Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (4) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (4) 

 
Aktstykke 145.
Skrivelseaf 14. juli 1947 fra udenrigsministeriet til den danske militærmission i Berlin.

København, den 14. Juli 1947.

Hjemsendelse af tyskc Flygtninge i Danmark til den
franske Zone af Tyskland.
UM. af 17.5.1947*).

I Fortsættelse af ovenciterede Skrivelse fremsender Udenrigsministeriet hoslagt Afskrift af en med de franske Militærmyndigheder i Tyskland indgaaet Overenskomst af 2. Juli 1947, hvorefter der er opnaaet Enighed om Hjemsendelse fra Danmark til den franske Besættelseszone i Tyskland af 15.000 tyske Flygtninge udover de ca. 15.000 tyske Flygtninge, den franske Zone tidligere har modtaget.
Hjemsendelsen af det nye Kontingent er begyndt Onsdag den 9. Juli 1947 med Hjemsendelsen af 1.000 Flygtninge og vil fra den 16. d. M. at regne foreløbig (218) omfatte 1.500 Flygtninge pr. Uge. De franske Myndigheder har dog erklæret sig rede til at undersøge Mulighederne for at forøge de ugentlige Transporters Størrelse fra Midten af August, og der vil omkring den 10. August finde et nyt Møde Sted mellem danske og franske Repræsentanter med Henblik paa en nærmere Drøftelse af dette Spørgsmaal.
Fra dansk Side er man gaaet ind paa i det Omfang, hvori det er muligt uden at adskille Familier, i Transporterne at medtage de flest mulige Personer, der 
1. er Landarbejdere, Tjenestefolk eller Tekstilarbejdere eller kan antages at være egnet til Arbejde af denne Art, og/eller 
2. tilhører den katolske Tro.
Da de franske Myndigheder paa Grund af Ernæringssituationen i den franske Zone ikke har ment paa indeværende Tidspunkt at kunne modtage Flygtningene, medmindre der fra dansk Side ydes en Levnedsmiddelhjælp, indtil Høsten i Zonen er i Hus, er de danske Myndigheder derhos gaaet ind paa til den franske Zone vederlagsfrit at levere Levnedsmidler svarende til 1.850 Kalorier pr. Dag pr. Flygtning i 90 Dage. 
Levnedsmidlernes Art bestemmes af de danske Myndigheder, og deres Forsendelse vil ske med 3 Tog, der afsendes fra Danmark ca. den 20. Juli, ca. den 15. August og ca. den 15. September 1947. Leverancerne vil hovedsagelig komme til at omfatte Gryn og Mel samt mindre Kvanta Margarine og Sukker. De samlede Omkostninger anslaas til ca. 400.000 Kroner.
De fra dansk Side givne Tilsagn med Hensyn til Udvælgelsen af Flygminge og Levering af Levnedsmidler er optaget i Overenskomsten, men er ikke offentliggjort, jfr. Udenrigsministeriets i Genpart vedlagte Pressemeddelelse af 2. Juli 1947.
F. M.
J. R. DAHL
(219) 
Aktstykke 146.
Uddrag af depeche af 30. juli 1947 fra den danske chargé d'affaires a. I. i Washington til udenrigsrninisteren.
Washington, den 30. Juli 1947.

Hjemsendelse af tyske Flygtninge til den amerikanske Zone af Tyskland.

