Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (5) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (5) 

 
Aktstykke 157.
Depeche af 11. oktober 1947 fra ambassadøren i London til finansministeren
som fungerende udenrigsminister.
 2  London, den 11. Oktober 1947

Hjemsendelse af tyske Flygtninge fra Danmark.

Hr. Finansminister,

 I Besvarelse af den Note, Ambassaden den 1. August d. A. tilstillede Mr. Bevin, jfr. ærbødig Indberetning herfra af 6. s. M. (Akt 147 = 4#33), har jeg nu modtaget et Svar, dateret 7. d. M., hvoraf jeg tillader mig at vedlægge en Genpart. 

 3     Det vil deraf bl. a. ses, at de britiske Myndigheder i den britiske Zone i Tyskland allerede akcepterer enhver Flygtning, for hvis Vedkommende der kan siges at foreligge gode »Compassionate grounds«, og for hvem der faktisk forefindes Husly i Zonen. (238)
Endvidere oplyser Noten følgende: Et Tog med 800 Personer ankom til Tyskland fra Danmark den 22. September d. A., og endnu en Togladning ventes at afgaa naarsomhelst. Disse Kendsgerninger beviser, at en hurtig Hjemsendelse af disse Flygtninge ligger den britiske Regering meget paa Hjerte. 
Den nævnte Regering har for nylig sendt yderligere Instruktioner til vedkommende Myndigheder i Berlin om, hvis muligt, at fremskynde de nu stedfindende Hjemsendelser og tillige om at foreholde den allierede Kontrol-Kommission hele Problemets presserende Karakter. Til Slut anføres det, at den danske Regering derfor vedblivende vil kunne føle sig forvisset om, at den britiske Regering vil bidrage saa meget, der staar i dens Magt, til en Løsning af dette Problem.
     Jeg har i Dag skriftligt anerkendt Modtagelsen af Noten og takket den britiske Regering med Tilføjende, at jeg, ligeledes med Tak har taget til Efterretning Mr. Bevins Tilsagn om at fortsætte Bestræbelserne for Problemets hurtige Løsning.
Jeg har endvidere den Ære at indberette, at Mr. Bevin i Gaar, da Udenrigsminister Gustav Rasmussen aflagde ham et Besøg, har fremhævet den store Interesse, hvormed han personlig omfattede dette Anliggende, og udtalt, at han ved en umiddelbart forestaaende Konference med Embedsmænd, som arbejder med Sager vedrørende den britiske Zone i Tyskland, paany overfor disse vilde urgere Nødvendigheden af at søge Hjemsendelserne fremskyndet.
Efter hvad jeg forstod paa Udenrigsminister Gustav Rasmussen, har Statssekretæren endelig overfor ham udtalt, at han vilde betragte det som meget formaalstjenligt og som værende af Betydning for Opnaaelsen af et godt Resultat af de britiske Bestræbelser, om Udenrigsministeren under sit forestaaende Ophold i U.S.A. ogsaa vilde rette en indtrængende Henvendelse i Sagen til Mr. Marshall. (jvfr dok nr 158 =)
Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Finansministerens ærbødigste

E. REVENTLOW

(239) 

10  Bilag til dok. nr 157. Note af 7. oktober 1947 fra den britiske udenrigsminister til ambassadøren i London.
11 FOREIGN OFFICE

Your Excellency,

7th October, 1947.

 I have the honour to inform you that the note which you were so good as to address to me on the 1st August last regarding the repatriation of German refugees from Denmark has been fully considered by the authorities concerned.

UDENRIGSMINISTERIET
7. oktober 1947.

Deres Excellence,

 Jeg har den ære at meddele Dem, at den note, som De havde den godhed at tilstille mig den 1. august d. å., angående hjemsendelsen af tyske flygtninge fra Danmark, er blevet grundigt overvejet af vedkommende myndigheder.

