Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950  (3) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (3) 

 
 
Aktstykke 120:
Uddrag af depeche af 25. februar 1947 fra gesandten i London til udenrigsministeren.
London den 25. Februar 1947.
De tyske Flygtninge i Danmark. 
Hr Udenrigsminister,
Ved Henvendelse til "Northern Department" i Foreign Office har jeg erholdt nedenstaaende Oplysninger, som mulig vil frembyde nogen Interesse for det kongelige Ministerium.
Den britiske Ambassadør i Moskva tilstillede for nogen Tid siden Monsieur (189) Molotov et Underhaandsbrev, i hvilket han henstillede til Sovjet at aftage et ligesaa stort Antal Flygtninge, som Vestmagterne hidtil er gaaet med til for deres Vedkommende at aftage: 36.000. Paa dette Brev har Ambassadøren nu modtaget det Svar, at Sovjet-Regeringen er villig til at modtage i den russiske Zone 21.000 udover de 15.000, om hvis Modtagelse Tilsagn allerede tidligere er givet. Derved naas saaledes Tallet 36.000. 
Dette sidste Tilsagn fra Sovjets Side opfattes her som en om ikke formel saa dog reel Bekræftelse af Marskal Stalins i sin Tid til Hr. Udenrigsministeren afgivne Tilsagn. Det tilføjes i Monsieur Molotovs Svar, at Sovjets Repræsentant i Berlin havde faaet Ordre til at diskutere Sagen nærmere i Kontrolkommissionen. Herfra vil der nu blive givet den britiske Repræsentation i nævnte Kommission tilsvarende Ordrer.
Vedkommende Embedsmand sluttede med at sige, at Danmark havde »a strong case«, og at man fra Foreign Office's Side var beredt til saa kraftigt, som Forholdene gjorde det muligt, at støtte Gennemførelsen af vort berettigede Krav. 
Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

E. REVENTLOW

Aktstykke 122:
Skrivelse af 27. februar 1947 fra den britiske afdeling af det allierede kontrolråd for Tyskland, direktoratet for krigsfanger og tvangsflyttede personer, til den danske militærmission i Berlin. 
PW & DP DIVISION,
Headquarters,
Control Commission forGermany (B.E.), Berlin,
B. A. O. R.

27th February, 1947.

To: Danish Military Mission, Berlin.

Subject: Acceptance of German Refugees from Denmark into British Zone of Germany.

AFDELINGEN FOR KRIGSFANGER OG TVANGSFLYTTEDE PERSONER,
Hovedkvarteret,
Kontrolkommissionen for Tyskland (Britisk afdeling), Berlin, Den britiske Rhinarmé.

Den 27. februar 1947.
Til: Den danske militærmission i Berlin.
Vedrørende: Modtagelse i den britiske zone af
Tyskland af tyske flygtninge fra Danmark.