Hr. Udenrigsminister,
 Ambassadør Kauffmann, der ventes til New York om en Uges Tid, sendte mig, inden han rejste fra Danmark Hr Udenrigsministerens Instruktionsskrivelse af 22. juli vedrørende Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge i Danmark, idet han meddelte mig, at Udenrigsministeriet, da Sagen hastede, vilde sætte Pris paa, om jeg eventuelt tog Sagen op inden hans Tilbagekomst. 
10  Det passede sig saa heldigt, at jeg netop havde aftalt at se General J. H. Hilldring, der er Assistent Secretary of State for de okkuperede Omraader, for at drøfte Spørgsmaalet om Genaabningen af de danske Skibsfartsruter mellem Japan og U. S. A. General Hilldring, der trækker sig tilbage fra den 15. August, havde bedt sin nylig udnævnte Efterfølger, General Charles E. Saltzman om at være til Stede tillige med Referenten for danske Sager i State Department, Hr. Francis Cunningham. --- --- ---
11  General Hilldring indledede Samtalen i Gaar med at sige, at han haabede, at det stod mig klart, at jeg havde forskaffet ham større Vanskeligheder, end han paa noget andet Tidspunkt havde haft med de amerikanske Militærmyndigheder i Tyskland. Desværre var det jo ikke lykkedes Okkupationsmagterne at naa frem til en samlet Løsning af Spørgsmaalet om de danske Flygtninge forrige Efteraar, og han havde derfor, da han følte, at han havde afgivet et Løfte til mig herom, alligevel sørget for, at den amerikanske Zone tog de 12.000, uanset at der ikke var truffet nogen Aftale om de resterende Flygtninge. --- ---
12  Jeg bør tilføje, at noget egentligt Løfte om, at den amerikanske Zone subsidiært vilde tage de 12.000, havde General Hilldring strengt taget ikke givet mig, selvom han havde stillet mig dette meget stærkt i Udsigt.
13  Jeg benyttede General Saltzman's Tilstedeværelse ----- til at rekapitulere Sagen meget detailleret. --- Jeg understregede navnlig, at Spørgsmaalet om Flygtningene var et af de mange, der holdt Europas Genrejsning tilbage, og at Sagen ogsaa hastede --- ---
14  General Hilldring fremhævede, at rent bortset fra, om de amerikanske Militærmyndigheder i Tyskland var velvilligt indstillede over for at tage 15.000 Flygt- (220) ninge mere, var det ogsaa et Spørgsmaal om Kongressen. Det var ikke helt uberettiget, naar adskillige af dennes Medlemmer stadig fortalte General Hilldring, at han drev Verdens største og dyreste Pensionat i Tyskland. Han selv var meget sympatisk indstillet; men med sin tidligere Erfaring i Erindring turde han ikke i Dag love mig noget paa State Department's Vegne.
15  Efter en Del yderligere Diskussion, hvor jeg udtrykte min Taknemmelighed for den Sympati og Energi, han altid havde vist denne Sag, og hvor General Hilldring paa sin Side bl. a. sagde, at han skammede sig over, at han overhovedet havde nævnt Spørgsmaalet om, hvad Flygtningene vilde koste U.S.A., hvis de blev anbragt i den amerikanske Zone, i Betragtning af, at Byrden jo forholdsmæssigt set hvilede saa urimeligt meget tungere paa Danmark, lovede han mig dog, at han vilde, hvad han gentagne Gange forsikrede mig »gøre sit bedste« for at faa Spørgsmaalet ordnet. Jeg svarede, at hvis jeg kunde regne med, at han blot vilde gøre dette, følte jeg mig tryg. --- --- ---
16  Ambassaden vil selvsagt holde sig i nær Forbindelse med State Department om denne Sag og søge den fremskyndet mest muligt.
    Jeg tillader mig at vedlægge Genpart af den Note af 28. Juli til Statssekretær Marshall vedrørende Spørgsmaalet, som jeg overgav General Hilldring efter vor Samtale.
 Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Uden-
rigsministerens ærbødige

POVL BANG-JENSEN

17  Bilag til dok. nr.146. Note af 28. juli 1947 fra den danske chargé d'affaires a. 1.i Washington til den amerikanske udenrigsminister.
18  Washington, July 28, 1947.

Sir,
 I have the honour to refer to my notes to the Acting Secretary of State of April 25 and June 14 last year (221) and to my pro memoria of November 21,  1946, regarding the 200.000 German refugees who were forced upon Denmark previous to the German surrender and, equalling about 5% of the Danish population, have placed an extremely serious economic burden upon Denmark.

Washington, den 28. juli 1947.

Deres Excellence,
 Jeg har den ære at henvise til mine noter af 25. april og 14. juni f. å. til den fungerende udenrigsminister og (221) mit pro memoria af 21. november 1946 vedrørende de 200.000 tyske flygtninge, svarende til ca. 5% af den danske befolkning, som forud for den tyske kapitulation blev påtvunget Danmark, og som har lagt en overordentlig tung økonomisk byrde på landet.