12  2. As Your Excellency may be aware, the British authorities already accept into the British Zone of Germany any refugee for whom a good case can be made out on compassionate grounds
and for whom accommodation is actually in existence. One trainload of 800 persons arrived in Germany from Denmark on 22nd September and a second trainload may leave at any moment.
2. Som det måtte være Deres Excellence bekendt, modtager de britiske myndigheder allerede i den britiske zone i Tyskland enhver flygtning, for hvis tilbagevenden der kan fremføres gode grunde af humanitær karakter, og for hvem der faktisk findes husrum. Et tog med 800 personer ankom til Tyskland fra Danmark den 22. september, og et andet tog er ved at afgå.
13  3. You will agree that these facts show that His Majesty's Government in the United Kingdom have the early repatriation of these refugees very much at heart. They have recently sent further instructions to the competent authorities in Berlin for the purpose of accelerating, if possible, the present movement, and also for pressing the urgency of the whole problem on the Allied Control Commission. 3. De vil indrømme, at disse kendsgerninger viser, at den snarlige hjemsendelse af disse flygtninge ligger Hans Majestæts regering i Det Forenede Kongerige meget stærkt på sinde. Den har nylig sendt yderligere instruktioner til vedkommende myndigheder i Berlin for om muligt at fremskynde de stedfindende transporter, og også for overfor den allierede kontrolkommission at fremhæve hele spørgsmålets presserende natur.
14  4. The Danish Government may therefore rest assured, that His Majesty's Government will contribute as much (240) as they can towards a solution of this problem. 4. Den danske regering kan derfor fortsat være overbevist om, at Hans Majestæts regering vil bidrage så meget, (240) som det er muligt, til en løsning af dette spørgsmål.
15  I have the honour to be, with the highest consideration, Your Excellency’s obedient servant, (for the Secretary of State)
H. M. A. Hankey,
His Excellency 
Count Eduard Reventlow,
Danish Embassy.
 Jeg har den ære at forblive, med den mest udmærkede højagtelse, Deres Excellences ærbødige
(For Udenrigsministeren)
H. M. A. Hankey

Hans Excellence
Greve Eduard Reventlow
Den danske Ambassade

16  Aktstykke 159.
Indberetning af 3. november 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 3. november 1947.

Repatriering af tyske Flygtninge til den britiske
Zone: Compassionate cases.

17      Militærmissionen tillader sig hoslagt i Afskrift at indsende en fra Combined Repatriation Executive, British Element (n17), modtaget Skrivelse af 31. Oktober 1947, i Henhold til hvilken de britiske Myndigheder er rede til i den britiske Zone snarest muligt at modtage et Antal af 3.868 tyske Flygtninge fra Danmark, saaledes som nærmere angivet paa de i Skrivelsen nævnte tre Lister A, B og C, som herfra er indsendt direkte til Flygtningeadministrationen tilligemed et Gennemslag af nærværende Indberetning.
18      Som anført i Skrivelsen fra CRX bestaar Liste A af Navne paa 7.661 Personer, af hvilke 3.135 er blevet godkendt for Modtagelse i den britiske Zone. Disse 3.135 Personer er alle i Besiddelse af »Zuzugsgenehmigung« (n18), hvilket er angivet ved Anførelsen af »ja« i Kolonne d) udfor hver enkelts Navn, og kun Personer med Betegnelsen »ja« kan repatrieres. Hvor intet er anført eller »nein«, kan Repatriering ikke finde Sted.
19      Saavidt det har kunnet oplyses, er Liste A udarbejdet af de tyske Myndigheder paa Grundlag af individuelle Ansøgninger.
  Medens som nævnt kun en Del af de paa Liste A opførte Personer vil kunne modtages i den britiske Zone, vil samtlige de paa Liste B opførte kunne repatrieres. Alle disse Personer er i Besiddelse af »Zuzugsgenehmigung«, men iøvrigt er Arten af Tilknytningsforholdet til de Personer, hos hvem Flygtningene agter at tage Ophold, af forskellig Karakter; der nævnes saaledes: Forældre eller en af Forældrene, Søn, Ægtemand, Onkel, »Verlobter«, »Bräutigam« og Svigerinde.
20  Denne Omstændighed sammenholdt med det Forhold, at kun de paa Liste A (242) opførte Personer, som er i Besiddelse af »Zuzugsgenehmigung«, vil blive mod-
taget, synes at indicere, at det afgørende Kriterium for, om der foreligger et
»gemeine (almindeligt) compassionate case«, som er berettiget til Repatriering, er, at der foreligger en af vedkommende tyske Myndighed udstedt »Zuzugsgenehmigung". Det har imidlertid paa indeværende Tidspunkt ikke været muligt at opnaa en Udtalelse herom fra britisk Side.
21      Den tredje Liste C omfatter 7 Navne, som var opført paa den første til de britiske Myndigheder i Maj Maaned 1947 afgivne Liste over »compassionate cases« og godkendt til Repatriering, tilligemed Navne paa Paarørende i Lejrene, som de paagældende ønskede at ledsage til Tyskland.
 CRX (Mr. Smith) har, uanset at Skrivelsen af 31. Oktober kun godkender Tilbageførelsen af de 7 »Hovedpersoner«, erklæret sig enig i, at saavel disse som deres Paarørende kan modtages i den britiske Zone.

E. A. BIERING

22  Bilag til dok. nr. 159. Skrivelse af 31. oktober 1947 fra det interallierede hjemsendelseskontors britiske afdeling til den danske militærmission i Berlin.
23  COMBINED
REPATRIATION EXECUTIVE,
BRITISH ELEMENT

Berlin, 31st October, 1947

To: Danish Military Mission, Berlin.

Subject: Repatriation of Germans from Denmark to British Zone Germany.