1. On 22nd October, 1946 we made an agreement with the Danish Government to accept into the British Zone of Germany German Refugees who were former residents of the Zone. I. Den 22. oktober 1946 (21. okt) traf vi aftale med den danske regering om modtagelse i den britiske zone af Tyskland af tyske flygtninge, som tidligere havde været bosat i zonen.
2. The figure quoted by the Danish Government was 12.000 and we have now not only completed acceptance of these 12.000 but have accepted a further 4.000 over and above this figure making a total of 16.000 in all. This is a 33 % increase on the figure quoted in our original agreement. (191)  2. Det antal, der blev nævnt af den danske regering, var 12.000, og vi har nu ikke blot modtaget disse 12.000, men har yderligere modtaget 4.000, således at det samlede antal beløber sig til 16.000. Det er en forøgelse på 33 % i forhold til det i vor oprindelige aftale nævnte antal. (191) 
10  3. We now hear that a further train of refugees has arrived in the British Zone which will bring the numbers received to over 17.000. 3. Vi hører nu, at der til den britiske zone er ankommet endnu et tog med flygtninge, som vil bringe det modtagne antal op over 17.000.
11  4. We now consider that we have more than fulfilled our original agreement and propose only to permit entry of further refugees subject to the provisions of paras. 5, 6, 7 below. 4. Vi mener nu at have mere end opfyldt vor oprindelige aftale og agter kun at tillade indrejse af yderligere flygtninge, forsåvidt de falder ind under hvad der er fastsat i de følgende afsnit s, 6 og 7.
12  5. In accordance with verbal agreement given by Brigadier Kenchington during his visit to Copenhagen 8 to 13 February, 1947, the British Zone will accept at a later date, after registration, a small number of genuine compassionate cases (n12) where refugees have been especially asked for by British or German authorities in the British Zone. 5. I overensstemmelse med en af brigadegeneral Kenchington under hans besøg i København fra den 8. til den 13. februar 1947 truffét mundtlig aftale vil den britiske zone på et senere tidspunkt, efter registrering, modtage et mindre antal virkelige »compassionate cases«, om hvis hjemsendelse der specielt er blevet anmodet af britiske eller tyske myndigheder i den britiske zone.
13  6. Since we have already received over 5.000 more than originally agreed upon we do not consider such compassionate cases will exceed more than 2.000 and will not be prepared to accept more than this number in all. 6. Da vi allerede har modtaget over 5.000 mere end oprindelig aftalt, mener vi ikke, at sådanne »compassionate cases« bør overstige 2.000, og er ikke rede til at modtage flere end dette antal.
14  7. Before movement of any such compassionate cases takes place, special application should be made with a minimum of three weeks warning to PW and DP Zonal Executive Offices, Lemgo, to enable, them to 
a. make arrangements for reception;
b. examine the bona fides of the cases;
c. give approval for the move. (192) 
7. Mindst 3 uger før overførelsen af sådanne »compassionate cases« finder sted, vil særlig ansøgning være at indsende til zonekontoret under afdelingen for krigsfanger og tvangsflyttede personer, Lemgo, for at dette kan 
a. træffe foranstaltninger til modtagelsen,
 b. undersøge tilfældenes ægthed,
c. give tilladelse til overflytningen. (192) 
15  8. I would be grateful if you would inform the Danish authorities concerned of these conditions and arrangements.
A. G. Kenchington
Brigadier
Chief PW & DP Division.
8. Jeg vil være Dem taknemmelig, hvis De vil underrette vedkommende danske myndigheder om disse betingelser og foranstaltninger. 
A,. G. Kenchington
Brigadegeneral
Chef for afdelingen for krigsfanger og tvangsflyttede personer. 
16  Aktstykke 124.
Note af 7. marts 1947 fra den amerikanske ambassade i København til udenrigsministeren.
17  AMERICAN EMBASSY
Copenhagen, March 7, 1947
Excellency,
I have the honour to inform your Excellency that the appropriate United (193) States authorities have decided to accept for repatriation into the United States Zone of Occupation in Germany a total of 12.000 of the German refugees which have been in Denmark since the end of hostilities.
DEN AMERIKANSKE AMBASSADE
København, den 7. marts 1947
Deres Excellence,
Jeg har den ære at meddele Deres Excellence, at vedkommende ameri- (193) kanske myndigheder har besluttet i den amerikanske besættelseszone i Tyskland at modtage 12.000 af de tyske flygtninge, som siden fjendtlighedernes ophør har opholdt sig i Danmark.
18  It is planned to move these people at the rate of 1.000 per week, commencing early in May. Priority will be given to those who formerly resided east of the Oder-Neisse line who have relatives now permanently housed in the United States Zone. Within this category additional priority will be given to those families which include employable adults and to certain skilled individuals. Det er hensigten at hjemsende disse mennesker i kontingenter på 1.000 pr. uge fra begyndelsen af maj. De af flygtningene, som tidligere har været bosat øst for Oder/Neisse linien, og som har slægtninge, der nu er fast bosiddende i den amerikanske zone, vil få fortrin. Indenfor denne gruppe vil yderligere fortrin blive givet sådanne familier, som har arbejdsføre voksne medlemmer samt visse faguddannede personer.
19  Administrative and technical requirements for the selection of refugees and their movement to the United States Zone will be consummated by the United States and Danish authorities at Copenhagen at an early date. Om de med udvælgelsen og transporten af flygtningene til den amerikanske zone forbundne administrative og tekniske spørgsmål vil de amerikanske og danske myndigheder snarest træffe bestemmelse i København.
20  I should add, with regard to this decision by the United States authorities, that my Government still adheres to the view that the responsibility for the German refugees who originated east of the Oder-Neisse line continues to rest upon the British and Russian authorities.  I forbindelse med denne af de amerikanske myndigheder trufne beslutning skal jeg tilføje, at min regering nærer den anskuelse, at ansvaret for de tyske flygtninge, som stammer fra områderne øst for Oder/Neisse linien, fortsat påhviler de britiske og russiske myndigheder. 
21  The United States is acting out of a desire to assist the Danish Government in the solution of its refugee problem, but this acceptance of refugees into the United States Zone should not be taken as establishing a precedent for taking similar steps in the future. De Forenede Stater handler ud fra ønsket om at bistå den danske regering med løsningen af dens flygtningeproblem, men denne modtagelse af flygtninge i den amerikanske zone må ikke opfattes som et præcedens for, at lignende skridt vil blive taget i fremtiden.
22  Please accept, Excellency, the renew- (194) ed assurances of my highest consideration.
JOSIAH MARVEL jr
His Excellency 
Gustav Rasmussen
Royal Minister for Foreign Affairs, Copenhagen.
Modtag, Deres Excellence, påny for- (194) sikringen om min mest udmærkede højagtelse.
JOSIAH MARVEL jr.
Hans Excellence, Gustav Rasmussen,
Kgl Udenrigsminister,
København.
23  Aktstykke 125.
Note af 11. marts 1947 fra udenrigsministeren til den amerikanske ambassadør i København.
24  Copenhagen, March the 11th, 1947.

Excellency,
 I have the honor to acknowledge with thanks the receipt of your note, dated March 7th, 1947 (akt 124), in which you have informed me that the appropriate United States authorities have decided to accept for repatriation into the United States Zone of Occupation in Germany a total of 12.000 of the German refugees in Denmark, and that it is planned to move these people - primarily refugees who formerly resided east of the Oder-Neisse line and who have relatives now permanently housed in the United States Zone at the rate of 1.000 per week, commencing early in May.

København, den 11. marts 1947

Deres Excellence,
 Jeg har den ære med tak at anerkende modtagelsen af Deres note af 7. marts 1947 (akt 124), i hvilken De har meddelt mig, at vedkommende amerikanske myndigheder har besluttet i den amerikanske besættelseszone i Tyskland at modtage ialt 12.000 af de tyske flygtninge i Danmark, og at det er hensigten at hjemsende disse mennesker - i første række flygtninge, som tidligere har været bosat øst for Oder/Neisse linien, og som har slægtninge, der nu er bosiddende i den amerikanske zone - i kontingenter på 1.000 pr. uge fra begyndelsen af maj.

25  I note with great satisfaction that
this decision is prompted by the desire (195) of the United States Government to assist the Danish Government in the solution of its refugee-problem, and I wish to express my sincere appreciation of this attitude.
Jeg har med stor tilfredshed bemærket, at denne afgørelse er truffet ud fra (195) den amerikanske regerings ønske om at bistå den danske regering med løsningen af dens flygtningeproblem, og jeg vil gerne give udtryk for min oprigtige værdsættelse af denne holdning.
26  While further noting the reservations stated by Your Excellency in respect of the responsibility for German refugees originating east of the Oder-Neisse line, it is my hope that the United States authorities in Germany will, nevertheless, combine their efforts with those of the authorities responsible for the other Zones of Occupation so that within the next few months the four occupation powers will succeed in reaching a mutual agreement which will secure the total removal of the German refugees still in this country. Jeg har endvidere bemærket det af Deres Excellence tagne forbehold med hensyn til ansvaret for de tyske flygtninge, som stammer fra områderne øst for Oder/Neisse linien, men håber alligevel, at de amerikanske myndigheder i Tyskland vil samarbejde med de ansvarlige myndigheder i de andre besættelseszoner, således at det vil lykkes de fire besættelsesmagter i løbet af de nærmeste måneder indbyrdes at nå til en overenskomst, der sikrer en fuldstændig fjernelse af de tyske flygtninge, som stadig opholder sig her i landet.
27  I avail myself of this opportunity, Excellency, to renew to you the assurance of my highest consideration.