19  During the winter and spring the Danish Government succeeded in concluding agreements with the authorities in the four zones in Germany as to the repatriation during the summer of approximately 100.000 of these refugees.  I løbet af vinteren og foråret lykkedes det den danske regering at opnå aftaler med myndighederne i de fire zoner af Tyskland om hjemsendelse i sommerens løb af henved 100.000 af disse flygtninge. 
20  At the end of August the following numbers will have been transferred to the respective zones:
American Zone 12.000
British Zone 18.000
French Zone 15.000
Russian Zone 36.000
 Total... 81.000
Ved udgangen af august vil følgende antal være overført til de respektive zoner:
Amerikanske zone  12.000
Britiske zone  18.000
Franske zone  15.000
Russiske zone  36.000
 Ialt 81.000
21  Besides, approximately 19.000 German refugees who had been connected with the German military forces have been returned to Germany to be demobilized at their places of origin within the four zones. Desuden er ca. 19.000 tyske flygtninge, som havde været tilknyttet den tyske værnemagt, blevet sendt tilbage til Tyskland til demobilisering på deres hjemsteder i de fire zoner.
22  Accordingly, 100.000 German refugees still remain in Denmark. The French authorities, however, have recently agreed to receive another 15.000 refugees in the French zone, so that the number will be reduced to about 85.000 at the middle of September.  Der er herefter stadig 100.000 tyske flygtninge i Danmark. De franske myndigheder er imidlertid fornylig indgået på i den franske zone at modtage endnu 15.000 flygtninge, således at tallet omkring midten af september vil være nedbragt til ca. 85.000. 
23  It will be remembered that Marshall Stalin personally in an interview has promised (222) M. Gustav Rasmussen, the Danish Foreign Minister, that Russia will admit half of the German refugees in Denmark to the Russian zone if the Western zones will accept the other half. Det vil huskes at marskal Stalin under en samtale med den danske udenrigsminister, (222) hr. Gustav Rasmussen, har lovet, at Rusland vil give halvdelen af de tyske flygtninge i Danmark adgang til den russiske zone, såfremt de vestlige zoner vil modtage den anden halvdel. 
24  Consequently, if the American and the British Government, like the French Government, would each accept 15.000 refugees more in their zones, the Russian Government presumably will take over the remainder. Hvis den amerikanske og den britiske regering derfor ligesom den franske regering hver især vil modtage endnu 15.000 flygtninge i deres zoner, vil den russiske regering formentlig overtage de tilbageværende. 
25  The Western zones and the Eastern zone, then, will each have received a total of 90.000 refugees, apart from the 19.000 connected with the German military forces, who, as far as is known, have been spread all over the four zones. De vestlige zoner og den østlige zone vil så hver især have modtaget ialt 90.000 flygtninge, bortset fra de 19.000, som har været tilknyttet den tyske værnemagt, og som, såvidt vides, er spredt over alle fire zoner.
26  It has been necessary to keep the refugees interned in order to avoid infiltration in Danish life of this foreign element. It seems, however, contrary to humane principles to keep ordinary people interned for years when they are eager to go back home.  Det har været nødvendigt at holde flygtningene interneret for at undgå en infiltration i det danske samfund af dette fremmedelement. Det synes imidlertid at være i strid med humane principper at holde almindelige mennesker interneret i årevis, når de er ivrige efter at vende hjem. 
27  Numerous refugees have received information that their relatives in Germany have found homes and are able to receive them; many of the women have letters from their husbands, who have now been released as prisoners of war and naturally want their wives and children to join them. Talrige flygtninge har modtaget underretning om, at deres pårørende i Tyskland har fundet boliger og er i stand til at modtage dem; mange af kvinderne har fået breve fra deres mænd, som nu er løsladt af krigsfangenskab og naturligvis ønsker, at deres hustruer og børn skal slutte sig til dem.
28     Quite apart from the inhumanity of the situation, it is not possible for the Danish Government to continue to shoulder the economic burden of feeding and guarding the refugees. Denmark's recuperation after the war has been seriously impeded.  Rent bortset fra det inhumane i forholdet, er det ikke muligt for den danske regering fortsat at bære den økonomiske byrde at underholde og bevogte flygtningene. Der er blevet lagt alvorlige hindringer i vejen for Danmarks genopbygning efter krigen. 
29  The consider- (223) able personnel needed for guarding the refugees has been a drain on the Danish manpower situation and the food the refugees are eating, and which otherwise would have been exported, has been a no less serious drain on Denmark's critical foreign exchange position, now further impaired by the unfortunate weather, which has caused severe damage to the Danish harvest. Det anse- (223) lige personel, som udkræves til flygtningenes bevogtning savnes stærkt på det danske arbejdsmarked, og de fødevarer, flygtningene fortærer, og som ellers ville være blevet eksporteret, har været en ikke mindre tung belastning for Danmarks kritiske valutasituation, som nu er blevet yderligere forværret på grund af de uheldige vejrforhold, der har forårsaget alvorlig skade på den danske høst.
30  It is therefore imperative for the economic recovery of Denmark that the remaining refugees are removed before the coming winter. Det er derfor bydende nødvendigt for Danmarks økonomiske genopbygning, at de tilbageværende flygtninge fjernes inden den kommende vinter.
31  My Government, which appreciate the sympathy and interest the Government of the United States has shown in this matter, which constitutes one of the obstructions for the rebuilding of a sound and orderly Europe, has instructed me, as earnestly and urgently as possible, to ask the American Government to authorize the military administration in the American zone to receive further 15.000 refugees during the coming couple of months so that this grave problem will finally once and for all be settled. Min regering, der værdsætter den sympati og interesse, De Forenede Staters regering har vist i denne sag, som indebærer en af hindringerne for genopbygningen af et sundt og ordnet Europa, har instrueret mig om så indtrængende og indstændigt som muligt at anmode den amerikanske regering om at bemyndige militærmyndighederne i den amerikanske zone til i løbet af de kommende par måneder at modtage yderligere 15.000 flygtninge, således at der omsider en gang for alle kan blive truffet en ordning med hensyn til dette alvorlige spørgsmål.
32  I avail myself of this opportunity to renew to you, Sir, the assurances of my highest consideration.
POVL BANG JENSEN
Chargé d'Affaires a. i.

The Honorable George C. Marshall,
Secretary of State, Department of State, Washington, D.C.

Jeg benytter mig af denne lejlighed til påny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse
POVL BANG-JENSEN
Chargé d'Affaires a. i.

