Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (6) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (6) 
Aktstykke 171.
Uddrag af indberetning af 3 december 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 3. December 1947.

Tyske Flygtninge i Danmark.

      Jeg havde i Gaar den bebudede Samtale med Generalløjtuant Dratvin, der under Marskal Sokolovskys Ophold i London er dennes Stedfortræder. Jeg forelagde Generalløjtnanten en Skrivelse som den her i Oversættelse til Dansk vedlagte og gennemgik den Punkt for Punkt med ham. Han fremførte de sædvanlige Modargumenter, der var, at Amerikanerne med deres 12.000 havde taget for faa Flygtninge, hvortil jeg forklarede ham, at dette var et internt Anliggende mellem de tre Vestzoner, idet det i vore Forhandlinger kun kunde dreje sig om det samlede Antal, der til enhver Tid maatte være det samme i Øst som Vest.
    Overfor den gamle Paastand om, at der kun var Kvinder og Børn tilbage, hævdede jeg, at Mændene enten var faldet i Krigen eller Krigsfanger i Sovjet-Rusland (47-17#64), medens Paastanden om, at Sovjetzonen var blevet forfordelt ved Fordelingen, fra dansk Side maatte afvises.
    Selvom Generalen ikke afgav noget Løfte, fik jeg dog af Samtalen det Indtryk, at han forstod og sikkert ogsaa gerne - hvis han kan - vilde imødekomme os. Jeg skal tilføje, at jeg under en Samtale, jeg Dagen forud havde med den britiske General Westropp, der havde været tilstede ved det sidste Møde den 25. November (n4), af ham erfarede, at han var gaaet til Mødet med Frygt for, at de tre andre Parter skulde være absolut afvisende, men han kunde med Tilfredshed konstatere, at dette ikke havde været Tilfældet. Han betragtede Mødet som et Skridt fremad og lovede mig at gøre sit bedste til, at det nu forestaaende Møde kunde fortsætte i positiv Retning.
    De af Franskmændene ønskede Oplysninger er nu besvaret paa Grundlag af det kgl. Ministeriums Telefonogram af 1. December 1947 (dok 168 = 5#75), saaledes at vi kan haabe paa en positiv Indsats fra den Side.

E. A. BIERING (257) 

Bilag til dok. nr.171. Skrivelse af 2. december 1947 fra chefen for den danske militærmission i Berlin til den stedfortrædende sovjetiske øverstkommanderende i Tyskland.
Oversættelse fra russisk.

Berlin, den 2. december 1947.

Hr. Generalløjtnant,
 Således som i dag aftalt har jeg hermed den ære at give Dem en opgørelse angående de tyske flygtninge, som desværre endnu i dag befinder sig i Danmark.
 Efter ordre af min regering anmodede jeg med skrivelse af 10. september d. å.(4#75) marskal Sokolovsky om at give de nødvendige ordrer til, at yderligere 26.000 tyske flygtninge blev modtaget i Tyskland før den tilstundende vinter, hvilket i sin helhed ville udgøre det antal tyske flygtninge, som fra Danmark skulle overføres til Sovjetzonen for at komme paa højde med den til de tre andre okkupationszoner gennemførte hjemsendelse.
    Denne min anmodning var foranlediget ved generalissimus Stalins løfte til den danske udenrigsminister i Moskva i juni 1946, ved hvilket Sovjetregeringen erklærede sig beredt til at modtage 100.000 flygtninge, hvilket var halvdelen af de tyske flygtninge i Danmark, med det eneste forbehold, at de tre andre okkupationsmagter tilsammen modtog et tilsvarende antal.
     Da jeg den 10. september 1947 blev modtaget af marskal Sokolovsky, var der i de tre vestlige zoner modtaget 62.000 tyske flygtninge fra Danmark. Sovjetzonen havde modtaget 36.000 tyske flygtninge. Som følge heraf anmodede jeg i den danske regerings navn om yderligere modtagelse af 26.000 flygtninge, således at der derved blev modtaget tilsammen 62.000 flygtninge, svarende til antallet af de i de vestlige zoner allerede modtagne flygtninge.
10      Siden da er antallet af flygtninge modtaget i de vestlige zoner steget til 65.000, idet der britiske zore modtog yderligere 3.000 fra Danmark. Derfor må jeg nu anmode om, at Sovjetzonen foreløbig yderligere modtager 29.000 flygtninge for derved at nå op til det samlede antal af 65.000, der allerede er modtaget i de vestlige zoner.
11       Antallet af tyske flygtninge i Danmark udgjorde ved Danmarks Befrielse i  maj 1945 ca. 200.000.
Hjemsendt til franske zone 30.000
 - britiske zone 23.000
 -  amerikanske zone 12.000
Ialt til de vestlige zoner  65.000
Hjemsendt til Sovjetzonen ca. 36.000
Samlet antal flygtninge overført til Tyskland ca. 101.000 (258) 
12  Yderligere overført til Tyskland som medlemmer af  værnemagten, der havde skjult sig i flygtningelejrene . . ca. 31.000
Ialt overført til Tyskland ca. 132.000
Restantal flygtninge i dag ca. 68.000
200.000
13      Af ovenstående fremgår det, at antallet af egentlige flygtninge ved kapitulationen androg ca. 170.000.
 Til opnådelse af generalissimus Stalins løfte med den dertil knyttede betingelse kræves det således, at de vestlige zoner tilsammen aftager ca. 85.000 flygtninge, altså endnu 20.000 flygtninge. Sovjetzonens andel bliver den samme, 85.000 flygtninge; heraf har zonen allerede modtaget 36.000, således at der endnu til Sovjetzonen må overføres 49.000.
14      Den danske regering er overordentlig interesseret i den fuldstændige og hurtige afvikling af det for Danmark så besværlige flygtningeproblem og anmoder derfor de sovjetiske myndigheder om nu i hvert fald at aftage 29.000 flygtninge og resten, 20.000, såsnart de vestlige zoner aftager deres resterende 20.000.
15      Da generalissimus Stalin den 6. juni 1946 afgav løftet, befandt der sig i Danmark som nævnt ca. 200.000 flygtninge. Et ringe antal, nemlig højst 3.000, var i de første dage efter Tysklands kapitulation i maj 1945 evakueret fra øen Bornholm sammen med de derværende tyske militærpersoner, ca. 20.000 mand, som med bistand af de sovjetiske militære okkupationstropper blev evakueret til Tyskland.
16     Jeg håber meget, at De træffer en hurtig og velvillig afgørelse af spørgsmålet og derved imødekommer vor anmodning, og forbliver, idet jeg giver udtryk for min højagtelse overfor Dem, Hr. Generalløjtnant, Deres ærbødige

