Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Akten aus dem dänischen Aussenministerium

 der deutschen Flüchtlinge betreffend.
1950 (2) 

Aktstykker fra det danske udenrigs- ministerium 

 vedrørende de tyske flygtninge.
1950 (2) 

 
 1 Aktstykke 80.
Skrivelse af 1. november 1946 fra udenrigsministeriet
til gesandtskabet i Moskva.

København, den 1. November 1946.

De tyske Flygtninge i Danmark.
UM.s af 2.10.1946***).

 2  Af den med Udenrigsministeriets ovenciterede Skrivelse fremsendte Afskrift af Depeche af 26. September 1946 med Bilag fra den danske Militærmission i Berlin fremgaar, at de franske Militærmyndigheder i Tyskland har givet mundtligt Tilsagn om i den franske Zone af Tyskland at modtage de der hjemme- (143) hørende, i Danmark anbragte tyske Flygtninge, samt at de amerikanske Militærmyndigheder over for Missionen skriftligt har bekræftet, at de er rede til at modtage de tyske Flygtninge i Danmark, der tidligere var bosat i den amerikanske Besættelseszone, og endelig at de britiske Militærmyndigheder skriftligt har erklæret sig rede til i den britiske Zone at modtage saadanne civile tyske Flygtninge, der var bosat (domicilieret) i Zonen ved Krigens Begyndelse samt tilføjet, at det større Spørgsmaal om Anbringelsen af Flygtninge, der tidligere boede i de Omraader, der nu er under polsk Administration, fortsat er Genstand for Forhandling mellem de fire Besættelsesmagter.
 3  Under Møder i Udenrigsministeriet den 21. Oktober har Brigade-General A. B. Kenchington, der er Chef for den Afdeling i den britiske Militærregering i Tyskland, som beskæftiger sig med Flygtningesager, givet Tilsagn om foreløbig i den britiske Zone af Tyskland at modtage 12.000 Flygtninge, der har Tilknytning til sidstnævnte Zone. Hjemsendelsen er paabegyndt Dags Dato, og til at begynde med skal der hjemsendes 1.000 Flygtninge ugentlig.
Endvidere har den franske repræsentant i det allierede Kontrolraad i Tyskland, Armégeneral Koenig, den 18. Oktober under et Ophold i København meddelt Udenrigsministeren, at man fra fransk Side vilde være villig til straks at modtage de tyske Flygtninge fra Danmark, som hører til i den franske Zone, ialt mindst ca. 2.000. 
Den franske Gesandt i København har i Dag meddelt Udenrigsministeren, at General Koenig nu har bekræftet sit Tilsagn om at modtage 2.000 Flygtninge fra Danmark, omfattende dem, der har Tilknytning til den franske Zone af Tyskland, og at Generalen endvidere har givet Tilsagn om i den franske Zone at modtage yderligere 10.000 tyske Flygtninge fra Danmark inden Aarets Udgang. En fransk Militærmission forventes snarest at afrejse til Danmark for at medvirke ved Tilrettelæggelsen af Hjemsendelsen.
Der er derhos den 28. Oktober tilgaaet Udenrigsministeriet Underretning om, at de amerikanske Militærmyndigheder i Tyskland stiller sig velvilligt til at modtage et lige saa stort Antal Flygtninge med Tilknytning til den amerikanske Zone, som det der modtages i den britiske Zone, nemlig ca. 12.000.
 7  Chefen for den danske Militærmission i Berlin er telefonisk instrueret om at anmode den amerikanske Militærregering om snarest at træffe Foranstaltning til den praktiske Gennemførelse af Overførelsen af 12.000 Flygtninge fra Danmark til den amerikanske Zone af Tyskland.
Det samlede Antal Flygtninge, der herefter foreløbig vil kunne forventes hjem- (144) sendt til den britiske, franske og amerikanske Zone i Tyskland, andrager saaledes ca. 36.000.
Gesandtskabet anmodes om at gøre det russiske Udenrigsministerium bekendt med de Tilsagn, der fra britisk, fransk og amerikansk Side er givet om at modtage tyske Flygtninge fra Danmark, og om, under Henvisning hertil samt til det af Generalissimus Stalin afgivne Tilbud om at modtage 100.000 Flygtninge fra Danmark under Forudsætning af, at de tre andre Besættelsesmagter i deres Zoner modtog et lignende Antal, at søge udvirket at der fra russisk Side gives Tilsagn om straks foreløbig at modtage et Antal Flygtninge svarende til det, der efter foranstaaende foreløbig vil blive modtaget i den amerikanske, britiske og franske Zone tilsammen, altsaa mindst ca. 36.000.
10  Gesandtskabet bedes tilføje, at den danske Regering gaar ud fra, at det større Spørgsmaal om Fjernelsen fra Danmark af samtlige tyske Flygtninge ikke præjudiceres ved et saadant russisk Tilsagn. Det bemærkes herved, at General Koenig i Overensstemmelse med et Tilsagn, som han under sit Ophold i København gav Udenrigsministeren, i den allierede Kontrolkommission i Berlin har rejst Spørgsmaalet om Hjemsendelsen af de øvrige tyske Flygtninge i Danmark med en samlet Løsning for Øje. Kontrolkommissionen fortsætter sine Forhandlinger om denne Sag.
 Man imødeser Indberetning om, hvad der passerer i Sagen.

GUSTAV RASMUSSEN

14  Aktstykke 84.
Telefonisk indberetning af 15. november 1946 fra den danske militærmission
i Berlin til udenrigsministeriet.
15  Under Henvisning til Kontorchef Dons Møller's Telefonopringning af i Gaar kan oplyses, at der i Dag er modtaget et Brev af 12. d. M. fra Brigadier C. K. Gailey, Chief of Staff, US Army gaaende ud paa, at den Øverstkommanderende over den amerikanske Zone stadig ser med Sympati paa den Byrde, der paahviler Danmark paa Grund af de tyske Flygtninge, men maa fastholde, at han kun kan modtage det Antal Flygtninge i den amerikanske Zone, som tidligere havde deres Hjem der. 
16  Han peger paa, at der allerede i den amerikanske Zone befinder sig 731.000 tyske Flygtninge, som tidligere hørte hjemme Øst for Oder- (147) Neisse Floderne, hvor ogsaa de 166.00, der i øjeblikket befinder sig i Danmark, var bosatte, og at der endnu ikke har vist sig nogen Udvej for at føre disse tilbage til deres Hjemsted. Imidlertid har det amerikanske Medlem af Combined Repatriation Executive (n16) faaet Ordre til at træffe alle nødvendige Forberedelser i Forbindelse med Hjemsendelsen fra Danmark af de Flygtninge, der tidligere havde deres Hjem i den amerikanske Zone.
35  Aktstykke 88
Uddrag af udenrigsmimsterens notater om samtaler i det britiske udenrigsministerium den 20. november 1946.