Højvelbårne Hr. Udenrigsminister
George C. Marshall,
Udenrigsniinisteriet,
Washington D. C. (224) 

33  Aktstykke 147.
Uddrag af depeche af 6. august 1947 fra den danske chargé d'affaires a. i. i London til udenrigsministeren.

London, den 6. August 1947.

Hjemsendelse af tyske flygrninge fra Danmark.

UM. af 28.7.1947.

34  Hr. Udenrigsminister,

 Igaar Eftermiddag afleverede jeg til the Assistant Under-Secretary of State,
Mr. C. Warner, en Genpart af en Note stilet til Mr. Bevin, og indeholdende de i Hr. Udenrigsministerens ovenciterede Depeche meddelte Instruktioner.

35  Originalnoten er dateret den 1. ds. og tilstilledes nævnte Dag Foreign Office
med Henblik paa, at vedkommende Embedsmand kunde faa Lejlighed til at gøre sig bekendt med den, inden jeg drøftede Sagen med ham. En Genpart af Noten vedlægges. 
36  Ved Samtalen igaar mindede jeg Mr. Warner om, at jeg allerede for et Aar siden havde talt med ham om Flygtningespørgsmaalet, jfr. Depeche af 25. Juli f. A. Jeg kom nu igen til ham, ogsaa fordi Chefen for Northern Department for Tiden var paa Ferie. Som han vilde se af Noten, havde den danske Regering med den dybeste Beklagelse erfaret de under Samtalerne med Mr. Hankey fremkomne Oplysninger om, at Flygtningespørgsmaalets Afgørelse var overgaaet til Behandling i Berlin, hvorved Sagen muligvis vilde trække ud. Regeringen havde i den Anledning instrueret mig om paany indtrængende at henstille til den britiske Regering, at de fra dansk Side foreslaaede Forhandlinger ikke blev udskudt af den Grund.
37  Jeg rekapitulerede derefter Spørgsmaalets Udvikling siden Generalissimo Stalins Tilsagn, -------- fremhævede Byrderne for en 4 Millioners Befolkning ved fortsat at skulle underholde Flygtningene, omtalte den franske Tillægsaftale af 2. Juli og fremhævede, at det var Regeringens alvorlige Haab, at et yderligere Antal Flygtninge nu maatte kunne finde Anbringelse i den britiske Zone.
38  En Forespørgsel fra Mr. Warner om, hvorvidt tilsvarende Henvendelse ogsaa var foretaget til de amerikanske Myndigheder, besvarede jeg bekræftende. Spørgs- (225) maalet var blevet rejst af den danske Ambassade i Washington, og Henvendelsen havde ligget paa Linie med den Note, jeg den 11. f. M. (akt 144 = 3#76) havde afleveret til Mr. Hankey, og som min Regering altsaa nu ønskede fulgt op ved Noten af 1. ds.
39  Mr. Warner henviste til, at Forholdene indenfor den britiske Zone som bekendt var yderst vanskelige, og at Byrderne og Vanskelighederne for den britiske Regering var stadig voksende. Han forstod, at man fra dansk Side gerne saa skabt Mulighed for at »make a deal« med Sovjetmyndighederne, men turde ikke udtale sig om, hvorvidt man fra britisk Side kunde yde Bistand hertil ved nu at modtage yderligere Flygtninge i Zonen. 
40  Han var klar over de Vanskeligheder, den fortsatte Forbliven af Flygtningene skabte Danmark, og forstod de danske Ønsker om at blive af med Flygtningene. Han kunde imidlertid kun love, at Sagen vilde blive gjort til Genstand for indgaaende Overvejelser, og han vilde videregive det danske Ønske om et snarligt Svar paa Henvendelsen.
41  Ved Samtalens Slutning gentog jeg, at den danske Regering efter min sidste Depeche om Samtalen med Mr. Hankey paany havde instrueret mig om overfor den britiske Regering at understrege den alvorlige Bekymring, med hvilken man saa paa Spørgsmaalet, saaledes at der ikke kunde være nogen Tvivl om den danske Regerings Opfattelse. Jeg fremhævede ligeledes, at man fra dansk Side vilde være villig til, hvor og naar det maatte ønskes, at forhandle om Sagen ved særlige Udsendinge og henviste paany til den foregaaende Note i Sagen.
42  Det er min Hensigt ved førstkommende Lejlighed at genoptage Sagen, der nu er overgaaet til the German Department, for at understrge Betydningen, man fra dansk Side tillægger Spørgsmaalet.
43  Samtalen med Mr. Warner synes mig ikke lovende for en Imødekommen af de danske ønsker.
 Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

W. EICKHOFF

44  Bilag til dok. no. 147. Note af 1. august 1947 fra den danske chargé d’affaires a. i. i London til den britiske udenrigsminister. 
45  London, 1st August, 1947.
Sir,

 Under instructions from my Government I had the honour on the 11th July last to hand to the Chief of the Northern Department a note regarding the repatriation of the German refugees still in Denmark.