DET INTERALLIEREDE
HJEMSENDELSESKONTORS
BRITISKE AFDELING

Berlin, den 31. oktober 1947.

Til: Den danske Militærmission i Berlin.

Vedrørende: Hjemsendelse af tyskere fra Danmark til den britiske zone i Tyskland.

24  1. Forwarded are three lists of compassionate cases for return to Germany from Denmark.
 2. List »A« consists of 7.661 names. Of these, 3.135 will be accepted into British Zone. The lists have been marked "ja« in Column »D« accordingly. Those marked »nein« or with no mark (243) ings will not be accepted into the Zone. It is requested that instructions be given to the appropriate Danish Authorities accordingly for it is essential that only those Germans approved are despatched.
1. Der fremsendes 3 lister over »compassionate cases«, som vil kunne sendes tilbage til Tyskland fra Danmark.
 2. Liste »A« består af 7.661 navne. Af disse vil 3.135 blive modtaget i den britiske zone. Listerne er i overensstemmelse hermed blevet mærket »Ja« i rubrik »D« De der er mærket »Nein« (243) eller som er uden mærke, vil ikke blive modtaget i zonen. Man anmoder om, at vedkommende danske myndigheder må blive instrueret i overensstemmelse hermed, da det er af afgørende betydning, at kun de tyskere, der er blevet godkendt, afsendes.
25  3. The people on lists »B« (of 704 persons), and »C« (of 7 persons), will be accepted as detailed.
 4. In view of the approach of cold weather it is essential, that this move should start as soon as possible.
3. Folkene på listerne »B« (omfattende 704 personer) og »C" (omfattende 7 personer) vil blive modtaget som angivet.
 4. I betragtning af, at den kolde årstid nærmer sig, er det vigtigt, at transporten begynder så snart som muligt.
26  5. The following destinations are given in British Zone:
Land Niedersachsen, Hannover Station.
Land Schleswig-Holstein, Poppendorf, Lübeck-Pucknitz Station.
5. Følgende bestemmelsessteder i den britiske zone opgives:
Hannover station i provinsen Nedresachsen.
Poppendorf, Lübeck-Pucknitz station i provinsen Slesvig-Holsten.
27  6. I shall be pleased to hear soonest when you are prepared to start this movement and on what dates you intend despatching special trains to the respective destinations so that clearance can be granted and all concerned informed.
G. C. SMITH
CRX (244) 
6. Det vil glæde mig snarest at høre, hvornår De er parat til at begynde denne transport, og på hvilke datoer De har til hensigt at afsende særtog til de pågældende bestemmelsessteder, således at der kan gives klarering og alle vedkommende blive underrettet.

G. C. SMITH
CRX (244) 

28  Aktstykke 160.
Indberetning af 10. november 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
Berlin, den 10. November 1947.

Repatriering af tyske Flygtninge til den britiske
Zone: Compassionate cases.

MM.s af 3.11.1947**).

29       I Fortsættelse af ovenciterede Indberetning indsender Militærmissionen hoslagt Afskrift af en fra Combined Repatriation Executive (British Element) modtaget Skrivelse af 3 November 1947, ifølge hvilken de britiske Myndigheder er rede til yderligere at modtage 1.998 tyske Flygtninge fra Danmark i den britiske Zone. De nævnte 1.998 Flygtninge er opført paa 2 Lister D og E, som herfra er indsendt direkte til Flygtningeadministrationen.
30  De paa Liste D opførte har Tilknytning til Nord Rhin-Westfalen og ønskes transporteret til Wipperfürth,  medens de 36 paa Liste E opførte Personer, som har Tilknytning til Slesvig-Holsten, ønskes sendt til Lübeck-Pucknitz Station for Modtagelse i Poppendorf Lejren.
31      I Skrivelsens Punkt 4 er givet en Oversigt over de ved denne Skrivelse og Skrivelse af 31. Oktober 1947 (#22) godkendte Modtagelser af Flygtningene. Det samlede Antal Personer udgør herefter 5.844, hvortil kommer de i tidligere Indberetning omhandlede Paarørende til Flygtninge opført paa Liste C, ca. 22 Personer, eller ialt 5.866 Personer.
32     Som tidligere fremhævet af CRX, ønskes Transporterne paabegyndt snarest muligt og fremskyndet, saaledes at der hver Uge afgaar to Tog, hver med ca. 1000 Flygtninge og hver til sin Destination. Der foreslaas fra britisk Side følgende Plan for Overførelserne:
1. Uge: Tog Nr. 1 til Slesvig-Holsten (Lübeck-Pucknitz Station)
  - 2 - Niedersachsen (Hannover)
2. Uge  - - 3 - Slesvig-Holsten
 - - 4 - Nord Rhin-Westfalen (Wipperfürth)
 3. Uge:  - -  s - Slesvig-Holsten
 - - 6 - Nord Rhin-Westfalen.
33      Saafremt denne Plan ikke kan godkendes eller opfyldes fra dansk Side, er CRX villig til at forsøge andre Veje og rede til at drøfte Spørgsmaalet, eventuelt i København, saafremt dette maatte vise sig nødvendigt.
    Et Gennemslag af nærværende Indberetning med Bilag er indsendt til Flygtningeadministrationen

E. A. BIERING

34  Bilag til dok. nr. 160. Skrivelse af 3. november 1947 fra det interallierede
hjemsendelseskontors britiske afdeling til den danske militærmission i Berlin.
35  COMBINED REPATRIATION
EXECUTIVE,
BRITISH ELEMENT

Berlin, 3rd November, 1947.