E. A. BIERING

Hr. Generalløjtnant M. J. Dratvin,
 Stedfortrædende Øverstkommanderende ved den sovjetiske Militærforvaltning i Tyskland. (259) 

17  Aktstykke 172.
Indberetning af 3. december 1947 fra ambassaden i London til udenrigsministeriet.
London, den 3. December 1947.
Tyske Flygtninge i Danmark.tt
18  Under et Besøg, som jeg den i. d. M. aflagde i Foreign Office*), bragte jeg paany Spørgsmaalet om en hurtig Hjemsendelse af samtlige tyske Flygtninge i Danmark paa Bane. De mig meddelte Oplysninger gik ud paa følgende:
19  Sagen er af »The Coordination Committee of the Allied Control Council« blevet henvist til »Prisoners of War, displaced persons, Directorate«, der er i Færd med at undersøge den. Foreign Office har givet fornyede Instruktioner til vedkommende britiske Repræsentanter om at søge Sagen fremmet mest muligt. De russiske Repræsentanter synes imidlertid at tøve med at indfrie det givne Løfte om at aftage 50% af Flygtningene. 
20  I denne Forbindelse anførtes det, at Russerne endnu staar i Restance med Hensyn til Aftagelsen af 25.000 Flygtninge. Amerikanerne har langt bedre Plads i deres Zone end Britterne. Der har ikke kunnet spores Tegn til, at vedkommende amerikanske Repræsentanter har modtaget nye Instruktioner om at vise Imødekommenhed, saaledes som man her havde ventet, at det vilde blive Tilfældet, efter at Udenrigsminister Gustav Rasmussen i Overensstemmelse med derom med Mr. Bevin den 10. Oktober d. A. truffen Aftale har haft Lejlighed til at rette en personlig Henstilling derom til Mr.
Marshall. 
21  Foreign Office vilde derfor anse det for meget ønskeligt, om Washington igen kunde blive opfordret til at yde effektiv Støtte til Sagens hurtige Løsning. Imidlertid vil den britiske Regering - uanset de andre Regeringers Holdning - fortsætte med at aftage saa mange »compassionate cases« som muligt. Det Tal, som man søgte at naa til, opgaves nu at være ca. 7.250.
22  Min indtrængende Anmodning til Foreign Office om at vedblive at arbejde energisk med Sagen besvaredes med et beredvilligt Tilsagn i saa Henseende, idet det dog tilføjedes, at den Britiske Zone ikke kunde absorbere mere end den Proportion, der ved de trufne Aftaler var blevet den paalignet, og at det i høj Grad vilde lette de britiske Bestræbelser, dersom specielt den amerikanske Regering og Sovjet-Regeringen kunde blive bevæget til at vise større Interesse.
E. REVENTLOW
23  Aktstykke 173.
Indberetning af 8. december 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.

 I indberetningen oplyste militærmissionen, at spørgsmålet om de tyske flygtninge i Danmark var blevet drøftet i et møde i direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer den 4. december 1947 og påny ville komme til behandling i et møde den 17.s. m.

24  Aktstykke 174. 
Indberetning af 18. december 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.

 I indberetningen oplyste militærmissionen, at direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer i et møde den 17. december 1947 havde vedtaget at rette en skriftlig forespørgsel til de danske myndigheder vedrørende antallet af flygtninge med tilknytning til de fire besættelseszoner og i sit næste møde den 14. jannar 1948 ville drøfte et udkast til en sådan forespørgsel.

25  Aktstykke 175.
Indberetning af 8. januar 1948 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 8. Januar 1948.

Tyske Flygtninge fra Danmark til den franske Zone.