London, den 1. august 1947.
Deres Excellence,

 I henhold til instruktion fra min regering havde jeg den 11. juli d. å. den ære at overrække chefen for afdelingen for de nordiske lande en note vedrørende hjemsendelse af de tyske flygtninge, som stadig befinder sig i Danmark.

46       During the ensuing conversation I gathered that the furtherance from here of my Government's desire of having another batch of these refugees transferred to the British Zone of Germany would meet, maybe, with certain difficulties inasmuch as the question in general of the German refugees had been placed before a tripartite commission in Berlin.       Under den påfølgende samtale fik jeg forståelsen af, at spørgsmålet om fremme herfra af min regerings ønske om at få endnu et kontingent af disse flygtninge overført til den britiske zone af Tyskland muligvis ville være forbundet med visse vanskeligheder, som følge af at det almindelige spørgsmål om de tyske flygtninge var blevet indbragt for en tremagtskommission i Berlin.
47  It had previously been understood that during the tripartite conversations in Berlin a desire had been expressed from the Soviet authorities to have some German refugees in Hungary and Yugoslavia repatriated to Germany.
Furthermore, that His Britannic Majesty's Government - considering the Soviet desire - envisaged the possibility of being able to have some of the German refugees in Denmark repatriated to their homes whether in the Western districts of the present Poland, the former East-Prussia, or any other district.
     Det var tidligere blevet forstået, at de sovjetiske myndigheder under tremagtssamtalerne i Berlin havde udtrykt ønske om at få nogle tyske flygtninge i Ungarn og Jugoslavien hjemsendt til Tyskland, samt at Hans britiske Majestæts regering - i betragtning af det sovjetiske ønske - forudså muligheden af at få nogle af de tyske flygtninge i Danmark sendt tilbage til deres hjemsteder hvadenten disse måtte være i de vestlige områder af det nuværende Polen, det tidligere Østprøjsen eller i et andet område. (227) 
48      In the above-mentioned note I had the honour to inform you that my Government are most anxious that His Britannic Majesty's Government should urgently consider the question of receiving a further batch of the remaining German refugees in Denmark into the British Zone. I also mentioned that my Government would greatly appreciate the opening of negotiations to this end in the nearest future.       I den ovennævnte note havde jeg den ære at meddele Dem, at min regering meget gerne ser, at Hans britiske Majestæts regering snarest tager spørgsmålet om modtagelse i den britiske zone af et yderligere kontingent af de tilbageværende flygtninge op til behandling. Jeg nævnte også, at min regering højligt ville værdsætte, at der i den nærmeste fremtid åbnedes forhandlinger om spørgsmålet.
49      I have now been instructed to inform you that my Government strongly feel that the fact that the question of the German refugees has been placed before the tripartite commission in Berlin should in no way cause a delay of the proposed negotiations.       Jeg er nu blevet instrueret om at meddele Dem, at min regering er af den opfattelse, at den omstændighed at spørgsmålet om de tyske flygtninge er blevet indbragt for tremagtskommissionen i Berlin, ikke på nogen måde bør medføre en udsættelse af de foreslåede forhandlinger.
50      My Government consider the repatriation of the refugees from Denmark - who have been forced upon my country for nearly 2½ years - the preponderant point, whereas they feel that it be the concern of the authorities of the occupational Great Powers in Germany where the refugees will have to be settled..       Min regering lægger afgørende vægt på spørgsmålet om hjemsendelse fra Danmark af flygtningene, som har været påtvunget mit land i næsten 2½ år, og er af den formening, at det må være de i Tysklands besættelse deltagende stormagters sag at afgøre, hvor flygtningene skal anbringes.
51  The Danish Government would deeply regret any further postponement in having the German refugees removed from Denmark. The Danish people do not recognise any obligation to house and feed these thousands of refugees year in, year out, and the constant postponement of their repatriation is not understood by Denmark but creates a growing ill-feeling. Den danske regering ville dybt beklage enhver yderligere udsættelse af spørgsmålet om fjernelse af de tyske flygtninge fra Danmark. Det danske folk kan ikke anerkende nogen forpligtelse til år ud og år ind at huse og underholde disse tusinder af flygtninge, og den stadige udsættelse af deres hjemsendelse forstås ikke i Dan mark, men medfører en voksende modvilje. 
52  Of course the Danish people are aware that the situation in Germany is very difficult; however, having been forced to feed the German occupational army during 5 years and thereafter a German »refugee army« for more than two years they feel that the time has now come when all these refugees should be repatriated to their homeland. Det danske folk er
naturligvis klar over de meget vanske-
lige forhold, der hersker i Tyskland, (228) men mener, efter at have været tvunget til at underholde den tyske besættelseshær i 5 år og derefter en tysk »flygtningehær« i mere end 2 år, at tidspunktet nu er kommet, da alle disse flygtninge bør sendes tilbage til deres hjemland.
53       I have the honour to be, with the
highest consideration, Sir, Your most
obedient humble Servant,

W. EICKHOFF

The Right Honourable
 Ernest Bevin, P.C., M.P.,
Secretary of State for Foreign Affairs.