GUSTAV RASMUSSEN

His Excellcncy,
 Josiah Marvel jr.,
Ambassador of the United States
of America, Copenhagen.

Jeg benytter denne lejlighed til påny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

GUSTAV RASMUSSEN

Hans Excellence
 Hr. Josiah Marvel jr.,
De Forenede Staters Ambassadør i
København.

28  Aktstykke 126.
Uddrag af udenrigsministerens tale under finanslovsdebatten i folketinget den 12. marts 1947.
--- --- --- 
29  Endelig vil jeg gerne til sidst have Lov til at gøre nogle Bemærkninger i Anledning af en Udtalelse, som det ærede Medlem Hr. Aksel Larsen fremsatte. Det ærede Medlem anbefalede Regeringen at koncentrere sine Kræfter om at faa de tyske Flygtninge ud af Danmark fremfor at interessere sig for de tyske Flygtninge i Sydslesvig. Maaske kommer der senere en Lejlighed, hvor det vil være naturligt at give en udførlig Redegørelse for, hvad Regeringen har tilstræbt og opnaaet i denne Sag, i Spørgsmaalet om Hjemsendelse af de tyske Flygtninge, men paa den Foranledning, som det ærede Medlems Udtalelse giver, vil jeg dog gerne her gøre en enkelt Bemærkning om det faktiske.
30  Indtil nu har vi i Henhold til de Tilsagn, vi har faaet fra de britiske, de franske og de amerikanske Myndigheder, sendt mellem 40.000 og 50.000 Flygtninge hjem. Myndighederne i den britiske Zone i Tyskland har taget et væsentligt større Antal end det, som de oprindelig gav Tilsagn om, og for den franske Zones Vedkommende er der ligeledes Udsigt til, at et noget større Antal end oprindelig aftalt kan blive sendt.
31  Der er derimod kun sendt meget faa til den amerikanske Zone, men jeg haaber, at Udenrigsministeriet i en nærmere Fremtid vil være i Stand til at udsende Meddelelse om, at et betydeligt Antal tyske Flygtninge til Foraaret vil kunne sendes tilbage til den amerikanske Zone.
32  For Sovjetregeringens Vedkommende maa man jo først og fremmest ikke glemme, at Sovjetmyndighederne fjernede alle de tyske Flygtninge, der var paa Bornholm (se akt 168), og at vi dernæst efter Forhandling med disse Myndigheder for nylig har faaet Tilsagn af Sovjetregeringen om, at den vil tage mod de tyske Flygtninge, som er hjemmehørende i den russiske Zone af Tyskland, ialt ca. 15.000. 
33   For faa Dage siden var nogle russiske Officerer fra Berlin i Danmark, og under Chefen for Flygtningeadministrationen, Minister Kjærbøls Medvirken, blev der med dem truffet Aftale om, at foreløbig 12.000 skal sendes til den russiske Del af Tyskland via Warnemünde, saasnart Sejladsforholdene kommer i Orden. 3.000 af disse 15.000 hører hjemme i Berlin, men vil efter Forhandlinger med de paagældende Myndigheder i Berlin ogsaa kunne ventes hjemsendt i en nærmere Fremtid. (akt 111 og 118)
34  Da vi fra de tre vestlige Magter havde faaet Tilsagn eller havde faaet Grund til at regne med, at de tilsammen i alt Fald vilde tage 36.000 tyske Flygtninge, (197) henvendte Regeringen sig til Sovjetregeringen og foreslog, at den i Lighed med det Tilsagn, som Generalissimus Stalin gav i Fjor Sommer, gik ind paa at modtage et tilsvarende Antal, altsaa 36.000 Flygtninge. Vi har anmodet andre Magter, der er interesseret i Sagen, om at støtte vor Henvendelse, og efter at vi nu har truffet Aftale med de sovjetrussiske Myndigheder om disse 12.000, som snart skal sendes til den russiske Zone i Tyskland, foreligger der nu fra Sovjetregeringen Tilsagn om, at den er rede til at tage imod 21.000 til. (akt 119 og 120)
35  Hvis Udgiften til Flygtningene rundt regnet er 1.000 Kr. pr. Mand om Aaret, vil det altsaa sige, at den danske Stat spares for en Udgift paa mellem 40 og 50 Mill. Kr. for det Antal Flygtninges Vedkommende, der indtil nu er sendt tilbage, og da vi regner med paa Grundlag af de Tilsagn, vi har modtaget, og de Forhandlinger, der har været ført, i de nærmeste Maaneder at kunne hjemsende yderligere godt 50.000 Flygtninge, vil det sige, at der indtræder en ny Besparelse paa andre 50 Mill. om Aaret.
36  Aktstykke 137.
Uddrag af  udenrigsministerens radiotale den 5. maj 1947.
--- --- ---
37  En Sag, der siden Danmarks Befrielse har ligget Udenrigsministeriet stærkt paa Sinde, er Hjemsendelsen af de over 200.000 tyske Flygtninge, som den tyske Regering mod de danske Myndigheders Protest førte hertil i Krigens sidste Maaneder, og som var tilbage, efter at de sovjetrussiske Myndigheder havde fjernet en Snes Tusinde (akt 168) fra Bornholm.
38  Ved Tysklands Overgivelse var det de allierede Militærmyndigheders Hensigt først at hjemsende den tyske Værnemagt og derefter snarest at bringe Flygtningene ud af Landet. Det første skete hurtigt og effektivt men i Juli Maaned 1945 fik Regeringen den nedslaaende Meddelelse, at det paa Grund af de kaotiske Tilstande i Tyskland ikke vilde være muligt at hjemsende Flygtningene med det første.
39  Dette stillede Danmark i en vanskelig Situation. Flygtningene udgjorde ikke mindre end 5% af Landets Befolkning, og Omkostningerne ved deres Forsorg og Bevogtning har til Dato udgjort 400 Mill. Kroner.
40  Arbejds- og Socialministeriet fik overdraget hele den meget vanskelige og komplicerede Administration af Flygtningenes Anbringelse, Bespisning og Beklædning - en Opgave der senere er blevet henlagt til en særlig Flygtningeadministration, hvis Chef, fhv. Minister Johs. Kjærbøl, har indlagt sig Fortjeneste ved sin faste og kyndige Ledelse af denne Administration. Bevogtningen udføres af Hæren og Politiet. - Det blev Udenrigsministeriets Opgave ved Forhandling med de fire Stormagter at faa Flygtningene sendt hjem saa snart som muligt. Jeg tør sige, at ingen Lejlighed er forsømt for at fremskynde deres Hjemsendelse.