26     Som anført i det med Militærmissionens Indberetning af 4. December 1947 indsendte Referat af 3. December 1947 var de herværende franske Flygtningemyndigheder uden Underretning om, at den franske Zone fra Danmark vil (261) modtage et Antal Flygtninge, der kan genforenes med deres Familie, der har Bopæl i Zonen.
27     Militærmissionen har imidlertid til Stadighed holdt sig i Kontakt med det franske Flygtningedirektorat om Spørgsmaalet, og herunder den 12. December 1947 faaet oplyst at de franske Zonemyndigheder overfor Flygtningedirektoratet i Berlin har bestridt at have givet Tilsagn om at ville modtage de omhandlede Flygtninge. (dok 169 = 5#75)
28     Samtidig blev det oplyst, at Chefen for Flygtningedirektoratet, Colonel de Rosen, den følgende Dag, den 13. December, vilde begive sig til den franske Zone og dér bl. a. søge denne Sag opklaret. Det aftaltes, at Missionen til Brug ved Direktørens Forhandlinger med Zonemyndighederne skulde indgive officiel Anmodning om Modtagelse af de franske "compassionate cases«, hvilket skete ved den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 12. December 1947 med Udtog af Oversættelse af Kontorchef Aarøe's Referat af Forhandlinger i Baden-Baden den 17. og 18. Oktober 1947.
29     Fra det franske Flygtningedirektorat i Berlin har Militærmissionen herefter under 27. December 1947 modtaget den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 22. December 1947, hvori det udtales, at Direktøren for Personnes déplacées i Baden-Baden, Monsieur Chérifi, ikke er indgaaet paa at modtage de omhandlede Flygtninge i den franske Zone.
30     Imidlertid har de franske Myndigheder optaget til Behandling Spørgsmaalet om Modtagelsen af saadanne Flygtninge og udbeder sig til Brug herved en Liste over Flygtninge, som ønsker at blive genforenet med deres Familier i den franske Zone, hvilken Liste de paagældende Myndigheder stadig ikke har modtaget. Listen maa udover de paagældende Flygtninges Navn indeholde Angivelse af deres Alder, Køn og Profession, Navn og Adresse paa de Familier, som de ønsker at slaa sig ned hos i den franske Zone, samt Slægtskabsforholdet til disse Familier.
31     Det tilføjes, at Militærmissionen telefonisk har anmodet Flygtningeadministrationen om Tilsendelse af Lister som ønsket.
 Genpart af nærværende Indberetning og Bilag er samtidig indsendt til Flygt-
ningeadministrationen.
H. WENCK. (262)
32  Aktstykke 176.
Skrivelse af 13. jaunar 1948 fra Tysklands liberal-demokratiske parti til den danske militærmission i Berlin. 
33  LIBERAL-DEMOKRATISCHE
PARTEI DEUTSCHLANDS,
Parteileitung.
BerlinW. 8., d. 13.1.1948.

An die Dänische Militärrnission, Berlin.

TYSKLANDS LIBERAL-
DEMOKRATISKE PARTI,
Partiledelsen.
Berlin W. 8., d. 13.1.1948.

Til den danske Militærmission, Berlin.

34  Aus unseren Mitgliederkreisen haben wir wiederholt die Anfrage erhalten, wann mit einer Entlassung der noch in Dänemark befindlichen deutschen Flüchtlinge zu rechnen ist.Wir würden der Dänischen Militärmission sehr verbunden sein, wenn sie uns die Auffassung der dänischen Regierung über diese Frage mitteilen könnte.

 Mit vorzüglicher Hochachtung LIBERAL-DEMOKRATISCHE PARTEI
DEUTSCHLANDS
Die Geschäftsleitung
Lieutenant
stellv. Vorsitzender.

Fra vore medlernskredse har vi gentagne gange modtaget forespørgsel om, hvornår der vil kunne regnes med, at de tyske flygtninge, som endnu befinder sig i Danmark, vil få tilladelse til at vende hjem. Vi ville være den danske militærmission meget forbunden, såfremt den kunne oplyse os om den danske regerings syn på dette spørgsmål.

 Med udmærket højagtelse
TYSKLANDS
LIBERALDEMOKRATISKE PARTI
Sekretariatet,
Lieutenant
fg. Formand.

35  Aktstykke 177.
Indberetning af 15. januar 1948 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 15. Januar 1948.

Repatriering af tyske Flygtninge til den britiske
Zone: Compassionate cases.

36  Militærmissionen tillader sig at indberette, at man fra Combined Repatriation Executive, British Element, under Dags Dato har modtaget Meddelelse om, at (263) de britiske Myndigheder er rede til at modtage yderligere 201 tyske Flygtninge fra Danmark i den britiske Zone som nærmere angivet paa en med »G« betegnet Liste, som herfra er indsendt direkte til Flygtningeadministrationen.
 Flygtningene vil blive modtaget i Slesvig-Holsten med Bestemmelsessted Poppendorf Station.
P. G. V.
E. B.

ERIK HANSEN

37  Aktstykke 178.
Indberetning af 20. januar 1948 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 20. Januar 1948.