 Samtale med den britiske Minister of State, Mr. H. McNeil, der fungerer som Udenrigsminister. ----

36  7) Jeg gik derefter over til at omtale de tyske Flygtninge i Danmark, idet jeg nævnte de Tilsagn, vi i den sidste Tid havde faaet fra de britiske, franske og russiske Myndigheder. Selv om disse Tilsagn fuldtud blev opfyldt, vilde vi dog sidde tilbage med den store Mængde af Flygtninge, hvis højeste Ønske var at komme tilbage til Tyskland, og som vi ikke i Længden kunde holde indespærret i Danmark. Naturligvis var deres Moral for nedadgaaende. 
37  Jeg mindede om, at det var den engelsk-amerikanske Militærmissions Plan ved Befrielsen først at evakuere hele den tyske Hær i Danmark, hvilket skete meget hurtigt og effektivt, og dernæst at sende de civile Flygtninge ud. Dette sidste strandede imidlertid, og Grunden var efter min Mening den for Danmark saa uheldige Overenskomst i Potsdam, hvor England havde lovet først at tage imod et umaadeligt Antal Tyskere, der i lang Tid, for manges vedkommende gennem Generationer, havde været bosat i Polen, Czekoslovakiet og andre østlige Lande.
38  Mr. McNeil, der i Forvejen var orienteret om dette Problem, lovede, at de engelske Repræsentanter i Berlin skulde faa Paalæg om igen at tage Sagen op i Kontrolkommissionen.
        Jeg gav ham et Exemplar af vort nye Memorandum af 17. November om
Flygtningene i Danmark (aktstk 85 #35).
39  Derefter havde jeg en Samtale paa en halv Time med den faste Understatssekretær Sir Orme Sargent, med hvem jeg først talte om de Forenede Nationers Møde -------------------
 Jeg talte derefter i Korthed om de tyske Flygtninge i Danmark, og gav ham et Exemplar af vort Memorandum herom.  -------------

London, den 21. November 1946.

GUSTAV RASMUSSEN

45  Aktstykke 101.
Skrivelse af 18. december 1946 fra udenrigsministeriet til gesandtskabet i Moskva.

København, den 18. December 1946.

De tyske Flygtninge i Danmark.

Ges. af 21.11.1946***).

46  Udenrigsministeriet meddeler, at der ikke var knyttet nogen Tidsbegrænsning til det af Generalissimus Stalin under Samtale med Udenrigsministeren den 6. Juni 1946 i Udenrigsminister Molotovs Nærværelse fremsatte Tilbud om, at den russiske Regering er villig til at modtage 100.000 tyske Flygtninge fra Danmark under den i Udenrigsministeriets Telegram af 15. Juni 1946 angivne Forudsætning, nemlig at de tre andre Magter, der er ansvarlige for Tysklands Besættelse, tilsammen modtager et lignende Antal.
47  Foranlediget ved Hr. Ministerens ovenciterede Depeche undlader man ikke samtidig at bemærke, at de tyske Flygtninges Tilstedeværelse i Danmark ikke blot direkte medfører Udgifter. som Danmark i det lange Løb ikke er i Stand til (162) at bære, men tillige paa flere andre Maader medfører en overordentlig Belastning for det danske Samfund.
48  En betydelig Del af Landets Arbejdskraft, der haardt tiltrænges til Danmarks Genopbygning efter Krigen, maa saaledes anvendes til uproduktiv Bevogtningstjeneste som Følge af, at den danske Regeeing ikke kan tillade en Infiltrering af de tyske Flygtninge i den danske Befolkning. Risiko for en infiltrering bestaar desuagtet. Flygtningeforsorgen lægger derhos Beslag paa store Kvanta af Levnedsmidler og af de sparsomme Forsyninger af Brændsel, Klædevarer og Byggematerialer, der staar til den danske Befolknings Raadighed.
49  Endvidere kan den danske Regering ikke anse det for forsvarligt, at alle disse Flygtninge, der har maattet holdes interneret i over 1½ Aar, fortsat holdes indespærret, hvorfor det ogsaa af denne Grund er meget ønskeligt, at de snarest tilbagesendes til deres Hjemland.
F. M.

F. HVASS

50  Aktstykke 104.
Indberetning af 2. januar 1947 fra gesandtskabet i Washington til udenrigsministeriet.
  Washington, den 2. Januar 1947.
De tyske Flygtninge i Danmark og UNRRA. 
51  Efter at have modtaget Udenrigsministeriets Telegram**), hvori jeg blev anmodet om at foretage en Henvendelse til UNRRA vedrørende de tyske Flygtninge i Danmark inden Åarets Udgang, fandt jeg det rigtigst at telegrafere til Udenrigsministeriet og forespørge, hvorvidt Ministeriet havde modtaget min Indberetning af 20. December, i hvilken jeg meddelte, at Spørgsmaalet om, hvorvidt de tyske Flygtninge kunde falde under UNRRA, allerede tidligere havde været undersøgt og var blevet undersøgt igen, og at det maatte anses for helt udelukket, at de kunde bringes ind under UNRRA's Virkefelt.
52  Udenrigsministeriets Svartelegram om, at min Indberetning ikke var modtaget, men at Ministeriet mente, at Henvendelsen alt taget i Betragtning dog burde foretages, blev først modtaget ved Middagstid den 31. December. Paa det paagældende Tidspunkt havde Legationsraad Bang-Jensen paa mine Vegne allerede afleveret den i Genpart vedlagte Skrivelse til UNRRA's nye General-direktør, General Rooks, da jeg ikke var i Washington den paagældende Dag.
53  Som det vil ses, er Skrivelsen stilet til Mayor LaGuardia, idet denne formelt var Generaldirektør for UNRRA indtil Aarets Udløb. I Realiteten havde General Rooks dog allerede overtaget Hvervet som Generaldirektør. (163) 
54  General Rooks sagde straks, at han jo kendte Spørgsmaalet om de tyske Flygtninge i Danmark, og at man gerne saa dette Spørgsmaal løst, men at han slet ikke saa, hvorledes det kunde falde under UNRRA. UNRRA var tænkt som en Hjælp direkte til Befolkningen i de befriede Lande. Hr. Bang-Jensen henviste til Resolution No. 47 (n54), og General Rooks læste i hans Nærværelse denne igennem, men gjorde opmærksom paa, at denne var begrænset til at hjælpe med Repatrieringen af tyske Statsborgere i Tilfælde, hvor dette var nødvendigt af Hensyn til Repatriering af Befolkningen til de befriede Lande. Yderligere fremhævede General Rooks, at det udtrykkelig var nævnt i Resolutionen, at Udgifterne, der var forbundet hermed, kun kunde afholdes foreløbigt af UNRRA.
55  Legationsraad Bang Jensen redegjorde for Flygtningesagens Historie og de store Vanskeligheder, Flygtningene foraarsagede i Danmark baade politisk og økonomisk; i sidste Henseende gjorde han opmærksom paa, at det ikke alene var et Udgiftsspørgsmaal, men at det ogsaa var et for Danmark meget alvorligt Valutaspørgsmaal, idet Flygtningenes Tilstedeværelse formindskede vor Eksport. Hr. Bang-Jensen understregede, at Situationen var saa alvorlig for Danmark, at vi maatte være helt sikre paa, at alle Udveje var forsøgt, og at den danske Regering vilde sætte Pris paa, at det blev grundigt undersøgt, om man paa en eller anden Maade ved en Fortolkning kunde faa de tyske Flygtninge bragt ind under UNRRA.
56  General Rooks lovede, at det skulde blive undersøgt endnu en Gang, selvom han ikke kunde se, hvorledes det skulde kunne gøres, og uanset, som han sagde, at Spørgsmaalet var rent akademisk, fordi UNRRA's resterende Midler allerede var beslaglagt til løbende Opgaver og daarligt nok kunde dække til disse. (165) 
57  General Rooks mente som sagt, at det var udelukket, at Opgaven kunne bringes ind under UNRRA ved en Fortolkning, men han vilde gerne grundigt overveje, hvorvidt UNRRA muligvis ikke paa en eller anden Maade kunde benytte sin Indflydelse og sine Forbindelser til at faa hele det tyske Flygtningespørgsmaal i Danmark løst. 
HENRIK KAUFMANN
58  Aktstykke 106.
Depeche af 17. januar 1947 fra gesandten i London til udenrigsministeren.