41  I Løbet af Sommeren og Efteraaret 1945 og Foraaret 1946 rejste vi Spørgsmaalet i Henvendelser til de fire Stormagter og til den allierede Kontrolkommission for Tyskland. Under de Forenede Nationers Plenarforsamlirig i London i Januar Maaned 1946 benyttede jeg Lejligheden til at bringe Sagen frem paany. I Juni i Fjor havde jeg Lejlighed til sammen med Prins Axel at drøfte den med Udenrigsminister Molotov og navnlig med Generalissimus Stalin, der viste stor Forstaaelse for Flygtningeproblemets Betydning for Danmark, idet han tilbød, at Sovjetunionen i den sovjetrussiske Besættelseszone af Tyskland vilde modtage 100.000 af Flygtningene under Forudsætning af, at de tre andre Besættelsesmagter tilsammen i deres Zoner tog imod de andre 100.000. 
42  Udenrigsministeriet rettede straks Henvendelse til Regeringerne i London Paris og Washington og til Kon- (204) trolkommissionen i Berlin for at udvirke, at 100.000 Flygtninge kunde modtages i den amerikanske, den britiske og den franske Zone. Under et Ophold i New York i December Maaned søgte jeg igen at interessere Stormagternes Udenrigsministre for hele Problemet.
43  Udenrigsministeriet har saaledes stadig arbejdet paa Gennemførelse af denne Plan om en samlet Hjemsendelse af alle de tyske Flygtninge. Men da det blev aabenbart, at Forhandlingerne om Planen kunde trække i Langdrag, søgte vi at formaa de enkelte Besættelsesmagter til, som en Begyndelse at modtage mindre Kontingenter af Flygtningene.
44  I Løbet af Efteraaret 1946 og Foraaret 1947 har de allierede Militærmyndigheder i Tyskland taget imod et halvt hundrede Tusind, navnlig i den britiske og den franske Zone, saaledes at Antallet nu er nedbragt til ca. 150.000. Stormagterne har endvidere givet Tilsagn om at tage imod andre 50.000, navnlig i den sovjet-russiske og den amerikanske Zone, saaledes at Antallet af tyske Flygtninge i Danmark i Løbet af de kommende Maaneder yderligere vil blive reduceret til omkring 100.000. Dette betyder en aarlig Besparelse for Statskassen paa henved 100 Mill. Kr.
45  Der mangler endnu Aftaler om Hjemsendelse af de sidste 100.000, men vi arbejder stadig paa at faa saadanne Aftaler bragt i Stand, og jeg haaber, at der i nær Fremtid kan udsendes Meddelelse om, at vi snart kan begynde Hjemsendelsen af de sidste 100.000.
46  Det er en urimelig Byrde for Danmark at skulle huse, føde og bevogte disse Flygtninge. Men ogsaa Hensynet til Flygtningene selv trænger sig mere og mere paa, efterhaanden som Hjemsendelsen trækker i Langdrag. Det synes ikke forsvarligt, at man fortsat nægter disse Mennesker Adgang til deres Hjemland og tvinger dem til en Flygtningetilværelse, der nødvendigvis medfører en alvorlig sjælelig Belastning, først og fremmest paa Grund af selve Interneringen i et Land, hvor de ikke hører hjemme.
47  Aktstykke 138.
Uddrag af referat af 5. maj 1947 af udenrigsministerens samtaler den 29. og 30. april 1947 med den franske øverstkommanderende i Tyskland, og den 5. maj 1947 med den franske ambassadør i København.
48  Efter Taflet den 29. April hos Kongen og Dronningen talte jeg med General Koenig (n48) om Muligheden af at sende et yderligere Kontingent af tyske Flygtninge til den franske Zone. Generalen sagde, at han kunde tænke sig at modtage 10.000 til.
49  Ved Middagen paa Christiansborg den 30. April sagde Generalen mig, at han vilde være rede til at tage mod 15.000 til, forudsat at vi kunde ordne Problemet om Levnedsmidler til dem. Naar Generalen kom tilbage til Baden-Baden, vilde han tale om Sagen med de derværende franske Myndigheder og lade mig Resultatet vide.
50  I Eftermiddag har den franske Ambassadør været her og bekræftet General Koenigs Udtalelser med Tilføjende, at disse nye Transporter helst skulde være paa 1.000 om Ugen ligesom sidst. Ambassadøren tænkte sig, at det var praktisk, at en eller to Officerer kom herop fra Baden-Baden, men iøvrigt kunde Transporterne sikkert paabegyndes meget snart. Der var dog Spørgsmaalet om Levnedsmidler, idet man ikke for Tiden i den franske Zone kunde paatage sig at ernære flere, end der allerede var. Det kneb især, til den nye Høst kom i Hus. Ambassadøren foreslog, at vi medgav disse Flygtninge Levnedsmidler for mindst 3 Maaneder eller eftersendte dem.
51  Jeg sagde, at jeg vilde drøfte Sagen med de interesserede danske Myndigheder.
------------- 
 Jeg lovede Ambassadøren at svare med det første for at sætte ham i Stand til at telegrafere til General Koenig.
52  Ambassadøren udtalte Ønsket om, at de franske Delegerede kunde faa Lov til at fremsætte visse Ønsker med Hensyn til Udvælgelsen af de Flygtninge, der skulde til den franske Zone. Som Eksempel paa en Flygtningekategori, som maatte anses for ønskværdig i den franske Zone nævnte Ambassadøren katolske Flygtninge, idet saadanne erfaringsmæssigt lettere end protestantiske indordnede sig i Forholdene i det katolske Rhinland. Han troede, at der var en 20.000 Katoliker blandt de tilbageværende Flygtninge. 
53  Muligt vilde de franske Repræsentanter ogsaa gerne fremsætte andre Ønsker af lignende Karakter, udsprunget af Ønsket (206) om at lette Flygtningenes Anbringelse i den franske Zone, og Ambassadøren bad om, at de paagældende danske Myndigheder maatte blive instrueret om at tage Hensyn til de Ønsker, som de franske Repræsentanter maatte fremsætte.