To: Danish Military Mission, Berlin.

Subject: Repatriation of Germans from Denmark to British Zone Germany.

DET INTERALLIEREDE
HJEMSENDELSESKONTORS
BRITISKE AFDELING

Berlin, den 3. november 1947.
 

Til: Den danske Militærmission i Berlin.

Vedrørende: Hjemsendelse af tyskere fra Danmark til den britiske zone i Tyskland.

36  1. Further to my letter of even reference dated 31st October 1947 (#22), I enclose further List »D« Consisting of 1.962 refugees who will be received into Land North Rhine-Westfalia. They should be despatched to Wipperfürth. 1. I tilslutning til mit brev af 31. oktober 1947 vedrørende samme sag vedlægger jeg yderligere liste »D« omfattende 1.962 flygtninge, som vil blive modtaget i provinsen Nord-Rhin-
Westfalen. De skulle sendes til Wipperfürth.
37     2. List »E« is also attached which consists of a further 36 refugees who will be received into Land Schleswig-Holstein.
 3. The same conditions as quoted in a/m letter apply.
2. Desuden vedlægges liste »E« omfattende yderligere 36 flygtninge, som vil blive modtaget i provinsen Slesvig-Holsten.
 3. De samme betingelser, som er angivet i ovennævnte brev, vil være gældende. (246) 
38  4 The following is a summary of acceptances to date:
List A. . . 3.135 to Land Schleswig-Holstein
- B...   704 -  Niedersachsen
- c. .. 7 -  Niedersachsen
- D. .. 1.962 - North Rhine-Westfalia
 E . .. 36 -   -  Schleswig-Holstein
Total.... 5.844
 

G. C. SMITII
CRX

4. Det følgende er en oversigt over godkendte tilfælde til dato:
Liste A . . 3.135 til prov. Slesvig~Holsten
 - B.. 704 - - Nedresachsen
 - C. . 7 - - Nedresachsen
 - D.. 1.962 - - Nord-Rhin-Westfalen
 - E.. 36 - - Slesvig-Holsten
Ialt 5.844
 

G. C. SMITH
CRX

39   Aktstykke 161. 
Telefonisk indberetning af 15. november 1947 fra den danske militærmission
i Berlin til udenrigsministeriet.
40   Missionen har underhaanden bragt i Erfaring, at Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge i Danmark's Hjemsendelse til Tyskland igaar fra britisk Side er blevet fremlagt i Koordinerings~Komiteen*) med Henstillig om, at der foretages Skridt til Løsning af Spørgsmaalet. Denne Henstilling er blevet meget vel modtaget, og Sagen berammet til Behandling i næste Komitémøde**).
41  Aktstykke 162.
Indberetning af 17. november 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.

Berlin, den 17. November 1947.

Repatriering af tyske Flygnainge til den britiske
Zone: Compassionate cases.

42  Fra Combined Repatriation Executive, British Element, har Militærmissionen modtaget den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 10. November 1947 med Meddelelse om, at de britiske Myndigheder er rede til at modtage yderligere 125 tyske Flygtninge fra Danmark i den britiske Zone som nærmere angivet paa den (247) med Skrivelsen fulgte Liste F, som herfra er indsendt direkte til Flygtningeadministrationen.
43        Militærmissionens Repræsentant har overfor CRX paapeget den utilfredsstillende Fremgangsmaade, som i øjeblikket anvendes ved Behandlingen af Hjemsendelser af »compassionate cases«, og som arbejder for langsomt og tungt og medfører, at de godkendte Lister er forældet, naar de naar frem til de danske Myndigheder. 
44  Man har derfor foreslået, at de danske Myndighedcr udarbejder Lister over de Personer i Lejrene, som er i Besiddelse aftysk »Zuzugsgenehmigung«, og at Repatrieringen finder Sted i Henhold til disse Lister, som vil være i Overensstemmelse med de øjeblikkelige Forhold uden yderligere (dobbelt) Kontrol ved de lokale tyske Myndigheder.

E. A. BIERING

45  Bilag til dok. nr 162. Skrivelse af 10. november 1947 fra det interallierede hjemsendelseskontors britiske afdeling til den danske militærmission i Berlin.
46  COMBINED
REPATRIATION EXECUTIVE,
BRITISH ELEMENT

Berlin, 10th November, 1947.