London, den 17. Januar 1947.
De tyske Flygtninge i Danmark.

Hr. Udenrigsminister,

59  Ved mit første Besøg den 16. d. M. i Foreign Office efter min Tilbagekomst fra Danmark rettede jeg under en Samtale med Understats-Sekretær Mr. Warner en fornyet indtrængende Henvendelse til nævnte Udenrigsdepartement om for Storbritanniens Vedkommende at træffe Foranstaltning til, at den kgl. Regerings Ønske om saa snart som muligt at blive befriet for samtlige tyske Flygtninge i Danmark maa blive imødekommet. Jeg anførte, at jeg havde modtaget speciel Ordre af Hr. Udenrigsministeren til straks at tage dette Spørgsmaal op og til at fremhæve den store Vægt, man fra dansk Side tillægger dets hurtige Løsning.
60  Under Samtalen fremsatte jeg bl. a. de samme Betragtninger, som Hr. Udenrigsministeren selv gjorde gældende overfor Mr. Mc Neil ved Deres Besøg hos ham den 20. November f. A. (#37), gaaende ud paa, at Danmark havde haft Grund til at vente, at der af de britiske og amerikanske Militærmyndigheder var blevet truffet de fornødne Forholdsregler til i Overensstemmelse med disses oprindelige Plan snarest muligt efter Befrielsen at udsende af Landet ikke alene de tyske Tropper, men tillige og umiddelbart derefter de tyske civile Flygtninge. 
61  Danmark følte sig nu paa en vis Maade ladt i Stikken af de nævnte Stormagter, der - medens de forholdt sig passive med Hensyn til Hjemsendelsen af »vore« Flygtninge - i Potsdam var gaaet ind paa en Ordning, der medførte Forpligtelse for dem til at modtage Strømme af Flygtninge Øst fra. Særlig grel maatte en saadan Fremgangsmaade forekomme, naar man tog i Betragtning, at de Øst fra kommende Flygtninge i Almindelighed havde været bosat i Aarhundreder dèr, hvorfra de var blevet udsendt, medens »vore« Flygtninge, der var paatvunget os af Nazist-Regimet, dengang kun havde opholdt sig ca. 6 Maaneder i Danmark. Modsætningsvis nævnte jeg, at de russiske Militærmyndigheder meget hurtigt havde hjemsendt de tyske Flygtninge paa Bornholm.
62  Jeg pegede endvidere paa vor afgjorte Uvilje imod at lade Flygtningene komme ud iblandt Befolkningen og fremholdt, at man heller ikke i Storbritannien kunde være interesseret i at se et stort tysk Befoikningselement etablere sig i Danmark. I denne Forbindelse burde man i Foreign Office ogsaa have i Erindring Faren (170) for, at saadanne frigivne Flygtninge uvilkaarligt lidt efter lidt vilde søge over til Grænseegnene, hvor en Styrkelse af den derværende tyske Minoritet vilde være ganske særlig uheldig. Paa den anden Side maatte man af rent humane Grunde erkende, at det for Flygtningene selv, omend de blev godt behandlet og ikke led nogen Nød, var meget haardt saaledes at forblive indespærret i Aarevis.
63  Endelig kombinerede jeg gennem en Omtale af, hvad Flygtningene koster Danmark i Penge og gennem Beslaglæggelse af Arbejdskraft, dette Problem med Spørgsmaalet om at sende et dansk Troppekontingent til Tyskland, og fremhævede de næsten uoverstigehge indenrigspolitiske Vanskeligheder, der rejser sig for Regeringen, dersom denne vil søge at gennemføre en Ordning om nævnte Kontingent uden samtidig at have Sikkerhed for, at Flygtningene indenfor en kort Tidsfrist kan ventes udsendt af Landet.
64  Mr. Warner erkendte egentlig fuldt ud Berettigelsen af det fra min Side anførte, erklærede, at man fra britisk Side hele Tiden i høj Grad havde beklaget den Vending, Flygtninge-Spørgsmaalet havde taget for Danmarks Vedkommende, og lovede at foretage fornyede Skridt for at søge en gunstig Løsning fremskyndet. Noget bestemt med Hensyn til Tidspunktet var Mr. Warner dog ikke i Stand til at love. Jeg bør formentlig tilføje, at han ved denne, som ved tidligere Lejligheder adskillige Gange kom tilbage til, at Sovjet-Regeringen ikke hidtil havde godtgjort nogen Beredvillighed til i Praksis at imødekomme de danske Ønsker.
65  Jeg har den Ære at forblive, med den mest udmærkede Højagtelse, Hr. Udenrigsministerens ærbødigste

E. REVENTLOW

66  Aktstykke 107.

Uddrag af udenrigsministerens tale i foreningen af den udenlandske presses repræsentanter i Danmark den 19. januar 1947.

67  Den danske Regering har ved flere Lejligheder gjort Medlemmerne af Udenrigsministrenes Raad bekendt med de Problemer, som er opstaaet ved, at over 200.000 civile tyske Flygtninge efterlodes i Danmark ved de tyske Troppers Kapitulation. Regeringen haaber og venter, at den Hjemsendelse af de tyske Flygtninge, som nu er paabegyndt, vil blive fortsat i forøget Tempo. Vi ønsker Sikkerhed for, at dette Spørgsmaal ikke udsættes yderligere, men løses forud for (171) og uafhængigt af de Spørgsmaal, som Ordningen af Tysklands Forhold iøvrigt rejser. 
68  Det begynder nemlig nu at haste med at faa de tyske Flygtninge sendt tilbage til Tyskland. Jeg tænker ikke alene paa den urimelige Byrde, det er for Danmark at huse, føde og bevogte en Flygtningemængde, der udgør henved fem Procent af hele Landets Befolkning. Dette svarer til, om der i Frankrig fandtes over to Millioner tyske Flygtninge, i Storbritannien halvtredie Million, eller i De forenede Stater mellem syv og otte Millioner. De tyske Flygtninge i Danmark er interneret i særlige Lejre, men hvor længe vil det vedblivende være muligt at holde dem indespærret. 
69  Og slippes de først løs i Danmark, hvorledes kan det da forhindres, at de siver ind i og blander sig med den danske Befolkning? Er det virkelig i andre allierede Landes Interesse, at en saadan Infiltration skulde ske i Danmark? Er det rimeligt- uanset de nuværende Vanskeligheder i Tyskland - fortsat at nægte dem Adgang til deres Hjemland efter næsten to Aars Indespærring i Danmark. Og stemmer det med almindelig Retsfølelse at lade Danmark bære den økonomiske Byrde og paatvinge os den Kæmpeudgift, som de tyske Flygtninges Ophold betyder?
70  Aktstykke 110.

Uddrag af udenrigsministeriets månedsoversigt for januar 1947
til de udsendte repræsentationer. 