Den 5. Maj 1947.
GUSTAV RASMUSSEN

54  Aktstykke 139.
Uddrag af depeche af 6. juni 1947 fra ambassadøren i London til udenrigsministeren.
55  London, den 6. Juni 1947
De tyske Flygtninge i Danmark.

Hr. Udenrigsminister,

 Da jeg i Gaar besøgte Mr. Hankev, Chef for »Northern Department« i Foreign Office og overfor ham paany bragte Spørgsniaalet om Hjemsendelse af de tyske Flygtninge i Danmark paa Bane, svarede han, at han netop, da jeg anmeldte mit Besøg, havde staaet i Begreb med at anmode mig om en Samtale angaaende dette Problem. 

56  Desværre var det for Tiden umuligt at tage imod flere Flygtninge i den britiske Zone. Forholdene i Zonen, baade med Hensyn til Ernæring og Boliger, var saa prekære, at det maatte betragtes som udelukket. Man havde her det Indtryk, at det heller ikke var muligt, i hvert Fald ikke nu, at faa hverken U. S.A. eller Rusland til at strække sig videre. Derimod var Forholdet formentlig et andet for Frankrigs Vedkommende.
57  Den franske Zone i Tyskland var ikke tættere befolket end før Krigen. Det vilde efter Foreign Office's bedste Overbevisning være let at accomodere endog et betydeligt Antal Flygtninge dér. Ydermere gjorde Manglen paa Arbejdskraft i selve Frankrig det naturligt at henvende sig til dette Lands Regering. »The French are crying out for labour«, og der syntes at være en tydelig Tilbøjelighed hos Franskmændene til at tage imod tysk Arbejdskraft i Landet.
58  Under disse Omstændigheder ønskede Foreign Office at give den danske Regering det Raad at foretage en alvorlig og nøje underbygget Henvendelse til den franske Regering for at bevæge denne til at aftage et nyt Kontingent af Flygtninge til Anbringelse i den franske Zone og i Frankrig selv. Saasnart den britiske (207) Regering fik Meddelelse om Foretagelsen af et saadant Skridt fra dansk Side, vilde den være villig til officielt og med Styrke at støtte den i Paris. Det vilde i saa Fald være af Vigtighed, at Foreign Office fik meget nøje Underretning om den danske Henvendelses Indhold, saaledes at der derved tilvejebragtes Forudsætninger for at gøre den britiske Støtteaktion saa effektiv som mulig.
59  Jeg takkede Mr. Hankey for det Raad og det Tilsagn, han havde givet, hvorom jeg straks vilde underrette Hr. Udenrigsministeren. Jeg mente dog at burde gøre ham opmærksom paa, at det Menneskemateriale, som Flygtningene i Danmark udgjorde, ikke i særlig Grad var egnet til at tilfredsstille et Krav om Arbejdskraft, eftersom der i det samlede Antal Personer indgik en uforholdsmæssig stor Proportion af Kvinder, Børn og gamle Mænd, og at man derfor maatte være forberedt paa, at Franskmændene antagelig vilde gøre Vanskeligheder under Henvisning til dette Faktum.
60  Jeg vilde være taknemmelig for til sin Tid at blive underrettet om, hvorvidt det kongelige Ministerium maatte mene at kunne optage den saaledes af Mr. Hankey udkastede Tanke til Overvejelse.
 Det er mit bestemte Indtryk, at Foreign Office i paakommende Tilfælde vil yde virksom Støtte.
--- --- ---
61  Det vil ligeledes erindres, at Mr. Bevin i sin Redegørelse i Underhuset den 15. s. M.*) fremhævede sin levende Interesse i at opnaa en ligeligere Fordeling Okkupationsmagterne imellem af de Byrder, som hidrører fra Befolknings-Flytningerne, jfr. min ærbødige Beretning af 19. s. M. .
 Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

E. REVENTLOW
(208)

62  Aktstykke 140.
Uddrag af depeche af 11. juni 1947 fra udenrigsministeren til ambassadøren i London.
63  København, den 11. Juni 1947
De tyske Flygtninge i Danmark.

Hr. Lensgreve,
 Den kgl. Regering mener ikke at kunne medvirke til tvangsmæssig Flytning af tyske Flygtninge til et andet Land end det, hvor de er hjemmehørende. En Flytning af tyske Flygtninge til Frankrig maatte saaledes være betinget af, at Flygtningene selv ønskede frivilligt at rejse dertil.

64  Tanken om at modtage tyske Flygtninge i Frankrig blev i Fjor fremsat af den franske Regering og var i August Maaned 1946 Genstand for Forhandling i København med Repræsentanter for de franske Fagmyndigheder. 
 De franske Myndigheder er siden da ikke overfor Udenrigsmimstenet vendt tilbage til Planen om Anbringelse af tyske Flygtninge i Frankrig.
65  Derimod er nye Forhandlinger forestaaende om Hjemsendelse af Flygtninge til den franske Zone i Tyskland. Under sit Besøg i København i Anledning af Kong Christians Bisættelse stillede General Koenig i Samtaler med mig i Udsigt, at den franske Zone kunde tage imod yderligere 15.000 Flygtninge, denne Gang dog under Forudsætning af, at den danske Regering medgav disse Flygtninge visse Kvanta Levnedsmidler. Dette Tilbud har den herværende franske Ambassadør senere bekræftet. Udenrigsministeriet har derefter meddelt den franske Ambassade, at man fra dansk Side i Princippet er rede til at optage Forhandlinger paa dette Grundlag. Disse Forhandlinger ventes paabegyndt i den nærmeste Fremtid.
66  Saafremt de fører til et positivt Resultat, vil Hr. Lensgreven blive anmodet om at foretage Henvendelse til det britiske Udenrigsministerium bl. a. under Henvisning til det Tilsagn, den britiske Regering har givet i en Note af 10. Februar d. A. fra den herværende britiske Ambassadør angaaende Afsendelsen af en dansk Brigade til den britiske Zone i Tyskland. (akt 117)
 Modtag, Hr. Lensgreve, Forsikringen om min udmærkede Højagtelse.