To: Danish Military Mission, Berlin.

Subject: Repatriation of Germans from Denmark to British Zone Germany.

DET INTERALLIEREDE
HJEMSENDELSES- KONTORS
BRITISKE AFDELING
Oversættelse.
Berlin, den 10. november 1947.

Til: Den danske Militærmission i Berlin.

Vedrørende: Hjemsendelse af tyskere fra Danmark til den britiske zone i Tyskland.

47  1. Further to my letter of even reference dated 3rd November 1947**).
I enclose further list »F« consisting of 125 refugees who will be received into
Land North  Rhine/Westfalia.  The destination station is Wipperfürth.

G. C. SMITH
CRX

1. I tilslutning til mit brev af 3. november 1947**) vedrørende samme sag vedlægger jeg yderligere liste »F« omfattende 125 flygtninge, som vil blive modtaget i provinsen Nord-Rhin-Westfalen. Bestemmelsesstationen er
Wipperfürth.

G. C. SMITH
CRX (248) 

48  Aktstykke 163.
Skrivelse af 17. november 1947 fra den danske militærmission i Berlin til den britiske afdeling af det allierede kontrolråd for Tyskland, direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer. 
49  Berlin, 17 November. 1947.

PW & DP Division, HQ, CCG (BE),
Berlin, BA.O.R.

 From CRX (British Element) this Mission has in the interval 31 October to 12 November, 1947 received in all 6 nominal rolls A, B, C, D, E and F, containing the names of about 6.000 German refugees who are in possession of housing permit (»Zuzugsgenehmi-
gung«) to the British Zone of Germany and whom the British Authorities are willing to accept into their Zone.

Berlin, den 17. november 1947.

Afdelingen for Krigsfanger og tvangsflyttede Personer, Hovedkvarteret, Kontrolkommissionen for Tyskland (Britisk Afd.), Berlin, Den britiske Rhinarmé.

 Fra CRX*) (Britisk Afdeling) har nærværende mission i perioden 31. oktober til 12. november 1947 modtaget ialt 6 navnelister A, B, C, D, E og F indeholdende navnene på omkring 6.000 tyske flygtninge, som er i besiddelse af indflytningstilladelse (»Zuzugsgenehmigung«)  til den britiske zone i Tyskland, og som de britiske myndigheder er villige til at modtage i deres
zone.

50      The nominal rolls have from here been forwarded to the Refugee Administration in Copenhagen which by checking list A and B has found that out of the 3.135 approved persons on list A only about 1.361 are still remaining in Denmark, and out of 704 persons on list B only about 420 are left. It is expected that the situation will be a similar one as regards the later received lists C, D E and F. Navnelisterne er herfra blevet fremsendt til flygtningeadministrationen i København, der ved at afkontrollere listerne A og B har konstateret at kun omkring 1.361 af de 3.135 godkendte personer på liste A stadig befinder sig i Danmark, og at der af 704 personer på liste B kun er omkring 420 tilbage. Det ventes, at forholdet vil være et lignende med hensyn til de senere modtagne lister C, D, E og F.
51      The reason for this is most probably the fact that the lists which this Mission has received from the British Authorities are too old. They have - as far as can be seen -- been worked out by local (249) German authorities some time ago, and consequently they are not in accordance with the present facts. Grunden hertil er højst sandsynligt, at listerne, som nærværende mission har modtaget fra de britiske myndigheder, er for gamle. De er  så vidt det kan ses blevet udarbejdede af stedlige (249) tyske myndigheder for nogen tid siden og er som følge deraf ikke i overensstemmelse med de nuværende forhold.
52      This Mission therefore suggests that in future as far as registration of compassionate cases is concerned the following method be used:     Nærværende mission foreslår derfor, at følgende fremgangsmåde anvendes i fremtiden forsåvidt angår registreringen af»compassionate cases«:
53  The Danish Authorities in Denmark investigate and check which refugees are in possession of housing permit (»Zuzugsgenehmigung«) to the British Zone. The repatriation will then take place on basis of these lists without any (double) checking by the German authorities as this checking it has appeared, will take a very long time (about 4 months). De danske myndigheder i Danmark undersøger og kontrollerer, hvilke flygtninge der er i besiddelse af indflytningstilladelse   (»Zuzugsgenehmigung«) til den britiske zone. Hjemsendelsen vil da finde sted på grundlag af disse lister uden nogen (dobbelt) kontrol ved foranstaltning af de tyske myndigheder, idet denne kontrol, som det har vist sig, vil tage meget lang tid (ca. 4 måneder).
54  The Danish Authorities should be pleased to receive in Denmark a British officer to observe that only refugees who are in possession of housing permit in the British Zone are put on the lists and sent to the Zone.