De tyske Flygtninge i Danmark.
   Militærmissionen indsender hoslagt en fra det herværende Allierede Flygtningedirektorat under 19. Januar 1947 modtaget Skrivelse, i hvilken Militærmissionen anmodes om at fremskaffe følgende Oplysninger:

38  1. Det samlede Antal af tyske Flygtninge i Danmark per 15. Januar 1948.
2. (a) Antallet af Flygtninge, som kan godtgøre at have paarørende boende i en af de fire Besættelseszoner, opdelt i Zoner.
(b) Navnelister efter Zoner visende Flygtningene i Kategori 2 (a) paa følgende Maade:
(i) Slægtskabsgraden til deres Slægtninge i Tyskland.
(ii) Disse paarørendes nuværende Adresse i Tyskland.
39  3. Antallet af Flygtninge, som ikke har nogen Familie i nogen af de fire Besættelseszoner.
 Det tilføjes, at Flygtningeadministrationen, til hvilken man har sendt Genpart af nærværende Skrivelse, telefonisk er anmodet om at fremskaffe de ønskede Oplysninger.
E. A. BIERING
(264) 
40  Aktstykke 179.
Indberetning af 22. januar 1948 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.

Berlin, den 22. Januar 1948.

Repatriering af tyske Flygtninge til den britiske Zone: Compassionate Cases.

41     Militærmissionen indberetter, at man under 20. Januar 1948 fra Combined Repatriation Executive, British Element, har modtaget Meddelelse om, at den britiske Zone vil modtage yderligere 234 tyske Flygtninge i Henhold til en som Liste »H« betegnet Navneliste, som herfra direkte er indsendt til Flygtningeadministrationen tilligemed et Gennemslag af nærværende Indberetning.
  Flygtningene vil blive modtaget i Land Niedersachsen med Bestemmelsesstation Hannover.
E. A. BIERING
42  Aktstykke 180.
Depeche af 30. januar 1948 fra ambassadøren i Washington
til udenrigsministeren.

Washington den 30. Januar 1948.

De tyske Flygtninge i Danmark.

43      I Gaar havde jeg efter forudgaaende Aftale en lang Konference i State Department med Understatssekretær Robert A. Lovett for med ham at gennemgaa de tre vigtigste Spørgsmaal, som for Tiden er Genstand for Forhandlinger mellem den danske og den amerikanske Regering: Grønlandsspørgsmaalet, de tyske Flygtninge i Danmark og den endnu uafgjorte Del af de danske Rederes Krav mod den amerikanske Regering i Anledning af Rekvisitionen af de danske Skibe under Krigen. (265) 
44      Samtalen, som varede i henimod to Timer, overværedes af den fungerende Chef for State Departmentís nordeuropæiske Afdeling, Hr. Benjamin M. Hulley. Jeg skal i det følgende indskrænke mig til at omtale Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge i Danmark, idet jeg, hvad de to andre Spørgsmaal angaar, henviser til særskilte Beretninger.
45       Hr. Lovett lod mig ikke sige mange Ord om de tyske Flygtninge i Danmark og vor Skuffelse over, at den amerikanske Zone ikke som af os haabet havde taget det ofte omtalte beskedne Antal af ca. 10.000 Tyskere, før han sagde, at saavel Statssekretær Marshall som han selv havde gjort og stadig gjorde sig de største Anstrengelser i denne Sag.
46      Understatssekretæren var helt klar over Danmarks Ønsker og Forventninger og bestred for saa vidt heller slet ikke deres Berettigelse; men han betvivlede, at vi i Danmark fuldtud forstod de amerikanske Okkupationsmyndigheders store Vanskeligheder for Tiden. Disse Vanskeligheder, som var blevet meget større i den seneste Tid, ganske særligt efter at de Forenede Stater havde maattet overtage de finansielle Forpligtelser ogsaa for den engelske Zone, var Forklaringen paa, at det ikke hidtil var lykkedes Statssekretær Marshall, til Trods for dennes store personlige Indflydelse paa Militæret, at opnaa de amerikanske Okkupationsmyndigheders Samtykke til Indrejse fra Danmark af de omtalte tyske Flygtninge.
47       Hr. Lovett fremhævede den særlige Vanskelighed, som var kommet til i den seneste Tid under Kongressens Behandling af Udgifterne i Tyskland. Forskellige Krav, som Kongressen havde stillet, man kunde næsten kalde dem Ultimata, for at gaa med til Udgifterne til Okkupationen, derunder ogsaa til at føde den tyske Befolkning, gjorde det forstaaeligt, at de militære Myndigheder var meget utilbøjelige netop i Øjeblikket til at paatage sig nye Byrder, selvom disse Byrder, som man maatte indrømme, var relativt smaa i Forhold til det hele.
48      Det eneste, som Hr. Lovett desværre kunde love under vor Samtale i Gaar, var State Department's fortsat varme Interesse for og Støtte af vore Ønsker; men han turde ikke give mig nogen Antydning af det Tidspunkt, paa hvilket de amerikanske Okkupationsmyndigheders Indforstaaelse kunde ventes opnaaet. Dertil var hele Fremtidsbilledet i Øjeblikket altfor usikkert.
 Modtag, Hr. Udenrigsminister, Forsikringen om min mest udmærkede Højagtelse
HENRIK KAUFFMANN 
(266) 
49  Aktstykke 181.
Referat af 2. februar 1948 af en samtale samme dag mellem chefen for den danske militærmission i Berlin og den stedfortrædende sovjetiske øverstkommanderende i Tyskland.
50     Jeg indledede med at udtale Haabet om, at Generalen nu havde et positivt Svar til mig paa min Skrivelse til ham af 2. December 1947 (bil. dok. 171 = #6), hvormed jeg opfordrede Sovjetmyndighederne til straks at tage de 29.000 Flygtninge, der da var den forfaldne Andel i Østzonens Deltagelse i Evakueringen i Overensstemmelse med Marskal Stalins Løfte om at aftage Halvdelen. I sit Svar og under hele Samtalen kom Generalen ikke ind paa de tidligere omdiskuterede 20.000 Krigsfanger fra Bornholm, saaledes at jeg maa formode, at Sovjet ikke mere mener at kunne bestride vor désangaaende Forklaring (dok 168 = 5#70).
51  Generalen udtalte, at han nu blot ventede paa Militærmissionens Besvarelse af Flygtningedirektoratets sidste Skrivelse af 15. Januar 1948 (dok 178 = #37), hvormed der krævedes detaillerede Oplysninger om Flygtningefordelingen i Zonerne m. m. Da han kom ind paa dette Spørgsmaal, tilkaldte han Oberst Danilof, der repræsenterer Sovjet i det Interallierede Direktorat for Flygtningesagen. Generalen hævdede, at det vilde være inhumant at sende Flygtninge til Østzonen, naar det kunde konstateres, at Familieoverhovedet, d.v.s. Forsørgeren, boede eller havde taget Ophold i de vestlige Zoner.
52  Han blev herved sekunderet af Oberst Danilof, der for mig oplæste en russisk Oversættelse af et Interview, Direktør Hvass havde givet en Gang i 1947. Af Interview'ets russiske Oversættelse fremgik det, at Direktør Hvass skulde have fortalt Journalisterne om store Demonstrationer i Flygtningelejrene mod Hjemsendelse af Familier til Zoner, hvor deres Familieforsørger ikke havde Ophold. Heroverfor hævdede jeg, at jeg meget vel erindrede dette Interview, med hvilket Direktøren for Udenrigsministeriet havde givet Udtryk for Flygtningenes Utilfredshed med den inhuman langsomme Evakuering af dem tilbage til Tyskland, hvor i mange Tilfælde Slægtninge ventede dem.
53  Sluttelig blev det klarlagt, at der kunde siges at være 3 Kategorier af Flygtninge:

 1) Dem, der overhovedet ikke mere havde Familieforsørgere i Tyskland.

 2) Dem, der var flygtet fra Østtyskland til Danmark efterladende Familieforsørger i Østtyskland, dog saaledes at denne senere var flygtet fra Østtyskland til de vestlige Zoner i Tyskland. (267) 
3) Dem, der med Familieforsørger var flygtet til Danmark, hvorfra Familieforsørgeren, efterladende Familien i Danmark, senere var evakueret til Vestzonerne.

54      Generalen erklærede, at han vilde være beredt til i dette Foraar at modtage alle de Flygtninge, der kommer ind under Kategori 1 og 2, medens Sovjet ikke vilde kunne modtage Flygtninge, der stammede fra Vesttyskland, eller saadanne, hvis Forsørger i Stedet for til Østtyskland fra Danmark var evakueret til Vestzonerne.
   Saasnart de forlangte Oplysninger fra Flygtningeadministrationen i Danmark forelaa kunde Flygtninge efler ovenstaaende Retningslinje modtages i Østzonen.
55     Generalen understregede stærkt Sovjets Humanitet, der i første Linie tilstræbte Genforening af Familierne. Dette gav mig Anledning til igen detailleret at foreholde ham, at intet Land havde vist større Humanitet overfor tyske Flygtninge end Danmark. Heroverfor var det mærkeligt, at Flygtningene uden Hensyn til Situationen i Tyskland for enhver Pris vilde tilbage. Mange af dem tror, at det er Danmark, der holder dem tilbage, saa nu er det inhumant at fortsætte Korrespondancen om alle mulige Detailler, der kun opholder Opfyldelsen af Flygtningenes højeste Ønske, der er »hjem til deres eget Land«.
56      Generalen sagde, at han meget vel vidste, at Behandlingen havde været human i Danmark, og han gentog adskillige Gange, at han vilde gøre sit bedste for nu at bidrage til Sagens Afslutning.
 Generalen gav i min Nærværelse Oberst Danilof Anvisning paa i Direktoratet at følge den ovenfor lagte Linje. Jeg sluttede med at hævde, at man fra dansk Side stadig som Minimum vilde holde os til Generalissimus Stalins Løfte, uden at de interallierede Vanskeligheder i Flygtningespørgsmaalet paa nogen Maade sammenblandes med det tyske Flygtningespørgsmaal i Danmark, der jo, som alle vidste, havde sin egen Historie.
57      Nu haabede jeg paa, at Generalens Løfter idag, som jeg omgaaende vilde indberette til den danske Regering, maatte give det af os tilstræbte Resultat.