GUSTAV RASMUSSEN

67  Aktstykke 144.
Uddrag af depeche af 11. juli 1947 fra den danske chargé d’affaires a. i. i London til udenrigsministeren.
68  London den 11. juli 1947
Hjemsendelse af tyske flygtninge fra Danmark.
UM’s af 7.7 47 

Hr. Udenrigsminister,
Under en samtale med Chefen for The Northern Department afleverede jeg i dag den i Genpart i 2 Eksemplarer vedlagte note af 10. d. M. udarbejdet paa Grundlag af de af mig med ovenciterede Depeche tilgaaede Instruktioner.

69  Ved Overleveringen udtalte jeg til Mr Hankey, at det drejede sig om et Spørgs- (211) maal, som jeg vidste ogsaa laa ham paa Sinde, og som den danske Regering tillægger en overordentlig stor Betydning. Han vilde af Noten se, at der snart kun vilde være ca. 100.000 Flygtninge tilbage i Danmark, og at Regeringen meget haabede, at der inden Vinterens Komme kunde blive truffet saadanne Foranstaltninger, saa disse kunde hjemføres.
70  Mr. Hankey, med hvem Ambassaden ofte har drøftet dette Spørgsmaal, og som virkelig synes at tage en personlig Interesse i det, udtalte straks, at det maaske vilde vise sig vanskeligt herfra London at foretage effektive Skridt idet Flygtningespørgsmaalet (ikke alene vedrørende Danmark, men ogsaa de sydøstlige Grænsestater til Tyskland, jvf Lensgreve Reventlows Underhaandsskrivelse af 8. d. M. til Udenrigsraad Dahl (n70) nu var taget op til Behandling af en Tremagtskommission i Berlin. Han var ikke videre optimistisk med Hensyn til de Resultater, denne Kommission vilde naa, og henviste iøvrigt til, at der allerede nu var 66 Millioner Mennesker sammenpresset indenfor det reducerede tyske Omraade, og at Overfyldningen navnlig af den britiske Zones Industridistrikt var alvorlig.
71  Da han i denne Forbindelse antydede forventelige Vanskeligheder fra Sovjets Side med Hensyn til Anbringelse af Flygtninge indenfor dettes Zone, fandt jeg Anledning til at fremhæve Generalissimus Stalins Tilsagn og at takke for den Støtte, man i sin Tid fra britisk Side havde ydet gennem den britiske Ambassade i Moskva. Jeg meddelte endvidere, at der netop i disse Dage var tilgaaet Udenrigsministeriet Meddelelser fra Berlin, der tydede paa, at man fra russisk Side vilde være rede til at træffe en Tillægsaftale om at modtage yderligere 15.000 tyske Flygtninge indenfor Zonen svarende til det Antal, de franske Myndigheder ved Aftalen af 2. Juli var indgaaet paa at tage (jvf UM.s Skrivelse af 8. d. M.(ikke medtaget i UM's samling)).
72  Hvis man fra britisk Side nu kunde se Udvej til at tage de foreslaaede 30.000, var der saaledes Mulighed for at faa gennemført Stalins Tilsagn. Han indrømmede, at det jo nu kun drejede sig om forholdsvis smaa Tal sammenlignet med de stedfundne Forflytninger af Millioner, men udtalte en vis Ængstelse for, at en yderligere Overflytning kunde medføre Uroligheder, og at man nødig vilde se det komme til, at britiske Tropper maatte bruge deres Vaaben til Ordenens Opretholdelse.
73  Jeg sagde, at jeg havde forstaaet, at Overfyldningen var størst i Sydslesvig, og at Chancen for Uroligheder dér kunde undgaas ved at flytte de fremmede Elementer til det indre af Tyskland blandt den rent tyske Befolkning. Da der nu var et vist Samarbejde med de engelske og amerikanske Besættelsesmyndigheder, burde det maaske prøves, om der ikke i den amerikanske Zone f Eks. i Øst-
Bayern vilde være Plads for en Del hjemløse. (212) 
74  Mr. Hankey spurgte, om der forelaa nærmere Oplysninger om Antallet af de Kvinder, der havde demonstreret for at blive hjemsendt til deres Familier. (n74) Jeg svarede, at Tallet ikke var mig bekendt, men at Oplysninger herom rimeligvis kunde fremskaffes; jeg mente samtidig at kunne sige, at man vel kunde gaa ud fra, at ikke samtlige de Paarørende havde fundet Hjemsted i den britiske Zone.
75  Ved Samtalens Slutning understregede jeg paany, at den danske Regering lægger den allerstørste Vægt paa at blive befriet for de tilbageværende Flygtninge saa snart som muligt, og at det i Forhold til Landets Befolkning havde været og var en meget haard Byrde for Danmarks Samfundsøkonomi, og Mr. Hankey lovede at ville gøre en Indsats for at opnaa en tilfredsstillende Løsning.
 Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Uden-
rigsministerens ærbødigste

W. EICKHOFF

76  Bilag til dok. nr.144. Note af 10. juli 1947 fra den danske chargé d'affaires a. i. i London til den britiske udenrigsminister.
77  London 10th July, 1947.

Sir,
 Acting under instructions from my Government I have the honour to submit the following observations for your consideration on the question of the continued presence of German refugees in Denmark.

London, den 10. juli 1947.

Deres Excellence,
 Efter instruktion fra min regering har jeg den ære til Deres overvejelse at fremkomme med følgende bemærkninger vedrørende spørgsmålet om den fortsatte tilstedeværelse af tyske flygtninge i Danmark.