Jeg har den ære at forblive, med den mest udmærkede højagtelse, Deres Excelliences ærbødigste

W. EICKHOFF

Højvelbårne
 Hr. Udenrigsminister Ernest Bevin,
P.C., M.P.

54  Aktstykke 148.
Uddrag af depeche af 13. august 1947 fra den danske chargé d'affaires a. i.
i London til udenrigsministeren.
55  London, den 13. August 1947.

Hjemsendelse af tyske Flygtninge fra Danmark.
Amb. Dep. af 6.8.47 (akt 147 = #33).

Hr. Udenrigsminister,

 Jeg anmodede forleden telefonisk den fg. Chef for German Department, Mr. Burrows, om en Samtale og forberedte ham paa, at det blandt andet drejede sig om Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge i Danmark.

56        Samtalen fandt Sted igaar Eftermiddags, og jeg indledte den med at henvise til de seneste i Sagen foretagne Henvendelser til Foreign Office, derunder ogsaa til min Samtale med Mr. Warner den 5. ds. Jeg understregede paany den danske Regerings Ønske om at se de resterende Flygtninge fjernet og fremhævede, at man tillagde en hurtig Løsning af dette Spørgsmaal den største Betydning. (229) 
57        Mr. Burrows, der var kendt med Indholdet af de paagældende Henvendelser, tilkaldte den Tjenestemand, som personligt behandler Sagen. Denne oplyste, at man i Foreign Office opererede med Spørgsmaalet efter følgende Linier:
58        Henimod Midten af September regnede man med, at de tre vestallierede Zoner havde overtaget ialt 60.000 Flygtninge og Sovjet Zonen 36.000. Den herefter fremkomne Forskel paa 24.000 mente man Sovjet burde overtage for at bringe Balance i Forholdet. Dette vilde bringe Tallet af de resterende Flygtninge i Danmark ned paa 61.000. 
59  Saafremt Myndighederne i den britiske Zone vilde kunne tage yderligere 9-10.000, hvilket man haabede paa, var det fra britisk Side Tanken at søge Myndighederne for den amerikanske og den franske Zone i Berlin bevæget til hver at tage et tilsvarende Antal, hvorefter man vilde komme ned paa et Resttal af ca. 31.000. Det var Hensigten derefter at rette en samlet Henvendelse til Sovjetmyndighederne for at faa dem til at tage i hvert Fald 30.000 af de resterende 31.000.
60       Jeg henviste herefter til min Note af 1. August, jfr. ovenciterede politiske Depeche, og fremhævede, at den danske Regering meget maatte beklage enhver yderligere Udsættelse af Spørgsmaalet.
61       Mr. Burrows omtalte de mange Vanskeligheder, der bestod i den britiske Zone for en Underbringelse og Forsørgelse af yderligere Flygtninge dér, men haabede, at den paatænkte Overtagelse af de omhandlede 9-10.000 Flygtninge dog kunde gennemføres. I denne Forbindelse fremhævede han, at Hovedmængden af de resterende Flygtninge i Danmark var Kvinder og Børn, og at Vanskelighederne herigennem yderligere forøgedes, idet de ikke var i Stand til at forsørge sig selv.
62        Da et betydeligt Antal af de kvindelige Flygtninge i Danmark allerede var i Forbindelse med deres Forsørgere i Tyskland, fandt jeg, at det naturligste vilde være, om saadanne Familiemedlemmer igen blev bragt sammen.
63        Paa Grund af den alvorlige Betydning, man fra dansk Side tillagde Spørgsmaalets snarlige Løsning, og da Sagen var overgaaet til German Department, havde jeg ment at burde følge Spørgsmaalet op ved denne Samtale for derigennem at bringe Indholdet af de seneste Henvendelser i Mr. Burrows Erindring.
64         Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

W. EICKHOFF
(230) 

65  Aktstykke 149.
Uddrag af depeche af 27. august 1947 fra ambassadøren i London til udenrigsministeren.
66  London, den 27. August 1947.

Hjemsendelse af tyske Flygtninge fra Danmark.

Hr. Udenrigsminister,

 Ved min Tilbagekomst til London efter endt Orlov har jeg i Overensstemmelse med de mig af det kgl. Ministerium givne Instruktioner optaget ovennævnte Spørgsmaal til Behandling.