For the General

H WENCK
Lieutenant-Colonel

De danske myndigheder ville med glæde modtage en britisk officer i Danmark til at påse, at kun flygtninge, som er i besiddelse af indflytningstilladelse til den britiske zone, sættes på listerne og sendes til zonen.

På generalens vegne

H. WENCK
Oberstløjtnant (250) 

55  Aktstykke 164.
Skrivelse af 19. november 1947 fra den britiske afdeling af det allierede kontrolråd forTyskland, direktoratet for krigsfanger og tvangflyttede personer, til den danske militærmission i Berlin. 
56  PW & DP DIVISION
Headquarters,
Control Commission for Germany (B.E.),
Berlin,
B.A.O.R.

Berlin, 19th November, 1947.

To The Danish Military Mission to the Allied
Control Authority in Germany.
(Through Allied Liaison & Protocol Section).

AFDELINGEN FOR KRIGSFANGER
OG TVANGSFLYTTEDE PERSONER
Hovedkvarteret,
Kontrolkommissionen for Tyskland (Britisk afdeling), Berlin, Den britiske Rhinarmé.

Berlin, den 19. november 1947.

Til: Den danske Militærmission ved den allierede Kontrolmyndighed i Tyskland. (Gennem den allierede Forbindelses- og Protokolafdeling).

57     I thank you for your letter with reference to the procedure for dealing with German refugees (jvf dok 163 = #48).
 I note that it appears likely that only approximately half of the 6.000 Refugees, named by the German Authorities of our Zone as able to be accepted, are likely to be found still in Denmark.
   Tak for Deres brev angående fremgangsmåden ved behandlingen af tyske flygtninge.
 Jeg har bemærket, at sandsynligvis kun omkring halvdelen af de 6.000 flygtninge, som de tyske myndigheder i vor zone har opgivet, at de er i stand til at modtage, endnu befinder sig i Dan mark.
58     I am sorry, but the system of ordering the German Authorities to nominate Refugees from Denmark whom they were able to accept was introduced by order of the Military Governor to try and overcome the delays which had resulted from the former procedure, where the names were forwarded from Denmark.    Det gør mig ondt, men ordningen med at instruere de tyske myndigheder om at udpege de flygtninge fra Danmark, som de er i stand til at modtage, blev indført efter ordre af militærguvernøren for at prøve på at overvinde de forsinkelser, som var blevet resultatet af den tidligere fremgangsmåde, hvorefter navnene blev fremsendt fra Danmark.
59     I suggest that we could still adopt your suggestion in part, while carrying (251) on with the other system. I mean as follows:

a) We will continue to move such of the Refugees on the German Lists who prove to be still in Denmark.

Jeg foreslår, at vi til trods herfor eventuelt delvis anvender Deres for- (251) slag, samtidig med at vi fortsætter med den anden ordning. Jeg mener således:

a) Vi fortsætter med at transportere de flygtninge på de tyske lister, som viser sig stadig at være i Danmark.

60  b) While this is going on (or, if you prefer, as soon as it is clear which Refugees are concerned), send us lists from the Danish Refugee Authorities of all remaining German Refugees by Länder who have a housing permit signed by a German Bürgermeister and approved by the local British Authority. We will then forward these to Länder and ask them speedily to confirm whether these Zuzugsgenehmigung are still valid, and we will then arrange to move these people if acceptable. b) Medens dette står på (eller hvis De foretrækker det, så snart det er klart, hvilke flygtninge det drejer sig om), send os da lister fra de danske flygtningemyndigheder over alle de af de tilbageværende tyske flygtninge ordnet efter provinser, som har en indflytningstilladelse underskrevet af en tysk borgmester og godkendt af den stedlige britiske myndighed. Vi vil så fremsende disse til vedkommende provinser og anmode dem om hurtigt at bekræfte, om tilladelserne stadig er gyldige, og vi vil så sørge for at flytte disse folk, hvis de kan modtages.
61     If you agree, would you please call for such lists and we will endeavour to cut delays to the minimum.With the movements of population normal in the Zone a permit which may have been valid some months ago may, in the interval, have been invalidated by the necessity either to move the German concerned in our Zone or to allot the accomodation formerly vacant to a Refugee who has arrived in the interval.     Hvis De er enig heri, vil De da være så venlig at anmode om sådanne lister, og vi skal da bestræbe os for at nedskære forsinkelserne til det mindst mulige. Med de flytninger, der er sædvanlige inden for zonen, kan en tilladelse, der har været gyldig for nogle måneder siden, i mellemtiden være blevet ugyldig som følge af nødvendigheden af enten at flytte vedkommende tysker i vor zone eller af at tildele det tidligere ledige husrum til en flygtning, som er ankommet i mellemtiden.
62    By agreeing to the above suggestion we could clear more cases while still (252) acting in accordance with the Military Govenor’s instructions.
A. G. Kensington
Brigadier (Retd.)
Chief PW & DP Division
Ved at antage ovennævnte forslag kunne vi ekspedere flere tilfælde, me- (252) dens vi stadig ville handle i overensstemmelse med militærguvenørens ordrer.
A. G. Kensington
Brigadegeneral ( i reserven)
Chef for afdelingen for krigsfanger og 
tvangsflyttede personer. 
63   Aktstykke 165. 
Telegrafisk instruktion af 22. november 1947 fra udenrigsministeriet til ambassaden i Washington.
64   Udenrigsministeriet