Tyske Flygtninge i Danmark.

71          Efter forudgaaende Forhandlinger har den danske Militærmission i Berlin i
Januar Maaned 1947 undertegnet en Aftale med de derværende amerikanske
Militærmyndigheder om Hjemsendelse fra Danmark af de tyske Flygtninge, som
før deres Anbringelse her i Landet havde fast Bopæl i den amerikanske Besættel-
seszone af Tyskland.
72          De paagældendes Antal ansloges under Forhandlingerne om Aftalen til ca. 1300; men ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at det kun forsaavidt angik 725 af Flygtningene med Sikkerhed kunde fastslaas, at de tidligere havde haft fast Bopæl i den amerikanske Zone. Fra dansk Side henstillede man, om ikke de amerikanske Myndigheder henset til de forholdsvis smaa Antal, det drejede sig om, maatte være villige til at modtage alle de 1.300, der oprindelig var opnaaet Enighed om. Fra amerikansk Side mente man dog ikke ved denne Lejlighed at kunne modtage andre Flygtninge end de 725 hjemmehørende, men foreslog, at de resterende ca. 600 Flygtninges Overførsel til Zonen sammen med eventuelle andre ikke-hjemmehørende gjordes til Genstand for særskilt Forhandling senere.
73         Af de 725 Flygtninge er 277 herefter hjemsendt den 23Januar 1947 og ca. 300 (173) vil ifølge den foreliggende Aftale blive afsendt den 30. s. M. De resterende ca.125 er Familier, blandt hvilke der er Sygdom, hvorfor de først kan afrejse senere.
74  Angaaende Ruslands Modtagelse af en Del af de tyske Flygtninge i Danmark har den kgl. Gesandt i Moskva ført visse Forhandlinger med det russiske Udenrigsministerium, hvorunder han under Henvisning til Generalissimus Stalins Tilsagn om at modtage 100.000 af Flygtningene paa Betingelse af, at de Vestallierede overtog de andre 100.000, har anmodet de sovjetrussiske Myndigheder om foreløbig at modtage et Antal Flygtninge svarende til det, som for Tiden bliver overført til de britiske, amerikanske og franske Zoner. Det britiske Udenrigsministerium har i December 1946 instrueret den britiske Ambassadør i Moskva om at støtte det danske Forslag (jfr dok nr 102).
75  Aktstykke 111.

Uddrag af indberetning af 25. januar 1947 fra den danske militærmission
i Berlin til udenrigsministerlet.

  Berlin, den 25. Januar 1947

Hjemsendelse af 11.192 tyske Flygtninge fra Danmark til den sovjetiske Zone.

MM.s Telef. Telegr. af 24.1.1947.

76        Under Henvisning til ovenciterede Telefontelegram fremsender Militærmissionen vedlagt to Afskrifter af et fra vedkommende Myndighed under SMA(n76) i Tyskland den 23. Januar d. A. modtaget Udkast til en Plan for Hjemsendelsen af 11.192 tyske Flygtninge fra Danmark til den sovjetiske Zone i Tyskland. Udkastet, hvis Indhold Militærmissionen af SMA er blevet anmodet om at indhente Udenrigsministeriets principielle Indforstaaelse med, er tænkt som Grundlag for kommende Forhandlinger i København om en mere detailleret Aftale.
77        Som det fremgaar af Udkastet, vil Planen udelukkende komme til at omfatte saadanne tyske Flygtninge, der før Evakueringen havde Bopæl i den nuværende sovjetiske Zone af Tyskland, d. v. s. den omfatter ikke saadanne Flygtninge, der hidrører fra den sovjetisk besatte Del af Stor-Berlin, idet dette Spørgsmaal vil blive behandlet samlet for alle fire Sektorer gennem Stor-Berlins Kommandatura.
       Transporterne foreslaas gennemført med danske Skibe til Warnemünde Havn, i Nærheden af hvilken de sovjetiske Myndigheder har indrettet en Modtagelejr. -------------- (174) 
78       Ved det Møde, der fandt Sted i Anledning af medfølgende Udkasts Modtagelse, udtalte vedkommende Repræsentant for SMA, at det vilde være ønskeligt, at der til Transporterne ikke benyttedes alt for smaa Skibe, da det maatte tilstræbes, at Transporterne, som under gunstige Sejlforhold paaregnes paabegyndt i Februar Maaned, skulde kunne gennemføres inden Udgangen af Maj Maaned d. A.
79          Det blev samtidig anført fra SMA's Side, at der er indgaaet en Række skriftlige Henvendelser fra tyske Paarørende til Flygtningene i Danmark, som ønsker deres Familier hjem. Over disse har SMA en Liste under Udarbejdelse, og det er Hensigten i første Række at søge disse Henvendelser imødekommet ved nærmere Forhandlinger i København.
       Det skal tilføjes, at SMA har erklæret sig rede til, saasnart Udenrigsministeriets principielle Godkendelse af Planen foreligger, at sende sine Repræsentanter til Danmark til de afsluttende Forhandlinger vedrørende den endelige Aftale.
------

K. D. FRIIS

 
11  Aktstykke 83.

Brev af 13. november 1946 fra udenrigsministeren
til den britiske gesandt i København.

12  Copenhagen, November 13, 1946. 

My dear Minister, 
    You will remember that during our conversation some days ago I mentioned how important it is to Denmark that the German refugees who are 
transferred from this country to the (146) British Zone of Germany shall not swell the ranks of the refugees placed in South Slesvig, and that you kindly promised rne that if such refugees who are transferred from this country and who were not, prior to the Second World War, domiciled in South Slesvig are placed in that territory, a corresponding number of refugees will be transferred from South Slesvig to another part of the British Zone. 

København, den 13. november 1946.

Kære Minister,
      De vil erindre, at jeg under vor samtale for nogle dage siden omtalte, hvor vigtigt det er for Danmark, at de tyske  flygtninge, som overføres herfra til den britiske zone af Tyskland ikke forøger (146) antallet af de i Sydslesvig anbragte flygtninge, og at De venligst lovede mig, at et tilsvarende antal flygtninge vil blive overført fra Sydslesvig til en anden del af den britiske zone, såfremt flygtninge, som overføres her fra landet, og som ikke i tiden før den anden verdenskrig var bosiddende i Sydslesvig, anbringes i dette område.

13  I wish to express to you my sincere thanks for your kindness and understanding in this matter.
 Believe me, my dear Minister, Yours very sincerely

GUSTAV RASMUSSEN

His Excellency
 Mr A.W. G. Randall,
His Britannic Majesty's Minister at Copenhagen.

Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige tak for Deres venlighed og forståelse i denne sag.
 Jeg forbliver, kære Hr. Minister, Deres meget hengivne

GUSTAV RASMUSSEN

Hans Excellence
 Hr. A.W. G. Randall,
Hans britiske Majestæts Gesandt i København.