78  When the agreements concluded prior to the 1st July last between Denmark and the four Occupational Powers in Germany regarding the repatriation of the German refugees from Denmark have actually been carried out about the 1st September this year, 18.000 will have been transferred to the British (213) Zone, 12.000 to the American Zone, 15.000 to the French Zone and 36.000 to the Soviet-Russian Zone. Når de indtil 1. juli d. å. mellem Danmark og de fire besættelsesmagter i Tyskland indgåede aftaler om hjemsendelse af tyske flygtninge fra Danmark omkring den 1. september d. å. er opfyldt, vil der til den britiske zone være overført 18.000, til den amerikanske zone 12.000, til den franske zone (213) 15.000 og til den sovjetiske zone 36.000.
79  Besides these batches of refugees, 19.000 German subjects who have been staying in Refugee Camps in Denmark but have belonged to the German Wehrmacht, in accordance with their status will by September this year have been sent home to be demobilized at their respective domiciles in the four Zones of Occupation. Foruden disse flygtningekontingenter vil til september i år 19.000 tyske statsborgere, som har haft ophold i flygtningelejre i Danmark, men som har tilhørt den tyske værnemagt, i overensstemmelse hermed være hjemsendt til demobilisering på deres respektive hjemsteder i de fire besættelseszoner.
80  Thereafter about 100.000 German refugees remain in Denmark, and the
Danish Government must attach decisive importance to their removal in the nearest future.
Tilbage i Danmark er der derefter ca. 100.000 tyske flygtninge, hvis fjernelse i den nærmeste fremtid den danske regering må tillægge afgørende betydning.
81  The outlay for the care and guarding of these refugees have up to this date amounted to more than 400 million Kroner, and the Danish State expenditure now amounts to about 10-12 million Kroner per month.  Udgifterne ved forsorgen for og bevogtningen af disse flygtninge har til dato andraget over 400 mill. kr., og den danske stats omkostninger beløber sig nu til ca. 10-12 mill. kr. månedlig.
82  Besides this unreasonably heavy financial burden on the Danish State budget the presence of the refugees means that labour, including the personnel required for the guarding of them, transport, food and fuel to a not inconsiderable extent are withdrawn from the trade of the country. This burden upon Danish economy entails delay in the rebuilding of the country after the war. Foruden denne urimelig tunge finansielle byrde på det danske statsbudget betyder tilstedeværelsen af flygtningene, at arbejdskraft, herunder det til bevogtningen nødvendige personel, transportmidler, fødevarer og brændsel i et ikke ubetydeligt omfang unddrages landets erhvervsliv. Denne belastning af den danske økonomi medfører forsinkelse af landets genopbygning efter krigen.
83  Also out of humane considerations it is essential that possibilities should soon be provided for the sending home of these 100.000 of the German refugees. As previously emphasized it is the risk of infiltration and assimilation (214) into the Danish population of this foreign element that makes it positively necessary that the German refugees should be kept interned. Også af humane grunde er det af afgørende betydning, at der snarest tilvejebringes mulighed for hjemsendelse af disse 100.000 tyske flygtninge. Som tidligere fremhævet er det risikoen for infiltration og optagelse i den danske (214) befolkning af dette fremmedelement, som gør det ubetinget nødvendigt at holde de tyske flygtninge interneret.
84  On the other hand, it is not in accordance with ordinary humane conception to keep people interned for years, when they have not been found guilty of any criminal behaviour, and particularly, when they have no greater wish than to return to their home land. Numerous refugees have received information that their relatives in Germany have found dwelling places and that they wish that the members of their families, now living in Refugee Camps in Denmark should join them there.  På den anden side er det ikke i overensstemmelse med almindelig human opfattelse at holde mennesker interneret i årevis, når de ikke har gjort sig skyldige i nogen forbrydelse, og navnlig når de ikke har noget større ønske end at vende tilbage til deres hjemland. Talrige flygtninge har modtaget oplysning om, at deres pårørende i Tyskland har fundet boliger, hvor de ønsker at de medlemmer af deres familier, som nu opholder sig i flygtningelejre i Danmark, skal slutte sig til dem.
85  Many female refugees have received letters from their husbands, who have returned from their imprisonment abroad and now wish their wives and children to join them.  Mange kvindelige flygtninge har modtaget breve fra deres mænd, som er vendt tilbage fra krigsfangenskab i andre lande og nu ønsker, at deres hustruer og børn skal slutte sig til dem. 
86  Quite recently several thousand women in one of the Refugee Camps have organised demonstrations for their return to their husbands, who now live in the British Zone. (n86) Representatives of several foreign missions in Denmark, including the British Embassy, have during a recent visit had an opportunity to form an opinion of the conditions as they present themselves in the Refugee Camp at Oksbøl, Jutland. For ganske kort tid siden har adskillige tusinde kvinder i en af flygtningelejrene demonstreret for deres tilbagevenden til deres mænd, som nu bor i den britiske zone. Repræsentanter for adskillige fremmede repræsentationer i Danmark, herunder den britiske ambassade, har under et nyligt besøg i flygtningelejren i Oksbøl i Jylland haft lejlighed til at danne sig et begreb om forholdene.
87  As His Britannic Majesty's Government will be aware, the Danish Government received in June 1946 from Generalissimo Stalin an undertaking that the Soviet Authorities in the Soviet Occupation Zone of Germany would (215) receive half of the ca. 200.000 German refugees who were at that time in Denmark provided that the three other Powers of Occupation would receive the other half in their respective Zones. Som Hans britiske Majestæts regering vil vide, modtog den danske regering i juni 1946 fra generalissimus Stalin et tilbud om, at sovjetmyndighederne i den sovjetiske besættelseszone afTyskland ville modtage halvdelen af de ca. (215) 200.000 tyske flygtninge, som da opholdt sig i Danmark, under forudsætning af, at de tre andre besættelsesmagter ville modtage den anden halvdel i deres respektive zoner.
88  By an agreement of 2nd July, 1947 between the Danish and the French Authorities the French Occupation Authorities declared themselves ready to receive into the French Zone 15.000 refugees out of the last remaining 100.000 refugees. Ved en mellem de danske og franske myndigheder den 2. juli 1947 truffen aftale erklærede de franske besættelsesmyndigheder sig villige til af de sidste 100.000 flygtninge at modtage 15.000 flygtninge i den franske zone.
89  Accordingly, by the middle of September 1947 the remaining refugees would amount to ca. 80.000. If only about 30.000 of these could be taken over by the Western Zones, a basis would exist for an approach to the Sovjet Government with a view to their taking over the rest. The Western Zones would then have received ca. 90.000 refugees, the Eastern (Soviet) Zone 90.000, in all 180.000, to which must be added the above-mentioned Germans belonging to the Wehrmacht, who, as far as known, have been distributed over all four Zones. Antallet af tilbageværende flygtninge vil herefter omkring midten af september 1947 beløbe sig til ca. 80.000. Hvis blot ca. 30.000 af disse kunne overtages af de vestlige zoner, ville der være skabt grundlag for at rette en henvendelse til sovjetregeringen om overtagelse af resten. De vestlige zoner ville da have modtaget ca. 90.000 flygtninge, den østlige (sovjetiske) zone 90.000, ialt 180.000, hvortil kommer de ovenfornævnte tyskere, som har tilhørt værnemagten, og som såvidt vides er blevet fordelt mellem alle fire zoner.
90  In the British Ambassador's note of 10th February, 1947, addressed to M. Gustav Rasmussen, concerning the Danish detachrnent of troops which has been sent to Germany to share with the Allied Powers the duties of Occupation*), M. Randall was good enough to state that the British Government would do its utmost to ensure the speedy removal of all German refugees (216) from Denmark. The apposite section of the British Ambassador's note reads as follows: I den britiske ambassadørs note af 10. februar 1947 til hr. Gustav Rasmussen vedrørende det danske troppekontingent, som er blevet sendt til Tyskland for sammen med de allierede magter at deltage i besættelsen (akt 117 = 2#80), havde hr. Randall den godhed at erklære, at den britiske regering ville gøre sit yderste for at sikre en hurtig fjernelse af alle tyske flygtninge fra Danmark. Det på- (216) gældende afsnit af den britiske ambassadørs note er sålydende:
91  »As regards German refugees who will remain after the transfers at present in progress or under discussion have been completed, I am authorised to assure the Danish Government that His Majesty's Government will exert their utmost efforts to secure their early and total removal. It will, however, continue as in the past to be necessary to secure the co-operation of the other occupation powers for this purpose. »Med hensyn til de tyske flygtninge, der vil blive tilbage efter afslutningen af de hjemsendelser, som for tiden finder sted eller er genstand for forhandling, er jeg bemyndiget til at forsikre den danske regering om, at Hans Majestæts regering vil gøre sit yderste for at sikre deres snarlige og fuldstændige fjernelse. Det vil imidlertid som hidtil være nødvendigt at sikre sig de andre besættelsesmagters medvirken til dette formål. 
92  Given this co-operation it is the aim of His Majesty's Government to assist in securing the removal of the refugees within the next few months and His Majesty's Government will he prepared to take their full share under such agreement up to the limit of what the British Zone is capable«. Under forudsætning af en sådan medvirken er det Hans Majestæts regerings mål at bistå til at sikre en fjernelse af flygtningene indenfor de nærmeste måneder, og Hans Majestæts regering er rede til som led i en sådan samvirken at tage sin fulde andel indenfor, hvad den britiske zone er i stand til at modtage«. (2#88
93  The Danish Brigade having now arrived to take up their dutiés in Germany the Danish Government are most anxious that His Britannic Majesty's Government should urgently consider receiving a further batch of refugees from Denmark into the British Zone, and I am therefore instructed to inform you that the Danish Government would greatly appreciate the opening of negotiations in the nearest future on this question, to the furtherance of which they attach the very greatest importance, having in view the complete removal of all refugees from Denmark before the beginning of next Winter. (217)  Efter at den danske brigade nu er ankommet til Tyskland for at påbegynde sin tjeneste, ser den danske regering meget gerne, at Hans britiske Majestæts regering snarest tager under overvejelse at modtage et yderligere kontingent flygtninge fra Danmark i den britiske zone, og jeg er derfor blevet instrueret om at meddele Dem, at den danske regering ville sætte megen pris på, at der i den nærmeste fremtid indledes forhandlinger om denne sag, hvis fremme den tillægger den allerstørste betydning, med henblik på at samtlige flygtninge kan blive fjernet fra Danmark inden begyndelsen af næste vinter. (217) 
94  I beg to add that my Government are ready at any time, if so desired, to send special representatives to negotiate about the further reception of German refugees in the British Zone, whether such negotiations are to take place in London or in Berlin.
 I have the honour to be, with the highest consideration, Sir, Your most obedient humble Servant,