 I telegrammet gjorde udenrigsministeriet ambassaden i Washington bekendt med, at de britiske myndigheder i Berlin efter instruktion fra det britiske udenrigsministerium havde forelagt spørgsmålet om en generel løsning af det danske flygtningeproblem i det allierede kontrolråds koordinationsudvalg (JVF DOK 161 = 5#39), der ventedes at ville behandle sagen den 27. november 1947 (n64

65   - Ambassaden blev samtidig anmodet om at søge udvirket, at den amerikanske repræsentant i kontrolrådet blev instrueret om aktivt at støtte de britiske bestræbelser or sagens løsning, derved at et yderligere kontingent tyske flygtninge fra Danmark blev modtaget i den amerikanske besættelseszone. Det fremhævedes i denne forbindelse, at de tre vestlige zoner til opfyldelse af betingelserne for marskal Stalins tilsagn af 6. juni 1946 til udenrigsministeren blot behøvede tilsammen at modtage yderligere mellem 20 og 25.000 flygtninge. 
66   Ambassaden blev endvidere anmodet om at ville fremhæve, at det ville være uforståeligt for og vække skuffelse hos den danske regering og offéntlighed, såfremt de vestlige besættelseszoner, som ifølge foreliggende oplysninger jævnligt udsendte ikke ubetydelige antal af tvangsflyttede personer som arbejdskraft og indvandrere til England, Holland, Belgien, Frankrig, Canada og de sydamerikanske lande, ikke skulle se sig i stand til at modtage dette forholdsvis ringe antal tyske statsborgere, der i mere end 2½ år havde været holdt interneret i Danmark. Det tilføjedes, at den danske regering både af hensyn til den store økonomiske byrde og af humane hensyn til flygtningene måtte tillægge det afgørende betydning ikke at skulle opleve endnu en vinter med flygtningespørgsmålet uløst.
67   Aktstykke 166. 
Indberetning af 25. november 1947 fra den danske militærmission i Berlin til udenrigsministeriet.
68   Den 25. november 1947 indberettede den danske militærmission i Berlin, at spørgsmålet om de tyske flygtninge i Danmark var blevet behandlet på et møde samme dag i det allierede kontrolråds koordinationsudvalg.*)
69   Aktstykke 167. 
Telegrafisk indberetning af 26. november 1947 fra ambassaden i Washington
til udenrigsministeriet.

 State Department sympatisk, men frygter, umuligt for amerikanske Zone overtage yderligere Flygtninge for nærværende.