17  Aktstykke 85
Aide Memoire af 17. november 1946 overrakt af udenrigsministeren under samtaler den 5., 11. og 12. december 1946 i New York med den amerikanske, den britiske og den sovjetiske udenrigsminister samt den franske repræsentant ved udenrigsministrenes råds møde.
18  A. M.
 During the German occupation of Denmark, the German Government from February 1945 until the German kapitulation in May 1945, in spite of vigorous Danish protests, forced a great number of German refugees upon Denmark. As the Danish authorities refused to cooperate, the billetting and feeding of these refugees were taken in hand by the German military forces who did not even inform the Danish authorities of their number and distribution.
A. M.
 Under den tyske Besættelse af Danmark blev der ved tysk Tvangsforanstaltning, i Tiden fra Februar 1945 og indtil Tysklands Kapitulation, paa Trods af de danske Myndigheders Protest ført et stort Antal civile tyske Flygtninge til Danmark. Da de danske Myndigheder afslog at medvirke ved Flygtningenes Anbringelse og Forplejning, blev Forsorgen for Flygtningene gennemført ved Rekvisitioner af den tyske Militærmagt, som ikke engang underrettede de danske Myndigheder om Flygtningenes Antal eller om, hvor de var indkvarteret.
19  2. After the capitulation of Germany the Danish Government therefore had to take over without warning the care of all these refugees, numbering some 210.000, not counting those on the (148) island of Bornholm. About 50 per cent. of the refugees were women, 17 per cent. men and 33 per cent. children under 14 years of age. 2. Efter Tysklands Kapitulation maatte den danske Regering derfor uden Varsel overtage Forsorgen for alle disse Flygtninge, hvis Antal var ca. 210.000, foruden dem paa Øen Born- (148) holm. Omkring 50 % af Flygtningene var Kvinder, 17%  Mænd og 33 % Børn under 14 Aar.
20  3. The refugees are now interned in 67 camps and in 35 other encampments which are guarded so as to prevent intercourse on the part of the refugees with the outside world. 3. Flygtningene er nu interneret i 67 Lejre og 35 andre Forlægninger, som er bevogtede for at forhindre Flygtningenes Samkvem med Omverdenen.
21  4. The majority of the refugees belong to the rural population of the eastern provinces of the former Germany. 4. Størsteparten af Flygtningene tilhører Landbefolkningen i de østlige Provinser i det tidligere Tyskland.
22  5. During the days immediately following the capitulation of Germany the Soviet authorities removed from the Danish island of Bornholm, which was liberated by them, all German refugees there, totalling some 20.000. 5. I Dagene umiddelbart efter Tysklands Kapitulation fjernede de russiske Myndigheder fra den af dem befriede danske Ø, Bornholm, samtlige derværende tyske Flygtninge, ialt ca. 20.000 (n22). 
23  Prior to the capitulation of Germany, it was the intention of the Allied Military authorities to evacuate from the rest of Denmark first the German military personnel, whereupon the civilian refugees were to be sent out of the country as soon as possible. In July 1945, however, the Danish Government were informed that on account of the chaotic conditions in Germany it would not be possible to repatriate the refugees immediately and that the Government would have to prepare themselves to keep them during the winter. This communication created deep disappointnient and concern in Denmark. (149)  Fra det øvrige Danmark var det inden Tysklands Kapitulation de allierede Militærmyndigheders Hensigt først at evakuere den tyske Værnemagt, hvorefter de civile Flygtninge snarest skulde bringes ud af Landet. I Juli Maaned 1945 blev den danske Regering imidlertid underrettet om, at det paa Grund af de kaotiske Forhold i Tyskland ikke vilde være muligt at hjemsende Flygtningene øjeblikkeligt, men at Regeringen maatte forberede sig paa at beholde dem Vinteren over.
Denne Meddelelse fremkaldte stor Skuffelse og Bekymring i Danmark.
24  6. The presence of about 200.000 refugees, the number of which is equivalent to about 5 per cent. of Denmark's total population, constitutes an extraordinarily heavy burden on the Danish community. Thus, during the period from May 1945 to March 31, 1946, the cost involved in the care of the refugees is of the order of some 200 Million Kroner or about 3 per cent. of Denmark's national income, or about 40 per cent. of a normal pre-war State budget. This is a burden which Denmark is not able to shoulder. 6. Tilstedeværelsen af omtrent 200.000 Flygtninge, svarende til ca. 5 % af Danmarks samlede Befolkning, betyder en ganske overordentlig stor Belastning af det danske Samfund. Udgifterne til Forsorgen for Flygtningene har saaledes i Tiden Maj 1945 til 31. Marts 1946 andraget ca. 200 Mill. Kr. eller omkring 3 % af Danmarks Nationalindkomst eller ca. 40 % af et normalt Førkrigs-Statsbudget. Denne Byrde kan Danmark ikke bære.
25  7. In the course of the summer and the autumn of 1945 and the spring of 1946 the Danish Government have therefore through démarches with the Soviet, the British, the United States and the French Governments raised the question of the removal of the German refugees. In April 1946 the Danish Government asked the Inter-Allied Control Commission for Germany to take this problem under earnest consideration with a view to making the necessary arrangemeuts for the speedy removal of the German refugees from Danish soil. 7. I Løbet af Sommeren og Efteraaret 1945 og Foraaret 1946 har den danske Regering derfor ved Henvendelser til den russiske, den engelske, den amerikanske og den franske Regering rejst Spørgsmaalet om Fjernelsen af de tyske Flygtninge. Desuden anmodede den danske Regering i April 1946 den interallierede Kontrolkommission i Tyskland om at tage Spørgsmaalet herom under Overvejelse med Henblik paa at træffe de nødvendige Foranstaltninger til de tyske Flygtninges hurtige Fjernelse fra Danmark.
26  8. In June 1946 during a visit to Moscow the Danish Minister for Foreign Affaiirs broached the question to Generalissimo Stalin, who showed great interest in the importance of this question to Denmark and made an offer to the effect that the Soviet Union would receive 100.000 of the German refugees on condition that the three other Powers responsible for the oc- (150) cupation of Germany would between them receive into their respective zones of Germany the remaining 100.000 refugees in Denmark.  8. I Juni 1946 bragte den danske Udenrigsminister under et Besøg i Moskva endvidere Spørgsmaalet paa Bane over for Generalissimus Stalin, som viste stor Interesse for denne Sags Betydning for Danmark og fremsatte det Tilbud, at Sovjetunionen vilde modtage 100.000 af Flygtningene under Forudsætning af, at de 3 andre Magter, der er ansvarlige for Tysklands (150) Besættelse, tilsammen i de respektive Zoner af Tyskland tog imod de andre 100.000 tyske Flygtninge i Danmark.