Berlin, den 2. Februar 1948

E. A. BIERING (268) 

58  Aktstykke 182.
Skrivelse af 9. februar 1948 fra udenrigsministeriet til den danske militærmission i Berlin.

København, den  9. Februar 1948.

Tyske Flygtninge i Danmark.

59     I Besvarelse af Tysklands Liberal-Demokratiske Partis Skrivelse af 13. Januar 1948 (dok 176 = #32) bedes Militærmissionen meddele Partiet følgende:
   Spørgsmaalet om Hjemsendelsen af de tyske Flygtninge ligger den danske Regering meget stærkt paa Sinde, og Regeringen har stedse betragtet en Løsning af Spørgsmaalet indenfor den kortest mulige Tid som en Sag af største Betydning og har rettet alle sine Bestræbelser herpaa.
 
60  Aktstykke 183.
Note af 10. februar 1948 fra understatssekretær i det amerikanske udenrigsministerium Robert A. Lovett til ambassadøren i Washington.
61  DEPARTMENT OF STATE

Washington, February 10th, 1948

Excellency,

 I have the honor to refer to your note dated November 25, 1947 and previous correspondence relative to the desire of your Government to have the German refugees in Denmark returned to Germany. 

UDENRIGSMINISTERIET

Washington, den 10. februar 1948.

Deres Excellence,

 Jeg har den ære at henvise til Deres note af 25. november 1947 og tidligere brevveksling vedrørende Deres regerings ønske om at få de tyske flygtninge i Danmark sendt tilbage til Tyskland. 

62  I trust our conversations have made clear that the United States Government understands and sympathizes with the desire of the Danish Government to find an early solution to this problem. Jeg stoler på, at vore samtaler har gjort det klart, at De Forenede Staters regering forstår og deler den danske regerings ønske om snarligt at finde en løsning på dette spørgsmål.
63      Denmark has on several occasions appealed to each of the Powers occupying Germany to contribute toward a solution of this problem. In response to such an approach the United States Ambassador in Copenhagen informed the Danish Government in March 1947 (dok 124 = 3#16) that the United States Zone in Germany would receive 12.000 refugees and this number of refugees was accordingly admitted to the United States Zone from Denmark.       Danmark har ved adskillige lejligheder foretaget henvendelser til hver af de magter, der har besat Tyskland, om at bidrage til en løsning af dette spørgsmål. Som svar på en sådan henvendelse meddelte De Forenede Staters ambassadør i København i marts 1947 (dok 124) den danske regering, at De Forenede Staters zone i Tyskland ville modtage 12.000 flygtninge, og der blev i overensstemmelse hermed givet dette antal flygtninge adgang til De Forenede Staters zone fra Danmark. 
64  This was done in the spirit of assisting Denmark to escape from a heavy economic burden, despite the facts that practically all the refugees in question had come from east of the Oder-Neisse line, that there was no legal or other contractual obligation on the United States to (270) receive the refugees, and that, comparatively, the United States Zone was already far more overcrowded than the other zones. Dette blev gjort i den hensigt at bistå Danmark med at unddrage sig en tung økonomisk byrde til trods for, at praktisk talt alle de pågældende flygtninge var kommet fra øst for Oder-Neisselinien, at De Forenede Stater ikke havde nogen legal (270) eller anden kontraktmæssig forpligtelse til at modtage flygtningene, og at De Forenede Staters zone forholdsvis allerede var langt mere overbefolket end de andre zoner.
65  The United States has been giving active consideration to your request that a further group of these refugees be admitted into the United States Zone of occupation. I am confident that you and the Danish Government appreciate that the United States Zone now has a population far in excess of its pre-war figure despite the extensive damage to housing and other facilities. De Forenede Stater har gjort Deres anmodning om, at yderligere en gruppe af disse flygtninge skulle gives adgang til De Forenede Staters besættelseszone, til genstand for grundig overvejelse. Jeg er overbevist om, at De og den danske regering er klar over, at De Forenede Staters zone nu har en befolkning, der langt overstiger førkrigstidens, til trods for den omfattende beskadigelse af boliger og andre fornødenheder. 
66  In addition to accepting many hundreds of thousands of persons in compliance with international commitments, the American occupation authorities are responsible for large groups of displaced persons and for refugees from other zones in Germany. The congestion in the Zone will be relieved somewhat if current efforts at voluntary repatriation and resettlement of displaced persons are successful. Foruden at de amerikanske besættelsesmyndigheder til opfyldelse af indgåede mellemfolkelige forpligtelser har modtaget mange hundrede tusinde personer, har disse myndigheder ansvaret for store grupper af tvangsflyttede personer og for flygtninge fra andre zoner i Tyskland. Overbefolkningen i zonen vil blive lettet noget i tilfælde af et heldigt udfald af de bestræbelser, der for tiden foretages med henblik på frivillig hjemsendelse og nyanbringelse af tvangsflyttede personer.
67  The problems arising from the necessity of providing food and shelter for the swollen population are very real and pressing. The assumption by the United States of financial responsibility for the British Zone has added substantially to our occupation burdens. The ability of the United States Zone to assume new burdens is seve- (271) rely restricted by the above factors and by the limited funds which are available. De problemer der opstår som følge af nødvendigheden af at skaffe føde og husly til den øgede befolkning, er højst virkelige og presserende. De Forenede Staters overtagelse af det finansielle ansvar for den britiske zone har i væsentlig grad øget vore byrder ved besættelsen. Som følge af ovennævnte forhold og de begrænsede midler, der står (271) til rådighed, er muligheden for, at De Forenede Staters zone kan påtage sig nye byrder, i høj grad begrænset.
68     In spite of these difficulties I wish to assure you that the United States Government will continue to explore the possibility of contributing in the manner you desire to the solution of Denmark's German refugee problem.      Til trods for disse vanskeligheder ønsker jeg at forsikre Dem om, at De Forenede Staters regering fortsat vil undersøge mulighederne for på den måde, De ønsker, at bidrage til løsningen af Danmarks tyske flygtningeproblem.
69  Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