70  Aktstykke 168.
Uddrag af telefonmeddelelse af 1. december 1947 fra udenrigsministeriet til den danske militærmission i Berlin (n70) .
71  1. Marskal Stalins Tilsagn afgaves mundtligt til Udenrigsministeren den 6. Juni 1946 i Moskva i Udenrigsminister Molotovs Nærværelse og gik ud paa, at Sovjetunionens regering var villig til at modtage 100.000 - svarende til Halvdelen af de tyske Flygtninge i Danmark til Anbringelse i den russiske Zone i Tyskland under Forudsætning af, at de tre andre Besættelsesmagter tilsammen modtog et lignende Antal.
72  Tilsagnet, der ikke var tidsbegrænset og ikke indeholdt noget Forbehold med Hensyn til Opfyldelsen af Potsdam-Overenskomstens Bestemmelser om Anbringelsen af tyske Flygtninge fra Polen, Østrig og Czekoslovakiet, omfattede (254) efter sin Ordlyd de tyske Flygtninge, der paa Tidspunktet for Afgivelsen befandt sig i Danmark, og tog saaledes ikke Hensyn til de tyske Flygtninge, der i Dagene umiddelbart efter den tyske Kapitulation fjernedes fra Bornholm.
73  Ved nogle nylig af de lokale Myndigheder paa Bornholm anstillede Undersøgelser har det iøvrigt vist sig, at det ikke er rigtigt, naar det i de tidligere fra dansk Side til Brug for de fire Stormagter udarbejdede Redegørelser for Danmarks Flygtningeproblem er blevet anført, at der ved Befrielsen befandt sig ca. 20.000 tyske Flygtninge paa Øen. 
74  Undersøgelserne har givet som Resultat, at højst ca. 3.000 af de paagældende tyske Statsborgere var Flygtninge, medens Resten var Medlemmer af den tyske Værnemagt. Evakueringen skete under sovjetisk Medvirken, men under Anvendelse af dansk Materiel og Transportpersonel, og Afregning for Transporterne foretoges af de danske Myndigheder. De to Grupper af tyske Statsborgere holdtes under Evakueringen adskilt, og da Vederlaget for Skibsbefordringen var afhængig af de befordrede Personers Antal, foretoges ved hver Transport en Optælling af de paagældende. De ovenanførte Tal bygger paa disse Regnskabsnotater.
75  Aktstykke 169.
Uddrag af referat af 1. december 1947 vedrørende samtaler den 17. og 18. oktober 1947 mellem kontorchef i statens civile luftværn, B. H. Aarøe, og embedsmænd i direktoratet for tvangsflyttede personer, Baden-Baden.
76       Efter Aftale med Minister Kjærbøl aflagde jeg i Dagene 17. og 18. Oktober 1947 Besøg i Direction des Personnes Déplacées i Baden-Baden for at søge Kontakt med de nye Embedsmænd, der efter en Række Personskifter var blevet knyttet til Direktionen.
 Efter at jeg var blevet forestillet for Direktionens Afdelingschefer havde jeg en længere Samtale med Underdirektøren.
77   Den følgende Dag var jeg inviteret til Frokost hos Direktøren, M. Chérifi, og under den Samtale, som fulgte efter, erklærede han sig villig til paa samme Maade som de britiske Myndigheder at modtage i den franske Zone et Antal Flygtninge, som kan genforenes med deres Familier med Bopæl i denne Zone. Det vil formentlig dreje sig om imellem 2-3.000 ------------  - - - -
Den 1. December 1947.
AARØE
(255) 
78  Aktstykke 170.
Indberetning af 2. december 1947 fra ambassaden i Washington til udenrigsministeriet.

Washington, den 2. December 1947.

Tyske Flygtninge i Danmark.

79      For at støtte den Henvendelse, som Ambassaden i Medfør af Udenrigsmini-
steriets Telegram af 22. f. M. (dok. 165 = #65) rettede til State Department, forsøgte jeg den 24. ds. fra New York, hvor jeg paa dette Tidspunkt opholdt mig som Medlem af den danske Delegation til de Forenede Nationers Plenarforsamling, at opnaa telefonisk Forbindelse med den fungerende Udenrigsminister, Hr. Robert Lovett, og da dette mislykkedes, rettede Ambassaderaad Bang-Jensen efter min Henstilling et personligt Brev til Hr. Lovett, i hvilket han paa mine Vegne og under Henvisning til Samtalen mellem Statssekretær Marshall, Udenrigsminister Gustav Rasmussen og mig, giver en kort Fremstilling af Sagen og retter en indtrængende Anmodning om, at den amerikanske Regering udvirker de amerikanske Militærmyndigheders Tilslutning til, at det forholdsvis beskedne Antal tyske Flygtninge, som der er Tale om, maa blive modtaget i den amerikanske Zone af Tyskland.
80      Efter min Tilbagekomst til Washington har jeg i Dag haft en Samtale om Sagen med den fungerende Udenrigsminister. Hr. Lovett har meddelt mig, at han havde telegraferet til Statssekretær Marshall i London om Sagen, men at han ikke var vidende om Resultatet. Det var ham bekendt, at der af de amerikanske Militærmyndigheder i Tyskland General Clay (n80) er som bekendt for Tiden i London - var blevet givet Oplysninger om Tilgangen af tyske Flygtninge i den amerikanske Zone, som ikke helt stemte med de Oplysninger, State Department allerede var i Besiddelse af. Denne Side af Sagen vilde nu blive nærmere undersøgt.
81      Hr. Lovett lovede mig, at der vilde blive sendt et nyt Telegram til London i Sagen paa Basis af vor Samtale, og at jeg vilde blive underrettet, saa snart et Resultat forelaa.
 Afskrift af nærværende Beretning er tilstillet Ambassaden i London.

HENRIK KAUFFMANN

Videre til Akter6

 
Anmerkungen: Noter:
n17:   Det interallierede Hjemsendelseskontors britiske afdeling.
n18  Tilladelse fra vedkommende lokale myndigheder i Tyskland til at tage bopæl inden for et bestemt distrikt. Uanset at »Zuzugsgenehmigung« foreligger, kræves tilladelse fra vedkommende allierede centralmyndigheder til at indrejse i Tyskland.
n64  Sagen behandledes i udvalgets møde den 25. november 1947, jfr. dok. nr. 166 = #67.
n70  Meddelelsen var foranlediget af en forespørgsel fra fransk side til militærmissionen, jfr. dok. nr. 171.
n80   Den amerikanske øverstkommanderende i Tyskland.