27  The Governments in Washington, London and Paris were at once informed of the Soviet offer and so was the Inter-Allied Control Commission for Germany with the request to assist in accomplishing the reception of some 100.000 of the German refugees into the American, British and French zones of Germany. Regeringerne i Washington, London og Paris er blevet underrettet om det russiske Tilbud, og endvidere er den interallierede Kontrolkommission for Tyskland gjort bekendt med det og anmodet om Bistand til at opnaa, at ca. 100.000 af de tyske Flygtninge kunde modtages i den amerikanske, britiske
og franske Zone af  Tyskland.
28  9. Negotiations in October 1946 with the British Military authorities in Germany have resulted in an arrangement that to begin with 12.000 German refugees are to be sent from Denmark to the British zone. 1.000 refugees per week are being repatriated. Moreover, General Koenig, Commander-in-Chief of the French zone in Germany, has declared that the authorities in the French zone will receive a total of 12.000 refugees before the end of 1946. 9. Ved Forhandlinger i Oktober 1946 er der med de britiske Militærmyndigheder opnaaet en Ordning gaaende ud paa, at der som en Begyndelse skal sendes 12.000 tyske Flygtninge fra Danmark til den britiske Zone. Flygtningene hjemsendes foreløbig med 1.000 om Ugen. Endvidere har den øverstkommanderende over den franske Zone i Tyskland, General Koenig, erklæret, at Myndighederne i den franske Zone vil modtage ialt 12.000 Flygtninge inden Udgangen af 1946. 
29  The American authorities have notified the Danish Military Mission in Berlin that they are ready for the time being to receive those German refugees from Denmark who are domiciled in the American zone, and according to information received from the United States' Minister in Copenhagen the American authorities have further declared themselves willing to give favourable consideration to a plan for the reception into the American zone of the same number of refugees as will be received into the British zone, i. e. to begin with 12.000. De amerikanske Myndigheder har overfor den danske Militærmission i Berlin erklæret sig rede til foreløbig at modtage de tyske Flygtninge fra Danmark, der er hjemmehørende i den amerikanske Zone, og ifølge Meddelelse fra den amerikanske Gesandt i København har de amerikanske Myndigheder yderligere erklæret at ville stille sig velvilligt til en Plan om i den amerikanske Zone foreløbig at modtage det samme Antal Flygtninge, som det, der vil blive modtaget i den britiske Zone altsaa 12.000. 
30  Finally, the (151) Soviet Military Government in Berlin have announced that they are ready in principle to receive those German refugees who prior to the evacuation to Denmark were domiciled in the present Soviet zone of occupation of Germany, a total of some 15.000. Endelig har den sovjetrussiske Militær- (151) regering i Berlin meddelt, at den principielt er rede til at modtage de tyske Flygtninge, som før Evakueringen til Danmark var bosiddende i det nuværende sovjetrussiske Besættelsesomraade i Tyskland, ialt ca. 15.000.
31  10. The Danish Government have informed the Soviet Ministry for Foreign Affairs of the British, French and American undertakings, and in reference hereto and to the offer made by Generalissimo Stalin in June 1946 to receive 100.000 German refugees on condition that the three other occupying Powers between them would receive a corresponding number into the western zones, they have requested the Soviet authorities now to receive a number of refugees corresponding to the number which, according to what has been stated above, is expected to be received into the western zones, i. e. 36.000. 10. Den danske Regering har underrettet det russiske Udenrigsministerium om det britiske, franske og amerikanske Tilsagn og har under Henvisning hertil og til det af Generalissimus Stalin i Juni 1946 fremsatte Tilbud om at modtage 100.000 tyske Flygtninge under Forudsætning af, at de 3 andre Besættelsesmagter tilsammen vilde modtage et tilsvarende Antal i de vestlige Zoner, anmodet Sovjetmyndighederne om nu at tage imod et Antal Flygtninge svarende til det, der efter foranstaaende foreløbig vil blive hjemsendt til de vestlige Zoner, altsaa ca. 36.000.
32  11. The Danish Government are grateful that the United States, the Soviet, the British and the French authorities are now willing to receive some of these refugees from Denmark, but they must maintain that the offers received are only to be regarded as a beginning of a solution of the refugee problem. 11. Den danske Regering er taknemmelig for, at man fra amerikansk, russisk, engelsk og fransk Side er villig til nu at tage mod nogle af Flygtningene fra Danmark, men den maa hævde, at disse Tilbud kun kan betragtes som en Begyndelse til Løsning af Flygtningeproblemet.
33  Denmark is under no condition willing to absorb the German refugees into the Danish community. In order to prevent infiltration the refugees are being kept interned under guard, which require the services of a disproportion- (152) ally large part of Danish labour, namely some 10.000 men. On the other hand, on humane grounds the Danish Government cannot take the responsibility of keeping all these people, who have been interned for more than 18 months, in continued confinement. Danmark er under ingen Omstændigheder rede til at absorbere de tyske Flygtninge i det danske Samfund. For at forhindre en Infiltrering holdes Flygtningene interneret under Bevogtning, hvilket lægger Beslag paa en ufor- (152) holdsmæssig stor Del af den danske Arbejdskraft, nemlig ca. 10.000 Mand. Af humane Grunde kan den danske Regering paa den anden Side ikke anse det for forsvarligt, at alle disse Mennesker, der har været interneret i over 1½ Aar, fortsat holdes indespærret.
34  The Danish Government must demand that as soon as possible Denmark be relieved of the burden which the presence of such a great number of German refugees constitutes to this country.
     They must insist on the necessity of the earliest possible removal of all the German refugees from Denmark.