67          I Gaar havde jeg en Samtale med den fungerende Chef for »German Department« i Foreign Office, Mr. B. A. B. Burrows. Under denne udtalte jeg mig i nøje Overensstemmelse med de mig mundtlig givne Instruktioner og fremhævede herunder navnlig, at det af det kongelige Ministerium var lagt mig paa Sinde, dels at pege paa den britiske Regerings særlige Forpligtelse, dels at gøre det helt klart, at min Regering maatte insistere paa, at Danmark blev befriet for samtlige Flygtninge inden Vinterens Komme. Jeg pegede ogsaa paa Sagens stærkt hastende Karakter under Henvisning til, at Forhandlinger med Sovjet vilde være nødvendige, efter at Vestmagterne havde overtaget de 30.000, som min Henvendelse nu drejede sig om.
68  Mr. Burrows forsikrede, at man fra britisk Side var sig vel bevidst at skylde Danmark energisk Bistand til dette Spørgsmaals snarlige og fuldstændige Løsning. De Instruktioner, der var afgaaet til Berlin, gik derfor ud paa, at der tillagdes Sagen stor Betydning, og at Foreign Office ønskede den fremmet mest muligt. 
69  Jeg forsikrede mig om, at Mr. Burrows var klar over, hvilket Antal det for Vestmagterne drejede sig om at aftage - - - - fremhævede - - - at Frankrig jo allerede havde aftaget relativt mange Flygminge, men at jeg stolede paa, at Foreign Office vilde gøre sit yderste for at sætte igennem, at hele det samlede Kontingent paa ca. 30.000 Flygtninge blev aftaget af Vestmagterne. Herom gav Mr. Burrows Tilsagn, idet han tilføjede, at man her under Hensyn til den relative Faatallighed af Flygtninge i den franske Zone fandt det naturligt, at denne absorberede en rigelig Proportion af de 30.000.
70        Jeg er overbevist om, at der, saaledes som Sagen foreligger, ikke for Tiden kan eller bør foretages mere fra dansk Side overfor Foreign Office  ----
 Mr. Burrows lovede at gøre Ledelsen i Foreign Office bekendt med min (231) Henvendelse. Efter hans Raad søger jeg en af de nærmeste Dage en Samtale med Lord Pakenham, der indenfor Regeringen vil være den rette at henvende sig til i Sagen.
71  Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

E. REVENTLOW

72  Aktstykke 150.
Indberetning af 6. september 1947 fra den danske militærmission
i Berlin til udenrigsministeriet.
73  Berlin, den 6. September 1947.
Tyske Flygtninge i Danmark.

 Da jeg en af de første Dage kan vente at blive modtaget hos Marskal Sokolovsky, har jeg i Samarbejde med Flygtningeadministrationens herværende Udsending, Major Erik Hansen, udarbejdet en Skrivelse til Marskallen, som ved denne Lejlighed tænkes afleveret som Grundlag for en Samtale om Muligheden for en Fortsættelse af Afsendelse af tyske Flygtninge til Sovjet-Zonen.
 Et Gennemslag af Skrivelsen har jeg den Ære her at vedlægge.

74  Efter de sidste Oplysninger kommer Audiensen antagelig til at finde Sted en af de første Dage i den kommende Uge.

E. A. BIERING

75  Bilag til dok. nr.150. Skrivelse fra chefen for den danske militærmission i Berlin til den sovjetiske øverstkommanderende i Tyskland (n75).
Oversættelse fra russisk.
76  Hr. Marskal,
 Ved Tysklands kapitulation i maj 1945 fandtes der i Danmark omkring 200.000 tyske flygtninge, som i krigens sidste måneder mod den tilbageværende danske administrations heftige protester af den tyske besættelsesmagt var blevet påtvunget landet. (232) 
77     Som det vil være Dem bekendt, Hr. Marskal, anmodede den danske militærmission efter ordre fra udenrigsministeriet i København ved en henvendelse gennem protokol- og forbindelsesafdelingen i april måned 1946 det allierede kontrolraad om at ville afgøre spørgsmålet om fjernelse fra Danmark af disse ca. 200.000 flygtninge, idet de af den danske regering tidligere udfoldede energiske bestræbelser ikke havde givet noget resultat.
78     Under et besøg i Moskva i begyndelsen af juni 1946 blev den danske udenrigsminister i udenrigsminister V. M. Molotovs nærværelse modtaget af generalissimus Stalin. Ved denne lejlighed erklærede generalissimus Stalin, at Sovjetunionens regering ville være villig til at modtage 100.000 - svarende til halvdelen - af de tyske flygtninge i Danmark i den sovjetrussiske besættelseszone af Tyskland under forudsætning af, at de tre andre magter, som er ansvarlige for besættelsen af Tyskland, ville modtage et lignende antal.
79      Dette tilsagn fra generalissimus Stalin blev, uanset den omstændighed at 181.000 flygtninge var kommet fra Tysklands tidligere østlige områder, i høj grad værdsat af den danske regering og dannede grundlag for forhandlinger med besættelsesmagterne i Tyskland om modtagelse af tyske flygtninge fra Danmark.
80  Disse forhandlinger har resulteret i, at de forskellige zoner foreløbig har indvilliget i at modtage følgende antal flygtninge:
 Sovjetiske zone 36.000
 Franske zone 30.000
 Britiske zone 20.000
 Amerikanske zone 12.000
  98.000
81      Overførelsen af flygtninge i henhold til disse aftaler er nu praktisk talt tilendebragt. Repatrieringen af de sidste 2.000 til den franske zone ventes at være gennemført i løbet af denne måned.
 Af ovenstående vil fremgå, at medens Sovjetunionen har modtaget 36.000 tyske flygtninge i Sovjetzonen, har de øvrige besættelsesmagter indtil nu modtaget 62.000 flygtninge i deres zoner.
82     I tillid til det af generalissimus Stalin givne tilsagn og i forventning om, at de øvrige besættelseszoner vil aftage et samlet antal flygtninge, svarende til halvdelen af de umiddelbart efter kapitulationen i Danmark værende ca. 200.000 flygtninge, tillader jeg mig paa den danske regerings vegne at bede Dem, Hr. Marskal, om at give de nødvendige ordrer til, at der inden vinterens komme i den sovjetiske besættelseszone foreløbig yderligere modtages 26.000, hvorved (233) det samlede antal af tyske flygtninge, repatrieret til den sovjetiske zone, vil svare til det samlede antal, repatrieret til de tre øvrige besættelseszoner.
83      Idet jeg udtrykker håbet om, at Hr. Marskallen med velvilje vil afgøre dette for mit land så overordentlig vigtige spørgsmål i positiv retning og mest muligt fremskynde besvarelsen, har jeg den ære at forblive, med den mest udmærkede højagtelse, Hr. Marskallens ærbødigste

