sovjetzonen skulle overføres 49.000 flygtninge.

74  Under vor sidste samtale den 2. februar 1948 (dok. 181 = 6#49) om tilbagesendelsen til Tyskland af de tyske flygtninge i Danmark erklærede De herefter, at de sovjetiske myndigheder i den sovjetiske zone ville være rede til i dette forår at modtage alle de flygtninge, som havde deres hjemsted i Østtyskland, og som ikke har familieforsørger i Tyskland.
75  De udtalte endvidere, at såsnart de oplysninger forelå, som det allierede flygtningedirektorat ved skrivelse af 15. januar 1948 (dok 178 = 6#37) havde udbedt sig, ville disse flygtninge kunne modtages i den sovjetiske zone.
76  Under henvisning hertil har jeg herefter den ære at meddele Dem, at den danske flygtningeadministration med henblik på besvarelsen af de af det allierede flygtningedirektorat stillede spørgsmal har foretaget en fuldstændig opgørelse over samtlige i Danmark værende tyske flygtninge. Af praktiske grunde er opgørelsen foretaget per 31.januar 1948 i stedet for per 15. januar 1948 som angivet i flygtningedirektoratets skrivelse.
77  I Danmark findes 27.102 personer, som har nær familie, nemlig ægtefælle, børn eller forældre i de fire besættelseszoner i Tyskland.
Af disse personer har 1.308 nær familie i den russiske zone, 22.493 i den britiske zone, 2.377 i den amerikanske zone, og 924 i den franske zone.
Ialt... 27.102. (292) 
78  Går man ud fra, at hver af besættelseszonerne vil modtage de flygtninge, som har nær familie bosiddende i zonen, får man følgende tal:
 Den russiske zone har hidtil modtaget 36.004, hertil kommer nu 1.308, ialt 37.312.
 Den franskezone har hidtil midtaget 30.558, hertil kommer nu 924, ialt 31.482.
 Den amerikanske zone har hidtil modtaget 11.742, hertil kommer nu 2.377, ialt 14.119.
 Den britiske zone har hidtil modtaget  21.956, hertil kommer nu 22.493, ialt    44.449
79  Herefter vil de tre vestlige zoner tilsammen komme til at modtage .90.050 flygtninge, medens den sovjetiske zone vil komme til at modtage 37.312 flygtninge.
80   Antallet af flygtninge, der ikke har forsørger i Tyskland, andrager 35.497. Idet man fra dansk side har erklæret sig villig til at akceptere de synspunkter, som De, Hr. Generalløjtnant, gjorde gældende under vor sidste samtale, har jeg bemyndigelse til at frafalde det i fornævnte skrivelse af 2. december 1947 fremsatte forslag om hjemsendelse af yderligere 49.000 flygtninge til den russiske zone under forudsætning af, at foranstående opstilling godkendes som grundlag for de kommende hjemsendelser.
81   Herefter skulle den russiske zone foruden 1.308 flygtninge, som har forsørger dér, ialt modtage 35.497 flygtninge, som ikke har familieforsørger i Tyskland. Jeg skal herved fremhæve at de også af Dem nævnte humanitære hensyn har været medvirkende til, at min regering har kunnet erklære sig tilfreds med denne løsning.
82   Sluttelig bemærkes, at den foranstående opgørelse som nævnt har måttet foretages per 31. januar d. å., og at de nævnte tal på grund af mellemkommende hjemsendelser af værnemagtspersonale m. v. er reduceret noget. Såfremt imidlertid hjemsendelserne til Sovjetzonen kan ske i overensstemmelse med foranstående retningslinjer, vil de danske myndigheder på dette grundlag kunne udtage de pågældende flygtninge og ved hjemsendelsen lade navnelister medfølge hver transport.
E. A. BIERING

Hr. Generalløjtnant M. J. Dratvin,
 Stedfortrædende Øverstkommanderende
ved den sovjetiske Militærforvaltning i Tyskland. (293) 