Copenhagen, 17th November, 1946.

Den danske Regering maa kræve, at Danmark snarest fritages for den Byrde, som Tilstedeværelsen af et saa stort Antal tyske Flygtninge betyder for Landet.
     Den maa fastholde Nødvendigheden af, at alle de tyske Flygtninge hurtigst muligt bliver fjernet fra Danmark.

København, den 17. November 1946.

40  Aktstykke 91.

Telegram af 3. december 1946 fra Danmarks delegation ved De Forenede Nationers plenarforsamling i New York til udenrigsministeriet.

 UNRRA's (n40) Generaldirektør La Guardia har sendt allieret Kontrolkommission i Berlin følgende Telegram:

41  »In course UNRRA's study and consideration of economic conditions of European countries and displaced persons we have learned of unusual situation still unsettled which I believe has been too long delayed. The small nation of Denmark with a population slightly over three million which suffered five years Nazi occupation has within its borders 200.000 German nationals brought there by Nazis during war years.  »Under UNRRA's undersøgelser og overvejelser vedrørende de økonorniske forhold i de europæiske lande og vedrørende de tvangsflyttede personer har vi bragt i erfaring et usædvanligt forhold, der endnu ikke er ordnet, og som jeg tror er blevet forhalet for længe. Den lille danske nation med en befolkning på lidt over 3 millioner, som måtte udstå 5 ars nazibesættelse, har inden for sine grænser 200.000 tyske statsborgere, der er bragt dertil af nazisterne i krigsårene. 
42  This is manifestly such an unfair, unjust burden upon people of Denmark that it requires immediate attention. Denmark is making heroic effort in recovery and rehabilitation. These 200.000 Germans are not contributing to economy of country. On contrary they are drain costing 240 million Kroner which equals about 15 per cent. of the total national budget Denmark is homogeneons country and cannot and justly does not want these people to infiltrate into life of country. Dette er selvsagt en så urimelig og uretfærdig byrde for det danske folk, at det kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Danmark udfolder heltemodige bestræbelser på genrejsningens og genopbygningens område. Disse 200.000 tyskere bidrager ikke til landets økonomi. Tværtimod er de et dræn, der koster 240 millioner kr., hvilket svarer til ca. 15 pct. af det samlede statsbudget. Danmark er et homogent land og kan ikke ønske - og ønsker med rette ikke - at disse mennesker skal indgå i nationens liv. 
43  It has been patient and silent so long that (157) I feel it my duty to call this urgent matter to your attention for prompt consideration. Notwithstanding this terrible burden Denmark has been most generous in aiding and contributing to UNRRA's activities.  Det har været tålmodigt og tavst så længe, at jeg anser det for min pligt at henlede Deres opmærksomhed på denne presserende sag med henblik på dens hurtige behandling. Til trods for denne frygtelige byrde har Danmark været særdeles villig til at hjælpe og bidrage til UNRRA's virksomhed. 
44  At this very moment when powerful and rich nations are hesitating as to continuing aid through international cooperation Denmark has courageously and generously expressed her willingness to participate and contribute. Inasmuch as the future welfare of Denmark is part of complete picture of recovery and rehabilitation of Europe to which UNRRA has contributed so greatly I feel at liberty to address this communication to Allied Control Commission for its thoughtful consideration«.  I dette øjeblik, da mægtige og rige stater betænker sig på at fortsætte med at yde hjælp gennem internationalt samarbejde, har Danmark modigt og hjælpsomt erklæret sig rede til at deltage og yde bidrag. Eftersom Danmarks fremtidige velfærd indgår i det fuldstændige billede af Europas genrejsning og genopbygning hvortil UNRRA har bidraget i så stor udstrækning, mener jeg mig berettiget til at sende den allierede kontrolkommission denne henvendelse til omhyggelig overvejelse«.
80  Aktstykke 117.
Uddrag af note af 10. februar 1947 fra den britiske gesandt i København til udenrigsministeren.
81  British legation
Copenhagen, 10th February, 1947
Monsieur le Ministre,
 I have the honour to refer to Your Excellency’s letter of 1st February, and am now able under instructions to inform Your Excellency as follows
Det britiske gesandtskab København den 10. februar 1947.
Hr Minister,
 Jeg har den ære at henvise til Deres Excellences skrivelse af 1. februar og er nu efter derom modtagen instruktion i stand til at meddele Deres Excellence følgende:
82  2. His Majesty's Government are gratified to learn of the definite decision by the Royal Danish Government that, after approval has been obtained in the usual constitutional form, a Danish contingent of some 4.000 men will be despatched to Germany to assist in the task of occupation, a task which is in the general Allied interest. 2. Hans Majestæts regering er taknemmelig for at erfare den kgl. danske regerings endelige beslutning om, når samtykke i de sædvanlige forfatningsmæssige former er opnået, at ville sende et dansk kontingent på ca. 4.000 mand til Tyskland for at bistå ved besættelsen, en opgave, der er i fælles allieret interesse. 
83  I am to recall that, when earlier suggestions were made by the Danish Government that they would be willing to take their share in this work, this action was welcomed as an expression of solidarity with the Allies, who had borne such immense burdens during hostilities, in carrying out one of the essential duties of the peace. Det er blevet mig pålagt at minde om, at da den danske regering i sin tid antydede, at den var villig til at overtage sin andel af denne opgave, blev dette hilst velkommen som et udtryk for solidaritet med de allierede - der havde båret så umådelige byrder under krigen - i udførelsen af en af fredens væsentlige pligter. 
84  Certain conditions prevented the giving of practical effect to the Danish Government's generous intentions, but it is my Government's hope that, bearing in mind the two final reservations stated by Your Excellency, with which I shall deal in the following paragraphs, the time is now not far distant when the Danish troops will be enabled to take up their positions in the British Zone, in agreement with the British military authorities, to serve side by side with their British comrades. Visse forhold forhindrede gennemførelsen af den danske regerings gode hensigter, men det er min regerings håb, idet den ikke overser de to endelige forbehold, som Deres Excellence har taget, og som jeg vil vende tilbage til i de følgende afsnit, at den tid nu ikke er fjern, da de danske styrker vil blive i stand til at indtage deres stillinger i den britiske zone efter overenskomst med de britiske militære myndigheder for at gøre tjeneste side om side med deres britiske kammerater.
85       3. In regard to Your Excellency's reference to the presence of German refugees in Denmark, I am to assure Your Excellency that His Majesty's Government fully realise the gravity (186) of the responsibilities which the Danish Government and people have been bearing in this respect since the end of the war.  3. Med hensyn til Deres Excellences henvisning til tilstedeværelsen af tyske flygtninge i Danmark er det mig pålagt at forsikre Deres Excellence, at Hans Majestæts regering fuldt ud forstår (186) vægten af de byrder, den danske regering og det danske folk har båret i denne henseende siden krigens slutning.
86  The problems created for Denmark were made neither by the Danish Government nor by the Allies, and Denmark's maintenance of this large body of enemy aliens has signified a contribution towards alleviating the immensely burdensome undertakings of the occupying Powers. De vanskeligheder, der opstod for Danmark, skabtes hverken af den danske regering eller af de allierede, og Danmarks underhold af dette store antal af fjendtlige udlændinge har betydet et bidrag til lettelse af besættelsesmagternes overordentlig byrdefulde forpligtelser. 
87  But, as Your Excellency will be aware, the British authorities, in spite of the exceptionally disastrous conditions of food and accommodation in the British Zone, have established, in agreement with the Danish Government, the necessary organisation for the regular and orderly removal of the German refugees;  Men, som Deres Excellence
ved, har de britiske myndigheder til trods for de katastrofale ernærings- og boligforhold i den britiske zone i overensstemmelse med den danske regering oprettet det nødvendige administrationsapparat for at sikre en regelmæssig og ordnet borttransport af de tyske flygtninge, 
88  substantial numbers have, indeed, been transferred from Denmark to the British Zone in recent weeks. As regards German refugees who will remain after the transfers at present in progress or under discussion have been completed, I am authorised to assure the Danish Government that His Majesty's Government will exert their utmost efforts to secure their early and total removal. af hvilke faktisk betydelige antal er blevet overført fra Danmark til den britiske zone i de seneste uger. Med hensyn til de tyske flygtninge, der vil blive tilbage efter afslutningen af de hjemsendelser, som for tiden finder sted eller er genstand for forhandling, er jeg bemyndiget til at forsikre den danske regering om, at Hans Majestæts 
regering vil gøre sit yderste for at sikre deres snarlige og fuldstændige fjernelse.
89  It will, however, continue as in the past to be necessary to secure the co-operation of the other occupation powers for this purpose. Given this co-operation, it is the aim of His Majesty's Government to assist in securing the removal of the refugees within the next few months and His Majesty's Government will be prepared to take their full share under such (187) agreement up to the limit of what the British Zone is capable. Det vil imidlertid som hidtil være nødvendigt at sikre sig de andre besættelsesmagters medvirken til dette formål. Under forudsætning af en sådan medvirken er det Hans Majestæts regerings mål at bistå til at sikre en fjernelse af flygtningene inden for de nærmeste måneder, og Hans Majestæts regering er rede til som led i en sådan samvirken at tage sin fulde andel inden for, hvad (187) den britiske zone er i stand til at modtage.
90  5. In the hope and belief that the assurance given above and the concession just described regarding the financial concessions will entirely meet the reservations stated in Your Exeellency's note, I am in conclusion to say that His Majesty's Government would welcome an early intimation from Your Excellency that final agreement has been reached and that the preparations for the despatch and reception of the Danish contingent may be put in hand. 5. I det håb og i den tro, at den ovenfor givne forsikring og den lige omtalte indrømmelse med hensyn til de finansielle vilkår fuldstændig imødekommer de forbehold, der er taget i Deres Excellences note, er det mig pålagt sluttelig at udtale, at Hans Majestæts regering ville sætte pris på en snarlig tilkendegivelse fra Deres Excellence af, at endelig enighed er tilvejebragt, og at forberedelserne til afsendelse og modtagelse af det danske kontingent kan sættes i værk.
91  I have the honour to renew to you, Monsieur le Ministre, the assurance of my high consideration.