W. EICKHOFF
The Right Honourable
 Ernest Bevin, P.C., M.P.,
Secretary of State for Foreign Affairs.

Jeg tillader mig at tilføje, at min regering er rede til, om ønsket, når som helst at sende særlige repræsentanter for at forhandle om modtagelse af yderligere flygtninge i den britiske zone, hvad enten sådanne forhandlinger skal finde sted i London eller i Berlin.
 Jeg har den ære at forblive, med den mest udmærkede højagtelse, Deres Excellences ærbødigste

W. EICKHOFF
Høj velbaarne Hr. Udenrigsminister
Ernest Bevin, P.C.,M.P.

Anmerkungen Noter: 
n12  Tilfælde, hvor særlige, vægtige hensyn af humanitær karakter taler for hjemsendelse af vedkommende flygtninge, herunder navnlig tilfælde, hvor disse har nære pårørende i Tyskland, med hvem de ville kunne genforenes. 
n48  Som opholdt sig i København i anledning af kong Christian d. X's bisættelse. 
n70  Denne skrivelse, ikke medtaget af mig, men medtaget i Aktstykkerne, har aktstykke nummer 143, og nævner bl. a., at man påtænker at reabsorbere i Tyskland tyske flygtninge fra Ungarn og Jugoslavien. 
n74:  Im Juni 1947 sammelten sich 800 bis 1000 Frauen ausserhalb das Bureau des deutschen Bürgermeisters in Oksböl. Sie haben eine Resolution dem Bürgermeister gezeigt, der sie dem dänischen Lagerleitung weitergab. Siehe hvid18.1#24
n86  Denne demonstration omtales i Hvidbogen, side 233 (hvid18.1#24), Langberg, side 44 og Havrehed, side 253.