E. A M. BIERING
Generalmajor.

Marskal af Sovjetunionen, Øverstkommanderende ved den
sovjetiske Militærforvalming i Tyskland, V. D. Sokolovsky,
Berlin-Karlshorst.

84  Aktstykke 155.
Brev af 24. september 1947 fra chefen for udenrigsministeriets politisk
juridiske afdeling til ambassadøren i London.
85  København, den 24. September 1947.

Kære Grev Reventlow,

 Som det formodentlig vil være Dem bekendt fra London-Pressen, aflagde Sir
John Anderson (n85) under sit Ophold i Danmark den 14. September 1947 Besøg
i to tyske Flygtningelejre i Aalborg.

86      Da det muligt vil have Interesse for Dem, undlader jeg ikke i denne Forbindelse at fortælle Dem, at Sir John i begge Lejrene blev bestormet af tyske Kvinder, der indtrængende bad ham støtte deres Bestræbelser for at blive hjemsendt til den britiske Zone, hvor deres Mænd havde Ophold og Arbejde. Alene i den ene Lejr, hvor der ialt fandtes ca. 9.000 Flygtninge, drejede det sig om 2.600 Kvinder, der fremførte deres Andragende gennem en Tillidsmand. (sml hvid18.1#24). 
87      Sir John lyttede interesseret til de tyske Kvinders Forklaring, stillede Spørgsmaal til dem om deres oprindelige Hjemsted, deres Mænds Erhverv o. lign. og lovede ved sin Hjemkomst til England at tale deres Sag over for de britiske Myndigheder.
 Før sin Afrejse udtalte Sir John over for Udenrigsministeriet, at han vilde tale med Udenrigsminister Bevin om Sagen.
 Med venlig Hilsen, Deres hengivne

J. R. DAHL 
Højvelbaarne Hr. Lensgreve E. Reventlow, S.K., D.M.,
Kgl. Ambassadør i London.
(237) 

88  Aktstykke 156.
Brev af 27. september 1947 fra ambassadøren i London til chefen for
udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling.
89  London, den 27. September 1947.

Kære Udenrigsraad Dahl,

 Tak for Deres Brev af 24. ds.(aktstk 155 #84). Jeg var for et Par Aftener siden hos Sir John Anderson, og han fortalte mig, at de danske Flygtningelejre, han havde set, var fortræffeligt indrettede. 

90  Han havde ikke følt sig generet af den Opmærksomhed, hans Besøg havde vakt hos de Internerede. Han havde allerede personlig skrevet til Mr. Bevin og sagt ham, at man efter hans Opfattelse fra britisk Side burde gøre alt, hvad der var muligt, for at udvirke Flygtningenes Tilbagesendelse.
 Med venlig Hilsen, Deres hengivne

E. REVENTLOW
 
 

Højvelbaarne Hr. Udenrigsraad J. R. N. Dahl, R. af Dbg., D.M.,
Udenrigsministeriet.

Videre til akter 5

 
Anmerkungen Noter
n75:  Skrivelsen dateredes 10. september 1947 og overraktes samme dag marskal Sokolovsky, jfr. dok. nr. 151.
n85  Henrik Havrehed skriver (s. 244): Søndag den 14. september 1947 gjorde Kjærbøl og en række danske embedsmænd et energisk forsøg på at gå fang i udsendelserne af flygtninge. Sir John Anderson (senere Lord Waverley, 1882-1958), i 1943-1945 finansminister i Churchills regering og i 1947 formand for den engelske atomenergikommission, benyttede et besøg i København hos sin nære ven Niels Bohr til -- sammen med denne, der interesserede sig stærkt for flygtningene -- at aflægge et besøg i flygtningelejrene i Aalborg.