A. W. G. RANDALL
 

His Excellency
 Monsieur Gustav Rasmussen,
Royal Danish Minister for Foreign Affairs.

Jeg har den ære påny at forsikre Dem, Hr. Minister, om min højagtelse.

A. W. G. RANDALL
 

Hans Excellence
 Hr. Gustav Rasmussen,
Kgl. dansk Udenrigsminister.

92 
Anmerkungen Noter
n16  Det interallierede hjemsendelseskontor. 
n22  Senere foretagne undersøgelser har vist, at der ved kapitulationen på Bornholm vel fandtes ca. 20.000 tyske statsborgere, men at alene ca. 3.000 af disse var civile flygtninge, medens resten var medlemmer af den tyske værnemagt, jfr. dok. nr 168.
n40  De forenede Nationers Hjælpe- og Genopbygnings-forvaltning. 
n54  I denne "resolution vedrørende forvaltningens (UNRRA's) ansvar for fjernelse eller hjemsendelse af påtvungne personer«, der vedtoges på UNRRA's rådsmøde i Montreal i dagene 15.-
26. september 1944 udtales bl.a.: (Oversættelse).
n54a  »Eftersom en effektiv og ordnet hjemsendelse af tvangsflyttede personer til deres boliger på befriet område kan nødvendiggøre en forudgående ordnet fjernelse fra disse boliger af fjendtlige eller førhen fjendtlige landes statsborgere, som tvangsmæssigt er blevet indlogeret der, og kan nødvendiggøre en tilbagesendelse af sådanne påtvungne personer til deres hjemland, besluttes:
n54b  1. I tilfælde af en anmodning fra en regering eller anerkendt national myndighed for et befriet område til forvaltningen om at fjerne eller bistå med at fjerne påtvungne statsborgere i fjendtlige eller forhen fjendtlige lande fra det pågældende område eller om at hjemsende eller bistå med at hjemsende sådanne personer til deres hjemland, kan forvaltningen påtage sig en sådan opgave i henhold til derom indgået overenskomst mellem forvaltningen og vedkommende regering eller anerkendte nationale myndighed for det befriede område og mellem forvaltningen og De Forenede Nationers militærkomrnando eller De Forenede Nationers kontrolmyndighed i det land, til hvilket sådanne personer skal hjemsendes.
n54c  2. Alle udgifter i forbindelse med evt. virksomhed af denne art skal betales eller kunne fås endeligt refunderet af vedkommende fjendtlige eller førhen fjendtlige land«.
n76  Den sovjetiske militærmission i Berlin. 
Argumente, die verwendet werden: (Anvendte argumenter)
A. Von den Dänen (af danskerne): 
 1. Die geldliche Schwierigkeiten (de økonomiske vanskeligheder): 1#22. 1#32. 1#39. 1#50. 1#59. #42. #47. #69. 3#46
 2. Dänemark kann für längere Zeit diese Last nicht tragen (Danmark kan ikke bære denne byrde gennem længere tid): 1#75. #24
 3. Unbillich dass Dänemark allein solche Lasten tragen soll (Urimeligt, at Danmark alene skal bære sådanne byrder): 1#51
 4. Keine Assimilation in das dänische Volk (Ingen assimilation i det danske folk) 1#23. #33. #42. #69.
 5. Dass die Heimat der Flüchtlinge Deutschland nicht mehr gehört, ist kein Grund dafür, dass sie in Dänemark bleiben sollen. (Dette at flygtningenes hjemstavn nu ikke mere hører med til Tyskland, er ikke nogen grund til, at de skal forblive i Danmark): 1#41. 1#123
 6. Wenn die Sowjetunion 100.000 Flüchtlinge empfängt, können die drei Westzonen auch 100.000 Flüchtlinge empfangen (Når Sovjetunionen tager 100.000, kan de tre vestlige zoner også modtage 100.000): 1#45. 1#62. 1#68. 1#76
 7. Wenn die Westzonen 36.000 Flüchtlinge empfängt, kann die Ostzone auch 36.000 empfangen. #9. #31
 8. Die Flüchtlinge sind eine nationale Gefahr (Flygtningene udgør en national fare): 1#50. #62
 9. Deutsche Kinder sollen zu ihren Eltern zurück (tyske børn skal tilbage til deres forældre): 1#90
 10. Dänemark hat ein Recht von den Flüchtlingen los zu werden (Danmark har ret til at blive fri for flygtningene): 1#119
 11. Man kann die Flüchtlinge nicht für immer eingesperrt leben lassen (Man kan ikke for al fremtid lade flygtningene leve indespærret): #36. #49. #33. #68. 3#46. 3#83. 4#26
 12. Die Arbeitskraft, die zur Bewachung verwendet wird, kann nicht in der Produktion angebracht werden (Den arbejdskraft, der anvendes til bevogtning, mangler i produktionen): #48. #33
 13. Warum können die Alliierten Hunderttausende von Flüchtlingen aus Polen empfangen, aber nur 10.000 aus Dänemark? (Hvorfor kan de allierede modtage flygtninge fra Polen i 100.000-vis, men kun 10.000 fra Danmark?): #61
 14. Dänemark kann nicht in der Besatzung von Deutschland teilnehmen, solange die Flüchtlinge im Lande bleiben. (Danmark kan ikke deltage i besættelsen af Tyskland, sålænge de tyske flygtninge forbliver i landet): #63


B. Von den Aliierten (af de allierede): 

 1. Keine Gebiete, wo es Platz für Flüchtlinge gibt (ingen steder har plads til flygtningene): 1#29
 2. Die Potsdam-Verabredungen gelten für die Flüchtlinge in Dänemark nicht (Potsdam-aftalerne gælder ikke for flygtningene i Danmark): 1#30
 3. Die Russen werden wahrscheinlich die Flüchtlinge aus dem Osten nicht empfangen (russerne vil sandsynligvis ikke modtage flygtningen fra østområderne) 1#31
 4. Man fühlt sich für das Verbleiben der Flüchtlinge in der Zone nicht verpflichtet (Man føler sig ikke forpligtet til at lade flygtningene forblive i zonen): 1#53.
 5. Nur arbeitsfähige Personen sind willkommen (Kun arbejdsdygtige mennesker er velkomne): 1#54
 6. Die Sowjetunion soll die in der Ostzone und in den ehemaligen deutschen Ostgebieten gehörigen Flüchtlinge empfangen (Sovjetunionen skal modtage flygtningene fra østzonen og fra de tidlige tyske østområder): 1#92. #16
 7. Man wird nur die Flüchtlinge empfangen, die in den Zonen ihr Heim hatten (Man vil kun modtage de flygtninge, der havde deres hjem i zonen): 1#97. 1#112. #15
 8. Obengenannte Bedingung wird von den Französen aufgegeben (Denne betingelse opgives af franskmændene): 2#5. Und von den Amerikanern?? (og af amerikanerne??): #6
 9. Die Engländer versprechen den Dänen Hilfe zur vollständigen Rücktransport der Flüchtlinge (Englænderne lover hjælp til danskerne med at hjemtransportere flygtninge helt og aldeles): #88.
 10. Man will Flüchtlinge empfangen, wenn die Dänen mit Lebensmittel beitragen (Man vil modtage flygtningene, hvis danskene bidrager med levnedsmidler): 3#49. 4#5.