ROBERT A. LOVETT

His Excellency
 Henrik de Kauffmann,
Ambassador of Denmark.

Modtag, Deres Excellence, påny forsikringen om min største højagtelse.

ROBERT A. LOVETT

Hans Excellence
 Henrik Kauffmann,
Dansk Ambassadør.

70  Aktstykke 184.
Udenrigsministerens tale i folketinget den 11. februar 1948.*)
(Talen er svar på følgende forespørgsel stillet af fhv. minister Ole Bjørn Kraft i folketitigets møde den 4. februar 1948: »Hvorledes bedømmer udenugsministeren udsigterne for hjemsendelsen af de tyske flygtninge i Darunark i år, og hvad har udenrigsministeren foretaget, og hvad agter udenrigsmimsteren at foretage til opnåelse af dette mål?«)
71      Det ærede Medlems Forespørgsel indeholder tre forskellige Spørgsmaal selv om de er anbragt i en enkelt Sætning.
    Indenfor de fem Minutter, som efter Forretningsordenen staar til min Raadighed, er det mig ikke muligt at give en udtømmende Besvarelse af Spørgsmaal Nr.2 om, hvad der er foretaget i denne Sag. Det kan der skrives en anselig Bog om, og det er vi da ogsaa i Færd med, idet Udenrigsministeriet har en Aktsamling herom under Forberedelse.
    Jeg vil gerne først nævne nogle Tal, der viser det hidtidige Forløb af Hjemsendelserne af de tyske Flygtninge her fra Landet.
72      Ved Kapitulationen den 5. Maj 1945 var Antallet af Flygtninge godt 200.000. (272) De første Resultater af Forhandlingerne om Hjemsendelse forelaa i sidste Halvdel af Aaret 1946, og ved Udgangen af Aaret 1946 var Tallet faldet til ca. 175.000.
    I Løbet af Aaret 1947 hjemsendtes 110.000 Flygtninge og i Januar Maaned i Aar er der yderligere sendt en Del hjem, saaledes at der nu er omkring 63.000 tilbage, eller henved en Trediedel af det oprindelige Antal.
73       Regeringen gør, hvad der staar i dens Magt, for at faa de fire Besættelsesmagters Tilladelse til at sende de tilbageværende Flygtninge tilbage til deres Hjemland. Der gaar næppe en Dag, uden at der arbejdes med dette Spørgsmaal i Udenrigsministeriet i nøje Samarbejde med Flygtningeadministrationen og den danske Militærmission i Berlin, ligesom Sagen ogsaa behandles ved vore Ambassader hos de fire Stormagter.
74      Spørgsmaalet om Fjernelsen af de sidste Flygtninge fra Danmark er for nogle faa Maaneder siden paa vor Foranledning optaget til indgaaende Drøftelse mellem de fire Besættelsesmagters Myndigheder i Berlin, hvor Sagen stadig er Genstand for Forhandling.
    Endvidere har vi faaet Tilsagn fra de britiske Myndigheder om i den britiske Zone at modtage Flygtninge, der har deres nære Paarørende boende i Zonen, og som kan godtgøre at have et Sted at bo dér.
75      De amerikanske og franske Besættelsesmyndigheder undersøger for Tiden Mulighederne for ligeledes at modtage herværende Flygtninge, der har nære Paarørende i den amerikanske og den franske Zone.
76      Af de ca. 63.000 Flygtiunge, der er tilbage, har en væsentlig Del Paarørende i de tre Vestzoner. Det er mit Haab, at det i nær Fremtid maa lykkes at faa alle af denne Kategori hjemsendt. Der er den særlige Ulempe, at disse Hjemsendelser foregaar i et ret langsomt Tempo paa Grund af de lokale Undersøgelser af de enkelte Flygtninges Boligforhold i Tyskland, som Besættelsesmyndighederne hidtil har betinget sig at foretage for Modtagelsen af de paagældende.
77      De Forhandlinger som Militærmissionen i Berlin har ført med de derværende sovjetrussiske Myndigheder, har netop i disse Dage ført til et Resultat*), hvorefter vi har Grund til at regne med, at ogsaa Transporterne af Flygtninge til den sovjetiske Zone vil blive genoptaget nu til Foraaret. (273) 
78  Aktstykke 185.
Skrivelse af 17 februar 1948 fra udenrigsministeriet til den danske militærmission i Berlin.
  København, den 17. Februar 1948.
Tyske Flygtninge fra Danmark til den britiske Zone.
79      Under Forhandlingerne om hjemsendelsen til den britiske Besættelseszone i Tyskland af herværende tyske Flygtninge der kan betegnes som »compassionate cases«, og som kan godtgøre at have et Sted at bo i den britiske Zone, har den britiske Krigsfange- og Flygtningeafdeling i Berlin i en Skrivelse af 19. November 1947 (dok 164 = 5#55) udbedt sig Lister over alle herværende tyske Flygtninge, som er i Besiddelse af Tilflytningstilladelse (Zuzugsgenehmigung), udfærdiget af de lokale Myndigheder i Zonen,jfr. Militærmissionens Indberetning af 25. November 1947.
80      Flygtningeadministrationen har herefter ladet udarbejde Kartotekskort, dels for de Flygtninge, der er i Besiddelse af Tilflytningstilladelser, og dels for alle andre Flygtninge, der har Paarørende i den britiske Zone, og som efter Flygtningeadministrationens Opfattelse kan betragtes som »compassionate cases«. Kortene, der er udfærdiget hvert i 2 Eksemplarer, og hvis Antal andrager 4.738, omfatter ialt 14.033 Flygtninge. 
81       De er Dags Dato under særskilt Forsendelse af Udenrigsministeriet afsendt til Militærmissionen i 2 Pakker hver indeholdende 1 Sæt Kartotekskort. Kortene er ordnet efter de 4 Lande (Länder) i den britiske Zone, Slesvig-Holsten, Nedersachsen, Nord-Rhin-Westfalen og Hamborg. Inden for de enkelte Lande er Kortene ordnet efter Kredse (Kreisstädte) i alfabetisk Orden og derunder efter Kommuner, ligeledes i alfabetisk Orden.
82        Som det vil ses af den i 2 Eksemplarer vedlagte, fra Flygtningeadministrationen modtagne, Oversigt, fordeler de 14.033 Flygtninge sig som følger paa de 4 Lande: (274) 
83  ægtefæl + børn og andre fam. medl. børn + andre fam. medl.  forældre + andre fam. medl.  søskende + andre fam. medl.  nære pårø. iøvrigt + andre fam. medl.  ialt
Nord-Rhin
-Westfal
789 + 1916 37 + 26 75 + 77  46 + 23 118 + 114 1065 + 2156
Neder- sachsen 1280 + 2958 84 + 51 87 + 97  53 + 35 119 + 76 1799 + 3509
Slesvig- Holsten 1440 + 3214 101 + 82  88 + 82 45 + 55 125 + 76  1799 + 3509
Hamborg 216 + 374 16 + 3 4 + 6 2 + 0 28 + 15 266 + 398
ialt 3725 + 8462 238 + 162 254 + 262 146 + 113 390 + 281 4753 + 9280
14033
84  Inden for hvert Land er Flygtningene inddelt i Grupperne, nemlig:

1) Flygtninge, hvis Ægtefælle opholder sig i den britiske Zone.
2) Flygtningebørn, hvis Forældre opholder sig i Zonen.
3) Forældre, der har Børn i Zonen.
4) Flygtninge, der har Søskende i Zonen.
5) Flygtninge, der har andre nære Paarørende i Zonen, og hvor der foreligger saadanne særlige Forhold, at de paagældende formentlig maa betragtes som »compassionate cases«.

85      Inden for hver af de nævnte Kategorier er derhos medtaget saadanne Familiemedlemmer, der opholder sig her i Landet sammen med Hovedpersonen, og som bør hjemsendes sammen med denne for at undgaa en Adskillelse af Familiemedlemmerne.
    Udenrigsministeriet anmoder Militærmissionen om at overgive det ene Sæt af Kartotekskortene til de britiske Myndigheder for, at disse kan afgøre, hvilke af de paagældende Flygtninge, der vil kunne modtages i den britiske Zone.
86      Det tilføjes, at der ifølge Flygtningeadministrationens Oplysning udover de ovenfornævnte 14.033 Flygtninge her i Landet findes ca. 15.000 Flygtninge, der opgiver at have Tilknytning til den britiske Zone. Flygtningeadministrationen har paabegyndt en Udarbejdelse af Kartotekskort ogsaa for disse sidstnævnte Flygtninge og har meddelt senere at ville vende tilbage til dette Spørgsmaal over for Udenrigsministeriet.
87     Kartotekskort over Flygtninge med Tilknytning til de øvrige 3 Besættelseszoner i Tyskland er ligeledes under Udarbejdelse i Flygtningeadministrationen og vil senere blive tilsendt Militærmissionen.

P. M. V.

J. R. DAHL
(275) 


 
Anmerkungen. Noter:
n4:  I det allierede kontrolråds koorditiationsudvalg.