83  Aktstykke 195.
Uddrag af referat af 9. april 1948 vedrørende den under et møde i det britiske udenrigsministerium den 8.s. m. mellem den danske flygtningedelegation og de britiske myndigheder trufne aftale.
84  Ved et afsluttende Møde den 8. April 1948 Kl. 17 i det britiske Udenrigsministeriurn blev der mellem den danske Flygtningedelegation og de britiske Myndigheder truffet følgende Aftale:
85  I.
 1. De danske og de britiske Myndigheder vil omgaaende træffe Forberedelse til den praktiske Gennemførelse af Hjemsendelsen af de ca. 4.800 compassionate cases, hvis Modtagelse i den britiske Zone allerede før Forhandlingernes Paabegyndelse var godkendt af de britiske Myndigheder i Berlin (dok 188 = 7#29). Chefen for det tyske Departement i det britiske Udenrigsministerium, Sir Ivone Kirkpatrick, der ogsaa ved dette Møde var britisk Forhandlingsleder, bekræftede i denne Forbindelse, at man fra britisk Side frafaldt Kravet om en forudgaaende lokal Undersøgelse i hvert enkelt Tilfælde af de paagældende Flygtninges Boligforhold i Tyskland.
86         De britiske Myndigheder vil undersøge Mulighederne for at fremskynde det Tempo, hvori Flygtningene modtages, saaledes at Størrelsen af de ugentlige Transporter i Stedet for som tidligere at være begrænset til 1.000 Personer forøges saa meget som muligt. Fra dansk Side oplystes det, at den danske Transportorganisation var saaledes tilrettelagt, at der kunde hjemsendes indtil 8-9.000 Flygtninge pr. Uge.
87      Saasnart de amerikanske Myndigheder overfor de danske Myndigheder har bekræftet at være rede til at modtage de under den amerikanske Zone henhørende 2.377 compassionate cases, vil disse Flygtninge blive overført til den amerikanske Zone. Nærmere Aftale om de praktiske Enkeltheder maa træffes mellem den danske Militærmission i Berlin og de derværende amerikanske Myndigheder.
88     2. De britiske Myndigheder er for deres Vedkommende rede til uden forudgaaende lokal Undersøgelse af Boligspørgsmaalet og af de paagældendes Tilknytning til den britiske Zone at modtage de compassionate cases der efter Hjemsendelsen af de ovennævnte 4.800 Flygtninge er tilbage i Danmark, og som hører hjemme i den britiske Zone. Disse Flygtninges Antal udgør ca. 18.000. De britiske Myndigheder vil fortsætte deres Bestræbelser for at opnaa de amerikanske Myndigheders Godkendelse af, at de paagældende 18.000 Flygtninge modtages (294) i den britiske Zone, og man vil ogsaa fra dansk Side foretage en ekstraordinær Henvendelse til den amerikanskc Regering om Spørgsmaalet.
89     3. Det britiske Udenrigsministerium vil instruere de britiske Myndigheder i Tyskland om allerede nu at træffe Forberedelse til Modtagelsen af de under 2 nævnte 18.000 Flygtninge, saasnart de amerikanske Myndigheders Godkendelse foreligger.
90      4. De britiske Myndigheder vil undersøge, om de ønsker at gøre Brug af det fra dansk Side under Forhandlingerne fremsatte Tilbud om i givet Fald i en kortere Overgangsperiode, f. Eks. tre Maaneder at levere Levnedsmidler til de Flygtninge, der maatte blive hjemsendt.
91       5. De danske Myndigheder vil fortsætte Forhandlingerne med de franske Myndigheder om Modtagelse af et nyt Kontingent paa 10-15.000 Flygtninge i den franske Zone. Udenrigsminister Bevin vil under sit Besøg i Paris i den kommende Uge støtte Sagen over for Udenrigsminister Bidault.
    6. De danske Myndigheder vil ligeledes fortsætte Forhandlingerne med de sovjetrussiske Myndigheder   ---------------
92  II.
 Det britiske Udenrigsministerium vil anmode de britiske Myndigheder i Berlin om allerede nu at undersøge Mulighederne for, naar de ovenfor under I omtalte Transporter maatte være afsluttede, at finde Anbringelse for de tyske Flygtninge, der derefrer maatte være tilbage i Danmark   ------------
93  III.
 Der opnaaedes Enighed med det britiske Udenrigsministerium om, at Flygtningedelegationen over for Pressen vedrørende Forhandlingernes Resultat kunde udtale følgende:
 1. Ca. 4.800 compassionate cases vil i de nærmeste Uger blive overført til den
britiske Zone.
94   2. Delegationen har af Forhandlingerne forstaaet, at de amerikanske Myndigheder er rede til i deres Besættelseszone at modtage ca. 2.300 compassionate cases.
 3. De britiske Myndigheder har lovet at gøre deres bedste for at sikre en hurtig hjemsendeIse af de resterende i den britiske Zone hjemmehørende ca. 18.000 compassionate cases, men da det er et Bizonespørgsmaal, vil det være nødvendigt, at Sagen først gøres til Genstand for en britisk-amerikansk Drøftelse.
95   4. De britiske Myndigheder har lovet at undersøge Mulighederne for at finde (295) 
Anbringelse i Tyskland for de tyske Flygtninge, der maatte være tilbage i Danmark, naar de compassionate cases er hjemsendt.
 De under I-III opregnede Punkter noteredes under Mødet baade af den britiske Forhandlingsleder og af den danske Flygtningedelegation.
 Genpart af nærværende Referat er af Flygtningedelegationen medtaget til
Udenrigsministeriet.

Den 9. April 1948.
A. TSCHERNING


 
Anmerkungen Noter
n49:   »Commitiee of European Economic Cooperation« (Udvalget for europæisk økonomisk samarbejde).